Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998L0010.pdf

31998L0010

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/10/EG av den 26 februari 1998 om tillhandahållande av öppna nätverk (ONP) för taltelefoni och samhällsomfattande tjänster för telekommunikation i en konkurrensutsatt miljöEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 101 , 01/04/1998 s. 0024 - 0047EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/10/EG av den 26 februari 1998 om tillhandahållande av öppna nätverk (ONP) för taltelefoni och samhällsomfattande tjänster för telekommunikation i en konkurrensutsatt miljö

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det förfarande som avses i artikel 189b i fördraget (3), mot bakgrund av det gemensamma utkast som godkändes av förlikningskommittén den 14 januari 1998, och

med beaktande av följande:

(1) Från och med den 1 januari 1998, med övergångsperioder för vissa medlemsstater, kommer tillhandahållandet av teletjänster och infrastruktur för telekommunikation i gemenskapen att avregleras. Rådet (4), Europaparlamentet (5), Ekonomiska och sociala kommittén (6) och Regionkommittén har samtliga insett att avreglering går hand i hand med en samtidig insats för att skapa ett harmoniserat regelverk som befäster leverans av samhällsomfattande tjänster. Begreppet samhällsomfattande tjänster måste utvecklas för att hålla jämna steg med de tekniska framstegen, marknadens utveckling och förändringar i användarnas efterfrågan. Framsteg har gjorts inom gemenskapen när det gäller att fastställa omfattningen av samhällsomfattande tjänster och att fastställa bestämmelser för kostnadsberäkning och finansiering (7) av dessa tjänster. Kommissionen har åtagit sig att offentliggöra en rapport om övervakningen av omfattningen av nivån, kvaliteten och prissättningen på de samhällsomfattande telefonitjänsterna i gemenskapen före den 1 januari 1998 och därefter med regelbundna intervall.

(2) Rådets direktiv 90/387/EEG av den 28 juni 1990 om upprättandet av den inre marknaden för teletjänster genom att tillhandahålla öppna nät (8) utgör en allmän ram för tillämpningen av principerna om öppna nät på särskilda områden.

(3) I artikel 32.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/62/EG av den 13 december 1995 om tillhandahållande av öppna nät (ONP) för taltelefoni (9) uppmanas Europaparlamentet och rådet att, på grundval av ett förslag som överlämnats av kommissionen, före den 1 januari 1998 fatta beslut om översyn av direktivet för att anpassa det till de krav som den avreglerade marknaden ställer. Direktiv 95/62/EG tillämpas inte för mobiltelefonitjänster. Med tanke på den växande efterfrågan på mobilteletjänster är det lämpligt att tillämpa vissa bestämmelser i det här direktivet på mobiltelefonitjänster. Det här direktivet utgör inte något hinder för medlemsstaterna att i överensstämmelse med gemenskapsrätten utvidga tillämpningen av direktivets bestämmelser till att omfatta mobila nät och/eller tjänster, även om de inte uttryckligen omnämns i det avsnitt som rör direktivets räckvidd. Vid övergången till en konkurrensutsatt marknad bör vissa skyldigheter gälla för alla organisationer som tillhandahåller telefonitjänster över fasta nät medan andra bör tillämpas på organisationer som har ett betydande inflytande på marknaden eller som har utsetts till samhällsomfattande tjänsteoperatör i enlighet med artikel 5. Full hänsyn har tagits till användarnas och konsumenternas krav på överkomliga priser, kostnadskontroll och användarmöjligheter såsom de uttryckts i de offentliga samråden om samhällsomfattande teletjänster. Eftersom betydande förändringar krävs i direktiv 95/62/EG bör det direktivet för tydlighetens skull omformuleras. Det här direktivet påverkar inte tidsplanen för medlemsstaternas genomförande av direktiv 95/62/EG i enlighet med bilaga IV.

(4) Det grundläggande kravet på samhällsomfattande tjänster är att användarna på begäran skall tillhandahållas en anslutning till det fasta, allmänna telefonnätet till ett överkomligt pris. Det bör inte finnas några begränsningar när det gäller de tekniska hjälpmedel genom vilka anslutningen tillhandahålls, vilket medger användning av tråd- eller trådlös teknik. Infrastruktur för fasta allmänt tillgängliga telefonnät som nyinstalleras efter den 1 januari 1998 bör vara av en sådan beskaffenhet att den, förutom taltelefoni, medger dataöverföring med hastigheter som är lämpade för tillgång till informationstjänster. Med överkomligt pris avses ett pris som fastställts som överkomligt av medlemsstaterna på nationell nivå och med hänsyn till de speciella nationella förhållandena vilket inbegriper aspekter på fysisk planering, och efter sådant samråd som anges i artikel 24. Kommissionen skall utarbeta rapporter om taxornas utveckling i gemenskapen på grundval av de bestämmelser och kriterier för att säkerställa överkomliga priser som publicerats på nationell nivå samt får i samband därmed genomföra ytterligare rådfrågning på europeisk nivå. Överkomliga priser för telefonitjänster har samband med den information som användarna erhåller om kostnader för användning av telefon liksom den relativa kostnaden för användning av telefon jämfört med andra tjänster. När det gäller de bestämmelser som rör överkomligt prissatta tjänster för användare på landsbygden eller i högkostnadsområden får medlemsstaterna göra undantag för fritidshus.

(5) Inbördes justering av taxor leder till att icke kostnadsorienterade taxor frångås. Till dess att effektiv konkurrens är uppnådd kan det vara nödvändigt med skydd för att säkerställa att inte prishöjningar i avlägsna områden eller glesbygdsområden används för att kompensera för intäktsbortfall på grund av prissänkningar på andra ställen. Inbördes justering av taxor är ett nödvändigt särdrag på en konkurrensutsatt marknad. Pristak eller geografiska genomsnittspriser eller liknande system kan utnyttjas för att säkerställa att den inbördes justering som krävs inte i onödan påverkar användarna och inte äventyrar överkomliga priser på telefonitjänster.

(6) Betydelsen av fasta allmänt tillgängliga telefonnät och telefonitjänster är sådan att de bör vara tillgängliga för var och en som efterfrågar dem på rimliga villkor. I överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen är det medlemsstaterna som med utgångspunkt från objektiva kriterier skall bestämma vilka organisationer som skall ha ansvaret för att tillhandahålla de samhällsomfattande teletjänsterna som de definieras i detta direktiv med beaktande av organisationernas möjlighet och, om så är lämpligt, villighet att tillhandahålla alla eller en del av tjänsternas element. Motsvarande skyldigheter kan inbegripas som villkor i tillstånd att tillhandahålla allmänt tillgängliga telefonitjänster. I enlighet med artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/33/EG av den 30 juni 1997 om samtrafik inom telekommunikation i syfte att säkerställa samhällsomfattande tjänster och samverkan genom tillämpning av principerna om tillhandahållande av öppna nät (10) får medlemsstaterna upprätta system för att dela nettokostnaden för åtagandet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster med andra organisationer som driver allmänt tillgängliga telenät och/eller tillhandahåller allmänt tillgängliga taltelefonitjänster. Allmänna telenät inbegriper både fasta, allmänt tillgängliga nät och allmänt tillgängliga nät för mobiltelefoni. De nationella tillsynsmyndigheterna bör kontrollera att de organisationer som får del av medel som har avsatts för finansieringen av samhällsomfattande tjänster lämnar tillräckligt detaljerade upplysningar av sådana delar som kräver sådan finansiering som underlag för sina begäran. I enlighet med gemenskapsrätten skall medlemsstaternas ordningar för kostnadsberäkning och finansiering av samhällsomfattande tjänster meddelas kommissionen så att den kan kontrollera ordningarnas förenlighet med fördraget.

(7) Tillhandahållandet av abonnentförteckningar är en konkurrensutsatt verksamhet. Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (11). Direktiv 97/66/EG av den 15 december 1997 om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet (12) kommer att ge abonnenterna rätt att på begäran inte bli upptagna i förteckning, eller att slippa få vissa uppgifter upptagna i förteckning, telefonkatalog eller elektronisk abonnentförteckning. Användare och konsumenter vill ha omfattande abonnentförteckningar och nummerupplysningstjänster som omfattar samtliga upptagna abonnenter och deras nummer (inbegripet fasta, mobila och personliga telefonnummer). Abonnentförteckningar och abonnentförteckningstjänster som tillhandahålls på ett sätt som uppfattas som avgiftsfritt för användaren skall inte påverkas av det här direktivet.

(8) Medlemsstaterna skall, om det är lämpligt, vidta lämpliga åtgärder för att garantera tillgång till och överkomliga priser på samtliga allmänt tillgängliga telefonitjänster för handikappade användare och användare med särskilda sociala behov. Särskilda åtgärder för handikappade användare kan, om det är lämpligt, inbegripa att döva personer eller personer med talsvårigheter tillhandahålls allmänt tillgängliga texttelefoner eller liknande, att blinda eller synskadade personer tillhandahålls tjänster som avgiftsfria nummerupplysningstjänster eller liknande samt att blinda eller synskadade personer på begäran tillhandahålls specificerade teleräkningar i alternativa former.

