Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2001/528/EG: Kommissionens beslut av den 6 juni 2001 om inrättande av en europeisk värdepapperskommitté (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 1493]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 191 , 13/07/2001 s. 0045 - 0046Kommissionens beslut

av den 6 juni 2001

om inrättande av en europeisk värdepapperskommitté

[delgivet med nr K(2001) 1493]

(Text av betydelse för EES)

(2001/528/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1) Rätten att fritt tillhandahålla tjänster och den fria rörligheten för kapital hör till gemenskapens prioriterade mål, och grundar sig på artiklarna 49 och 56 i fördraget.

(2) Skapandet av en verklig inre marknad för finansiella tjänster i enlighet med principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens är av central betydelse för att stärka den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen inom gemenskapen.

(3) I kommissionens handlingsplan för finansiella tjänster(1) anges en rad åtgärder som är nödvändiga för att fullborda den inre marknaden för finansiella tjänster, och det betonas särskilt att man bör inrätta en europeisk värdepapperskommitté med uppgift att bidra till beredningen av ny gemenskapslagstiftning inom värdepappersområdet.

(4) Vid sitt möte i Lissabon i mars 2000 satte Europeiska rådet år 2005 som mål för genomförandet av denna handlingsplan.

(5) Den 17 juli inrättade rådet Vismannakommittén om regleringen av de europeiska värdepappersmarknaderna.

(6) I Vismannakommitténs slutrapport rekommenderades att två nya rådgivande kommittéer inrättas: en europeisk värdepapperskommitté (nedan kallad kommittén) till vilken medlemsstaterna utser företrädare på hög nivå, samt en europeisk värdepapperstillsynskommitté, bestående av höga tjänstemän vid medlemsstaternas offentliga myndigheter med ansvar för värdepappersområdet och med uppgift att bistå kommissionen med rådgivning.

(7) Europeiska rådet utfärdade i samband med sitt möte i Stockholm en resolution om en effektivare reglering av värdepappersmarknaderna, där man välkomnar kommissionens avsikt att omedelbart inrätta en värdepapperskommitté bestående av höga företrädare för medlemsstaterna, med en företrädare för kommissionen som ordförande.

(8) I Vismannakommitténs slutrapport betonades särskilt att det behöver införas detaljerade genomförandebestämmelser för att anpassa direktiven och förordningarna till förändringar på finansmarknaderna.

(9) Den europeiska värdepapperskommittén bör fungera som ett forum för debatt, analys och rådgivning åt kommissionen inom värdepappersområdet.

(10) Europeiska värdepapperskommittèn skall själv anta sin arbetsordning.

(11) Genom detta beslut inrättas Europeiska värdepapperskommittén och tilldelas sina rådgivande funktioner. Om inte annat följer av särskild lagstiftning som föreslagits av kommissionen och antagits av Europaparlamentet och rådet, skall värdepapperskommittén även fungera som en föreskrivande kommitté i enlighet med 1999 års beslut om kommittéförfarande för att bistå kommissionen när den fattar beslut om genomförandeåtgärder enligt artikel 202 i EG-fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed inrättas en värdepapperskommitté inom gemenskapen, Europeiska värdepapperskommittén (nedan kallad kommittén).

Artikel 2

Kommitténs uppgift skall vara att ge kommissionen råd i policyfrågor samt om utkast till lagstiftningsförslag som kommissionen kan komma att anta på värdepappersområdet.

Artikel 3

Kommittén skall bestå av företrädare på hög nivå utsedda av medlemsstaterna och en företrädare för kommissionen skall vara ordförande i kommittén.

Ordföranden i Europeiska värdepapperstillsynskommittén som inrättats genom kommissionens beslut 2001/527/EG(2) skall delta i värdepapperskommitténs möte som observatör.

Kommittén får bjuda in experter och observatörer till sina möten.

Artikel 4

Kommittén får inrätta arbetsgrupper.

Artikel 5

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Kommissionen skall ställa ett sekretariat till värdepapperskommitténs förfogande.

Artikel 6

Kommittén skall träda i verksamhet den 7 juni 2001.

Utfärdat i Bryssel den 6 juni 2001.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) KOM (1999) 232 slutlig.

(2) Se sidan 43 i detta nummer av EGT.