Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32002L0087.pdf

32002L0087

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EGEuropeiska unionens officiella tidning nr L 035 , 11/02/2003 s. 0001 - 0027Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG

av den 16 december 2002

om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 47.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

efter att ha hört Regionkommittén,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(4), och

av följande skäl:

(1) Den nuvarande gemenskapslagstiftningen innehåller ett omfattande regelverk om tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag på enskild nivå samt över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag som utgör en del av en bank- eller investeringsgrupp respektive en försäkringsgrupp, det vill säga grupper med en homogen finansiell verksamhet.

(2) Den senaste utvecklingen på finansmarknaderna har lett till skapandet av finansiella grupper som tillhandahåller tjänster och produkter inom olika sektorer av finansmarknaderna - så kallade finansiella konglomerat. Hittills har det inte förekommit någon form av tillsyn på gruppnivå över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag som ingår i ett sådant konglomerat, särskilt vad gäller solvensställning och riskkoncentration på konglomeratnivå, transaktioner inom det finansiella konglomeratet, processer för intern riskhantering på konglomeratnivå och ledningens lämplighet. Några av dessa konglomerat är bland de största finansiella grupper som verkar på finansmarknaderna, och de tillhandahåller tjänster i en global omfattning. Om sådana konglomerat, och särskilt kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag som ingår i ett sådana konglomerat, skulle stöta på finansiella problem kan de allvarligt destabilisera det finansiella systemet och påverka enskilda insättare, försäkringstagare och investerare.

(3) I kommissionens handlingsplan för finansiella tjänster utpekas en rad åtgärder som krävs för att fullborda den inre marknaden för finansiella tjänster, och det aviseras att det skall utarbetas lagstiftning om extra tillsyn för finansiella konglomerat i syfte att eliminera kryphål i den nuvarande särlagstiftningen och hantera ytterligare stabilitetsrisker för att på så sätt säkra sunda arrangemang för tillsyn över finansiella grupper med sektorsöverskridande finansiell verksamhet. Ett så ambitiöst mål kan bara uppnås stegvis. Införandet av extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat utgör ett sådant steg.

(4) Även inom andra internationella forum har behovet av att utveckla lämpliga tillsynsformer för finansiella konglomerat slagits fast.

(5) För att den extra tillsynen över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat skall bli effektiv bör den tillämpas på alla sådana konglomerat, vars sektorsöverskridande finansiella verksamhet är betydande, vilket är fallet när vissa trösklar har uppnåtts oavsett hur de är strukturerade. Denna extra tillsyn bör täcka all finansiell verksamhet som anges i den finansiella särlagstiftningen och alla enheter som huvudsakligen ägnar sig åt sådan verksamhet bör omfattas av den extra tillsynen, inklusive kapitalförvaltningsbolagen.

(6) Beslut att inte låta en viss enhet omfattas av räckvidden för den extra tillsynen bör fattas med beaktande bl.a. av om en sådan enhet omfattas av tillsynen på gruppnivå enligt särreglerna.

(7) De behöriga myndigheterna bör kunna bedöma den finansiella ställningen på gruppnivå för kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag som ingår i ett finansiellt konglomerat, särskilt vad gäller solvens (inbegripet att eliminera dubbelt utnyttjande av poster i kapitalbasen), riskkoncentration och transaktioner inom det finansiella konglomeratet.

(8) Finansiella konglomerat leds ofta utifrån affärsområden som inte helt motsvarar konglomeratets juridiska strukturer. För att beakta denna tendens bör kraven på ledningen utvidgas ytterligare, särskilt när det gäller ledningen av blandade finansiella holdingföretag.

(9) Samtliga finansiella konglomerat som omfattas av den extra tillsynen bör ha en samordnare som utses bland berörda behöriga myndigheter.

(10) Samordnarens uppgifter bör inte påverka de behöriga myndigheternas uppgifter och ansvar enligt särreglerna.

(11) De berörda behöriga myndigheterna och särskilt samordnaren bör ha de erforderliga medlen för att från enheterna i ett finansiellt konglomerat eller från andra behöriga myndigheter kunna erhålla de upplysningar som krävs för att utöva sin extra tillsyn.

(12) Det finns ett trängande behov av ett ökat samarbete mellan de myndigheter som ansvarar för tillsynen över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag, inbegripet att utveckla särskilda arrangemang för samarbete mellan de myndigheter som är delaktiga i tillsynen över enheter som ingår i samma finansiella konglomerat.

(13) Kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag som har sitt huvudkontor i gemenskapen kan ingå i ett finansiellt konglomerat vars ledande enhet ligger utanför gemenskapen. Dessa reglerade enheter bör också vara föremål för sådana likvärdiga och lämpliga ordningar för extra tillsyn som medför att liknande mål och resultat som de som anges i bestämmelserna i detta direktiv uppnås. Insyn i bestämmelserna och informationsutbyte med myndigheter i tredje land om alla viktiga omständigheter är här av stor vikt.

(14) Det kan antas att det finns en likvärdig och lämplig ordning för extra tillsyn endast om tillsynsmyndigheterna i tredje land har samtyckt till att samarbeta med de berörda behöriga myndigheterna om metoderna och målen för att utöva extra tillsyn över reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat.

(15) Av detta direktiv följer inte att de behöriga myndigheterna till Kommittén för finansiella konglomerat skall lämna ut information som är belagd med sekretess enligt detta direktiv eller andra sektorsdirektiv.

(16) Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen att fastställa regler för extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. Eftersom det i direktivet anges minimistandarder, kan medlemsstaterna införa strängare regler.

(17) I detta direktiv iakttas de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter.

(18) De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(5).

(19) Teknisk vägledning och genomförandeåtgärder för de bestämmelser som fastställs i detta direktiv kan ibland vara nödvändiga med hänsyn till ny utveckling på finansmarknaderna. Kommissionen bör följaktligen bemyndigas att anta genomförandeåtgärder, förutsatt att dessa inte ändrar det väsentliga innehållet i detta direktiv.

(20) De befintliga särreglerna för kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag bör kompletteras upp till en miniminivå, särskilt för att undvika tillsynsarbitrage mellan särreglerna och reglerna för finansiella konglomerat. Rådets första direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring(6), rådets första direktiv 79/267/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva direkt livförsäkringsrörelse(7), rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring (tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring)(8), rådets direktiv 92/96/EEG av den 10 november 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser direkt livförsäkring (tredje livförsäkringsdirektivet)(9), rådets direktiv 93/6/EEG av den 15 mars 1993 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut(10) och rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom värdepappersområdet(11) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG av den 27 oktober 1998 om extra tillsyn över försäkringsföretag som ingår i en försäkringsgrupp(12) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut(13) bör därför ändras på motsvarande sätt. Målet om ytterligare harmonisering kan dock bara uppnås stegvis och måste baseras på en grundlig analys.

(21) För att man skall kunna bedöma behovet av ytterligare harmonisering av behandlingen av kapitalförvaltningsbolag som omfattas av särregler och förbereda denna harmonisering bör kommissionen rapportera om medlemsstaternas praxis på detta område.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

MÅL OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Mål

I detta direktiv fastställs regler för extra tillsyn över reglerade enheter som har erhållit auktorisation enligt artikel 6 i direktiv 73/239/EEG, artikel 6 i direktiv 79/267/EEG, artikel 3.1 i direktiv 93/22/EEG eller artikel 4 i direktiv 2000/12/EG och som ingår i ett finansiellt konglomerat. Genom direktivet ändras också berörda särregler för enheter som regleras av ovannämnda direktiv.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. kreditinstitut: ett kreditinstitut i den mening som avses i artikel 1.1 andra stycket i direktiv 2000/12/EG.

2. försäkringsföretag: ett försäkringsföretag i den mening som avses i artikel 6 i direktiv 73/239/EEG, artikel 6 i direktiv 79/267/EEG eller artikel 1 b i direktiv 98/78/EG.

3. värdepappersföretag: ett värdepappersföretag i den mening som avses i artikel 1.2 i direktiv 93/22/EEG, inbegripet företag som avses i artikel 2.4 i direktiv 93/6/EEG.