(9) Genom rådets beslut 91/396/EEG av den 29 juli 1991 om införandet av ett gemensamt europeiskt larmnummer (13) fick medlemsstaterna i uppdrag att säkerställa att numret 112 senast den 31 december 1996 införs på allmänt tillgängliga telefonnät som gemensamt europeiskt larmnummer. Det är viktigt att användare kan ringa larmnummer, och i synnerhet det gemensamma europeiska larmnumret 112, avgiftsfritt från alla telefoner, inbegripet telefonautomater, utan att behöva använda mynt eller kort.

(10) Insyn i specifikationer för nätgränssnitt är en förutsättning för en konkurrensutsatt terminalutrustningsmarknad. Dessutom skall den nationella tillsynsmyndigheten rådfråga berörda parter, i synnerhet företrädare för användare och konsumenter, om ändringar i befintliga gränssnittsspecifikationer.

(11) I direktiv 97/13/EG (14) föreskrivs gemensamma ramar för allmän auktorisation och individuella tillstånd på teletjänstområdet. Kvalitet och pris är viktiga faktorer på en konkurrensutsatt marknad och nationella tillsynsmyndigheter bör ha möjlighet att övervaka vilken kvalitet som uppnås för organisationer som har ett betydande marknadsinflytande eller som har utsetts i enlighet med artikel 5. Nationella tillsynsmyndigheter bör även ha möjlighet att övervaka vilken kvalitet på tjänster som uppnås av andra organisationer som tillhandahåller fasta allmänt tillgängliga telefonnät och/eller fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster när de senare har varit verksamma i mer än 18 månader och den nationella tillsynsmyndigheten anser det nödvändigt. Kommissionen kommer senast den 1 januari 1998, och därefter med jämna mellanrum, att avge rapport om de samhällsomfattande tjänsternas kvalitet, nivå och räckvidd i Europeiska gemenskapen, såsom anges i dess meddelande av den 13 mars 1996 om samhällsomfattande tjänster för telekommunikation på en avreglerad marknad. Denna möjlighet påverkar inte nationella myndigheters och gemenskapsmyndigheters tillämpning av konkurrenslagstiftningen.

(12) Villkor för tillgång till och användning av fasta, allmänt tillgängliga telefonnät eller allmänt tillgängliga telefonitjänster får undantagsvis införas av en medlemsstat på grund av väsentliga krav. Nationella tillsynsmyndigheter bör ha förfaranden för att behandla de situationer i vilka en organisation som tillhandahåller taltelefonitjänster och som har ett betydande marknadsinflytande eller har utsetts i enlighet med artikel 5 och har ett betydande marknadsinflytande avbryter, minskar eller ändrar tillgången till tjänsterna för organisationer som tillhandahåller telenät- och/eller tjänster. Utom i fall av upprepad försenad betalning eller utebliven betalning av räkningar bör konsumenterna skyddas från omedelbar avstängning från nätet på grund av att en räkning inte har betalats, och de bör särskilt vid tvister om höga räkningar för betalteletjänster ha fortsatt tillgång till grundläggande telefonitjänster i avvaktan på att tvisten avgörs. I vissa medlemsstater får sådan fortsatt tillgång tillhandahållas endast om abonnenten fortsätter att betala avgifterna för en hyrd linje. Bestämmelserna i detta direktiv utgör inte något hinder för medlemsstaterna att vidta åtgärder som är motiverade av skäl som anges i artiklarna 36 och 56 i fördraget, särskilt av skäl som gäller allmän säkerhet, allmän politik och allmän moral.

(13) Tonval och specificerade teleräkningar är normalt tillgängliga i moderna telefonväxlar och kan därför till låg kostnad tillhandahållas så snart äldre växlar har moderniserats eller ersatts av nya växlar. Tonval utnyttjas i allt större utsträckning för samverkan med speciella tjänster och tilläggstjänster, inbegripet mervärdestjänster, och frånvaron av tonval kan hindra användare från att få tillgång till vissa tjänster. Specificerade teleräkningar och selektiv samtalsbegränsare är värdefulla hjälpmedel för abonnenten när det gäller att övervaka och kontrollera utnyttjandet av telefonnätet. Direktiv 97/66/EG om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet slår vakt om användarnas privatliv när det gäller specificerade teleräkningar och ger dem medel att skydda sitt privatliv när nummerpresentation genomförs och säkrar den mot olägenheter som kan orsakas av vidarekoppling. Genom funktionen "nummerportabilitet" kan de användare som så önskar behålla sitt/sina särskilda nummer i det fasta allmänt tillgängliga telenätet, oberoende av vilken organisation som tillhandahåller tjänsten. Harmoniserade tekniska gränssnittsstandarder har utformats av de europeiska standardiseringsorganisationerna för anslutning till det digitala flertjänstnätet ISDN vid så kallade S/T-referenspunkter.

(14) Insyn i priserna bör säkerställa att privata abonnenter inte behöver kompensera rabatter till företagskunder. Vissa tidigare skyldigheter beträffande taxor och kostnadsredovisningssystem kommer inte längre att vara ändamålsenliga när fri konkurrens väl har införts, medan andra kan mildras av den berörda nationella tillsynsmyndigheten så snart de eftersträvade konkurrensmålen har uppnåtts. Under alla omständigheter tillämpas kraven på icke-diskriminering i konkurrensreglerna i gemenskapsrätten. Kravet på separat redovisning hindrar inte att tjänster kan kombineras i ett taxepaket under förutsättning att användarens frihet att välja leverantör för de olika tjänster de kan vilja utnyttja inte begränsas i orimlig grad.

(15) Frågor som berör överkomligheten i prissättningen, tjänsternas kvalitet och den framtida räckvidden för de samhällsomfattande tjänsterna bör vara föremål för samråd med samtliga berörda parter på nationell nivå. Detta kräver relevant information om nivån, kvaliteten och prissättningen på den samhällsomfattande tjänsten. Handikappade bör såvitt det är möjligt erhålla en i stort sett liknande nivå på tjänsterna som andra användare när det gäller tillgång till och användning av telefonitjänster.

(16) Kommissionen måste på ett effektivt sätt kunna övervaka hur detta direktiv tillämpas och europeiska användare har behov av att känna till var offentliggjord information om telefonitjänster i andra medlemsstater finns tillgänglig. I enlighet med direktiv 97/13/EG (tillståndsdirektivet) får nationella tillsynsmyndigheter inte röja någon information som omfattas av sekretess, utom när det är nödvändigt för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter.

(17) Mot bakgrund av den förutsedda konvergensen mellan fasta telefonitjänster och mobiltelefonitjänster bör tillämpningen av detta direktiv på mobiltelefonitjänster åter granskas när direktivet ses över. Översynsdatumet den 31 december 1999 kommer att medge en samordnad översyn av samtliga direktiv om tillhandahållande av öppna nät mot bakgrund av erfarenheterna av avregleringen av allmänna telenät och taltelefonitjänster. Översynen bör även avse borttagande av skyldigheter som inte längre behövs på en marknad där effektiv konkurrens råder.

(18) De väsentliga målen för säkerställandet av samhällsomfattande teletjänster för samtliga europeiska användare och för harmoniseringen av villkoren för anslutning till och användning av fasta allmänt tillgängliga telefonnät och allmänt tillgängliga telefonitjänster kan inte nås på ett tillfredsställande sätt på nationell nivå.

(19) Den 20 december 1994 enades Europaparlamentet, rådet och kommissionen om ett modus vivendi avseende genomomförandeåtgärder för de rättsakter som antas enligt förfarandet i artikel 189b i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I RÄCKVIDD, SYFTE OCH DEFINITIONER

Artikel 1 Räckvidd och syfte

1. Detta direktiv rör harmonisering av villkor för öppen och effektiv tillgång till och användning av fasta allmänt tillgängliga telefonnät och fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster på öppna och konkurrensutsatta marknader i enlighet med principerna om tillhandahållande av öppna nät (ONP).

Syftet är att säkerställa tillgången till fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster av god kvalitet inom hela gemenskapen och att fastställa det utbud av tjänster som alla användare, inbegripet konsumenter, mot bakgrund av särskilda nationella förhållanden, och till överkomliga priser skall ha tillgång till inom ramen för samhällsomfattande tjänster.

2. Detta direktiv skall, med undantag för artiklarna 6, 9 b, 9 c, 10 och 11.1, inte tillämpas på allmänt tillgängliga nät för mobiltelefoni och allmänt tillgängliga tjänster för mobiltelefoni.

