Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997L0036.pdf

31997L0036

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG av den 30 juni 1997 om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för televisionEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 202 , 30/07/1997 s. 0060 - 0070EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 97/36/EG av den 30 juni 1997 om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 57.2 och 66 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189b i fördraget angivna förfarandet (3), och mot bakgrund av det gemensamma utkastet som godkändes av förlikningskommittén den 16 april 1997, och

med beaktande av följande:

1. Rådets direktiv 89/552/EEG (4) utgör den rättsliga ramen för TV-sändningsverksamhet inom den inre marknaden.

2. I artikel 26 i direktiv 89/552/EEG föreskrivs att kommissionen senast vid slutet av det femte året efter dagen för antagandet av nämnda direktiv till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén skall överlämna en rapport om direktivets tillämpning och, om nödvändigt, utarbeta ytterligare förslag för att anpassa det till utvecklingen inom området TV-sändning.

3. Tillämpningen av direktiv 89/552/EEG och rapporten om tillämpningen har visat att det är nödvändigt att förtydliga vissa definitioner eller skyldigheter för medlemsstaterna enligt det här direktivet.

4. Kommissionen underströk i sitt meddelande av den 19 juli 1994 med titeln "På väg mot informationssamhället i Europa: en handlingsplan" vikten av ett regelverk som är tillämpligt på innehållet i audiovisuella tjänster, vilket skulle bidra till att säkerställa den fria rörligheten för sådana tjänster inom gemenskapen och svara mot de tillväxtmöjligheter inom sektorn som ny teknik medför samtidigt som hänsyn tas till de audiovisuella programmens särart, särskilt deras påverkan på kultur och samhälle oavsett på vilket sätt de sänds.

5. Rådet välkomnade vid sitt möte den 28 september 1994 denna handlingsplan och underströk nödvändigheten av att förbättra den europeiska audiovisuella industrins konkurrenskraft.

6. Kommissionen har lagt fram en grönbok om skydd för underåriga och människans värdighet inom de audiovisuella tjänsterna och informationstjänsterna och har åtagit sig att lägga fram en grönbok som skall vara inriktad på utvecklingen av de nya tjänsternas kulturella aspekter.

7. Varje rättslig ram om nya audiovisuella tjänster måste vara förenlig med det grundläggande målet för detta direktiv, vilket är att skapa en rättslig ram för den fria rörligheten för tjänster.

8. Det är väsentligt att medlemsstaterna vidtar åtgärder i fråga om tjänster som är jämförbara med TV-sändningar för att motverka överträdelser av de grundläggande principer som måste vara vägledande för informationen samt för att motverka att det uppstår stora olikheter i den fria rörligheten och konkurrensen.

9. Stats- och regeringscheferna riktade vid Europeiska rådets möte i Essen den 9 och 10 december 1994 en anmodan till kommissionen att före deras nästa möte lägga fram ett förslag till ändring av direktiv 89/552/EEG.

10. Tillämpningen av direktiv 89/552/EEG har visat att det är nödvändigt att klargöra begreppet jurisdiktion när det tillämpas specifikt på den audiovisuella sektorn. Med hänsyn till rättspraxis från Europeiska gemenskapernas domstol bör etableringskriteriet vara huvudkriteriet för att fastställa en enskild medlemsstats jurisdiktion.

11. Begreppet etablering innebär enligt de kriterier som domstolen fastställde i sin dom av den 25 juli 1991 "Factortame" (5) ett faktiskt utövande av ekonomisk verksamhet genom en fast anläggning under en obegränsad tid.

12. Etableringen av ett programföretag kan fastställas med hjälp av vissa praktiska kriterier, exempelvis den plats där tjänsteleverantörens huvudkontor är beläget, den plats där besluten om programinriktningen vanligtvis fattas, den plats där det program som skall sändas slutgiltigt sammanställs eller den plats där en betydande del av den arbetskraft som krävs för att utöva TV-sändningsverksamheten befinner sig.

13. Avsikten med att fastställa vissa praktiska kriterier är att genom ett uttömmande förfarande kunna avgöra att en och endast en medlemsstat har jurisdiktion i fråga om ett programföretag när det gäller tillhandahållandet av de tjänster som det här direktivet avser. Med hänsyn till domstolens rättspraxis och i syfte att undvika fall där jurisdiktion saknas, bör dock etableringskriteriet enligt artikel 52 och följande i Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen nämnas som det avgörande kriteriet för fastställande av en medlemsstats jurisdiktion.

14. Enligt domstolens fasta rättspraxis (6) behåller en medlemsstat rätten att vidta åtgärder mot ett programföretag som är etablerat i en annan medlemsstat, men vars verksamhet uteslutande eller huvudsakligen riktar sig mot den första medlemsstatens territorium, om företagets etablering har gjorts i syfte att kringgå den lagstiftning som skulle ha varit tillämplig på detta företag om det hade etablerat sig inom den första medlemsstatens territorium.

15. I artikel F 2 i Fördraget om Europeiska unionen fastställs att unionen som allmänna principer för gemenskapsrätten skall respektera de grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Varje åtgärd som i enlighet med artikel 2a i direktiv 89/552/EEG i dess lydelse enligt det här direktivet vidtas för att begränsa mottagandet eller avbryta vidaresändningen av televisionssändningar måste vara förenlig med dessa principer.