4. reglerad enhet: ett kreditinstitut, ett försäkringsföretag eller ett värdepappersföretag.

5. kapitalförvaltningsbolag: ett förvaltningsbolag i den mening som avses i artikel 1a.2 i rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)(14), samt ett företag vars säte är beläget utanför gemenskapen, vilket, om det hade sitt säte i gemenskapen, skulle behöva auktorisation i enlighet med artikel 5.1 i det direktivet.

6. återförsäkringsföretag: ett återförsäkringsföretag i den mening som avses i artikel 1 c i direktiv 98/78/EG.

7. särregler: gemenskapslagstiftning som rör tillsynen över reglerade enheter, särskilt den som fastställs i direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 98/78/EG, 93/6/EEG, 93/22/EEG och 2000/12/EG.

8. finansiell sektor: en sektor som består av en eller flera av följande enheter:

a) Ett kreditinstitut, ett finansiellt institut eller ett företag som tillhandahåller tjänster anknutna till bankverksamhet enligt artikel 1.5 och 1.23 i direktiv 2000/12/EG (banksektorn).

b) Ett försäkringsföretag, ett återförsäkringsföretag eller ett försäkringsholdingbolag enligt artikel 1 led i i direktiv 98/78/EG (försäkringssektorn).

c) Ett värdepappersföretag eller ett finansiellt institut enligt artikel 2.7 i direktiv 93/6/EEG (sektorn för investeringstjänster).

d) Ett blandat finansiellt holdingföretag.

9. moderföretag:ett moderföretag i den mening som avses i artikel 1 i rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om sammanställd redovisning(15) och varje företag som enligt de behöriga myndigheterna i praktiken utövar ett bestämmande inflytande över ett annat företag.

10. dotterföretag: ett dotterföretag i den mening som avses i artikel 1 i direktiv 83/349/EEG och varje företag över vilket ett moderföretag enligt de behöriga myndigheterna i praktiken utövar ett bestämmande inflytande. Alla dotterföretag till dotterföretag skall också betraktas som dotterföretag till det moderföretag som är överordnat dessa företag.

11. ägarintresse: ett ägarintresse i den mening som avses i artikel 17 första meningen i rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 om årsbokslut i vissa typer av bolag(16) eller direkt eller indirekt ägande av 20 % eller mer av rösterna eller kapitalet i ett företag.

12. grupp: en grupp av företag som består av ett moderföretag, dess dotterföretag och enheter i vilka moderföretaget och dess dotterföretag har ägarintressen samt företag som är knutna till varandra genom ett sådant förhållande som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG.

13. nära förbindelser: en situation där två eller flera fysiska eller juridiska personer är förenade genom

a) ägarintresse, innebärande ett innehav, direkt eller genom kontroll av 20 % eller mer av rösterna eller kapitalet i ett företag, eller

b) kontroll, innebärande förbindelse mellan ett moderföretag och ett dotterföretag i alla de fall som omfattas av artikel 1.1 och 1.2 i direktiv 83/349/EEG, eller en likartad förbindelse mellan någon fysisk eller juridisk person och ett företag. Varje dotterföretag till ett dotterföretag skall också anses som dotterföretag till moderföretaget vilket står över dessa företag.

Som nära förbindelse skall även anses en situation där två eller flera fysiska eller juridiska personer kontrolleras genom en varaktig förbindelse till en och samma person.

14. finansiellt konglomerat: en grupp som uppfyller följande villkor, om inte annat följer av artikel 3:

a) En reglerad enhet i den mening som avses i artikel 1 finns i toppen av gruppen eller minst ett av dotterföretagen i gruppen är en reglerad enhet i den mening som avses i artikel 1.

b) Om en reglerad enhet i den mening som avses i artikel 1 finns i toppen av gruppen, är den antingen ett moderföretag till en enhet i den finansiella sektorn, en enhet med ägarintresse i en enhet i den finansiella sektorn eller en enhet som har ett sådant samband med en enhet i den finansiella sektorn som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG.

c) Om ingen reglerad enhet i den mening som avses i artikel 1 finns i toppen av gruppen, bedrivs gruppens verksamhet huvudsakligen inom den finansiella sektorn i den mening som avses i artikel 3.1.

d) Minst en av gruppens enheter ingår i försäkringssektorn och minst en i bank- eller värdepapperssektorn.

e) Den konsoliderade och/eller aggregerade verksamheten i gruppens enheter inom försäkringssektorn och den konsoliderade och/eller aggregerade verksamheten i gruppens enheter inom bank- och värdepapperssektorn är betydande enligt artikel 3.2 eller 3.3.

Varje undergrupp till en grupp enligt punkt 12 som uppfyller kriterierna i denna punkt skall anses vara ett finansiellt konglomerat.

15. blandat finansiellt holdingföretag: ett moderföretag som inte utgör en reglerad enhet men som tillsammans med sina dotterföretag, varav minst ett är en reglerad enhet med huvudkontor inom gemenskapen, och andra enheter utgör ett finansiellt konglomerat.

16. behöriga myndigheter: de nationella myndigheter i medlemsstaterna som enligt lag eller annan författning har behörighet att utöva tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och/eller värdepappersföretag såväl enskilt som på gruppnivå.

17. relevanta behöriga myndigheter:

a) de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som har ansvar för den sektoriella tillsynen på gruppnivå över de reglerade enheterna i ett finansiellt konglomerat,

b) samordnaren som utsetts i enlighet med artikel 10, om annan än de myndigheter som anges under a,

c) andra berörda behöriga myndigheter, om de myndigheter som anges under a och b anser detta vara relevant. Vid en sådan bedömning skall särskilt beaktas den marknadsandel de reglerade enheterna i konglomeratet har i andra medlemsstater, i synnerhet om den överstiger 5 %, och den betydelse varje reglerad enhet som är etablerad i en annan medlemsstat har inom konglomeratet.

18. transaktioner inom det finansiella konglomeratet: alla transaktioner genom vilka reglerade enheter inom ett finansiellt konglomerat direkt eller indirekt anlitar andra företag inom samma grupp eller en fysisk eller juridisk person som har "nära förbindelser" med företagen i den gruppen, för att uppfylla en skyldighet, oavsett om den är avtalsenlig eller ej och om den sker mot betalning eller ej.

19. riskkoncentration: alla exponeringar med förlustpotential som bärs av enheter inom ett finansiellt konglomerat, vilka är tillräckligt stora för att hota dessa reglerade enheters solvens eller deras finansiella ställning i allmänhet; sådana exponeringar kan orsakas av motpartsrisk/kreditrisk, investeringsrisk, försäkringsrisk, marknadsrisk eller andra risker, eller en kombination av eller samverkan mellan dessa risker.

Artikel 3

Tröskelvärden för identifiering av ett finansiellt konglomerat

1. För att en grupp skall bedömas bedriva verksamhet huvudsakligen inom den finansiella sektorn i den mening som avses i artikel 2.14 c, skall balansomslutningen inom gruppens reglerade och icke reglerade enheter inom den finansiella sektorn utgöra mer än 40 % av hela gruppens balansomslutning.

2. För att verksamheten inom olika finansiella sektorer skall bedömas som betydande i den mening som avses i artikel 2.14 e, skall för varje finansiell sektor genomsnittet av kvoten mellan denna finansiella sektors balansomslutning och den totala balansomslutningen för gruppens enheter inom finansiella sektorer och kvoten mellan solvenskraven för denna finansiella sektor och de totala solvenskraven för gruppens enheter inom finansiella sektorer överstiga 10 %.

I detta direktiv är den minsta finansiella sektorn i ett finansiellt konglomerat den sektor som har det lägsta genomsnittet och den mest betydande finansiella sektorn i ett finansiellt konglomerat den sektor som har det högsta genomsnittet. Vid beräkningen av genomsnittet för den minsta finansiella sektorn och den mest betydande finansiella sektorn skall banksektorn och värdepapperssektorn beaktas tillsammans.