3. Detta direktiv ersätter direktiv 95/62/EG.

Artikel 2 Definitioner

1. De definitioner som ställs upp i direktiv 90/387/EEG skall i tillämpliga fall gälla detta direktiv.

2. I detta direktiv avses med

a) användare: enskilda personer, inbegripet konsumenter, eller organisationer som använder eller efterfrågar allmänt tillgängliga teletjänster,

b) konsument: varje fysisk person som använder en allmänt tillgänglig teletjänst för ändamål som ligger utanför dennes affärs- eller yrkesverksamhet,

c) abonnent: varje fysisk eller juridisk person som har tecknat avtal med leverantör av allmänt tillgängliga teletjänster om tillhandahållande av sådana tjänster,

d) telefonautomat: en telefon som är tillgänglig för allmänheten och vars användning betalas med mynt och/eller kredit/betalkort och/eller telefonkort,

e) taltelefonitjänst: en för allmänheten tillgänglig tjänst för kommersiellt tillhandahållande av direkt transport av tal i reell tid via det allmänt tillgängliga nätet eller näten av telefonväxlar sådant att varje användare kan använda utrustning som är ansluten till en nätanslutningspunkt via fast anslutning för att kommunicera med en annan användare av utrustning som är ansluten till en annan nätanslutningspunkt,

f) samhällsomfattande tjänster: ett definierat minimiutbud av tjänster av väl definierad kvalitet som är tillgängliga för alla användare oavsett var de befinner sig och till ett överkomligt pris med hänsyn till de speciella nationella förhållandena,

g) nationell tillsynsmyndighet: det eller de organ i varje medlemsstat som av medlemsstaten har anförtrotts bl.a. de reglerande funktioner som behandlas i detta direktiv,

h) ONP-kommittén: den kommitté som inrättas genom artikel 9.1 i direktiv 90/387/EEG,

i) organisation med ett betydande inflytande på marknaden: en organisation som har tillstånd att tillhandahålla fasta allmänt tillgängliga telefonnät och/eller taltelefonitjänster i en medlemsstat och som av de nationella tillsynsmyndigheterna i den medlemsstaten när det gäller detta direktiv anses ha ett betydande inflytande på marknaden och som har anmälts till kommissionen.

En organisation skall anses ha ett betydande inflytande på marknaden om den har en marknadsandel på 25 % eller mer av den berörda marknaden inom det geografiska område i en medlemsstat där den har tillstånd att bedriva verksamhet.

De nationella tillsynsmyndigheterna får bestämma att en organisation som har en marknadsandel som är lägre än 25 % av den relevanta marknaden har ett betydande inflytande på marknaden. De får också bestämma att en organisation som har en marknadsandel som överstiger 25 % av den relevanta marknaden inte har ett betydande inflytande på marknaden. I båda fallen skall härvid beaktas organisationens förmåga att påverka marknadsvillkoren, dess omsättning i förhållande till marknadens storlek, dess kontroll över resurserna för att nå slutanvändarna, dess tillgång till finansiering och dess erfarenheter av att tillhandahålla produkter och tjänster på marknaden.

3. I detta direktiv

a) har uttrycken fast allmänt tillgängligt telefonnät och allmänt tillgängliga nät för mobiltelefoni den innebörd som anges i bilaga I i direktiv 97/33/EG om samtrafik,

b) innefattar uttrycket allmänt tillgängliga telefonitjänster både fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster och allmänt tillgängliga tjänster för mobiltelefoni,

kan fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster, på sätt som anges i bilaga I del I till direktiv 97/33/EG om samtrafik, förutom taltelefonitjänst omfatta tillgång till larmtjänster (nummer 112), tillhandahållande av telefonisthjälp, abonnentförteckningar, tillhandahållande av telefonautomater, tillhandahållande av tjänster på särskilda villkor och/eller tillhandahållande av särskilda funktioner för kunder med handikapp eller med särskilda sociala behov enligt detta direktiv, men omfattar inte tilläggstjänster som tillhandahålls över det allmänt tillgängliga telefonnätet.

KAPITEL II TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT FASTSTÄLLT UTBUD AV TJÄNSTER SOM FÅR FINANSIERAS INOM RAMEN FÖR SAMHÄLLSOMFATTANDE TJÄNSTER

Artikel 3 Tillgång till tjänster

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att de tjänster som anges i detta kapitel ställs till förfogande för alla användare inom sina territorier oavsett var de befinner sig och till ett överkomligt pris med hänsyn till de speciella nationella förhållandena.

Med tanke på den successiva anpassningen av taxorna till kostnaderna, skall medlemsstaterna särskilt bibehålla överkomliga priser på tjänsterna enligt detta kapitel för användare i glesbygd eller i högkostnadsområden och för utsatta användargrupper som äldre och rörelsehindrade samt personer med särskilda sociala behov.

Medlemsstaterna skall därför undanröja skyldigheter som förhindrar eller begränsar användningen av särskilda eller riktade taxor för tillhandahållande av de tjänster som specificeras i detta direktiv och får, i enlighet med gemenskapslagstiftningen införa pristak, geografiskt genomsnitt eller andra liknande system för vissa eller alla specificerade tjänster, till dess att en effektiv priskontroll genom konkurrens föreligger.

System för att säkerställa överkomliga priser skall följa principerna om insyn och icke-diskriminering. Medlemsstaterna skall offentliggöra regler och kriterier för att säkerställa överkomliga priser på nationell nivå, med beaktande av artikel 24.

2. Medlemsstaterna skall regelbundet offentliggöra rapporter om taxornas utveckling, vilka skall göras tillgängliga för allmänheten. Kommissionen skall offentliggöra regelbundna rapporter om taxornas utveckling i gemenskapen.

Artikel 4 Finansieringssystem

När de tjänster som anges i detta kapitel inte kan tillhandahållas affärsmässigt på grundval av de villkor som fastställts av medlemsstaten, får medlemsstaterna upprätta finansieringssystem för samhällsomfattande tjänster för delad finansiering av dessa i enlighet med gemenskapslagstiftningen, särskilt direktivet om samtrafik inom telekommunikation 97/33/EG.

De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa att de organisationer som drar fördel av ett sådant system för delad finansiering ger sin nationella tillsynsmyndighet en redogörelse för de delar för vilka sådan finansiering begärs, varvid den information som avses i artikel 5 i direktiv 97/33/EG om samtrafik på begäran skall göras tillgänglig för berörda parter i enlighet med artikel 11.4.

Medlemsstaterna får ställa högre krav när det gäller tillhandahållande av telekommunikationstjänster i enlighet med gällande gemenskapsrätt. Dessa krav får inte ha konsekvenser för kostnadsberäkningen av samhällsomfattande tjänster, såsom den bestämts på gemenskapsnivå, och får inte heller finansieras av en obligatorisk avgift från marknadsaktörerna.

Artikel 5 Tillhandahållande av nätanslutning och tillgång till telefonitjänster

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att varje rimlig begäran om anslutning till det fasta allmänt tillgängliga telefonnätet via fast anslutning och tillgång till fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster tillmötesgås av åtminstone en operatör och de får, om det är nödvändigt, i detta syfte utse en eller flera operatörer så att hela deras territorier är täckta.

2. Den tillhandahållna anslutningen skall göra det möjligt för användare att ringa och ta emot nationella och internationella samtal med tal-, telefax- och/eller datakommunikation.

Artikel 6 Abonnentförteckningar

1. Bestämmelserna i denna artikel skall följa kraven i tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter och privatliv, såsom exempelvis direktiv 95/46/EG samt direktiv 97/66/EG.

2. Medlemsstaterna skall säkerställa att

a) abonnenter har rätt att bli införda i allmänt tillgängliga abonnentförteckningar samt har rätt att kontrollera och om nödvändigt rätta uppgiften eller få den borttagen,

b) abonnentförteckningar över samtliga abonnenter som inte har motsatt sig att upptas i förteckningen, inbegripet fasta nummer, mobiltelefonnummer och personliga nummer, är tillgängliga för användarna i en av den nationella tillsynsmyndigheten godkänd form, vare sig denna är tryckt, elektronisk eller bådadera och som regelbundet uppdateras,

c) samtliga användare, inbegripet användare av telefonautomater, har tillgång till åtminstone en nummerupplysningstjänst som omfattar alla förtecknade abonnentnummer.

3. För att säkerställa tillhandahållandet av de tjänster som avses i punkt 2 b och 2 c, skall medlemsstaterna säkerställa att alla organisationer som tilldelar abonnenter telefonnummer tillmötesgår varje rimlig begäran om att få tillgång till ändamålsenlig information i ett avtalat format på villkor som är rättvisa, kostnadsorienterade och icke-diskriminerande.

4. Medlemsstaterna skall säkerställa att de organisationer som tillhandahåller den tjänst som avses i punkt 2 b och 2 c följer principen om icke-diskriminering vid sin behandling och presentation av den information som tillhandahålls dem.

Artikel 7 Telefonautomater

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att telefonautomater tillhandahålls för att tillgodose användarnas rimliga behov både när det gäller antal och geografisk spridning.

En medlemsstat får bemyndiga sin nationella tillsynsmyndighet att på hela eller delar av sitt territorium avstå från att tillämpa kraven i denna punkt om den är övertygad om att dessa resurser är allmänt tillgängliga.

2. Medlemsstaterna skall säkerställa att det är möjligt att ringa larmsamtal från sådana telefonautomater med hjälp av det gemensamma europeiska larmnumret 112, som anges i beslut 91/396/EEG, samt andra nationella larmnummer, som alla är avgiftsfria och för vilka man inte behöver använda mynt eller kort.

Artikel 8 Särskilda åtgärder för handikappade och användare med särskilda sociala behov

Medlemsstaterna skall, där så är lämpligt, vidta särskilda åtgärder för att säkerställa lika tillgång till och överkomliga priser på fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster, inklusive nummerupplysningstjänster, för handikappade och användare med särskilda sociala behov.

