Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998L0033.pdf

31998L0033

Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/33/EG av den 22 juni 1998 om ändring av artikel 12 i rådets direktiv 77/780/EEG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut, artiklarna 2, 5, 6, 7 och 8 och bilagorna II och III till rådets direktiv 89/647/EEG om kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut och artikel 2 och bilaga II till rådets direktiv 93/6/EEG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitutEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 204 , 21/07/1998 s. 0029 - 0036EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/33/EG av den 22 juni 1998 om ändring av artikel 12 i rådets direktiv 77/780/EEG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut, artiklarna 2, 5, 6, 7 och 8 och bilagorna II och III till rådets direktiv 89/647/EEG om kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut och artikel 2 och bilaga II till rådets direktiv 93/6/EEG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 57.2 första och tredje meningen i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 189b i fördraget (3), och

av följande skäl:

1. Rådets första direktiv 77/780/EEG av den 12 december 1977 om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta verksamhet i kreditinstitut (4) medger utbyte av information mellan behöriga myndigheter och vissa andra myndigheter eller organ i en medlemsstat eller mellan medlemsstater. Nämnda direktiv medger också att medlemsstaterna ingår samarbetsavtal om informationsutbyte med behöriga myndigheter i tredje land. För att uppnå enhetlighet på detta område bör tillstånd att ingå avtal om informationsutbyte med tredje land utsträckas till att inbegripa informationsutbyte med vissa andra myndigheter eller organ i dessa länder under förutsättning att den lämnade informationen omfattas av lämpliga garantier om tystnadsplikt.

2. Enligt rådets direktiv 89/647/EEG av den 18 december 1989 om kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut (5) ges tillgångsposter och poster utanför balansräkningen olika vikttal i förhållande till graden av kreditrisk.

3. Kyrkor och religiösa samfund som bildats som juridiska personer enligt offentlig rätt och som har lagstadgad rätt att uppbära skatt representerar en kreditrisk likvärdig med den som gäller för regionregeringar och lokala myndigheter. Det är därför konsekvent att ge de behöriga myndigheterna möjlighet att behandla fordringar på kyrkor och religiösa samfund på samma sätt som fordringar på regionregeringar och lokala myndigheter, när dessa kyrkor och religiösa samfund uppbär skatt. Möjligheten att tillämpa ett vikttal på 0 % på fordringar på regionregeringar och lokala myndigheter får inte utsträckas till fordringar på kyrkor och religiösa samfund enbart på grundval av rätten att uppbära skatt.

4. Kommissionens direktiv 94/7/EG av den 15 mars 1994 om anpassning av rådets direktiv 89/647/EEG om kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut i fråga om den tekniska definitionen av "multilaterala utvecklingsbanker" (6) inbegriper Europeiska investeringsfonden i den definitionen. Denna fond är ett nytt och unikt organ för samarbete i Europa för att bidra till att stärka den inre marknaden, främja den ekonomiska återhämtningen i Europa och öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen.

5. Enligt artikel 6.1 d.7 i direktiv 89/647/EEG skall ett vikttal på 100 % tillämpas för av kreditinstitut tecknad men ej inbetald del av kapitalet i Europeiska investeringsfonden.

6. Den andel av Europeiska investeringsfondens kapital där teckningsrätten förbehålls finansiella institut är begränsad till 30 %, varav 20 % inledningsvis skall betalas in i fyra årliga inbetalningar om vardera 5 %. De resterande 80 % skall således inte betalas in utan står kvar som en ansvarsförbindelse hos fondens medlemmar. Med hänsyn till Europeiska rådets uttalade mål vid fondens upprättande, nämligen att uppmuntra affärsbankernas medverkan, bör inte ett sådant deltagande bestraffas och följaktligen är det lämpligare att tillämpa ett vikttal på 20 % på det tecknade, men ej inbetalda, kapitalet.

7. I bilaga I till direktiv 89/647/EEG som behandlar klassificering av poster utanför balansräkningen klassificeras vissa poster som högriskposter och 100 % vikt tillämpas därför. I artikel 6.4 i det direktivet fastställs det att: "När poster utanför balansräkningen har direkt garanterats, skall posterna viktas som om åtagandena gjorts för garantigivarens räkning och inte för motpartens. I de fall eventuella risker, som uppkommit genom åtaganden utanför balansräkningen, enligt de behöriga myndigheternas bedömning har säkrats fullt ut genom någon av de tillgångsposter som godtagits som säkerhet i punkt 1 a.7 eller b.11, skall 0 % eller 20 % vikt tillämpas, beroende på säkerhetens beskaffenhet."