3. Sektorsövergripande verksamhet skall också bedömas som betydande i den mening som avses i artikel 2.14 e, om balansomslutningen för den minsta finansiella sektorn i gruppen överstiger 6 miljarder euro. Om gruppen inte uppnår det tröskelvärde som anges i punkt 2, får de relevanta behöriga myndigheterna i samförstånd besluta sig för att inte betrakta gruppen som ett finansiellt konglomerat eller att inte tillämpa bestämmelserna i artiklarna 7, 8 eller 9, om de anser att det inte är nödvändigt eller att det vore olämpligt eller vilseledande att låta gruppen omfattas av detta direktivs räckvidd eller att tillämpa sådana bestämmelser med hänsyn till de mål som skall uppnås genom extra tillsyn, till exempel med beaktande av följande:

a) Den relativa storleken på dess minsta finansiella sektor överstiger inte 5 %, mätt antingen i termer av det genomsnitt som anges i punkt 2 eller i termer av balansomslutningen eller solvenskraven för en sådan finansiell sektor.

b) Marknadsandelen överstiger inte 5 % i någon medlemsstat, mätt i termer av balansomslutningen för bank- och värdepapperssektorerna och i termer av tecknade bruttopremier inom försäkringssektorn.

Beslut som fattas i överensstämmelse med denna punkt skall anmälas till övriga berörda behöriga myndigheter.

4. För tillämpningen av punkterna 1, 2 och 3 får de relevanta behöriga myndigheterna i samförstånd

a) undanta en enhet från beräkningen av procentsatserna i de fall som avses i artikel 6.5,

b) beakta att de trösklar som anges i punkterna 1 och 2 har iakttagits under tre år i följd, så att plötsliga byten av det tillämpliga regelverket kan undvikas, och bortse ifrån att så har skett, om väsentliga förändringar i gruppens struktur uppstår.

När ett finansiellt konglomerat har identifierats enligt punkterna 1, 2 och 3 skall de beslut som avses i första stycket och detta stycke fattas på grundval av ett förslag från samordnaren för detta finansiella konglomerat.

5. Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 får de relevanta behöriga myndigheterna, i exceptionella fall och i samförstånd, ersätta balansomslutningen som kriterium med en av följande parametrar eller båda eller lägga till en eller båda av dessa parametrar, om de anser att de är av särskild relevans för den extra tillsynen enligt detta direktiv: intäktsstruktur, poster utanför balansräkningen.

6. Om de procentsatser som avses i punkterna 1 och 2 hamnar under 40 % respektive 10 % för konglomerat som redan är föremål för extra tillsyn, skall vid tillämpningen av dessa punkter en lägre procentsats på 35 % respektive 8 % tillämpas under de tre följande åren, för att plötsliga byten av tillämpligt regelverk skall undvikas.

Vid tillämpningen av punkt 3 skall, om balansomslutningen för den minsta finansiella sektorn inom gruppen understiger 6 miljarder euro för konglomerat som redan är föremål för extra tillsyn, även ett lägre belopp om 5 miljarder euro tillämpas under de tre följande åren, för att plötsliga byten av tillämpligt regelverk skall kunna undvikas.

Under den period som avses i denna punkt får samordnaren, med medgivande från de övriga relevanta behöriga myndigheterna, besluta att de lägre procentsatser eller det lägre belopp som anges i denna punkt inte längre skall tillämpas.

7. De beräkningar som anges i denna artikel och som rör balansräkningen skall utföras på grundval av den aggregerade balansomslutningen för gruppens enheter enligt deras årsbokslut. Vid denna beräkning skall företag som är föremål för ett ägarintresse ingå till det belopp i deras balansomslutning som motsvarar den aggregerade proportionella andel som gruppen innehar. Om sammanställd redovisning emellertid finns tillgänglig, skall denna användas i stället för aggregerad redovisning.

De solvenskrav som avses i punkterna 2 och 3 skall beräknas enligt bestämmelserna i de relevanta särreglerna.

Artikel 4

Identifiering av ett finansiellt konglomerat

1. De behöriga myndigheter som har auktoriserat reglerade enheter skall på grundval av artiklarna 2, 3 och 5 identifiera varje grupp som omfattas av detta direktivs räckvidd.

För detta ändamål

- skall de behöriga myndigheter som har auktoriserat reglerade enheter i denna grupp, om så är nödvändigt, ha ett nära samarbete,

- skall en behörig myndighet som anser att en av denna myndighet auktoriserad reglerad enhet tillhör en grupp som kan vara ett finansiellt konglomerat, som inte redan har identifierats enligt detta direktiv, underrätta de andra berörda behöriga myndigheterna om sin inställning.

2. Den samordnare som utsetts enligt artikel 10 skall informera det moderföretag som finns i toppen av en grupp eller, i avsaknad av moderföretag, den reglerade enhet som har den största balansomslutningen inom den största finansiella sektorn i en grupp, om att gruppen har identifierats som ett finansiellt konglomerat och om utnämningen av samordnare. Samordnaren skall också informera de behöriga myndigheter som har auktoriserat reglerade enheter i gruppen och de behöriga myndigheterna i den medlemsstat i vilken det blandade finansiella holdingföretaget har sitt huvudkontor samt kommissionen.

KAPITEL II

EXTRA TILLSYN

AVSNITT I

RÄCKVIDD

Artikel 5

Räckvidd för den extra tillsynen över de reglerade enheter som avses i artikel 1

1. Utan att det påverkar särreglernas bestämmelser om tillsyn skall medlemsstaterna ombesörja extra tillsyn över de reglerade enheter som avses i artikel 1, i den omfattning och på det sätt som föreskrivs i detta direktiv.

2. Följande reglerade enheter skall underkastas extra tillsyn på nivån finansiella konglomerat i enlighet med artiklarna 6-17:

a) Varje reglerad enhet i toppen av ett finansiellt konglomerat.

b) Varje reglerad enhet vars moderföretag är ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor inom gemenskapen.

c) Varje reglerad enhet som har ett sådant samband med en annan enhet i den finansiella sektorn som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG.

Om ett finansiellt konglomerat är en undergrupp till ett annat finansiellt konglomerat som uppfyller kraven i första stycket, får medlemsstaterna tillämpa artiklarna 6-17 enbart på reglerade enheter i den senare gruppen, och alla hänvisningar i direktivet till begreppen grupp och finansiellt konglomerat skall då anses syfta på denna.

3. Varje reglerad enhet som inte är föremål för extra tillsyn enligt punkt 2 och vars moderföretag är en reglerad enhet eller ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor utanför gemenskapen skall vara föremål för extra tillsyn på nivån finansiellt konglomerat i den omfattning och på det sätt som föreskrivs i artikel 18.

4. Om personer har ägarintresse i eller kapitalförbindelser med en eller flera reglerade enheter eller utövar ett betydande inflytande över sådana enheter utan att ha ägarintresse eller kapitalförbindelser utöver de fall som avses i punkterna 2 och 3, skall de relevanta behöriga myndigheterna i samförstånd och i enlighet med den nationella lagstiftningen avgöra huruvida och i vilken omfattning extra tillsyn skall utövas över dessa reglerade enheter som om de utgjorde ett finansiellt konglomerat.

För att sådan extra tillsyn skall kunna utövas, skall minst en av enheterna vara en reglerad enhet enligt artikel 1 och de villkor som anges i artikel 2.14 d och e skall vara uppfyllda. De relevanta behöriga myndigheterna skall fatta sitt beslut med beaktande av de mål för extra tillsyn som anges i detta direktiv.

Vid tillämpning av det första stycket på "kooperativa grupper" skall de behöriga myndigheterna beakta de offentliga finansieringsåtaganden som dessa grupper har gentemot andra finansiella enheter.

5. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13 skall utövandet av extra tillsyn på nivån finansiellt konglomerat inte på något sätt anses innebära att de behöriga myndigheterna är skyldiga att utöva tillsyn över blandade finansiella holdingföretag, över reglerade enheter i tredje land som tillhör ett finansiellt konglomerat eller över enskilda icke reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat.