16. Det är nödvändigt att se till att bestämmelserna i direktiv 89/552/EEG i dess lydelse enligt detta direktiv verkligen tillämpas i hela gemenskapen så att fri och rättvis konkurrens mellan företagen inom samma bransch upprätthålls.

17. Direkt berörda tredje parter, inbegripet medborgare i andra medlemsstater, måste ha möjlighet att göra sina rättigheter gällande enligt nationell rätt inför de behöriga juridiska organ eller andra myndigheter i den medlemsstat som har jurisdiktion över det TV-programföretag som eventuellt inte iakttar de nationella bestämmelser som följer av tillämpningen av direktiv 89/552/EEG i dess lydelse enligt det här direktivet.

18. Det är väsentligt att medlemsstaterna är i stånd att vidta åtgärder för att skydda rätten till information och för att säkerställa bred tillgänglighet för allmänheten till TV-sändningar från nationella eller icke-nationella evenemang av särskild vikt för samhället, t.ex. de olympiska spelen och världs- och europamästerskapen i fotboll. För detta ändamål behåller medlemsstaterna rätten att vidta åtgärder som är förenliga med gemenskapsrätten och som syftar till att reglera hur programföretag inom deras jurisdiktion utövar sina exklusiva rättigheter att sända sådana evenemang.

19. Det är nödvändigt att arrangemang skapas inom en gemenskapsram för att undvika att det uppstår osäkerhet på det rättsliga området och marknadsstörningar och för att samordna fri rörlighet för televisionstjänster med behovet att förhindra eventuellt kringgående av sådana nationella åtgärder som syftar till att skydda ett legitimt allmänt intresse.

20. Det är särskilt lämpligt att i detta direktiv fastställa bestämmelser om utövande av sådana exklusiva rättigheter som programföretagen kan ha förvärvat att sända evenemang som anses vara av särskild vikt för samhället i en annan medlemsstat än den som har jurisdiktion över programföretagen. För att undvika spekulativa rättighetsförvärv i syfte att kringgå nationella åtgärder är det nödvändigt att tillämpa dessa bestämmelser på avtal som ingås efter offentliggörandet av detta direktiv och som rör evenemang som äger rum efter genomförandet. Avtal från tiden före offentliggörandet av detta direktiv som förnyas anses vara nya avtal.

21. Evenemang av särskild vikt för samhället bör i detta direktiv uppfylla vissa kriterier, det vill säga vara unika evenemang, som är av allmänt intresse inom Europeiska unionen eller i en viss medlemsstat eller i en viktig del av en viss medlemsstat och anordnas i förväg av en arrangör som lagligen får sälja rättigheterna till detta evenemang.

22. I detta direktiv avses med "fri TV" sändning på en kanal, antingen allmän eller kommersiell, av program som är tillgängliga för allmänheten utan extra betalning utöver de finansieringskällor för sändningar som förekommer allmänt i varje medlemsstat (såsom licensavgift och/eller grundanslutningsavgift till ett kabelnät).

23. Medlemsstaterna har rätt att vidta de åtgärder som de bedömer vara lämpliga i fråga om sändningar från tredje land och som inte uppfyller villkoren i artikel 2 i direktiv 89/552/EEG, i dess lydelse enligt det här direktivet, dock under förutsättning att gemenskapsrätten och gemenskapens internationella åtaganden respekteras.

24. För att undanröja de hinder som uppstår till följd av olikheter i nationell lagstiftning om främjande av europeiska produktioner innehåller direktiv 89/552/EEG, i dess lydelse enligt det här direktivet, bestämmelser som syftar till att harmonisera sådan lagstiftning. De bestämmelser som i allmänhet syftar till att liberalisera handeln måste innehålla klausuler för harmonisering av konkurrensvillkoren.

25. Enligt artikel 128.4 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen krävs dessutom att gemenskapen skall beakta de kulturella aspekterna då den handlar enligt andra bestämmelser i fördraget.

26. I grönboken "Strategiska valmöjligheter för stärkande av den europeiska programindustrin inom ramen för Europeiska unionens audiovisuella politik", som antogs av kommissionen den 7 april 1994, påpekas bl.a. behovet av ytterligare åtgärder för att stödja europeiska produktioner i syfte att främja utvecklingen av denna sektor. MEDIA II-programmet, till främjande av utbildning, utveckling och distribution inom den audiovisuella sektorn, är även utformat för att bidra till att möjliggöra att framställningen av europeiska produktioner utvecklas. Kommissionen har föreslagit att framställning av europeiska produktioner också bör främjas genom en gemenskapsmekanism såsom en garantifond.

27. Programföretag, programtillverkare, producenter, författare och andra experter bör uppmuntras att ytterligare utveckla detaljerade begrepp och strategier i syfte att utveckla europeiska audiovisuella spelfilmer som riktar sig till en internationell publik.

28. Utöver vad som anförts ovan är det nödvändigt att skapa förutsättningar för förbättrad konkurrenskraft för programindustrin. De meddelanden om tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i direktiv 89/552/EG som kommissionen antog den 3 mars 1994 och den 15 juli 1996 i enlighet med artikel 4.3 i det direktivet innehåller slutsatsen att åtgärder för att främja europeisk produktion kan bidra till en sådan förbättring men att hänsyn måste tas till utvecklingen på området för TV-sändningar.

29. Bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 skall inte vara tillämpliga på kanaler som endast sänder på ett annat språk än medlemsstaternas språk. När ett sådant språk eller sådana språk utgör en väsentlig del av, men inte hela kanalens sändningstid, skall bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 likväl inte tillämpas på denna del av sändningstiden.

30. Andelarna för europeiska produktioner måste uppnås med hänsyn till den ekonomiska verkligheten. För att uppnå detta mål krävs därför ett progressivt system.

31. I syfte att främja framställningen av europeiska produktioner är det väsentligt att gemenskapen, med beaktande av den audiovisuella kapaciteten i varje medlemsstat och behovet att skydda Europeiska unionens mindre använda språk, främjar oberoende producenter. Vid fastställandet av begreppet "oberoende producent" bör medlemsstaterna ta lämplig hänsyn till kriterier som ägandet av produktionsföretag, antalet program som levereras till samma programföretag och äganderätten till andrahandsrättigheterna.

32. Frågan om särskilda tidsfrister för olika slag av TV-visning av biograffilmer skall i första hand lösas genom överenskommelser mellan berörda parter eller yrkesgrupper.

33. Marknadsföring av humanläkemedel omfattas av bestämmelserna i direktiv 92/28/EEG (7).

34. Den dagliga sändningstid som programföretaget använder för annonsering i samband med de egna programmen och produkter med programanknytning som har direkt koppling till dessa, eller för meddelanden till allmänheten och välgörenhetsuppmaningar som sänds gratis, skall inte inkluderas i den längsta sändningstid per dygn eller timme som får användas för reklam och TV-köp.

35. I syfte att undvika snedvridning av konkurrensen bör detta undantag begränsas till annonsering av produkter som uppfyller det dubbla villkoret att de har både anknytning och direkt koppling till de berörda programmen. Uttrycket har anknytning till produkter som är särskilt avsedda att ge dem som ser på programmen möjlighet att få fullt utbyte av eller medverka vid dessa.

36. Med hänsyn till utvecklingen av TV-köp, som utgör en ekonomiskt betydande verksamhet för samtliga aktörer och en viktig distributionskanal för varor och tjänster inom gemenskapen, är det väsentligt att anpassa bestämmelserna om sändningstid och säkerställa fullgott konsumentskydd genom att anta lämpliga normer för reglering av sådana sändningars form och innehåll.

37. Det är viktigt att de behöriga nationella myndigheterna, när de övervakar genomförandet av de relevanta bestämmelserna - i fråga om kanaler som inte enbart ägnar sig åt TV-köp - kan skilja på sändningstid för TV-köpinslag, reklaminslag och andra former av reklam, å ena sidan, och sändningstid som används för sändningsblock för TV-köp, å andra sidan. Det är därför nödvändigt och tillräckligt att varje sändningsblock tydligt anges med optiska och akustiska hjälpmedel, åtminstone i början och i slutet av sändningsblocket.

38. Direktiv 89/552/EEG, i dess lydelse enligt det här direktivet, är tillämpligt på kanaler som uteslutande ägnas TV-köp eller egenreklam, utan konventionella programinslag som exempelvis nyheter, sport, filmer, dokumentärer och drama, dock endast för de syften som avses i direktiven och utan att förhindra att sådana kanaler kan komma att omfattas av andra gemenskapsinstrument.

39. Det är nödvändigt att klargöra att egenreklam är en särskild form av reklamverksamhet, där programföretaget gör reklam för sina egna produkter, tjänster, program eller kanaler. Trailrar som består av utdrag ur program skall emellertid betraktas som program. Egenreklam är ett nytt och relativt okänt fenomen, och därför kan bestämmelserna om egenreklam ses över särskilt när detta direktiv granskas i framtiden.

40. Det är nödvändigt att precisera reglerna för skydd av underårigas fysiska, mentala och moraliska utveckling. Fastställandet av en klar skillnad mellan program som omfattas av totalförbud och sådana som kan tillåtas på villkor att lämpliga tekniska medel finns bör tillgodose den omsorg om allmänintresset som medlemsstaterna och gemenskapen givit uttryck för.

41. Inte i någon bestämmelse i detta direktiv rörande skydd av underåriga och allmän ordning krävs det att åtgärderna i fråga nödvändigtvis måste genomföras i form av föregående kontroll av TV-sändningar.

42. En undersökning av kommissionen, i samarbete med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, av möjliga för- och nackdelar med ytterligare åtgärder i syfte att underlätta för föräldrar eller vårdnadshavare att kontrollera de program som underåriga får se skall bl.a. omfatta det önskvärda av att

- det ställs krav på att nya TV-apparater har sådan teknisk utrustning att föräldrar eller vårdnadshavare har möjlighet att spärra vissa program,

- upprätta lämpliga bedömningsmetoder,

- främja politik för familjens TV-tittande och andra åtgärder för utbildning och medvetandegörande,

- beakta erfarenheter som gjorts på detta område i Europa och på andra ställen och inhämta åsikter från berörda parter, t.ex. programföretag, producenter, lärare, mediespecialister och berörda sammanslutningar,

i syfte att, om så är nödvändigt före den tidsfrist som fastställs i artikel 26, lägga fram lämpliga förslag till lagstiftning eller andra åtgärder.