KAPITEL III SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR ORGANISATIONER SOM TILLHANDAHÅLLER FASTA OCH/ELLER MOBILA ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA TELEFONNÄT OCH/ELLER ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA TELEFONITJÄNSTER

Artikel 9 Anslutning av terminalutrustning och användning av nätet

Medlemsstaterna skall säkerställa att alla användare med anslutning till det fasta allmänt tillgängliga telefonnätet kan

a) kan ansluta och använda terminalutrustning som passar för den tillhandahållna anslutningen i enlighet med nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftningen,

b) har tillgång till telefonisttjänster och nummerupplysningstjänster i enlighet med artikel 6.2 c om abonnenten inte beslutar annorlunda,

c) avgiftsfritt har tillgång till larmtjänster genom att använda numret 112 och andra nummer som specificeras av de nationella tillsynsmyndigheterna för användning på nationell nivå.

Medlemsstaterna skall säkerställa att även användare av mobiltelefoni har tillgång till de tjänster som nämns i punkterna b och c.

Artikel 10 Avtal

1. De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa att de organisationer som tillhandahåller anslutning till fasta och mobila allmänt tillgängliga telefonnät tillhandahåller ett avtal. Avtalet skall ange vilken tjänst som skall tillhandahållas eller hänvisa till allmänt tillgängliga avtalsvillkor. Avtalet eller de allmänt tillgängliga villkoren skall åtminstone ange leveranstid för ny anslutning och de typer av underhållsservice som erbjuds, system för ersättning och/eller återbetalning för abonnenter i de fall den tjänst som anges i avtalet inte tillhandahålls och en sammanfattning av hur ett förfarande för avgörande av tvister i enlighet med artikel 26 inleds samt skall innehålla information om servicens kvalitetsnivåer.

2. De nationella tillsynsmyndigheterna eller andra enligt nationell lagstiftning behöriga organ skall på eget initiativ eller på begäran av en organisation som representerar användar- eller konsumentintressen kunna kräva ändring av de avtalsvillkor som anges i punkt 1 och villkoren för eventuella ersättnings- eller återbetalningssystem som används, om de rör bestämmelserna i detta direktiv för att skydda användarnas och/eller abonnenternas rättigheter.

Artikel 11 Offentliggörande av och tillgång till information

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att alla organisationer som tillhandahåller fasta och mobila allmänt tillgängliga telefonnät eller allmänt tillgängliga telefonitjänster offentliggör tillräcklig och aktuell information för konsumenter om sina standardvillkor för tillgång till och användning av de allmänt tillgängliga telefonnäten och/eller allmänt tillgängliga telefonitjänster. De nationella tillsynsmyndigheterna skall särskilt säkerställa att taxor för slutanvändare, kortast tillåtna avtalsperiod, om det är tillämpligt, och villkor för förnyat avtal, presenteras på ett tydligt och korrekt sätt.

2. De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa att organisationer som tillhandahåller fasta allmänt tillgängliga telefonnät tillhandahåller dessa med detaljerade specifikationer för tekniska gränssnitt för tillgång till nätet, enligt bilaga II, del 1, som skall göras tillgängliga i enlighet med punkt 4. Förändringar i gränssnittsspecifikationer för befintliga nät och information om gränssnittsspecifikationer för nya nät skall meddelas den nationella tillsynsmyndigheten innan de införs. Den nationella tillsynsmyndigheten får fastställa lämplig tidsfrist för detta.

3. När och så länge som tillhandahållande av fasta allmänt tillgängliga telefonnät och taltelefonitjänster är föremål för speciella eller exklusiva rättigheter i en medlemsstat skall de nationella tillsynsmyndigheterna säkerställa att tillräcklig och aktuell information om tillgång till och utnyttjande av fasta allmänt tillgängliga telenät och fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster offentliggörs i enlighet med rubrikförteckningen i bilaga II, del 2, på det sätt som anges i punkt 4.

4. De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa att informationen görs tillgänglig på lämpligt sätt så att den är lätt tillgänglig för berörda parter. Den officiella tidningen i den berörda medlemsstaten skall hänvisa till hur denna information offentliggörs.

5. De nationella tillsynsmyndigheterna skall senast den 30 juni 1998 till kommissionen anmäla om på vilket sätt den information som avses i punkterna 2 och 3 har gjorts tillgänglig. Kommissionen skall med jämna mellanrum i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra en hänvisning till sådana underrättelser. Alla ändringar skall omedelbart anmälas.

Artikel 12 Tjänsternas kvalitet

1. Medlemsstaterna skall kunna bestämma kvaliteten på de tjänster som anges i detta direktiv för organisationer som tillhandahåller fasta allmänt tillgängliga telefonnät och/eller fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster, i enlighet med de förfaranden som anges i denna artikel.

I enlighet med direktivet 97/13/EG om tillstånd får de för detta ändamål ange prestationsmål för verksamheten i de individuella tillstånden, särskilt för organisationer som har betydande inflytande på marknaden när det gäller att tillhandahålla fasta allmänt tillgängliga telefonnät och/eller taltelefonitjänster eller som har utsetts i enlighet med artikel 5.

När det gäller organisationer som innehar speciella eller exklusiva rättigheter att tillhandahålla fasta allmänt tillgängliga telenät och/eller taltelefonitjänster, skall medlemsstaterna säkerställa att mål fastställs och offentliggörs i enlighet med artikel 11.4 för de berörda parametrar som anges i bilaga III.

2. De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa att organisationer som har ett betydande inflytande på marknaden eller har utsetts i enlighet med artikel 5, börjar sammanställa aktuell information om sina prestationer på grundval av de parametrar, definitioner och mätmetoder som anges i bilaga III. De nationella tillsynsmyndigheterna skall även kunna begära att andra organisationer som har tillhandahållit fasta allmänt tillgängliga telefonnät och/eller fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster under mer än 18 månader gör samma sak.

Denna information skall på begäran tillhandahållas den nationella tillsynsmyndigheten.

3. När det är lämpligt, och särskilt med hänsyn tagen till de åsikter som framförs av berörda parter i enlighet med bestämmelserna i artikel 24, skall de nationella tillsynsmyndigheterna säkerställa att de uppgifter om prestationer som avses i punkt 1 offentliggörs i enlighet med artikel 11.4, och de får ange prestationsmål för organisationer som tillhandahåller fasta allmänt tillgängliga telefonnät och/eller fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster och som antingen har ett betydande inflytande på marknaden eller har utsetts i enlighet med artikel 5 om sådana prestationsmål inte redan finns.

Upprepad underlåtenhet från en organisations sida att uppfylla sådana prestationsmål kan leda till att särskilda åtgärder vidtas i enlighet med de villkor som anges i det aktuella tillståndet för den organisationen.

4. De nationella tillsynsmyndigheterna skall ha rätt att kräva en oberoende revision av uppgifter om prestationer för att säkerställa riktigheten och jämförbarheten av de uppgifter som görs tillgänglig av organisationerna i punkt 2.

Artikel 13 Villkor för anslutning och användning samt väsentliga krav

1. Utan att det påverkar det nationella tvistlösningsförfarandet i enlighet med artikel 26.1 skall de nationella tillsynsmyndigheterna ha förfaranden för att möta situationer när organisationer som tillhandahåller fasta allmänt tillgängliga telefonnät och/eller fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster, eller åtminstone sådana organisationer som tillhandahåller taltelefonitjänster och som antingen har ett betydande inflytande på marknaden eller har blivit utsedda enligt artikel 5 och har ett betydande inflytande på marknaden, vidtar åtgärder såsom att avbryta, avsluta, avsevärt förändra eller begränsa tillgängligheten av tjänster åtminstone för organisationer som tillhandahåller telenät och/eller teletjänster.

Den nationella tillsynsmyndigheten skall säkerställa att dessa förfaranden tillhandahåller en beslutsprocess som medger insyn och där vederbörlig hänsyn tas till parternas rättigheter. Beslutet skall fattas sedan bägge parter har beretts tillfälle att lägga fram sin sak. Beslutet skall i vederbörlig ordning dokumenteras och meddelas parterna inom en vecka efter att det har fattats.

En sammanfattning av dessa förfaranden skall offentliggöras på det sätt som anges i artikel 11.4.

Denna bestämmelse skall inte påverka parternas rätt att vända sig till domstol.

2. När tillgången till eller utnyttjandet av fasta allmänt tillgängliga telefonnät och/eller fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster begränsas på grundval av väsentliga krav, skall medlemsstaterna se till att det av tillämpliga nationella bestämmelser fastställs vilka av de väsentliga krav som anges nedan under a e som ligger till grund för sådana begränsningar.

Dessa begränsningar skall åläggas genom föreskrifter och offentliggöras på det sätt som anges i artikel 11.4.

Utan att det påverkar åtgärder som får vidtas i enlighet med artiklarna 3.5 och 5.3 i direktiv 90/387/EEG, skall följande väsentliga krav tillämpas för fasta allmänt tillgängliga telefonnät och fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster:

a) Driftssäkerhet i nät

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa tillgängligheten till fasta allmänt tillgängliga telefonnät och fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster upprätthålls i händelse av nätsammanbrott av katastrofkaraktär eller i fall av force majeure såsom extrema väderleksförhållanden, jordbävning, översvämning, blixtnedslag eller brand.

Vid sådana nödsituationer som avses i första stycket skall berörda organ göra allt som står i deras makt för att upprätthålla högsta möjliga servicenivå för att tillgodose de prioriteringar som anges av den behöriga myndigheten.