AVSNITT 2

FINANSIELL STÄLLNING

Artikel 6

Kapitaltäckning

1. Utan att särreglerna åsidosätts skall extra tillsyn över kapitaltäckningen i de reglerade enheterna i ett finansiellt konglomerat utövas enligt de regler som anges i punkterna 2-5, i artikel 9, i avsnitt 3 i detta kapitel och i bilaga I.

2. Medlemsstaterna skall kräva att reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat säkerställer att det finns en tillgänglig kapitalbas på nivån finansiellt konglomerat som alltid minst motsvarar de kapitaltäckningskrav som beräknas enligt bilaga I.

Medlemsstaterna skall också kräva att reglerade enheter följer en adekvat kapitaltäckningsstrategi på nivån finansiellt konglomerat.

De krav som avses i första och andra stycket skall vara föremål för samordnarens tillsyn enligt avsnitt 3.

Samordnaren skall se till att den beräkning som avses i första stycket utförs minst en gång per år, antingen av de reglerade enheterna eller av det blandade finansiella holdingföretaget.

Resultatet av beräkningen och relevanta uppgifter för beräkningen skall överlämnas till samordnaren av den reglerade enhet i den mening som avses i artikel 1 som finns i toppen av det finansiella konglomeratet eller, när det finansiella konglomeratet inte har en reglerad enhet i den mening som avses i artikel 1 i toppen, av det blandade finansiella holdingföretaget eller av den reglerade enhet i det finansiella konglomeratet som identifierats av samordnaren efter samråd med de övriga relevanta behöriga myndigheterna och med det finansiella konglomeratet.

3. För den beräkning av kapitaltäckningskraven som avses i punkt 2 första stycket skall följande enheter omfattas av extra tillsyn i den form och utsträckning som fastställs i bilaga I:

a) Kreditinstitut, finansiella institut eller företag som tillhandahåller tjänster anknutna till bankverksamhet i den mening som avses i artikel 1.5 och 1.23 i direktiv 2000/12/EG.

b) Försäkringsföretag, återförsäkringsföretag eller försäkringsholdingbolag i den mening som avses i artikel 1 i i direktiv 98/78/EG.

c) Värdepappersföretag eller finansiella institut i den mening som avses i artikel 2.7 i direktiv 93/6/EEG.

d) Blandade finansiella holdingföretag.

4. Vid beräkning av de extra kapitaltäckningskraven avseende ett finansiellt konglomerat genom tillämpning av metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning) som avses i bilaga I skall kapitalbas och solvenskrav för enheterna i gruppen beräknas genom tillämpning av de motsvarande särregler för sammanställningens form och omfattning som fastställs framför allt i artikel 54 i direktiv 2000/12/EG och i punkt 1 B i bilaga I till direktiv 98/78/EG.

Vid tillämpning av metod 2 eller 3 (Avräknings- och totalmetoden respektive Metod för kravavräkning eller avräkning av bokfört värde) vilka avses i bilaga I skall hänsyn tas till den proportionella andel som moderföretaget eller företaget med ägarintresse innehar i en annan enhet i gruppen. Med "proportionell andel" avses den del av det tecknade kapitalet som direkt eller indirekt innehas av detta företag.

5. Samordnaren kan besluta att inte inbegripa en viss enhet vid beräkningen av den extra kapitaltäckningskraven i följande fall:

a) Om enheten finns i ett tredje land där det finns rättsliga hinder för att överföra erforderliga upplysningar, utan att detta påverkar tillämpningen av särreglernas bestämmelser om de behöriga myndigheternas skyldighet att vägra auktorisation när de är förhindrade att effektivt utöva sin tillsyn.

b) Om enheten är av försumbar betydelse i förhållande till målen för den extra tillsynen över reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat.

c) Om det skulle vara olämpligt eller missvisande att inbegripa enheten med hänsyn till målen för den extra tillsynen.

Om flera enheter utesluts till följd av b i första stycket, måste de dock inkluderas om de tillsammans inte är av försumbar betydelse.

I det fall som nämns i c i första stycket skall samordnaren, utom i brådskande fall, samråda med de andra relevanta behöriga myndigheterna innan beslut fattas.

Om samordnaren inte inkluderar en reglerad enhet i tillämpningsområdet med stöd av ett av de fall som anges i b och c i första stycket, får de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där denna enhet är belägen begära att den enhet som finns i toppen av det finansiella konglomeratet lämnar upplysningar som underlättar tillsynen över den reglerade enheten.

Artikel 7

Riskkoncentration

1. Utan att särreglerna åsidosätts skall extra tillsyn över riskkoncentrationen i de reglerade enheterna i ett finansiellt konglomerat utövas enligt reglerna i artikel 9.2-9.4 i avsnitt 3 i detta kapitel och i bilaga II.

2. Medlemsstaterna skall kräva att reglerade enheter eller blandade finansiella holdingföretag regelbundet och minst en gång per år till samordnaren rapporterar varje betydande riskkoncentration på nivån finansiellt konglomerat enligt reglerna i denna artikel och i bilaga II. Den nödvändiga informationen skall överlämnas till samordnaren av den reglerade enhet i den mening som avses i artikel 1 som finns i toppen av det finansiella konglomeratet eller, när det finansiella konglomeratet inte leds av en reglerad enhet i den mening som avses i artikel 1, av det blandade finansiella holdingföretaget eller av den reglerade enhet i det finansiella konglomeratet som identifierats av samordnaren efter samråd med de övriga relevanta behöriga myndigheterna och med det finansiella konglomeratet.

Samordnaren skall övervaka dessa riskkoncentrationer i enlighet med avsnitt 3.

3. Till dess att gemenskapens lagstiftning har samordnats ytterligare får medlemsstaterna fastställa kvantitativa gränser eller tillåta sina behöriga myndigheter att fastställa kvantitativa gränser eller vidta andra tillsynsåtgärder som skulle kunna uppfylla målen för extra tillsyn när det gäller riskkoncentration på nivån finansiellt konglomerat.

4. När ett finansiellt konglomerat leds av ett blandat finansiellt holdingföretag, skall eventuella särregler om riskkoncentration i den största finansiella sektorn i det finansiella konglomeratet gälla för hela den sektorn, inklusive det blandade finansiella holdingföretaget.

Artikel 8

Transaktioner inom det finansiella konglomeratet

1. Utan att särreglerna åsidosätts skall extra tillsyn över reglerade enheters transaktioner inom det finansiella konglomeratet, utövas enligt reglerna i artikel 9.2-9.4 i avsnitt 3 i detta kapitel och bilaga II.

2. Medlemsstaterna skall kräva att reglerade enheter eller blandade finansiella holdingföretag regelbundet och minst en gång per år till samordnaren rapporterar samtliga transaktioner inom det finansiella konglomeratet enligt reglerna i denna artikel och i bilaga II. I den mån de tröskelvärden som anges i sista meningen i första stycket i bilaga II inte har fastställts, skall en transaktion inom det finansiella konglomeratet åtminstone anses som betydande, om beloppet överstiger 5 % av det totala belopp som kapitaltäckningskraven uppgår till på nivån finansiellt konglomerat.

Den nödvändiga informationen skall överlämnas till samordnaren av den reglerade enhet i den mening som avses i artikel 1 som finns i toppen av det finansiella konglomeratet eller, när det finansiella konglomeratet inte leds av en reglerad enhet i den mening som avses i artikel 1, av det blandade finansiella holdingföretaget eller av den reglerade enhet i det finansiella konglomeratet som identifierats av samordnaren efter samråd med de övriga relevanta behöriga myndigheterna och med det finansiella konglomeratet.

Samordnaren skall övervaka dessa transaktioner inom det finansiella konglomeratet.

3. Till dess att gemenskapens lagstiftning har samordnats ytterligare får medlemsstaterna fastställa kvantitativa gränser och kvalitativa krav eller tillåta sina behöriga myndigheter att fastställa kvantitativa gränser och kvalitativa krav eller vidta andra tillsynsåtgärder som skulle kunna uppfylla målen för extra tillsyn när det gäller transaktioner inom det finansiella konglomeratet av reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat.

4. När ett finansiellt konglomerat leds av ett blandat finansiellt holdingföretag, skall särregler om transaktioner inom det finansiella konglomeratet i den största finansiella sektorn i det finansiella konglomeratet tillämpas för hela den sektorn, inklusive det blandade finansiella holdingföretaget.