8. Clearing av Over-the-counter (OTC)-derivat utförd av clearingorganisationer när de fungerar som central motpart har en stor betydelse i vissa medlemsstater. Det är lämpligt att erkänna fördelarna med en sådan clearing när det gäller minskning av kreditrisken och den relaterade systemrisken vid tillsynsbehandling av kreditrisken. Det är nödvändigt att det ställs säkerhet fullt ut för löpande och eventuell framtida exponering som härrör från clearade OTC-derivatkontrakt och att risken för att clearingorganisationens exponering överstiger marknadsvärdet på ställda säkerheter elimineras så att clearade OTC-derivat under ett övergångsskede erhåller samma tillsynsbehandling som börshandlade derivat. Behöriga myndigheter måste vara tillfredsställda med nivån på de initiala säkerheterna och marginalsäkerheterna som krävs samt med kvaliteten och nivån på det skydd som de ställda säkerheterna ger.

9. Man bör också beakta det fall där garantin är säkrad genom realsäkerhet i den mening som framgår i artikel 6.1 c.1, när det gäller poster utanför balansräkningen i form av borgensåtaganden eller garantiförbindelser som har karaktären av kreditsubstitut.

10. Enligt artikel 6.1 a punkt 2, 4 och 7 i direktiv 89/647/EEG tillämpas en nollvikt för tillgångsposter som utgör fordringar på centralregeringar och centralbanker i zon A eller som direkt garanteras av dessa samt för tillgångar som garanteras av säkerheter i form av värdepapper utgivna av centralregeringar eller centralbanker i zon A. Enligt artikel 7.1 i det direktivet får medlemsstaterna, på vissa villkor, tillämpa nollvikt för tillgångar som utgör fordringar på deras egna regionregeringar och lokala myndigheter, liksom för fordringar på tredje man och för poster utanför balansräkningen för tredje mans räkning, som är garanterade av de nämnda regionregeringarna eller lokala myndigheterna.

11. Enligt artikel 8.1 i direktiv 89/647/EEG får medlemsstaterna tillämpa ett vikttal på 20 % beträffande tillgångsposter för vilka det, enligt behöriga myndigheters bedömning, finns betryggande säkerhet i form av värdepapper utgivna av regionregeringar eller lokala myndigheter i zon A. Säkerheter i form av värdepapper utgivna av medlemsstaternas regionregeringar eller lokala myndigheter bör betraktas som garanterade av dessa, enligt vad som anges i artikel 7.1, för att därigenom göra det möjligt för behöriga myndigheter att tillämpa en nollvikt för tillgångsposter och poster utanför balansräkningen som är garanterade av sådana säkerheter, alltjämt om inte annat följer av villkoren som fastställs i den punkten.

12. I bilaga II till rådets direktiv 89/647/EEG anges hur sådana ränte- och valutakursrelaterade poster utanför balansräkningen som vanligtvis kallas OTC-derivat skall behandlas vid beräkningen av kreditinstitutens kapitalkrav.

13. Artiklarna 2.1 a, 2.2, 2.3 b, 2.6, artiklarna 3.1 och 3.2 och bilagan till detta direktiv är i linje med det arbete som ett internationellt forum för tillsyn av banker bedriver för att få till stånd en förfinad och på vissa sätt striktare tillsynsbehandling av de kreditrisker som är förenade med OTC-derivat, särskilt utvidgningen av den obligatoriska kapitaltäckningen till att omfatta OTC-derivat med andra underliggande tillgångar än ränte- och valutakurser och möjligheten att ta i beaktande de riskreducerande effekter av nettningsöverenskommelser som godkänts av de behöriga myndigheterna vid beräkning av kapitalkraven för den eventuella framtida kreditrisk som är förenad med OTC-derivat.

14. För internationellt verksamma kreditinstitut och grupper av kreditinstitut i flera olika tredje länder, vilka konkurrerar med gemenskapens kreditinstitut, kommer de regler som antas inom större internationella sammanhang att medföra en förfinad tillsynsbehandling av OTC-derivat. Denna förfining leder till en lämpligare obligatorisk kapitaltäckning som beaktar den riskreducerande effekten av nettningsöverenskommelser, som har godkänts av tillsynsmyndigheterna, när det gäller eventuella framtida kreditrisker.