De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa att eventuella inskränkningar i tillgången till eller användningen av det fasta allmänt tillgängliga telefonnätet av hänsyn till nätets säkerhet är proportionerliga och icke-diskriminerande samt att de grundar sig på objektiva och i förväg fastställda kriterier.

b) Upprätthållande av nätets integritet

Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att integriteten i det fasta allmänt tillgängliga telefonnätet upprätthålls. De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa att begränsningar i tillgången till och användningen av fasta allmänt tillgängliga telefonnät för att upprätthålla nätets integritet, i syfte att skydda bland annat nätutrustning, programvara eller lagrade uppgifter, hålls på den lägsta möjliga nivå som krävs för att det skall gå att hålla nätet i normal drift. Sådana begränsningar skall vara icke-diskriminerande samt grunda sig på objektiva och i förväg fastställda kriterier.

c) Samverkan mellan tjänster

När terminalutrustning är i bruk i enlighet med direktiv 91/263/EEG (15) får inga ytterligare begränsningar av dess användning åläggas av skäl som gäller samverkan mellan tjänster.

d) Dataskydd

Villkor för anslutning till och användning av fasta allmänt tillgängliga telefonnät och fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster som grundar sig på skydd av uppgifter får åläggas endast i enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter och privatlivet, såsom direktiv 95/46/EG och 97/66/EG.

e) Effektivt utnyttjande av frekvensspektrum

Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att frekvensspektrum används på ett effektivt sätt och att skadliga störningar mellan radiobaserade system som kan begränsa tillgången till eller användningen av fasta allmänt tillgängliga telefonnät eller fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster undviks.

3. När och så länge som medlemsstaterna vidmakthåller speciella eller exklusiva rättigheter för tillhandahållandet av fasta allmänt tillgängliga telenät och taltelefonitjänster skall de villkor som åläggs användarna på grundval av sådana speciella eller exklusiva rättigheter åläggas genom föreskrifter som skall utfärdas av de nationella tillsynsmyndigheterna.

Artikel 14 Specificerad teleräkning, tonval och selektiv samtalsbegränsare

1. För att säkerställa att användarna så tidigt som möjligt via det fasta allmänna telefonnätet har tillgång till

- tonval,

- specificerad teleräkning och selektiv samtalsbegränsare som tjänster som skall vara tillgängliga på begäran,

får medlemsstaterna utse en eller flera operatörer som skall tillhandahålla dessa tjänster till de flesta telefonanvändarna före den 31 december 1998 och säkerställa att de är allmänt tillgängliga senast den 31 december 2001.

En medlemsstat får bemyndiga sin nationella tillsynsmyndighet att inte tillämpa kraven enligt denna punkt inom hela eller en del av sitt territorium om den är övertygad om att dessa tjänster i stor utsträckning är tillgängliga.

Tonval och selektiv samtalsbegränsare specificeras i bilaga I, del 1.

2. Om inte annat följer av kraven i tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter och privatlivet, såsom direktiv 95/46/EG och direktiv 97/66/EG, skall specificerade teleräkningar innehålla tillräckliga uppgifter för att medge kontroll av kostnaderna för användning av det fasta allmänt tillgängliga telefonnätet och fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster.

Specificerade teleräkningar på grundnivå skall finnas tillgängliga utan extra kostnad för användaren. När så är lämpligt får mer detaljerade uppgifter erbjudas abonnenterna till rimlig taxa eller utan avgift. De nationella tillsynsmyndigheterna får ange grundnivån för den specificerade teleräkningen.

Samtal som är avgiftsfria för den uppringande abonnenten, inbegripet samtal till hjälpnummer, skall inte anges på den uppringande abonnentens specificerade teleräkning.

Artikel 15 Tilläggstjänster

1. De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa att organisationer som tillhandahåller taltelefonitjänster och som antingen har ett betydande inflytande på marknaden eller har utsetts i enlighet med artikel 5 och har ett betydande inflytande på marknaden, med förbehåll för teknisk utförbarhet och ekonomisk genomförbarhet, tillhandahåller de tjänster som förtecknas i bilaga I, del 2.

2. Om inte annat följer av kraven i tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter och privatlivet, såsom direktiv 95/46/EG och direktiv 97/66/EG, skall medlemsstaterna, i enlighet med konkurrensreglerna i gemenskapsrätten, vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att undanröja all inskränkande reglering som förhindrar tillhandahållandet av de tjänster som förtecknas i bilaga I del 3.

3. De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa att tidpunkten för införandet av de tjänster som förtecknas i bilaga I, del 2 bestäms med hänsyn tagen till nätets utvecklingsnivå, efterfrågan på marknaden och hur långt standardiseringen har fortskridit, samt att dessa tidpunkter offentliggörs på det sätt som anges i artikel 11.4.

4. Där tjänsten nummerportabilitet enligt artikel 12.5 i direktiv 97/33/EG om samtrafik ännu inte används skall de nationella tillsynsmyndigheterna säkerställa att under rimlig tid efter det att en abonnent har bytt leverantör telefonsamtal till abonnentens gamla nummer antingen kan dirigeras om till abonnentens nya nummer mot en rimlig avgift eller att den uppringande parten hänvisas till det nya numret utan att den uppringda parten debiteras för denna tjänst.

De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa att eventuella avgifter för ovan nämnda tjänster är rimliga.

Artikel 16 Särskild nätanslutning

1. De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa att organisationer som har ett betydande inflytande på marknaden vid tillhandahållande av fasta allmänt tillgängliga telefonnät tillgodoser rimliga krav från organisationer som tillhandahåller teletjänster för tillgång till det fasta allmänna telefonnätet vid andra nätanslutningspunkter än allmänt tillhandahållna nätanslutningspunkter som anges i bilaga II, del 1. Denna skyldighet får endast inskränkas på grundval av en bedömning från fall till fall och på grund av att det finns tekniskt och kommersiellt gångbara alternativ till den efterfrågade särskilda tillgången och om den efterfrågade tillgången är orimlig i förhållande till de resurser som finns för att bemöta efterfrågan.

2. Den organisation som framställer en sådan begäran skall ges möjlighet att få ärendet prövat av de nationella tillsynsmyndigheterna innan slutgiltigt beslut fattas om att efter en särskild begäran begränsa eller vägra anslutning.

Om en begäran om särskild nätanslutning avslås skall den organisation som har framställt begäran snarast ges en motiverad förklaring till varför begäran har avslagits.

3. Tekniska och kommersiella överenskommelser om särskilda nätanslutningar skall ingås mellan de berörda parterna, om inte annat följer av ingripanden av de nationella tillsynsmyndigheterna på det sätt som anges i punkterna 2, 4 och 5.

Överenskommelsen får omfatta ersättning till organisationen för kostnader i samband med tillhandahållande av den begärda nätanslutningen, och dessa avgifter skall följa de principer för kostnadsorientering i bilaga II till direktiv 90/387/EEG till fullo.

4. De nationella tillsynsmyndigheterna får ingripa på eget initiativ närhelst det är berättigat för att säkerställa effektiv konkurrens och/eller samverkan mellan tjänster och skall ingripa om någon part begär det, för att fastställa villkor som är icke-diskriminerande, rättvisa och rimliga för bägge parter och bäst gynnar alla användare.

5. De nationella tillsynsmyndigheterna skall även ha rätt att i alla användares intresse säkerställa att överenskommelserna innehåller villkor som uppfyller kriterierna i punkt 4, att de ingås och genomförs på ett effektivt och snabbt sätt samt att de inbegriper villkor för hur överensstämmelse skall nås med tillämpliga standarder, för hur väsentliga krav skall uppfyllas och för hur en genomgående kvalitet skall upprätthållas.

6. Villkor som fastställs av de nationella tillsynsmyndigheterna i enlighet med punkt 5 skall offentliggöras på det sätt som anges i artikel 11.4.

7. De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa att de organisationer som har ett betydande inflytande på marknaden som avses i punkt 1 följer icke-diskrimineringsprincipen när de utnyttjar fasta allmänt tillgängliga telefonnät, och i synnerhet när de utnyttjar någon form av särskild nätanslutning för att tillhandahålla allmänt tillgängliga teletjänster. Sådana organisationer skall under likartade omständigheter tillämpa likartade villkor för organisationer som tillhandahåller likartade tjänster och tillhandahålla möjligheter till och information om särskild nätanslutning på samma villkor och med samma kvalitet till andra som de tillhandahåller för sina egna, sina dotterbolags eller sina partners tjänster.

8. I samråd med ONP-kommittén och enligt det förfarande som anges i artikel 29, skall kommissionen, när så är lämpligt, uppdra åt Europeiska institutet för telestandarder (ETSI) att utforma standarder för nya typer av nätanslutning. Hänvisning till sådana standarder skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning i enlighet med artikel 5 i direktiv 90/387/EEG.

9. Upplysningar om enskilda detaljer i överenskommelser som rör särskilda nätanslutningar skall på begäran tillhandahållas den nationella tillsynsmyndigheten. Utan att det påverkar rättigheterna och skyldigheterna enligt artikel 20.2 i direktiv 97/13/EG om tillstånd, skall de nationella tillsynsmyndigheterna sekretessbelägga de delar av överenskommelserna som avses i punkt 3 och som gäller parternas kommersiella strategi.