Artikel 9

Rutiner för intern kontroll och metoder för riskhantering

1. Medlemsstaterna skall kräva att det hos reglerade enheter på nivån finansiellt konglomerat finns erforderliga metoder för riskhantering och rutiner för intern kontroll, inbegripet sunda rapporterings- och redovisningsförfaranden.

2. Metoderna för riskhantering skall inbegripa följande:

a) Ett sunt styre och en sund förvaltning, varvid lämpliga ledande organ på nivån finansiellt konglomerat skall godkänna och regelbundet övervaka strategier och inriktningar med beaktande av alla risker de tar.

b) En adekvat kapitaltäckningsstrategi för att kunna förutse den inverkan som deras affärsstrategi har på riskprofilen och kapitalkraven, så som de fastställts i enlighet med artikel 6 och bilaga I.

c) Lämpliga förfaranden för att säkerställa att systemen för övervakning av risker är väl integrerade i organisationen och att alla åtgärder har vidtagits för att se till att de system som genomförts i alla de företag som omfattas av extra tillsyn är samstämmiga, så att riskerna kan mätas, övervakas och kontrolleras på nivån finansiellt konglomerat.

3. Rutinerna för intern kontroll skall innehålla följande:

a) Adekvata mekanismer för kapitaltäckning för att identifiera och mäta samtliga materiella risker och på ett lämpligt sätt ställa kapitalbasen i relation till riskerna.

b) Sunda rapporterings- och redovisningsförfaranden, för att identifiera, mäta, övervaka och kontrollera transaktionerna inom det finansiella konglomeratet och riskkoncentrationen.

4. Medlemsstaterna skall se till att det i alla företag som omfattas av extra tillsyn enligt artikel 5 finns erforderliga rutiner för intern kontroll för att ta fram de uppgifter och upplysningar som kan vara av betydelse för den extra tillsynen.

5. De metoder och mekanismer som avses i punkterna 1-4 skall övervakas av samordnaren.

AVSNITT 3

ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA EXTRA TILLSYN

Artikel 10

Behörig myndighet ansvarig för utövandet av extra tillsyn (samordnaren)

1. För att säkerställa korrekt extra tillsyn över de reglerade enheterna i ett finansiellt konglomerat skall en enda samordnare med ansvar för samordning och utövande av den extra tillsynen utses bland de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter, inbegripet dem som finns i den medlemsstat i vilken det blandade finansiella holdingföretaget har sitt huvudkontor.

2. Utnämningen skall grunda sig på följande kriterier:

a) Om ett finansiellt konglomerat leds av en reglerad enhet, skall samordningen utövas av den behöriga myndighet som har auktoriserat denna reglerade enhet enligt gällande särregler.

b) Om ett finansiellt konglomerat inte leds av en reglerad enhet, skall den behöriga myndighet som identifieras enligt följande principer fungera som samordnare:

i) Om moderföretaget till en reglerad enhet är ett blandat finansiellt holdingföretag, skall samordningen utövas av den behöriga myndighet som har auktoriserat denna reglerade enhet enligt gällande särregler.

ii) Om två eller flera reglerade enheter med huvudkontor inom gemenskapen har samma blandade finansiella holdingföretag som moderföretag och en av dessa enheter har auktoriserats i den medlemsstat där det blandade finansiella holdingföretaget har sitt huvudkontor, skall samordningen utövas av den behöriga myndighet som ansvarar för tillsynen över den reglerade enhet som auktoriserats i denna medlemsstat.

Om två eller flera reglerade enheter som verkar inom olika finansiella sektorer har auktoriserats i den medlemsstat där det blandade finansiella holdingföretaget har sitt huvudkontor, skall samordningen utövas av den behöriga myndighet som ansvarar för tillsynen över den reglerade enhet som verkar inom den största finansiella sektorn.

Om det finansiella konglomeratet leds av två eller flera blandade finansiella holdingföretag vilka har huvudkontor i olika medlemsstater och det finns en reglerad enhet i var och en av dessa medlemsstater, skall samordningen utövas av den behöriga myndighet som ansvarar för tillsynen över den reglerade enhet som har den största balansomslutningen, om dessa enheter verkar inom samma finansiella sektor, eller av den behöriga myndighet som ansvarar för tillsynen över den reglerade enhet som verkar inom den största finansiella sektorn.

iii) Om två eller flera reglerade enheter med huvudkontor inom gemenskapen har samma blandade finansiella holdingföretag som moderföretag och ingen av dessa enheter har auktoriserats i den medlemsstat där det blandade finansiella holdingföretaget har sitt huvudkontor, skall samordningen utövas av den behöriga myndighet som har auktoriserat den reglerade enhet som har den största balansomslutningen inom den största finansiella sektorn.

iv) Om det finansiella konglomeratet utgör en grupp utan något moderföretag i toppen, eller i övriga fall, skall samordningen utövas av den behöriga myndighet som har auktoriserat den reglerade enhet som har den största balansomslutningen inom den största finansiella sektorn.

3. I särskilda fall får de relevanta behöriga myndigheterna i samförstånd bevilja undantag från de kriterier som anges i punkt 2, om det skulle vara olämpligt att tillämpa dessa kriterier, med beaktande av konglomeratets struktur och den relativa betydelsen av dess verksamhet i olika länder, och utse en annan behörig myndighet till samordnare. I dessa fall skall de behöriga myndigheterna innan de fattar sitt beslut ge konglomeratet möjlighet att yttra sig om detta beslut.

Artikel 11

Samordnarens uppgifter

1. De uppgifter som samordnaren skall utföra inom ramen för den extra tillsynen skall omfatta följande:

a) Samordning av insamling och spridning av relevanta eller väsentliga uppgifter, såväl löpande som i krissituationer, inbegripet spridning av uppgifter som är av betydelse för en behörig myndighets tillsynsuppgifter enligt särreglerna.

b) Övervakning av och bedömning av ett finansiellt konglomerats finansiella ställning.

c) Bedömning av huruvida reglerna om kapitaltäckning, riskkoncentration och transaktioner inom det finansiella konglomeratet enligt artiklarna 6, 7 och 8 följs.

d) Bedömning av det finansiella konglomeratets struktur, organisation och system för intern kontroll enligt artikel 9.

e) Planering och samordning av tillsynen, såväl löpande som i krissituationer, i samarbete med de berörda behöriga myndigheterna.

f) Andra uppgifter, åtgärder och beslut som har tilldelats samordnaren genom detta direktiv eller som följer av detta direktivs tillämpning.

För att den extra tillsynen skall kunna underlättas och få en bred rättslig grund, skall samordnaren, de andra relevanta behöriga myndigheterna och vid behov andra berörda behöriga myndigheter införa samordningsåtgärder. Genom dessa kan samordnaren anförtros ytterligare uppgifter och förfaranden specificeras för de relevanta behöriga myndigheternas beslutsprocesser enligt artiklarna 3 och 4, artikel 5.4, artikel 6, artikel 12.2 samt artiklarna 16 och 18, samt för samarbetet med andra behöriga myndigheter.

2. Samordnaren bör, när den behöver uppgifter som redan överlämnats till en annan behörig myndighet i enlighet med särreglerna, vända sig till denna myndighet närhelst detta är möjligt i syfte att undvika dubblering av rapporteringen till de olika myndigheter som utövar tillsyn.

3. Utan att det påverkar möjligheten att delegera specifika tillsynsbefogenheter och specifikt tillsynsansvar enligt gemenskapslagstiftningen, skall förekomsten av en samordnare som anförtrotts specifika uppgifter i samband med den extra tillsynen över reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat inte påverka de behöriga myndigheternas uppgifter och ansvar enligt särreglerna.