15. När det gäller gemenskapens kreditinstitut kan en motsvarande förfining av tillsynsbehandlingen av OTC-derivat, inbegripet möjligheten att beakta de riskreducerande effekterna av nettningsöverenskommelser som godkänts av tillsynsmyndigheterna, när det gäller eventuella framtida kreditrisker, endast uppnås genom en ändring av direktiv 89/647/EEG.

16. För att säkerställa likvärdiga förutsättningar för de kreditinstitut och investeringsföretag som konkurrerar i gemenskapen är det nödvändigt att tillsynsbehandlingen av deras respektive verksamheter på området OTC-derivat är konsekvent, vilket endast kan uppnås genom anpassningar av rådets direktiv 93/6/EEG av den 15 mars 1993 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (7).

17. Detta direktiv är det lämpligaste sättet att uppnå de önskade målen och det går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 12.3 i direktiv 77/780/EEG skall ersättas med följande:

"3. Medlemsstaterna får ingå samarbetsavtal om utbyte av information med behöriga myndigheter i tredje land samt med myndigheter eller organ i tredje land enligt definitionen i punkt 5 och punkt 5a endast om den lämnade informationen är föremål för garantier om tystnadsplikt som minst är likvärdiga dem som avses i denna artikel. Detta utbyte av information får endast göras för att de ovan nämnda myndigheterna eller organen skall kunna utföra sin tillsynsuppgift.

Om informationen ursprungligen kommer från en annan medlemsstat får den inte lämnas vidare utan uttryckligt medgivande från de behöriga myndigheter som har lämnat den, och i så fall, endast i det syfte som avsågs när dessa myndigheter gav sitt medgivande."

Artikel 2

Direktiv 89/647/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall följande strecksatser läggas till:

"- `erkända börser` skall avse börser som har erkänts av de behöriga myndigheterna och som

i) verkar regelbundet,

ii) har regler som har utfärdats eller godkänts av lämpliga myndigheter i börsens hemland, i vilka villkoren för börsens verksamhet, villkoren för tillträde till börsen samt de villkor som ett kontrakt måste uppfylla innan det kan omsättas på börsen anges,

iii) har ett clearingförfarande som innebär att kontrakt angivna i bilaga III blir föremål för dagliga marginalsäkerhetskrav som enligt de behöriga myndigheternas uppfattning ger ett lämpligt skydd."

b) I punkt 2 skall följande stycke läggas till:

"Behöriga myndigheter får i begreppet regionregeringar och lokala myndigheter även räkna in kyrkor och religiösa samfund som har bildats som juridiska personer enligt offentlig rätt, om de har laglig rätt att uppbära skatt. I detta fall gäller emellertid inte den möjlighet som anges i artikel 7."

2. Den första meningen i artikel 5.3 skall ersättas med följande:

"3. I fråga om de poster utanför balansräkningen som avses i artikel 6.3 skall de potentiella kostnaderna för att ersätta ett kontrakt i händelse av motpartens oförmåga till prestation beräknas med tillämpning av en av de två metoder som anges i bilaga II."

3. Artikel 6 skall ändras på följande sätt:

a) I artikel 6.2 skall följande mening läggas till:

"Den andel av kapitalet i Europeiska investeringsfonden som har tecknats men inte betalats in får tilldelas ett vikttal på 20 %."

b) Artikel 6.3 skall ersättas med följande:

"3. De metoder som anges i bilaga II skall tillämpas på sådana poster utanför balansräkningen som är uppräknade i bilaga III med undantag av

- kontrakt som handlas på erkända börser,

- valutakontrakt (utom kontrakt som gäller guld) med en ursprunglig löptid på fjorton kalenderdagar eller mindre.

Till och med den 31 december 2006 får medlemsstaternas behöriga myndigheter från tillämpningen av metoderna enligt bilaga II undanta OTC-kontrakt som clearats av clearingorganisationer som utgör rättslig motpart och vars deltagare alla dagligen ställer full säkerhet för den exponering de utsätter clearingorganisationen för, vilken säkerhet täcker både löpande exponering och eventuell framtida exponering. Berörda myndigheter måste vara övertygade om att den ställda säkerheten ger samma grad av skydd som säkerheter som uppfyller bestämmelserna i punkt 1 a.7 och att risken för att clearingorganisationens exponering överstiger marknadsvärdet på ställda säkerheter elimineras. Medlemsstaterna skall informera kommissionen om hur de använder sig av denna möjlighet."

c) I artikel 6.4 skall följande stycke läggas till:

"Medlemsstaterna får tillämpa ett vikttal på 50 % på poster utanför balansräkningen som utgör borgensåtaganden eller garantiförbindelser med karaktären av kreditsubstitut och som enligt behöriga myndigheters bedömning fullt ut säkras genom panträtt i fast egendom som uppfyller villkoren i punkt 1 c.1, under förutsättning att garanten har en direkt rätt till denna säkerhet."

4. Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall följande läggas till efter orden "myndigheterna":

"eller som enligt de behöriga myndigheternas bedömning, på ett betryggande sätt garanteras av säkerhet i form av värdepapper som har getts ut av dessa regionregeringar eller lokala myndigheter."

b) I punkt 2 skall följande läggas till efter orden "de senare":

"däri inbegripet säkerhet i form av värdepapper."

5. Artikel 8.1 skall ersättas med följande text:

"1. Medlemsstaterna får, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7.1, tillämpa ett vikttal på 20 % för tillgångsposter som, enligt de berörda behöriga myndigheternas bedömning, på ett betryggande sätt garanteras av säkerhet i form av värdepapper som har utgivits av regionregeringar eller lokala myndigheter i zon A, eller genom medel som har satts in hos andra kreditinstitut i zon A än det långivande institutet, eller genom depositionsbevis eller liknande instrument som dessa kreditinstitut har givit ut."

6. Bilagorna II och III skall ersättas i enlighet med del A och B i bilagan till detta direktiv.

Artikel 3

Direktiv 93/6/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 2.10 skall ersättas med följande:

"10. Over-the-counter (OTC)-derivat: sådana poster utanför balansräkningen på vilka, enligt det första stycket i artikel 6.3 i direktiv 89/647/EEG, metoderna i bilaga II till det direktivet skall tillämpas."

2. Punkt 5 i bilaga II skall ersättas med följande:

"5. För att beräkna kapitalkravet för sina OTC-derivat skall instituten tillämpa bilaga II till direktiv 89/647/EEG. Den riskviktning som skall gälla för de berörda motparterna bestäms i enlighet med artikel 2.9 det här direktivet.

Till och med den 31 december 2006 får medlemsstaternas behöriga myndigheter från tillämpningen av metoderna i bilaga II undanta OTC-kontrakt som clearats av clearingorganisationer som utgör rättslig motpart och alla deltagare som dagligen ställer full säkerhet för den exponering de utsätter clearingorganisationen för, vilken täcker både löpande exponering och eventuell framtida exponering. Berörda myndigheter måste vara övertygade om att den ställda säkerheten ger samma grad av skydd som säkerheter som uppfyller bestämmelserna i artikel 6.1 a.7 i direktiv 89/647/EEG och att risken för att clearingorganisationens exponering överstiger marknadsvärdet på ställda säkerheter elimineras. Medlemsstaterna skall informera kommissionen om hur de använder sig av denna möjlighet."

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar eller andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 24 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 22 juni 1998.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

J. CUNNINGHAM

Ordförande

(1) EGT C 208, 19.7.1996, s. 8 och EGT C 259, 26.8.1997, s. 11.

(2) EGT C 30, 30.1.1997, s. 13.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 10 april 1997 (EGT C 132, 28.4.1997, s. 234), rådets gemensamma ståndpunkt av den 9 mars 1998 och Europaparlamentets beslut av den 30 april 1998 (EGT C 152 18.5.1998). Rådets beslut av den 19 maj 1998.

(4) EGT L 322, 17.12.1977, s. 30. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/13/EG (EGT L 66, 16.3.1996. s. 15).

(5) EGT L 386, 30.12.1989, s. 14. Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/32/EG (se s. 26 i detta nr av EGT).

(6) EGT L 89, 6.4.1994, s. 17.

(7) EGT L 141, 11.6.1993, s. 1.

BILAGA

A. Bilaga II till direktiv 89/647/EEG ändras på följande sätt:

1. Rubriken i bilaga II skall ersättas med följande:

"BILAGA II

Behandling av poster utanför balansräkningen."

2. Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Val av metod

För att mäta kreditriskerna i samband med de kontrakt som är uppräknade i punkterna 1 och 2 i bilaga III får kreditinstituten, under förutsättning att de behöriga myndigheterna samtycker, välja en av de metoder som beskrivs nedan. Kreditinstitut som skall följa artikel 6.1 i direktiv 93/6/EEG skall använda metod 1 nedan. För att mäta kreditriskerna i samband med de kontrakt som är uppräknade i punkt 3 i bilaga III skall alla kreditinstitut använda metod 1 nedan."