Artikel 17 Taxeprinciper

1. Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i artikel 3 om överkomliga priser eller av punkt 6, skall de nationella tillsynsmyndigheterna säkerställa att organisationer som tillhandahåller taltelefonitjänster och som antingen har ett betydande inflytande på marknaden eller som har utsetts enligt artikel 5 och har ett betydande inflytande på marknaden, följer bestämmelserna i denna artikel.

2. Taxorna för användning av det fasta allmänt tillgängliga telefonnätet och de fasta allmänt tillgängliga telefonitjänsterna skall följa de grundläggande principer om kostnadsorientering som anges i bilaga II till direktiv 90/387/EEG.

3. Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 7.3 i direktiv 97/33/EG om samtrafik skall taxorna för tillgång till och användning av det fasta allmänt tillgängliga telefonnätet vara oberoende av vilken typ av tillämpning som användarna genomför, såvida den inte kräver andra typer av tjänster eller tilläggstjänster.

4. Taxor för tilläggstjänster utöver tillhandahållandet av fasta allmänt tillgängliga telefonnät och fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster skall i enlighet med gemenskapsrätten redovisas för varje tjänst för sig på ett tillräckligt tydligt sätt, så att abonnenten inte behöver betala för tilläggstjänster som inte är nödvändiga för den begärda tjänsten.

5. Taxeändringar får genomföras först efter en lämplig tidsfrist, som skall fastställas av den nationella tillsynsmyndigheten, för tillkännagivande till allmänheten.

6. En medlemsstat får, utan att det påverkar artikel 3 rörande överkomliga priser, ge sin nationella tillsynsmyndighet tillstånd att inte tillämpa punkterna 1 5 i denna artikel inom ett angivet geografiskt område, om det är klarlagt att det där föreligger effektiv konkurrens på marknaden för fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster.

Artikel 18 Principer för kostnadsredovisning

1. När en organisation är ålagd att tillse att dess taxor följer principerna om kostnadsorientering i enlighet med artikel 17, skall medlemsstaterna säkerställa att sådana organisationer använder sig av system för kostnadsredovisning som lämpar sig för tillämpningen av artikel 17, samt att ett behörigt organ som är fristående från dessa organisationer kontrollerar att systemen efterlevs. De nationella tillsynsmyndigheterna skall se till att en rapport om hur redovisningssystemet efterlevs offentliggörs årligen.

2. De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa att de på begäran ges tillgång till en beskrivning av de system för kostnadsredovisning som avses i punkt 1, av vilken det framgår under vilka huvudkategorier kostnaderna bokförs och vilka regler som styr redovisningen av kostnaderna för taltelefonitjänster. De nationella tillsynsmyndigheterna skall på begäran informera kommissionen om de system för kostnadsredovisning som används av de berörda organisationerna.

3. När och så länge som speciella eller exklusiva rättigheter att tillhandahålla allmänt tillgängliga telenät och taltelefonitjänster förekommer i en medlemsstat, skall de system som avses i punkt 1, utan att det påverkar tillämpningen av det sista stycket i den här punkten, vara utformade enligt följande:

a) Kostnaderna för taltelefonitjänsten skall särskilt inbegripa teleorganisationernas direkta kostnader för införande, drift och underhåll av taltelefonitjänsten samt för marknadsföring och fakturering av tjänsten.

b) Indirekta kostnader, dvs. kostnader som varken kan hänföras direkt till taltelefonitjänsten eller till andra verksamheter skall fördelas enligt följande:

i) Indirekta kostnader skall så långt som möjligt fördelas med utgångspunkt i en direkt analys av deras uppkomst.

ii) Om en direkt analys inte är möjlig skall de indirekta kostnaderna redovisas utifrån en indirekt koppling till någon annan kostnadskategori eller grupp av kostnadskategorier för vilka en direkt tilldelning eller fördelning är möjlig och den indirekta kopplingen skall baseras på jämförbara kostnadsstrukturer.

iii) Om det varken finns något direkt eller indirekt underlag för kostnadsfördelningen, skall kostnaderna fördelas enligt en generell fördelningsnyckel som räknas fram med utgångspunkt i förhållandet mellan samtliga kostnader som direkt eller indirekt fördelats eller tilldelats dels taltelefonitjänster, dels andra tjänster.

Andra redovisningssystem får tillämpas om de lämpar sig för genomförandet av artikel 17 och om de har godkänts av de nationella tillsynsmyndigheterna för användning i teleorganisationerna och under förutsättning att kommissionen underrättas innan systemen tas i bruk.

4. Medlemsstaterna skall säkerställa att den ekonomiska redovisningen för alla organisationer som tillhandahåller fasta allmänt tillgängliga telefonnät och/eller taltelefonitjänster upprättas, överlämnas för revision och offentliggörs i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning för affärsdrivande företag. Närmare upplysningar om redovisningen skall på begäran lämnas till de nationella tillsynsmyndigheterna som skall behandla dessa konfidentiellt för att säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv följs, utan att det påverkar de nationella tillsynsmyndigheternas rättigheter och skyldigheter enligt artikel 20.2 i direktiv 97/13/EG om tillstånd.

Artikel 19 Rabatter och andra särskilda taxebestämmelser

När det åligger en organisation att följa principen om kostnadsorientering i enlighet med artikel 17 när det gäller dess taxor, skall medlemsstaterna säkerställa att det råder full insyn i rabattsystemen för användare, inbegripet konsumenter, och att de offentliggörs och tillämpas i enlighet med principen om icke-diskriminering.

De nationella tillsynsmyndigheterna får kräva att sådana rabattsystem ändras eller slopas.

Artikel 20 Specifikationer för nätanslutningar, inbegripet telejack

1. Standarder som är lämpliga för anslutning till fasta allmänt tillgängliga telefonnät skall offentliggöras i den ONP-förteckning över standarder som anges i artikel 5 i direktiv 90/387/EEG.

2. Om tjänsterna, som avses i detta direktiv, erbjuds abonnenterna via S/T-referenspunkten i ett ISDN-nät, skall de nationella tillsynsmyndigheterna säkerställa att ISDN-nätanslutningspunkterna uppfyller tillämpliga fysiska gränssnittsspecifikationer, i synnerhet de specifikationer för telejack som det hänvisas till i ONP-förteckningen över standarder.

Artikel 21 Underlåtenhet att betala räkningar

Medlemsstaterna skall ge tillstånd till de särskilda åtgärder som skall vara proportionerliga, icke-diskriminerande och offentliggjorda på det sätt som anges i artikel 11.4, och som skall vidtas då telefonräkningar avseende användningen av fasta allmänt tillgängliga telefonnät inte betalas. Åtgärderna skall säkerställa att abonnenten vederbörligen varnas innan tjänsten avbryts eller stängs av.

Med undantag för fall av bedrägeri, upprepad försenad betalning eller utebliven betalning skall dessa åtgärder säkerställa att alla eventuella avbrott så vitt det är tekniskt möjligt endast påverkar den berörda tjänsten. Medlemsstaterna får, om det är lämpligt, besluta att fullständig avstängning endast sker efter en angiven tidsfrist under vilken samtal som inte ger upphov till någon avgift för abonnenten är tillåtna.

Artikel 22 Villkor för tjänsters upphörande

1. Bestämmelserna i denna artikel är tillämpliga när och så länge som tillhandahållandet av fasta allmänt tillgängliga telenät och taltelefonitjänster är föremål för speciella eller exklusiva rättigheter i en medlemsstat.

2. De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa att det utbud av tjänster som tillhandahålls av organisationer med sådana speciella eller exklusiva rättigheter upprätthålls under en rimlig tidsperiod, och att en tjänsts upphörande, eller en förändring som på ett avgörande sätt ändrar dess användning, endast får ske efter samråd med berörda användare och efter en lämplig tidsrymd under vilken upphörandet eller förändringen kommit till allmänhetens kännedom och vilken fastställts av de nationella tillsynsmyndigheterna.

3. Utan att andra möjligheter att överklaga enligt nationell lagstiftning påverkas, skall medlemsstaterna säkerställa att användare, och där lagen så tillåter, användar- och/eller konsumentorganisationer, inför de nationella tillsynsmyndigheterna kan lägga fram de fall där de berörda abonnenterna inte godtar det datum för upphörande som den berörda organisationen angivit.

Artikel 23 Avvikelse från offentliggjorda villkor

1. Bestämmelserna i denna artikel skall tillämpas när och så länge som tillhandahållandet av fasta allmänt tillgängliga telenät och taltelefonitjänster är föremål för speciella eller exklusiva rättigheter i en medlemsstat.

2. Om en organisation med sådana speciella eller exklusiva rättigheter som har mottagit en begäran härom i ett enskilt fall finner det orimligt att tillhandahålla en anslutning till det fasta allmänt tillgängliga telefonnätet enligt de offentliggjorda taxe- och leveransvillkoren, skall organisationen inhämta de nationella tillsynsmyndigheternas godkännande för att få ändra dessa villkor i det berörda fallet.

KAPITEL IV FÖRFARANDEBESTÄMMELSER

Artikel 24 Samråd med berörda parter

Medlemsstaterna skall, i enlighet med nationella förfaranden, ta hänsyn till de åsikter som framförs av företrädare för organisationer som tillhandahåller allmänt tillgängligt telenät, och av användare, konsumenter, tillverkare och leverantörer av tjänster i frågor som berör räckvidd, överkomlighet och kvalitet när det gäller allmänt tillgängliga telefonitjänster.