Artikel 12

Samarbete och utbyte av uppgifter mellan behöriga myndigheter

1. De behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen över reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat och den behöriga myndighet som utses till samordnare för detta skall ha ett nära samarbete med varandra. Utan att det påverkar dessa myndigheters respektive ansvar enligt särreglerna skall de, oavsett om de är inrättade i samma medlemsstat, till varandra överlämna alla uppgifter som är väsentliga eller relevanta för de övriga behöriga myndigheternas utövande av tillsynsuppgifter enligt särreglerna och detta direktiv. Härvid skall de behöriga myndigheterna och samordnaren på begäran överlämna alla relevanta uppgifter och på eget initiativ överlämna alla väsentliga uppgifter.

Detta samarbete skall åtminstone omfatta insamling och utbyte av uppgifter avseende följande punkter:

a) Identifiering av hur alla större enheter som tillhör det finansiella konglomeratet är grupperade och av de behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen över de reglerade enheterna i gruppen.

b) Det finansiella konglomeratets strategier.

c) Det finansiella konglomeratets finansiella ställning, särskilt när det gäller kapitaltäckning, transaktioner inom det finansiella konglomeratet, riskkoncentration och lönsamhet.

d) Det finansiella konglomeratets största aktieägare och ledning.

e) Organisation, riskhantering och system för intern kontroll på det finansiella konglomeratets nivå.

f) Förfaranden för insamling av uppgifter från enheterna i ett finansiellt konglomerat samt kontroll av de uppgifterna.

g) Negativ utveckling i reglerade enheter eller i andra enheter i det finansiella konglomeratet som skulle kunna påverka de reglerade enheterna allvarligt.

h) Större sanktioner och exceptionella åtgärder som de behöriga myndigheterna vidtar i enlighet med särreglerna eller detta direktiv.

När det är nödvändigt för utförandet av deras respektive uppgifter, kan de behöriga myndigheterna också utbyta uppgifter om reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat med följande myndigheter i enlighet med bestämmelserna i särreglerna: centralbanker, Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

2. Utan att det påverkar dessa myndigheters respektive ansvar enligt särreglerna skall de berörda behöriga myndigheterna innan de fattar beslut samråda med varandra i följande fall, om deras beslut är av betydelse för andra behöriga myndigheters tillsynsuppgifter:

a) Sådana förändringar av aktieägar-, organisations- eller ledningsstrukturen i reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat som kräver de behöriga myndigheternas godkännande eller auktorisation.

b) Större sanktioner eller exceptionella åtgärder som de behöriga myndigheterna vidtar.

En behörig myndighet får besluta att inte samråda i brådskande situationer eller när ett sådant samråd kan äventyra effektiviteten i besluten. Den behöriga myndigheten skall i detta fall utan dröjsmål informera de andra behöriga myndigheterna.

3. När de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där ett moderföretag har sitt huvudkontor inte själva utövar den extra tillsynen enligt artikel 10, kan samordnaren begära att de av moderföretaget inhämtar alla uppgifter som kan vara relevanta för utövandet av samordningsuppgifterna enligt artikel 11 samt att de överlämnar dessa uppgifter till samordnaren.

Om de uppgifter som avses i artikel 14.2 redan har lämnats till en behörig myndighet enligt särreglerna, kan de behöriga myndigheter som ansvarar för att utöva extra tillsyn vända sig till den förstnämnda myndigheten för att erhålla dessa uppgifter.

4. Medlemsstaterna skall godkänna att deras behöriga myndigheter utbyter de uppgifter som avses i punkterna 1, 2 och 3 med varandra och med andra myndigheter. Insamling eller innehav av uppgifter om en enhet inom ett finansiellt konglomerat vilken inte är en reglerad enhet skall inte på något sätt anses innebära att de behöriga myndigheterna är skyldiga att utöva någon tillsynsfunktion i förhållande till den enskilda enheten.

Uppgifter som erhålls inom ramen för den extra tillsynen och särskilt varje utbyte av uppgifter mellan behöriga myndigheter eller mellan behöriga myndigheter och andra myndigheter enligt detta direktiv omfattas av särreglernas bestämmelser om tystnadsplikt och överlämnande av förtrolig information.

Artikel 13

Ledningsorgan för blandade finansiella holdingföretag

Medlemsstaterna skall kräva att de personer som faktiskt leder affärsverksamheten i ett blandat finansiellt holdingföretag har ett tillräckligt gott anseende och tillräcklig erfarenhet för att kunna fullgöra sina åligganden.

Artikel 14

Tillgång till uppgifter

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att det inte finns några rättsliga hinder inom deras jurisdiktion för att de fysiska och juridiska personer, vare sig dessa är reglerade enheter eller ej, som omfattas av extra tillsyn inbördes utbyter uppgifter som kan vara relevanta för den extra tillsynen.

2. Medlemsstaterna skall föreskriva att deras behöriga myndigheter med ansvar för att utöva extra tillsyn skall få tillgång till alla uppgifter som kan vara relevanta för den extra tillsynen, genom att direkt eller indirekt vända sig till enheterna i ett finansiellt konglomerat, vare sig dessa är reglerade enheter eller ej.

Artikel 15

Kontroll

Om de behöriga myndigheterna vid tillämpningen av detta direktiv i specifika fall önskar kontrollera uppgifter om en reglerad eller icke reglerad enhet i en annan medlemsstat vilken ingår i ett finansiellt konglomerat, skall de begära att de behöriga myndigheterna i denna medlemsstat låter utföra kontrollen.

De myndigheter som får en sådan begäran skall inom ramen för sin behörighet tillgodose begäran, antingen genom att själva utföra kontrollen, genom att låta en revisor eller expert utföra den eller genom att låta den begärande myndigheten själv utföra den.

Den behöriga myndighet som har framställt begäran får om den så önskar delta i kontrollen, om den inte själv utför den.

Artikel 16

Verkställande åtgärder

Om de reglerade enheterna i ett finansiellt konglomerat inte uppfyller de krav som anges i artiklarna 6-9 eller om kraven är uppfyllda men enheternas solvens ändå kan vara hotad eller om transaktionerna inom det finansiella konglomeratet eller riskkoncentrationerna utgör ett hot mot de reglerade enheternas finansiella ställning, skall nödvändiga åtgärder vidtas för att avhjälpa situationen så snart som möjligt

- av samordnaren när det gäller det blandade finansiella holdingföretaget,

- av de behöriga myndigheterna när det gäller reglerade enheter. I detta syfte skall samordnaren underrätta de behöriga myndigheterna om sina upptäckter.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17.2 får medlemsstaterna bestämma vilka åtgärder som deras behöriga myndigheter får vidta när det gäller blandade finansiella holdingföretag.

Då så krävs skall de berörda behöriga myndigheterna, inklusive samordnaren, samordna sina tillsynsåtgärder.

Artikel 17

De behöriga myndigheternas ytterligare befogenheter

1. I avvaktan på ytterligare harmonisering av särreglerna skall medlemsstaterna se till att de behöriga myndigheterna har befogenhet att vidta alla tillsynsåtgärder som anses nödvändiga för att undvika eller bemöta att reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat kringgår särreglerna.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av nationella straffrättsliga bestämmelser skall medlemsstaterna se till att påföljder eller åtgärder, vars syfte är att konstaterade överträdelser eller orsakerna till desamma skall upphöra, kan utdömas respektive vidtas gentemot blandade finansiella holdingföretag eller deras faktiska ledare, när dessa bryter mot lagar och andra författningar som antagits för att genomföra bestämmelserna i detta direktiv. I vissa fall kan sådana åtgärder kräva domstols medverkan. De behöriga myndigheterna skall ha ett nära samarbete för att se till att dessa påföljder och åtgärder får avsedd effekt.

AVSNITT 4

TREDJE LÄNDER

Artikel 18

Moderföretag utanför gemenskapen

1. Utan att detta påverkar särreglerna skall de behöriga myndigheterna i det fall som avses i artikel 5.3 kontrollera huruvida reglerade enheter, vilkas moderföretag har huvudkontor utanför gemenskapen, är föremål för sådan tillsyn som utövas av en behörig myndighet i tredje land som är likvärdig med den extra tillsyn som föreskrivs i detta direktiv beträffande sådana reglerade enheter som avses i artikel 5.2. Kontrollen skall utföras av den behöriga myndighet som skulle vara samordnare om kriterierna i artikel 10.2 hade varit tillämpliga, på begäran av moderföretaget eller av någon av de reglerade enheter som auktoriserats i gemenskapen eller på egen begäran. Den behöriga myndigheten skall samråda med de andra relevanta behöriga myndigheterna och beakta varje tillämplig vägledning som Kommittén för finansiella konglomerat har utarbetat enligt artikel 21.5. Den behöriga myndigheten skall med anledning därav rådfråga kommittén innan beslut fattas.