3. I punkt 2 skall tabell 1 ersättas med följande tabell:

">Plats för tabell>

För att mäta den eventuella framtida exponeringen i samband med steg b får de behöriga myndigheterna tillåta kreditinstituten att fram till och med den 31 december 2006 tillämpa följande procentsatser i stället för dem som förtecknas i tabell 1 förutsatt att instituten utnyttjar det alternativ som anges i artikel 11a direktiv 93/6/EEG för kontrakt enligt punkt 3b och 3 c i bilaga III:

>Plats för tabell>

"

4. I tabell 2 skall rubriken i första raden, tredje kolumnen, ersättas med:

"Kontrakt som gäller valutakurser och guld".

5. I slutet av punkt 2 skall följande stycke införas:

"För metoderna 1 och 2 skall de behöriga myndigheterna säkerställa att de nominella belopp som skall beaktas är en lämplig måttstock för den risk kontraktet medför. Om kontraktet till exempel tillåter en multiplicering av betalningsflöden, skall det nominella beloppet anpassas för att beakta effekterna av multipliceringen på det kontraktets riskstruktur."

6. I punkt 3 b skall följande stycke läggas till:

"De behöriga myndigheterna får som riskreducerande nettningsöverenskommelser som omfattar valutakurskontrakt med en ursprunglig löptid på fjorton kalenderdagar eller mindre godkänna utställda optioner eller liknande poster utanför balansräkningen på vilken denna bilaga inte är tillämplig därför att den kreditrisk de för med sig är försumbar eller obefintlig. Om det förhållandet att dessa kontrakt medtas i en annan nettningsöverenskommelse kan leda till en ökning eller minskning av kapitalkraven, beroende på deras positiva eller negativa marknadsvärde, skall de behöriga myndigheterna ålägga sina kreditinstitut att behandla dem på ett konsekvent sätt."

7. I punkt 3 c ii skall första stycket, den inledande formuleringen och andra stycket första strecksatsen ersättas med följande:

"ii) Andra nettningsöverenskommelser

Vid tillämpning av metod 1 får

i steg a de aktuella ersättningskostnaderna för de kontrakt som ingår i en nettningsöverenskommelse beräknas med beaktande av den faktiska hypotetiska nettoersättningskostnad som avtalet medför; om nettningen leder till en nettoskuld för det kreditinstitut som beräknar nettoersättningskostnaden, beräknas den aktuella ersättningskostnaden till `0`,

i steg b talet för eventuell framtida exponering för kreditrisk för alla kontrakt som ingår i en nettningsöverenskommelse reduceras i enlighet med följande ekvation:

PCEred = 0,4 × PCEbrutto + 0,6 × NGR × PCEbrutto

där

>Plats för tabell>

För beräkning av den eventuella framtida exponering för kreditrisk enligt formeln ovan får kontrakt som tar ut varandra helt och hållet och ingår i nettningsöverenskommelsen beaktas som ett enda kontrakt med ett nominellt belopp som motsvarar nettointäkterna. Kontrakt som helt och hållet tar ut varandra är valutaterminer eller liknande kontrakt, för vilka det nominella beloppet är lika med betalningsflödena om de förfaller på samma förfallodag och helt eller delvis i samma valuta.

Vid tillämpning av metod 2 i steg a

- får kontrakt som helt tar ut varandra och ingår i nettningsöverenskommelsen beaktas som ett enda kontrakt med ett nominellt belopp som är lika med nettointäkterna. De nominella beloppen multipliceras med de procenttal som anges i tabell 2."

B. Bilaga III till direktiv 89/647/EEG skall ersättas med följande:

"BILAGA III

TYPER AV POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

1. Räntebaserade kontrakt

a) Ränteswappar i en valuta.

b) Basswappar.

c) Icke standardiserade ränteterminer.

d) Standardiserade ränteterminer.

e) Köpta ränteoptioner.

f) Andra kontrakt av liknande slag.

2. Kontrakt som rör valuta eller guld

a) Valutaränteswappar (ränteswappar i mer än en valuta).

b) Icke standardiserade valutaterminer.

c) Standardiserade valutaterminer.

d) Köpta valutaoptioner.

e) Andra kontrakt av liknande slag.

f) Kontrakt avseende guld av liknande slag som de i punkterna a-e.

3. Kontrakt liknande dem i punkterna 1 a-e och 2 a-d rörande andra referensposter eller index baserade på följande:

a) Aktier.

b) Ädelmetaller utom guld.

c) Råvaror utom ädelmetaller.

d) Andra kontrakt av liknande slag."