Artikel 25 Anmälan och rapportering

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla alla förändringar i den information som skall offentliggöras enligt direktiv 95/62/EG. Kommissionen skall offentliggöra denna information i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Medlemsstaterna skall även anmäla till kommissionen

- vilka organisationer som har ett betydande inflytande på marknaden för det här direktivets syften,

- upplysningar om situationer där organisationer som tillhandahåller fasta allmänt tillgängliga telefonnät och/eller taltelefonitjänster inte längre behöver följa principen om kostnadsorienterade taxor i enlighet med artikel 17.6,

- vilka organisationer som eventuellt har utsetts i enlighet med artikel 5.

Kommissionen får även begära att nationella tillsynsmyndigheter skall ange sina skäl för att indela eller inte indela organisationer i någon eller båda av de kategorier som avses i de två första strecksatserna.

3. Om en medlemsstat upprätthåller speciella eller exklusiva rättigheter för tillhandahållande av allmänt tillgängliga telenät och taltelefonitjänster skall de nationella tillsynsmyndigheterna hålla detaljerade upplysningar tillgängliga om andra enskilda fall än dem som avses i artikel 21, som har lagts fram för dem och i vilka tillgång till eller utnyttjande av fasta allmänt tillgängliga telefonnät eller taltelefonitjänster har begränsats eller vägrats, inbegripet information om de åtgärder som har vidtagits och motiveringen för dessa, samt på begäran överlämna dessa upplysningar till kommissionen.

Artikel 26 Förlikning och avgörande i nationella tvister

Utan att det påverkar

a) någon åtgärd som kommissionen eller en medlemsstat får vidta i enlighet med fördraget,

b) de rättigheter som tillkommer den person som åberopar förfarandet i punkterna 3 och 4, den berörda organisationen eller någon annan person i enlighet med tillämplig nationell lag, såvida dessa inte ingår en överenskommelse för att avgöra tvister dem emellan,

c) de bestämmelser i artikel 10.2 som ger de nationella tillsynsmyndigheterna rätt att ändra villkoren i abonnemangsavtal,

skall följande förfaranden finnas att tillgå:

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att varje part, inbegripet till exempel användare, leverantörer av tjänster, konsumenter eller andra organisationer som har en olöst tvist med en organisation som tillhandahåller fasta allmänt tillgängliga telefonnät och/eller fasta allmänt tillgängliga telefonitjänster som gäller en påstådd överträdelse av bestämmelserna i detta direktiv, har rätt att föra fallet till den nationella tillsynsmyndigheten eller något annat självständigt organ. Lättillgängliga förfaranden till i princip låg kostnad skall finnas på nationell nivå för att sådana tvister snabbt skall kunna lösas på ett rättvist, öppet och passande sätt. Dessa förfaranden skall särskilt tillämpas vid tvister mellan användare och en organisation när det gäller teleräkningar eller villkoren för telefonitjänsten.

Användar- och/eller konsumentorganisationer får göra den nationella tillsynsmyndigheten eller ett annat självständigt organ uppmärksam på fall där villkor enligt vilka telefonitjänsten tillhandahålls är uppenbarligen otillfredsställande för användarna.

2. Om tvisten berör organisationer i mer än en medlemsstat, kan en användare eller en organisation åberopa det förlikningsförfarande som anges i punkterna 3 och 4 genom en skriftlig anmälan till den nationella tillsynsmyndigheten och till kommissionen. Medlemsstaterna får också ge sina nationella tillsynsmyndigheter rätt att påkalla förlikningsförfarandet.

3. Om de nationella tillsynsmyndigheterna eller kommissionen, efter att ha mottagit en anmälan enligt punkt 2, finner att det finns anledning att ytterligare utreda fallet, får de föra saken vidare till ordföranden för ONP-kommittén.

4. Under de omständigheter som avses i punkt 3, skall ordföranden för ONP-kommittén inleda följande förfarande om denne finner att alla rimliga åtgärder vidtagits på nationell nivå:

- Ordföranden för ONP-kommittén skall så snart som möjligt kalla samman en arbetsgrupp bestående av minst två ledamöter från kommittén och en företrädare från de berörda nationella tillsynsmyndigheterna samt ordföranden för kommittén eller någon annan tjänsteman vid kommissionen som denne har utsett. Arbetsgruppen, där kommissionens företrädare är ordförande, skall normalt sammanträda inom tio dagar efter det att den har kallats samman. Arbetsgruppens ordförande kan, efter förslag från någon av arbetsgruppens ledamöter, bestämma att inkalla högst två andra personer som experter för att biträda gruppen.

- Arbetsgruppen skall bereda den part som påkallar förfarandet, de nationella tillsynsmyndigheterna i de berörda medlemsstaterna och de inblandade organisationerna tillfälle att framföra sina synpunkter i skriftlig eller muntlig form.

- Arbetsgruppen skall sträva efter att ena de inblandade parterna inom tre månader från den tidpunkt då den anmälan som avses i punkt 2 mottogs. Ordföranden för ONP-kommittén skall underrätta kommittén om resultatet av förfarandet, så att den kan framföra sin uppfattning.

5. Den part som påkallar förfarandet skall bära sina egna kostnader för att delta i förfarandet.

Artikel 27 Anstånd med vissa skyldigheter

1. Eventuella anstånd som beviljas enligt artiklarna 12 och 13 i direktiv 95/62/EG skall förbli oförändrade med avseende på artiklarna 17 och 18 i det här direktivet.

2. Anstånd med skyldigheterna enligt artikel 15.4 får begäras om den berörda medlemsstaten kan bevisa att dessa skyldigheter skulle innebära en alltför stor börda för vissa organisationer eller grupper av organisationer. Medlemsstaten skall informera kommissionen om varför den begär anstånd, när kraven kan uppfyllas och vilka åtgärder som kommer att vidtas för att klara tidsfristen. Kommissionen skall pröva begäran med beaktande av de särskilda förhållandena i denna medlemsstat samt behovet av att säkerställa att det finns ett enhetligt regelverk på gemenskapsnivå, och underrätta medlemsstaten om den anser att de särskilda förhållandena i medlemsstaten berättigar till att anstånd beviljas och i så fall hur länge ett sådant anstånd gäller.

Artikel 28 Teknisk anpassning

Ändringar som är nödvändiga för att anpassa bilagorna I, II och III till detta direktiv till den tekniska utvecklingen eller till förändringar i efterfrågan skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 30.

Artikel 29 Förfarande med rådgivande kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av kommittén för tillhandahållande av öppna nät. Kommittén skall särskilt samråda med företrädare för de organisationer som tillhandahåller fasta allmänt tillgängliga telefonnät eller allmänt tillgängliga telefonitjänster och för användare, konsumenter och tillverkare.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, om nödvändigt genom omröstning.

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet.

Kommissionen skall ta största möjliga hänsyn till det yttrande som kommittén avgivit. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

Artikel 30 Förfarande med föreskrivande kommitté

1. Utan att bestämmelserna i artikel 29 påverkas skall följande förfarande tillämpas för frågor som omfattas av artikel 28.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 31 Uppföljning

Kommissionen skall undersöka hur detta direktiv fungerar och avlägga rapport till Europaparlamentet och rådet om detta, första gången senast den 31 december 1999 och med beaktande av den rapport om samhällsomfattande tjänster som skall offentliggöras av kommissionen före den 1 januari 1998. Översynen skall bland annat grundas på den information som medlemsstaterna lämnat till kommissionen, och följande skall särskilt ingå i undersökningen:

- Räckvidden för detta direktiv, och särskilt i hur stor omfattning det är önskvärt att tillämpa direktivets bestämmelser på mobiltelefoni.

- Bestämmelserna i kapitel II mot bakgrund av förändringar i förhållandena på marknaden, användarnas efterfrågan och de tekniska framstegen.

- Bibehållande av de skyldigheter som införs genom artiklarna 17, 18 och 19 mot bakgrund av framväxten av konkurrens.

Vid behov får ytterligare regelbundna granskningar föreslås i rapporten.

Artikel 32 Genomförande

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 1998. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningarna skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall informera kommissionen om centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 33 Upphävande av direktiv 95/62/EG

Direktiv 95/62/EG upphävs härmed med verkan från den 30 juni 1998, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter när det gäller genomförandet av det direktivet enligt tidsplanen i bilaga IV.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall gälla som hänvisningar till det här direktivet.

Bilaga V innehåller en tabell som utvisar förhållandet mellan artiklarna i direktiv 95/62/EG och artiklarna i det här direktivet.

Artikel 34 Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 35 Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 februari 1998.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

B. ROCHE

Ordförande

(1) EGT C 371, 9.12.1996, s. 22, och EGT C 248, 14.8.1997, s. 13.

(2) EGT C 133, 28.4.1997, s. 40.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 20 februari 1997 (EGT C 85, 17.3.1997, s. 126), rådets gemensamma ståndpunkt av den 9 juni 1997 (EGT C 234, 1.8.1997, s. 87) och Europaparlamentets beslut av den 17 september 1997 (EGT C 304, 6.10.1997, s. 82). Europaparlamentets beslut av den 29 januari 1998 och rådets beslut av den 12 februari 1998.