2. I brist på sådan likvärdig tillsyn som avses i punkt 1 skall de behöriga myndigheterna på dessa reglerade myndigheter analogt tillämpa de bestämmelser om extra tillsyn över reglerade enheter som avses i artikel 5.2. Alternativt får de behöriga myndigheterna tillämpa en av de metoder som anges i punkt 3.

3. Medlemsstaterna skall tillåta sina behöriga myndigheter att tillämpa andra metoder som säkerställer lämplig extra tillsyn över reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat. Metoderna måste godkännas av samordnaren, efter samråd med de andra relevanta behöriga myndigheterna. De behöriga myndigheterna kan särskilt kräva att det inrättas ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor inom gemenskapen och tillämpa detta direktiv på de reglerade enheterna i det finansiella konglomerat som leds av detta holdingföretag. Metoderna skall uppfylla de mål för den extra tillsynen som ställs upp i detta direktiv och skall rapporteras till de andra berörda behöriga myndigheterna och kommissionen.

Artikel 19

Samarbete med behöriga myndigheter i tredje land

1. Artikel 25.1 och 25.2 i direktiv 2000/12/EG och artikel 10a i direktiv 98/78/EG skall även tillämpas vid förhandlingar om avtal med ett eller flera tredje länder rörande metoder för utövande av extra tillsyn över reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat.

2. Kommissionen, Rådgivande bankrörelsekommittén, Försäkringskommittén och Kommittén för finansiella konglomerat skall granska resultatet av de förhandlingar som avses i punkt 1 och den därigenom uppkomna situationen.

KAPITEL III

KOMMISSIONENS BEFOGENHETER OCH KOMMITTÉFÖRFARANDE

Artikel 20

Kommissionens befogenheter

1. Kommissionen skall, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 21.2, anta tekniska ändringar av detta direktiv på följande områden:

a) En mer precis formulering av definitionerna i artikel 2 i syfte att beakta utvecklingen på finansmarknaderna vid tillämpningen av detta direktiv.

b) En mer precis formulering av definitionerna i artikel 2 i syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv i gemenskapen.

c) Harmonisering av terminologin och ramarna för definitionerna i direktivet i överensstämmelse med framtida gemenskapsrättsakter om reglerade enheter och närliggande frågor.

d) En mer precis definition av beräkningsmetoderna i bilaga I för att beakta utvecklingen på finansmarknaderna och av tillsynsmetoderna.

e) Samordning av bestämmelserna enligt artiklarna 7 och 8 och bilaga II, så att enhetlig tillämpning inom gemenskapen uppmuntras.

2. Kommissionen skall underrätta allmänheten om alla förslag som läggs fram i enlighet med denna artikel och kommer att samråda med de berörda parterna, innan den överlämnar utkastet till åtgärder till den kommitté för finansiella konglomerat som anges i artikel 21.

Artikel 21

Kommitté

1. Kommissionen skall bistås av en kommitté för finansiella konglomerat, nedan kallad "kommittén".

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

4. Utan att det påverkar redan antagna genomförandeåtgärder, skall tillämpningen av de bestämmelser i detta direktiv i vilka föreskrivs att tekniska regler och beslut skall antas i enlighet med förfarandet i punkt 2 upphöra fyra år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. Europaparlamentet och rådet kan på förslag av kommissionen förnya bestämmelserna i fråga i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget och skall därvid granska dem före utgången av ovannämnda period.

5. Kommittén får ge allmän vägledning om huruvida det är sannolikt att de system för extra tillsyn som tillämpas av behöriga myndigheter i tredje land kommer att uppfylla det mål för den extra tillsynen som ställs upp i detta direktiv, när det gäller reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat vars ledande enhet har sitt huvudkontor utanför gemenskapen. Kommittén skall fortlöpande se över all sådan vägledning och beakta varje förändring i den extra tillsyn som utförs av sådana behöriga myndigheter.

6. Kommittén skall hållas underrättad av medlemsstaterna om de principer som de tillämpar för tillsynen över transaktioner inom det finansiella konglomeratet och riskkoncentration.

KAPITEL IV

ÄNDRINGAR AV NUVARANDE DIREKTIV

Artikel 22

Ändringar av direktiv 73/239/EEG

Direktiv 73/239/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 12a

1. Samråd med behöriga myndigheter i den andra berörda medlemsstaten skall genomföras innan auktorisation beviljas för ett försäkringsföretag som

a) är dotterföretag till ett försäkringsföretag som är auktoriserat i en annan medlemsstat,

b) är dotterföretag till moderföretaget till ett försäkringsföretag som är auktoriserat i en annan medlemsstat, eller

c) står under ägarkontroll av samma fysiska eller juridiska personer som har ägarkontrollen över ett försäkringsföretag som är auktoriserat i en annan medlemsstat.

2. Samråd med den behöriga myndigheten i en berörd medlemsstat som ansvarar för tillsynen över kreditinstitut eller värdepappersföretag skall genomföras innan auktorisation beviljas för ett försäkringsföretag som

a) är dotterföretag till ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som är auktoriserat i gemenskapen,

b) är dotterföretag till moderföretaget till ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som är auktoriserat i gemenskapen, eller

c) står under ägarkontroll av samma fysiska eller juridiska personer som har ägarkontrollen över ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som är auktoriserat i gemenskapen.

3. De relevanta behöriga myndigheter som avses i punkterna 1 och 2 skall samråda med varandra särskilt när de bedömer aktieägarnas lämplighet och det goda anseendet och erfarenheten hos chefer som ingår i ledningen för en annan enhet i samma grupp. De skall till varandra överlämna alla de uppgifter om aktieägarnas lämplighet och ledningens goda anseende och erfarenhet som är relevanta för övriga berörda behöriga myndigheter när det gäller att bevilja auktorisation samt fortlöpande bedöma efterlevnaden av uppställda verksamhetsvillkor.".

2. I artikel 16.2 skall följande stycken läggas till:

"Från den disponibla solvensmarginalen skall även följande dras:

a) Ägarintressen som försäkringsföretaget har i

- försäkringsföretag i den mening som avses i artikel 6 i detta direktiv, artikel 6 i första direktivet 79/267/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva direkt livförsäkringsrörelse(17) eller artikel 1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG(18),

- återförsäkringsföretag i den mening som avses i artikel 1 c i direktiv 98/78/EG,

- försäkringsholdingbolag i den mening som avses i artikel 1 led i i direktiv 98/78/EG,

- kreditinstitut och finansiella institut i den mening som avses i artiklarna 1.1 och 1.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG(19),

- värdepappersföretag och finansiella institut i den mening som avses i artikel 1.2 i direktiv 93/22/EEG(20) och i artiklarna 2.4 och 2.7 i rådets direktiv 93/6/EEG(21).

b) Var och en av följande poster som ett försäkringsföretag innehar i de enheter som definierats i a i vilka det har ägarintresse:

- De instrument som avses i punkt 3.

- De instrument som avses i artikel 18.3 i direktiv 79/267/EEG.

- Fordringar med efterställd rätt till betalning och sådana instrument som avses i artikel 35 och artikel 36.3 i direktiv 2000/12/EG.

Om aktier i ett annat kreditinstitut, värdepappersföretag, finansiellt institut, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag eller försäkringsholdingbolag innehas tillfälligt i syfte att ge finansiellt bistånd för att rekonstruera och rädda denna enhet, får den behöriga myndigheten bevilja undantag från bestämmelserna om avdrag enligt a och b i fjärde stycket.