43. Direktiv 89/552/EEG bör ändras så att fysiska eller juridiska personer, vars verksamhet omfattar tillverkning eller försäljning av medicinska produkter och medicinsk behandling som är receptbelagda, skall få möjlighet att sponsra TV-program, under förutsättning att denna sponsring inte kringgår förbudet om TV-reklam för medicinska produkter och medicinsk behandling som är receptbelagda.

44. Förfaringssättet i direktiv 89/552/EEG och i det här direktivet har antagits för att uppnå den grundläggande harmonisering som är nödvändig och tillräcklig för att säkerställa den fria rörligheten för TV-sändningar i gemenskapen. Det står medlemsstaterna fritt att gentemot de programföretag som står under deras jurisdiktion tillämpa mer detaljerade eller striktare regler för områden som omfattas av detta direktiv, inklusive regler som bl.a. kan omfatta språkpolitiska mål, skydd av allmänintresset i fråga om televisionens uppgift att tillhandahålla information, utbildning, kultur och underhållning, behovet av att säkerställa mångfalden hos informationsindustrin och media samt skydd av konkurrensen för att förhindra missbruk av dominerande ställning och/eller upprättandet eller stärkandet av dominerande ställning, genom sammanslagningar, överenskommelser, förvärv eller liknande initiativ. Sådana regler skall dock vara förenliga med gemenskapsrätten.

45. Målet att stödja audiovisuell produktion i Europa kan efterkommas i medlemsstaterna inom ramen för organisationen av programtjänster, bl.a. genom att ett offentligt uppdrag fastställs för vissa programföretag, inbegripet skyldigheten att väsentligt bidra till investeringar i europeiska produktioner.

46. I artikel B i Fördraget om Europeiska unionen anges att unionen skall ha som mål att till fullo upprätthålla gemenskapens regelverk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 89/552/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

a) En ny punkt 1 b skall införas:

"b) Programföretag: den fysiska eller juridiska person som har det redaktionella ansvaret för sammansättningen av TV-program enligt a och som sänder ut eller låter sända ut dem genom tredje part."

b) Punkt 1 b skall betecknas punkt 1 c och ha följande lydelse:

"c) TV-reklam: varje form av sänt meddelande antingen mot betalning eller mot liknande ersättning eller sändning för egenreklam, som utförs av ett offentligt eller privat företag i samband med handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke i avsikt att främja tillhandahållande mot betalning av varor eller tjänster, inklusive fast egendom, eller rättigheter och förpliktelser."

c) Punkterna 1 c och 1 d skall betecknas punkterna 1 d och 1 e.

d) Följande punkt 1 f skall läggas till:

"f) TV-köp: sändning av direkta erbjudanden till allmänheten med avseende på att mot betalning tillhandahålla varor eller tjänster, inklusive fast egendom, eller rättigheter och förpliktelser."

2. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

1. Varje medlemsstat skall säkerställa att alla TV-sändningar som sänds av programföretag inom dess jurisdiktion överensstämmer med bestämmelserna i det rättssystem som gäller för sändningar avsedda för allmänheten i denna medlemsstat.

2. I detta direktiv avses med programföretag inom medlemsstatens jurisdiktion följande:

- De programföretag som enligt punkt 3 är etablerade i den medlemsstaten.

- De programföretag på vilka punkt 4 är tillämplig.

3. I detta direktiv bedöms ett programföretag vara etablerat i en medlemsstat i följande fall:

a) Programföretaget har sitt huvudkontor i medlemsstaten och redaktionella beslut om programsammansättningen fattas i den medlemsstaten.

b) Om ett programföretag har sitt huvudkontor i en medlemsstat medan redaktionella beslut om programsammansättningen fattas i en annan medlemsstat skall programföretaget anses vara etablerat i den medlemsstat där en betydande del av arbetsstyrkan som arbetar med TV-sändningsverksamheten är verksam. Om en betydande del av arbetsstyrkan som arbetar med TV-sändningsverksamheten är verksam i båda medlemsstaterna, skall programföretaget bedömas som om det vore etablerat i den medlemsstat där det har sitt huvudkontor. Om en betydande del av arbetsstyrkan som arbetar med TVsändningsverksamheten inte är verksam i någon av de medlemsstaterna, skall programföretaget bedömas vara etablerat i den medlemsstat där det först började sända i enlighet med den medlemsstatens rättssystem, under förutsättning att det upprätthåller en varaktig och verklig anknytning till ekonomin i den medlemsstaten.

c) Om ett programföretag har sitt huvudkontor i en medlemsstat medan beslut om programsammansättningen fattas i ett tredje land, eller vice versa, skall programföretaget anses vara etablerat i den berörda medlemsstaten under förutsättning att en betydande del av arbetsstyrkan som arbetar med TV-sändningsverksamheten är verksam i den medlemsstaten.

4. Programföretag på vilka bestämmelserna i punkt 3 inte är tillämpliga skall anses höra under en medlemsstats jurisdiktion i följande fall:

a) De använder sig av en frekvens som har upplåtits av den medlemsstaten.

b) Utan att använda sig av en frekvens som har upplåtits av en medlemsstat, använder de sig av en satellitkapacitet som hör till den medlemsstaten.

c) Utan att vare sig använda en frekvens som har upplåtits av en medlemsstat eller en satellitkapacitet som hör till en medlemsstat använder de sig av en satellitupplänk belägen i denna medlemsstat.

