Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001D0527.pdf

32001D0527

2001/527/EG: Kommissionens beslut av den 6 juni 2001 om inrättande av en europeisk värdepapperstillsynskommitté (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 1501]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 191 , 13/07/2001 s. 0043 - 0044Kommissionens beslut

av den 6 juni 2001

om inrättande av en europeisk värdepapperstillsynskommitté

[delgivet med nr K(2001) 1501]

(Text av betydelse för EES)

(2001/527/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1) Rätten att fritt tillhandahålla tjänster och den fria rörligheten för kapital hör till gemenskapens prioriterade mål, och grundar sig på artiklarna 49 och 56 i fördraget.

(2) I den gemensamma strävan att stärka den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen inom gemenskapen är skapandet av en verklig inre marknad för finansiella tjänster av central betydelse.

(3) I kommissionens handlingsplan för finansiella tjänster anges en rad åtgärder som är nödvändiga för att fullborda den inre marknaden(1) för finansiella tjänster.

(4) Vid sitt möte i Lissabon i mars 2000 satte Europeiska rådet år 2005 som mål för genomförandet av denna handlingsplan.

(5) Den 17 juli inrättade rådet Vismannakommittén om regleringen av de europeiska värdepappersmarknaderna.

(6) I Vismannakommitténs slutrapport rekommenderades att två nya rådgivande kommittéer inrättas: Europeiska värdepapperskommittén till vilken medlemsstaterna utser företrädare på hög nivå, samt Europeiska värdepapperstillsynskommittén, bestående av höga tjänstemän vid medlemsstaternas offentliga myndigheter med ansvar för värdepappersområdet och med uppgift att bland annat bistå kommissionen med rådgivning.

(7) Europeiska rådet utfärdade i samband med sitt möte i Stockholm en resolution om en effektivare reglering av värdepappersmarknaderna, där man välkomnar kommissionens avsikt att i enlighet med Vismannakommitténs förslag formellt inrätta en oberoende värdepapperskommitté bestående av höga företrädare för medlemsstaterna och med en företrädare för kommissionen som ordförande.

(8) Europeiska värdepapperstillsynskommittén skall fungera som ett oberoende organ som skall överväga och diskutera frågor på värdepappersområdet och ge råd till kommissionen på detta område.

(9) Europeiska värdepapperstillsynskommittén skall även se till att gemenskapens lagstiftning genomförs mer konsekvent och i rätt tid i medlemsstaterna genom att säkra effektivare samarbete mellan tillsynsmyndigheter, utföra inbördes utvärdering och främja bästa praxis, för att se till att gemenskapens lagstiftning genomförs mer konsekvent och i rätt tid i medlemsstaterna(2).

(10) Europeiska värdepapperstillsynskommittén skall själv fastställa formerna för sitt löpande arbete, som skall bedrivas i nära kontakt med kommissionen och Europeiska värdepapperskommittén. Den skall inom sig utse sin ordförande.

(11) Europeiska värdepapperstillsynskommitténs arbetssätt bör på ett öppet och överblickbart sätt fastställa formerna för omfattande samråd på ett tidigt stadium med marknadsaktörer, konsumenter och slutanvändare.

(12) Europeiska värdepapperstillsynskommittén bör själv fastställa sin arbetsordning och arbeta under full respekt för de berörda institutionernas särskilda rättigheter och den rådande balansen dem emellan enligt fördraget(3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen inrättar härmed en oberoende rådgivande kommitté på området för värdepapper inom gemenskapen, kallad Europeiska värdepapperstillsynskommittén (nedan kallad kommittén).

Artikel 2

Kommittén skall ha till uppgift att vägleda kommissionen i frågor som gäller politiken på värdepappersområdet samt i fråga om utarbetandet av utkast till tillämpningsbestämmelser på värdepappersområdet, antingen på kommissionens begäran inom en tid, som kommissionen kan fastställa med hänsyn till hur brådskande frågan är, eller på eget initiativ.

Artikel 3

Kommittén skall bestå av företrädare på hög nivå för nationella offentliga myndigheter med ansvar för värdepappersområdet. Varje medlemsstat skall utse en sådan företrädare på hög nivå som skall delta i kommitténs sammanträden.

Kommissionen skall vara företrädd vid kommitténs sammanträden, och dess företrädare skall därvid delta i alla diskussioner.

Kommittén skall inom sig utse sin ordförande.

Kommittén kan inbjuda experter och observatörer till sina sammanträden.

Artikel 4

Kommittén skall i sitt arbete stå i nära kontakt med Europeiska kommissionen och Europeiska värdepapperskommittén.

Kommittén får inrätta arbetsgrupper.

Artikel 5

Kommittén skall, innan den överlämnar sitt yttrande till kommissionen, på ett öppet och överblickbart sätt genomföra ett omfattande samråd på ett tidigt stadium med marknadsaktörer, konsumenter och slutanvändare.

Artikel 6

Kommittén skall framlägga en årlig rapport för kommissionen.

Artikel 7

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning och fastställa sina arbetsformer.

Artikel 8

Kommittén skall tillträda sina funktioner den 7 juni 2001.

Utfärdat i Bryssel den 6 juni 2001.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) KOM(1999) 232 slutlig.

(2) Texten enligt Stockholmsresolutionen, punkt 6 sista stycket.

(3) Texten enligt Stockholmsresolutionen, sista stycket i förordet.