(4) Rådets resolution 94/C48 av den 7 februari 1994 om samhällsomfattande tjänster på teleområdet (EGT C 48, 16.2.1994, s. 1) och rådets resolution 95/C258 av den 18 september 1995 om införande av ett framtida regelverk för telekommunikationer (EGT C 258, 3.10.1995, s. 1).

(5) Europaparlamentets resolution av den 19 maj 1995 om grönboken om avreglering av infrastrukturen för telekommunikationer och kabel-TV-nät - Del 2 A4G-0111/95 (EGT C 151, 19.6.1995, s. 27).

(6) Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén av den 13 september 1995 om grönboken om avreglering av infrastrukturen för telekommunikationer och kabel-TV-nät - Del 2 (EGT C 301, 13.11.1995, s. 24).

(7) Europaparlamentets och rådets direktiv 97/33/EG av den 30 juni 1997 om samtrafik inom telekommunikationer i syfte att säkerställa samhällsomfattande tjänster och samverkan genom tillämpning av principerna om tillhandahållande av öppna nät (ONP) (EGT L 199, 26.7.1997, s. 32).

(8) EGT 192, 24.7.1990, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 97/51/EG (EGT L 295, 29.10.1997, s. 23).

(9) EGT L 321, 30.12.1995, s. 6.

(10) EGT L 199, 26.7.1997, s. 32.

(11) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(12) EGT L 24, 30.1.1998, s. 1.

(13) EGT L 217, 6.8.1991, s. 31.

(14) EGT L 117, 7.5.1997, s. 15.

(15) EGT L 128, 23.5.1991, s. 1, ändrat genom direktiv 93/68/EEG (EGT L 220, 30.8.1993, s. 1).

BILAGA I

BESKRIVNING AV DE TJÄNSTER SOM AVSES I ARTIKLARNA 14 OCH 15

DEL 1

Förteckning över de tjänster som avses i artikel 14.1

a) Tonval, DTMF

Detta innebär att det fasta allmänt tillgängliga telefonnätet är beskaffat på ett sådant sätt att tonvalstelefoner kan användas för att signalera till telefonstation med hjälp av toner som definierats i ETSI ETR 207, och att samma toner kan användas för genomgående signalering genom nätet, både inom en medlemsstat och mellan medlemsstaterna.

b) Selektiv samtalsbegränsare för utgående samtal

Detta är en tilläggstjänst med vilken abonnenten, på begäran hos den som tillhandahåller telefonitjänsten, kan spärra utgående samtal av angivna typer eller till angivna typer av telefonnummer.

DEL 2

Förteckning över de tjänster som avses i artikel 15.1

a) Nummerpresentation

Detta innebär att den uppringandes telefonnummer visas hos den som blir uppringd innan samtalet påbörjas.

Denna tjänst skall tillhandahållas i enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter och privatlivet, såsom direktiv 95/46/EG och direktiv 97/66/EG.

b) Direktval, DDI (eller andra funktioner med samma funktionalitet)

Detta innebär att abonnenter anslutna till en abonnentväxel (PBX) eller liknande privat system kan ta emot samtal direkt från det fasta allmänt tillgängliga telefonnätet, utan att behöva gå via växeltelefonisten.

c) Vidarekoppling av samtal

Detta innebär att inkommande samtal kopplas vidare till ett annat nummer, inom samma medlemsstat eller i någon annan medlemsstat (t.ex. "vidarekoppling vid ej svar", "vidarekoppling vid upptaget" eller "medflyttning").

Denna tjänst skall tillhandahållas i enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter och privatlivet, såsom direktiv 95/46/EG och direktiv 97/66/EG.

DEL 3

Förteckning över de tjänster som avses i artikel 15.2

a) Tillgång till frisamtal inom hela gemenskapen

Dessa tjänster brukar benämnas gröna nummer, frisamtal, etc. och innefattar tjänster där den uppringande parten inte betalar någonting för samtalet.

b) Tjänster med delad kostnad

Dessa tjänster omfattar tjänster där den uppringande parten betalar endast en del av samtalskostnaden.

c) Betalteletjänster med delad intäkt över hela gemenskapen

Betalsamtal är en tjänst där avgifterna för en tjänst som tillhandahålls över ett telenät kombineras med samtalskostnaden.

d) Nummerpresentation inom hela gemenskapen

Detta innebär att den uppringandes telefonnummer visas hos den som blir uppringd innan samtalet påbörjas.

Denna tjänst skall tillhandahållas i enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter och privatlivet, såsom direktiv 95/46/EG och direktiv 97/66/EG.

e) Tillgång till telefonisttjänster i andra medlemsstater

Detta innebär att abonnenterna i en medlemsstat kan utnyttja telefonisttjänster i en annan medlemsstat.

f) Tillgång till nummerupplysning i en annan medlemsstat

Detta innebär att abonnenter i en medlemsstat kan ringa till nummerupplysningen i en annan medlemsstat.

Denna tjänst skall tillhandahållas i enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter och privatlivet, såsom direktiv 95/46/EG och direktiv 97/66/EG.

BILAGA II

RUBRIKER FÖR INFORMATION SOM SKALL OFFENTLIGGÖRAS I ENLIGHET MED ARTIKEL 11

DEL 1

Information som skall överlämnas till den nationella tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 11.2

Tekniska specifikationer för nätgränssnitt

Tekniska specifikationer för gränssnitten vid allmänt tillhandahållna nätanslutningspunkter, i förekommande fall inbegripet hänvisning till nationella eller internationella standarder eller rekommendationer som omfattar

- för analoga eller digitala nät

a) vanlig abonnentanslutning,

b) växelanslutning,

c) växelanslutning för direktval (DDI),

d) andra gränssnitt som tillhandahålls allmänt,

- för ISDN (där detta tillhandahålls)

a) specifikationer för bas- och primärgränssnitt vid S/T-referenspunkter, inklusive signalprotokollet,

b) information om vilka bärartjänster som kan framföra taltelefonitjänster,

c) andra gränssnitt som tillhandahålls allmänt,

- och övriga gränssnitt som tillhandahålls allmänt.

Utöver ovanstående information, som regelbundet skall överlämnas till den nationella tillsynsmyndigheten på det sätt som anges i artikel 11.2, skall alla organisationer som tillhandahåller fasta allmänna telefonnät utan oskäligt dröjsmål informera de nationella tillsynsmyndigheterna om eventuella särskilda egenskaper hos nätet som har befunnits medföra att den anslutna teleutrustningen inte fungerar på rätt sätt.

Den nationella tillsynsmyndigheten skall på begäran hålla denna information tillgänglig för leverantörer av teleutrustning.

DEL 2

Information som skall offentliggöras i enlighet med artikel 11.3

Den nationella tillsynsmyndigheten skall tillse att informationen i denna bilaga offentliggörs i enlighet med artikel 11.3. Den nationella tillsynsmyndigheten skall avgöra vilken information som skall offentliggöras av de organisationer som tillhandahåller fasta allmänt tillgängliga telenät eller allmänt tillgängliga telefonitjänster, och vilken information som skall offentliggöras av den nationella tillsynsmyndigheten själv.

1. Namn och adresser till organisationen/organisationerna

Denna punkt skall omfatta namn och adress till huvudkontoret för organisationer som tillhandahåller fasta allmänt tillgängliga telenät och/eller allmänt tillgängliga telefonitjänster.

2. Utbudet av telefonitjänster

2.1 Det grundläggande utbudets omfattning

Denna punkt skall innehålla en beskrivning av det grundläggande utbud som erbjuds och visa vad som ingår i abonnemangs- och anslutningsavgifterna (t.ex. telefonisttjänster, abonnentförteckningar, nummerupplysningstjänster, selektiv samtalsbegränsare, specificerad teleräkning, underhåll).

Punkten skall vidare innehålla en beskrivning av valfria tilläggstjänster och användningsmöjligheter för telefonitjänsten som prissätts skilt från det grundläggande utbud, i tillämpliga fall inbegripet hänvisningar till tillämpliga tekniska standarder eller specifikationer för dessa tjänster.

2.2 Taxor

Punkten skall innehålla information om taxor för anslutning och abonnemang, samtalsavgifter, underhåll samt detaljerade upplysningar om gällande rabatter och speciella eller riktade erbjudanden.

2.3 Ersättning/återbetalningsregler

Punkten skall innefatta upplysningar om eventuella ersättnings- eller återbetalningssystem.

2.4 Typer av underhåll som erbjuds

2.5 Villkor för grundläggande abonnemang

Punkten skall om det är tillämpligt ange den kortaste abonnemangsperiod som medges.

3. Villkor för anslutning av terminalutrustning

Denna punkt skall innehålla en fullständig översikt av kraven på terminalutrustning i enlighet med bestämmelserna i direktiv 91/263/EEG eller 93/97/EEG (1), och när så är lämpligt innefatta villkoren för ledningsdragning inom abonnentens lokaler och placering av nätanslutningspunkten.

4. Begränsningar av tillgång och utnyttjande

Denna punkt skall innefatta eventuella begränsningar när det gäller tillgång och utnyttjande enligt kraven i artikel 13.

(1) EGT L 290, 24.11.1993, s. 1.

BILAGA III

>Plats för tabell>

BILAGA IV

TIDSPLAN SOM AVSES I ARTIKEL 33

>Plats för tabell>

BILAGA V

>Plats för tabell>