5. Om frågan om en medlemsstats jurisdiktion inte kan avgöras enligt punkterna 3 och 4 är den behöriga medlemsstaten den i vilken programföretaget är etablerat enligt artikel 52 och följande i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

6. Detta direktiv skall inte omfatta sändningar som är avsedda uteslutande för mottagning i tredje land och som inte tas emot direkt eller indirekt av allmänheten i en eller flera medlemsstater."

3. Följande artikel skall införas:

"Artikel 2a

1. Medlemsstaterna skall säkerställa fri mottagning och får inte begränsa vidaresändning inom sina territorier av TV-sändningar från andra medlemsstater av skäl som hör under områden som omfattas av detta direktiv.

2. Medlemsstaterna kan tillfälligt göra undantag från punkt 1 om följande villkor uppfylls:

a) En TV-sändning som kommer från en annan medlemsstat överträder uppenbarligen, allvarligt och grovt artikel 22.1 eller 22.2 och/eller artikel 22a.

b) Programföretaget har under de föregående tolv månaderna överträtt bestämmelsen/bestämmelserna som avses i a vid minst två tillfällen.

c) Den berörda medlemsstaten har skriftligen underrättat programföretaget och kommissionen om de angivna överträdelserna och om de åtgärder staten avser att vidta om en sådan överträdelse skulle inträffa igen.

d) Samråd med den sändande medlemsstaten och kommissionen har inte resulterat i någon uppgörelse i godo inom 15 dagar efter den skriftliga underrättelsen enligt c och den angivna överträdelsen fortsätter.

Kommissionen skall inom två månader från underrättelsen om de åtgärder som vidtagits av medlemsstaten besluta om åtgärderna är förenliga med gemenskapsrätten. Om kommissionen beslutar att så inte är fallet, måste medlemsstaten skyndsamt avsluta åtgärderna i fråga.

3. Punkt 2 skall inte påverka tillämpningen av förfaranden, åtgärder eller sanktioner mot överträdelserna i fråga i den medlemsstat som har jurisdiktion över det berörda programföretaget."

4. Artikel 3 skall ersättas med följande:

"Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall ha frihet att föreskriva att TV-programföretagen inom deras jurisdiktion skall följa mer detaljerade eller striktare regler inom de områden som omfattas av detta direktiv.

2. Medlemsstaterna skall inom ramen för sin lagstiftning och på lämpligt sätt säkerställa att TV-programföretagen inom deras jurisdiktion effektivt uppfyller bestämmelserna i detta direktiv.

3. Åtgärderna skall omfatta lämpliga förfaranden så att en tredje part som är direkt berörd, inbegripet medborgare från andra medlemsstater, skall kunna vända sig till behörigt juridiskt organ eller annan myndighet för att se till att bestämmelserna efterlevs fullständigt i enlighet med nationella bestämmelser.

Artikel 3a

1. Varje medlemsstat får vidta åtgärder som är förenliga med gemenskapsrätten för att säkerställa att programföretag inom dess jurisdiktion inte, med utnyttjande av exklusiva rättigheter, sänder evenemang som av den medlemsstaten anses vara av särskild vikt för samhället på ett sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten i den medlemsstaten utestängs från möjligheten att följa sådana evenemang genom direktsändning eller tidsförskjuten sändning i fri TV. I sådana fall skall den berörda medlemsstaten upprätta en förteckning över de evenemang, nationella eller icke-nationella, som den anser vara av särskild vikt för samhället. Detta skall göras på ett klart och öppet sätt i rätt och god tid. Den berörda medlemsstaten skall härvid också bestämma om dessa evenemang skall vara tillgängliga helt eller delvis via direktsändning eller, när det är nödvändigt eller lämpligt på grundval av objektiva orsaker i allmänhetens intresse, helt eller delvis via tidsförskjuten sändning.

2. Medlemsstaterna skall omedelbart till kommissionen anmäla alla åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas enligt punkt 1. Inom en period på tre månader efter anmälan skall kommissionen verifiera att sådana åtgärder är förenliga med gemenskapsrätten och meddela dem till de andra medlemsstaterna. Den skall inhämta yttrande från den kommitté som inrättas i enlighet med artikel 23a. Den skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning skyndsamt offentliggöra de åtgärder som har vidtagits samt minst en gång om året den konsoliderade förteckningen över de åtgärder som har vidtagits av medlemsstaterna.

3. Medlemsstaterna skall - med lämpliga medel och inom ramen för sin lagstiftning - säkerställa att programföretag inom deras jurisdiktion inte utövar de exklusiva rättigheter som förvärvats av dessa programföretag efter den dag då detta direktiv offentliggörs på sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten i en annan medlemsstat utestängs från möjligheten att följa evenemang på det sätt som den andra medlemsstaten bestämt i enlighet med föregående punkter helt eller delvis via direktsändning eller när det är nödvändigt eller lämpligt på grundval av objektiva orsaker i allmänhetens intresse, helt eller delvis via tidsförskjuten sändning i fri TV så som den andra medlemsstaten har bestämt i enlighet med punkt 1."

5. I artikel 4.1 skall orden "och teletexttjänster" ersättas med "teletexttjänster och köp-TV".

6. I artikel 5 skall orden "och teletexttjänster" ersättas med "teletexttjänster och köp-TV".

7. Artikel 6 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 a skall ersättas med följande:

"a) produktioner som härrör från medlemsstaterna",

b) I punkt 1 skall följande stycke införas:

"Tillämpningen av bestämmelserna i b och c är beroende av att produktioner som härrör från medlemsstaterna inte är föremål för diskriminerande åtgärder i de berörda tredje länderna."

c) Punkt 3 skall ersättas med följande:

"3. De produktioner som anges i punkt 1 c är produktioner som har utförts av producenter etablerade i ett eller flera europeiska tredje länder med vilka gemenskapen har slutit avtal som omfattar den audiovisuella sektorn, antingen ensamma eller i samarbete med producenter etablerade i en eller flera medlemsstater, om dessa produktioner huvudsakligen har utförts med författare och personal som är bosatta i en eller flera europeiska stater."

d) Punkt 4 skall betecknas punkt 5 och följande punkt skall införas:

"4. De produktioner som inte är europeiska produktioner enligt punkt 1 men som har framställts inom ramen för bilaterala avtal om samproduktion, som har ingåtts mellan medlemsstaterna och tredje land, skall anses utgöra europeiska produktioner om samproducenterna från gemenskapen bidrar med huvuddelen av de totala produktionskostnaderna och produktionen inte kontrolleras av en eller flera producenter som är etablerade utanför medlemsstaterna."

e) I den nya punkten 5 skall orden "och punkt 4" införas efter orden "enligt punkt 1".

8. Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

Medlemsstaterna skall säkerställa att programföretag inom deras jurisdiktion inte sänder biograffilmer utöver de perioder som det avtalats om med rättighetsinnehavarna."

9. Artikel 8 skall utgå.

10. Artikel 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

Detta kapitel skall inte gälla TV-sändningar som är avsedda för en lokal publik och som inte ingår i ett nationellt nät."

11. Överskriften till Kapitel IV skall ersättas med följande:

"TV-reklam, sponsring och köp-TV".

12. Artikel 10 skall ersättas med följande:

"Artikel 10

1. TV-reklam och köp-TV skall vara lätta att känna igen som sådana och hållas klart åtskilda från andra delar av programtjänsten med optiska och/eller akustiska hjälpmedel.

2. Enstaka reklaminslag och köp-TV-inslag skall förekomma endast undantagsvis.

3. Reklam och köp-TV får inte använda subliminalteknik.

4. Smygreklam och smyg-köp-TV är förbjudna."

13. Artikel 11 skall ersättas med följande:

"Artikel 11

1. Reklam och köp-TV-inslag skall infogas mellan programmen. Under förutsättning att villkoren i punkterna 2 - 5 uppfylls får reklam och köp-TV-inslag också infogas i program på sådant sätt och med hänsyn till naturliga pauser samt programmets sändningslängd och karaktär, att varken programmets integritet och värde eller innehavarnas rättigheter kränks.

2. I program som består av fristående delar eller i sportprogram och evenemang som struktureras på liknande sätt samt i föreställningar som innehåller pauser, får reklam och köp-TV-inslag infogas endast mellan sådana delar eller i pauserna.

3. Sändningar av audiovisuella produktioner såsom spelfilm och filmer gjorda för TV (utom TV-serier, lätta underhållningsprogram och dokumentärer) får, under förutsättning att deras programlagda sändningstid överstiger 45 minuter, avbrytas en gång för varje hel period om 45 minuter. Ytterligare ett avbrott är tillåtet om den programlagda sändningstiden är minst 20 minuter längre än två eller flera fullständiga 45-minutersperioder.

4. Om andra program än de som omfattas av punkt 2 avbryts av reklam eller köp-TV-inslag skall en period om minst 20 minuter förflyta mellan reklaminslagen i programmet.

5. Reklam och köp-TV får inte infogas i sändningar av gudstjänster. Nyhetsprogram och program om aktuella samhällsfrågor, dokumentärprogram, religiösa program och barnprogram får inte avbrytas av reklam eller TV-köp om deras programlagda sändningstid är mindre än 30 minuter. Om deras programlagda sändningstid är 30 minuter eller mer skall de ovan angivna styckena gälla."

14. I artikel 12 skall de inledande orden ersättas med följande:

"TV-reklam och köp-TV får inte. . ."

15. Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

Alla former av TV-reklam och köp-TV för cigarretter och andra tobaksvaror skall vara förbjudna."

16. I artikel 14 skall den befintliga texten betecknas punkt 1 och följande punkt läggas till:

"2. Köp-TV för medicinska produkter skall vara förbjudet om det krävs försäljningstillstånd för dem i enlighet med rådets direktiv 65/65/EEG av den 26 januari 1965 om tillnärmning av bestämmelser som fastställts genom lagar eller andra författningar och som gäller farmaceutiska specialiteter (*), och köp-TV för medicinsk behandling skall också vara förbjudet.

(*) EGT nr 22, 9.2.1965, s. 369. Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/39/EEG (EGT nr L 214, 24.8.1993, s. 22)."

17. I artikel 15 skall de inledande orden ersättas med följande:

"TV-reklam och köp-TV för alkoholhaltiga drycker skall uppfylla följande kriterier:"

18. I artikel 16 skall nuvarande text betecknas punkt 1 och följande punkt läggas till:

"2. Köp-TV skall uppfylla bestämmelserna i punkt 1 och dessutom inte uppmana underåriga att ingå avtal om köp eller förhyrning av varor och tjänster."

19. Artikel 17 skall ändras enligt följande:

a) Punkt 2 skall ersättas med följande:

"2. TV-program får inte sponsras av företag vars huvudsakliga verksamhet är tillverkning eller försäljning av cigarretter och andra tobaksvaror."

b) Punkt 3 skall betecknas punkt 4 och följande punkt skall införas:

"3. Om företag, vars verksamhet inbegriper tillverkning eller försäljning av medicinska produkter och medicinsk behandling, sponsrar TV-program får denna sponsring främja företagets namn eller anseende, men inte särskilda medicinska produkter eller medicinska behandlingar som är tillgängliga endast efter ordination i den medlemsstat under vars jurisdiktion programföretaget hör."

20. Artikel 18 skall ersättas med följande:

"Artikel 18

1. Sändningstiden för köp-TV-inslag, reklaminslag och andra former av reklam, med undantag för sändningsblock för köp-TV i enlighet med artikel 18a, får inte överstiga 20 % av den dagliga sändningstiden. Sändningstiden för reklaminslag får inte överstiga 15 % av den dagliga sändningstiden.

2. Reklaminslagens och köp-TV-inslagens längd inom en given timme mellan hela klockslag får inte överstiga 20 %.

3. I denna artikel anses följande inte utgöra reklam

- Programföretagens annonseringar i samband med företagets egna program och produkter med programanknytning som har direkt koppling till programmen.

- Meddelanden till allmänheten och välgörenhetsuppmaningar som sänds gratis."

21. Följande artikel skall införas:

"Artikel 18a

1. Sändningsblock för köp-TV- i en kanal som inte uteslutande är avsedd för köp-TV skall ha en sammanhängande varaktighet av minst 15 minuter.

2. Det högsta antalet sändningsblock per dag skall vara åtta. Den sammanlagda sändningstiden får inte överstiga tre timmar per dag. De skall tydligt anges som sändningsblock för köp-TV med optiska och akustiska hjälpmedel."

22. Artikel 19 skall ersättas med följande:

"Artikel 19

Kapitlen I, II, IV, V, VI, VIa och VII skall på motsvarande sätt tillämpas på kanaler som uteslutande är avsedda för köp-TV. Reklam i sådana kanaler skall vara tillåten inom de dagliga begränsningar som fastställs i artikel 18.1. Artikel 18.2 skall inte gälla."

23. Följande artikel skall införas:

"Artikel 19a

Kapitlen I, II, IV, V, VI, VIa och VII skall på motsvarande sätt tillämpas på kanaler som uteslutande är avsedda för egenreklam. Annan reklam skall vara tillåten i sådana kanaler inom de begränsningar som fastställs i artikel 18.1 och 18.2. Denna bestämmelse skall särskilt ses över enligt artikel 26."

24. Artikel 20 skall ersättas med följande:

"Artikel 20

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3 får medlemsstaterna, med vederbörlig hänsyn till gemenskapsrätten, fastställa andra villkor än de som fastställs i artikel 11.2 - 11.5 och i artiklarna 18 och 18a i fråga om sändningar som är avsedda uteslutande för det nationella territoriet och som inte kan tas emot, direkt eller indirekt, av allmänheten i en eller flera andra medlemsstater."

25. Artikel 21 skall utgå.

26. Överskriften till kapitel V skall ersättas med följande:

"Skydd av underåriga och allmän ordning".

27. Artikel 22 skall ersättas med följande:

"Artikel 22

1. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att TV-sändningar från programföretag inom respektive stats jurisdiktion inte innehåller program som allvarligt kan skada den fysiska, mentala eller moraliska utvecklingen hos underåriga, särskilt program som innehåller pornografi eller meningslöst våld.

2. Åtgärderna i punkt 1 skall utsträckas till att gälla andra program som kan bedömas skada den fysiska, mentala eller moraliska utvecklingen hos underåriga, utom då det kan anses säkert, genom val av sändningstid eller genom tekniska åtgärder, att de underåriga inom sändningsområdet normalt inte hör eller ser sådana sändningar.

3. Om sådana program sänds i okodad form skall medlemsstaterna dessutom se till att de föregås av en akustisk varning eller att de markeras med en visuell symbol under hela sändningstiden."

28. Följande artikel skall införas:

"Artikel 22a

Medlemsstaterna skall säkerställa att sändningarna inte innehåller något som uppammar hat grundat på ras, kön, religion eller nationalitet."

29. Följande artikel skall införas:

"Artikel 22b

1. Kommissionen skall i den rapport som avses i artikel 26 fästa särskild vikt vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel.

2. Kommissionen skall inom ett år från det datum då detta direktiv offentliggörs och i samarbete med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna utföra en undersökning av de eventuella för- och nackdelar med ytterligare åtgärder i syfte att underlätta för föräldrar eller vårdnadshavare att kontrollera de program som underåriga får se skall bl.a. omfatta det önskvärda av att

- det ställs krav på att nya TV-apparater har sådan teknisk utrustning att föräldrar eller vårdnadshavare har möjlighet att spärra vissa program,

- upprätta lämpliga bedömningsmetoder,

- främja politik för familjens TV-tittande och andra åtgärder för utbildning och medvetandegörande,

- beakta erfarenheter som gjorts på detta område i och utanför Europa och inhämta åsikter från berörda parter, t.ex. programföretag, producenter, lärare, mediespecialister och berörda sammanslutningar."

30. Artikel 23.1. skall ersättas med följande:

"1. Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser inom civilrätt, straffrätt eller administrativ lagstiftning som antagits av medlemsstaterna, skall varje fysisk eller juridisk person oberoende av nationalitet, vars legitima intressen - i synnerhet dennes rykte och goda namn - har skadats av felaktiga påståenden i ett TV-program, ha rätt till genmäle eller motsvarande. Medlemsstaterna skall säkerställa att det faktiska utövandet av rätten till genmäle eller motsvarande inte hindras av orimliga regler eller villkor. Genmälet skall sändas inom rimlig tid efter det att begäran inlämnats samt vid lämplig tidpunkt och på ett lämpligt sätt med hänsyn till den sändning som genmälet avser."

31. Efter artikel 23 skall följande nya kapitel införas som Kapitel VIa:

"KAPITEL VIa

Kontaktkommitté

Artikel 23a

1. En kontaktkommitté skall inrättas under kommissionen. Den skall bestå av företrädare för de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Den skall ha en företrädare för kommissionen som ordförande och sammanträda antingen på dennes initiativ eller på begäran av en medlemsstats delegation.

2. Kommittén skall ha följande uppgifter:

a) Att underlätta det faktiska genomförandet av detta direktiv genom regelbundna samråd om alla praktiska problem i samband med dess genomförande, särskilt genomförandet av artikel 2, och om alla övriga frågor där en diskussion bedöms vara av värde.

b) Att på eget initiativ eller på kommissionens begäran avge yttranden om tillämpningen av direktivet i medlemsstaterna.

c) Att diskutera vilka frågor som skall ingå i de rapporter som medlemsstaterna skall överlämna enligt artikel 4.3, om rapporternas metodik, om mandatet för den oberoende undersökning som anges i artikel 25a, om bedömningen av anbuden för att genomföra undersökningen och om själva undersökningen.

d) Att diskutera resultatet av kommissionens regelbundna samråd med företrädare för programföretag, producenter, konsumenter, tillverkare, tjänsteproducenter, fackföreningar och personer med konstnärliga yrken.

e) Att underlätta informationsutbytet mellan medlemsstaterna och kommissionen om situationen och utvecklingen på området för reglering av TV-utsändningar med hänsyn både till gemenskapens politik på det audiovisuella området och till den relevanta utvecklingen på det tekniska området.

f) Att undersöka all utveckling på området där en diskussion bedöms vara av värde."

32. Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 25a

En ytterligare granskning i enlighet med vad som anges i artikel 4.4 skall företas före den 30 juni 2002. Vid granskningen skall hänsyn tas till en oberoende undersökning av effekterna av de aktuella åtgärderna både på gemenskapsnivå och nationell nivå."

33. Artikel 26 skall ersättas med följande:

"Artikel 26

Senast den 31 december 2000 och vartannat år därefter skall kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén överlämna en rapport om genomförandet av detta direktiv i dess senaste lydelse och, om nödvändigt, utarbeta ytterligare förslag för att anpassa det till utvecklingen på TV-sändningsområdet, särskilt mot bakgrund av den senaste tekniska utvecklingen."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 december 1998 efter det att det har antagits. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv skall träda i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 30 juli 1997.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

A. NUIS

Ordförande

(1) EGT nr C 185, 19.7.1995, s. 4 och

EGT nr C 221, 30.7.1996, s. 10.

(2) EGT nr C 301, 13.11.1995, s. 35.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 14 februari 1996 (EGT C 65, 4.3.1996, s. 113), rådets gemensamma ståndpunkt av den 18 juli 1996 (EGT nr C 264, 11.9.1996, s. 52) och Europaparlamentets beslut av den 12 november 1996 (EGT nr C 362, 2.12.1996, s. 56). Europaparlamentets beslut av den 10 juni 1997 och rådets beslut av den 19 juni 1997.

(4) EGT nr L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktivet ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(5) Mål C-221/89, Queen mot Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd, and others (REG 1991, s. I-3905, punkt 20).

(6) Jfr särskilt domen i mål 33/74 Van Binsbergen mot Bestuur van de Bedrijfsvereniging (REG 1974, s. 1299) och domen i mål 23/93 TV 10 SA mot Commissariaat voor de Media (REG 1994, s. I-4795).

(7) EGT nr L 113, 30.4.1992, s. 13.

KOMMISSIONENS FÖRKLARING

Artikel 23a.1

Kontaktkommitté

Kommissionen åtar sig ansvaret att informera Europaparlamentets behöriga utskott om resultaten från kontaktkommitténs sammanträden.

Denna information skall överlämnas i god tid och på lämpligt sätt.