Som ett alternativ till avdrag av de poster enligt a och b i fjärde stycket som försäkringsföretag innehar i kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut, får medlemsstaterna tillåta att deras försäkringsföretag också tillämpar metoderna 1, 2 eller 3 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat(22). Metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning) skall tillämpas endast om den behöriga myndigheten är säker på graden av samordnad förvaltning och intern kontroll avseende de enheter som skall inbegripas i tillämpningsområdet för sammanställningen. Den valda metoden skall tillämpas konsekvent över tiden.

För beräkningen av solvensmarginalen enligt detta direktiv får medlemsstaterna föreskriva att försäkringsföretag som är föremål för extra tillsyn enligt direktiv 98/78/EG eller direktiv 2002/87/EG inte behöver dra ifrån poster enligt a och b i fjärde stycket i de kreditinstitut, värdepappersföretag, finansiella institut, försäkrings- eller återförsäkringsföretag eller försäkringsholdingbolag som ingår i den extra tillsynen.

Med det avdrag av ägarintresse som anges i detta stycke menas här ägarintresse i den mening som avses i artikel 1 f i direktiv 98/78/EG.".

Artikel 23

Ändringar av direktiv 79/267/EEG

Direktiv 79/267/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 12a

1. Samråd med behöriga myndigheter i den andra berörda medlemsstaten skall genomföras innan auktorisation beviljas för ett livförsäkringsföretag som

a) är dotterföretag till ett försäkringsföretag som är auktoriserat i en annan medlemsstat,

b) är dotterföretag till moderföretaget till ett försäkringsföretag som är auktoriserat i en annan medlemsstat, eller

c) står under ägarkontroll av samma fysiska eller juridiska personer som har ägarkontrollen över ett försäkringsföretag som är auktoriserat i en annan medlemsstat.

2. Samråd med den behöriga myndighet som ansvarar för tillsynen över kreditinstitut eller värdepappersföretag skall genomföras innan auktorisation beviljas för ett livförsäkringsföretag som

a) är dotterföretag till ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som är auktoriserat i gemenskapen,

b) är dotterföretag till moderföretaget till ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som är auktoriserat i gemenskapen, eller

c) står under ägarkontroll av samma fysiska eller juridiska personer som har ägarkontrollen över ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som är auktoriserat i gemenskapen.

3. De relevanta behöriga myndigheter som avses i punkterna 1 och 2 skall samråda med varandra särskilt när de bedömer aktieägarnas lämplighet och det goda anseendet och erfarenheten hos chefer som ingår i ledningen för en annan enhet i samma grupp. De skall till varandra överlämna alla de uppgifter om aktieägarnas lämplighet och ledningens goda anseende och erfarenhet som är relevanta för övriga berörda behöriga myndigheter när det gäller att bevilja auktorisation samt fortlöpande bedöma efterlevnaden av uppställda verksamhetsvillkor.".

2. I artikel 18.2 skall följande stycken läggas till:

"Från den disponibla solvensmarginalen skall även följande avdrag göras:

a) Ägarintressen som försäkringsföretaget har i

- försäkringsföretag i den mening som avses i artikel 6 i detta direktiv, artikel 6 i direktiv 73/239/EEG(23)eller artikel 1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG(24),

- återförsäkringsföretag i den mening som avses i artikel 1 c i direktiv 98/78/EG,

- försäkringsholdingbolag i den mening som avses i artikel 1 led i i direktiv 98/78/EG,

- kreditinstitut och finansiella institut i den mening som avses i artiklarna 1.1 och 1.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG(25),

- värdepappersföretag och finansiella institut i den mening som avses i artikel 1.2 i direktiv 93/22/EEG(26) och i artiklarna 2.4 och 2.7 i direktiv 93/6/EEG(27).

b) Var och en av följande poster som ett försäkringsföretag innehar i de enheter som definierats under a i vilka det har ägarintresse:

- De instrument som avses i punkt 3.

- De instrument som avses i artikel 16.3 i direktiv 73/239/EEG.

- Fordringar med efterställd rätt till betalning och sådana instrument som avses i artikel 35 och artikel 36.3 i direktiv 2000/12/EG.

Om aktier i ett annat kreditinstitut, värdepappersföretag, finansiellt institut, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag eller försäkringsholdingbolag innehas tillfälligt i syfte att ge finansiellt bistånd för att rekonstruera och rädda denna enhet, får den behöriga myndigheten bevilja undantag från bestämmelserna om avdrag enligt a och b i tredje stycket.

Som ett alternativ till avdrag av de poster enligt a och b i tredje stycket som försäkringsföretag innehar i kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut, får medlemsstaterna tillåta att deras försäkringsföretag också tillämpar metoderna 1, 2 eller 3 i bilaga I i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat(28). Metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning) skall endast tillämpas, om den behöriga myndigheten är säker på graden av samordnad förvaltning och intern kontroll avseende de enheter som skall inbegripas i tillämpningsområdet för sammanställningen. Den valda metoden skall tillämpas konsekvent över tiden.

För beräkningen av solvensmarginalen enligt detta direktiv får medlemsstaterna föreskriva att försäkringsföretag som är föremål för extra tillsyn enligt direktiv 98/78/EG eller enligt direktiv 2002/87/EG inte behöver dra ifrån poster enligt a och b i tredje stycket i de kreditinstitut, värdepappersföretag, finansiella institut, försäkrings- eller återförsäkringsföretag eller försäkringsholdingbolag som ingår i den extra tillsynen.

Med det avdrag av ägarintresse som anges i denna punkt menas här ägarintresse i den mening som avses i artikel 1 f i direktiv 98/78/EG.".

Artikel 24

Ändring av direktiv 92/49/EEG

Direktiv 92/49/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 15 skall följande punkt införas:

"1a. Om köparen av det innehav som avses i punkt 1 är ett försäkringsföretag, ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag med auktorisation i en annan medlemsstat eller moderföretag till en sådan enhet, eller en fysisk eller juridisk person som har ägarkontroll över en sådan enhet, och om det företag som köparen vill förvärva ett innehav i som resultat av detta förvärv skulle komma att bli ett dotterföretag till köparen eller hamna under dennas ägarkontroll, skall bedömningen av förvärvet föregås av ett sådant samråd som avses i artikel 12a i direktiv 73/239/EEG.".

2. Artikel 16.5c skall ersättas med följande:

"5c. Denna artikel skall inte hindra en behörig myndighet från att

- till centralbanker och andra organ med liknande funktion i egenskap av monetära myndigheter,

- i förekommande fall till andra myndigheter med ansvar för övervakning av betalningssystem,

överföra uppgifter för att dessa skall kunna utföra sina uppgifter, och den skall inte heller hindra sådana myndigheter eller organ från att vidarebefordra sådana uppgifter som de kan behöva enligt punkt 4. Uppgifter som erhålls i detta sammanhang skall omfattas av de bestämmelser om tystnadsplikt som fastställs i denna artikel.".

Artikel 25

Ändring av direktiv 92/96/EEG

Direktiv 92/96/EEG skall ändras på följande sätt:

1. I artikel 14 skall följande punkt införas:

"1a. Om köparen av det innehav som avses i punkt 1 är ett försäkringsföretag, ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag med auktorisation i en annan medlemsstat eller moderföretag till en sådan enhet, eller en fysisk eller juridisk person som har ägarkontroll över en sådan enhet, och om det företag som köparen vill förvärva ett innehav i som resultat av detta förvärv skulle komma att bli ett dotterföretag till köparen eller hamna under dennas ägarkontroll, skall bedömningen av förvärvet föregås av ett sådant samråd som avses i artikel 12a i direktiv 79/267/EEG.".

2. Artikel 15.5c skall ersättas med följande:

"5c. Denna artikel skall inte hindra en behörig myndighet från att

- till centralbanker och andra organ med liknande funktion i egenskap av monetära myndigheter,

- i förekommande fall till andra myndigheter med ansvar för övervakning av betalningssystem,

överföra uppgifter för att dessa skall kunna utföra sina uppgifter, och den skall inte heller hindra sådana myndigheter eller organ från att vidarebefordra sådana uppgifter som de kan behöva enligt punkt 4. Uppgifter som erhålls i detta sammanhang skall omfattas av de bestämmelser om tystnadsplikt som fastställs i denna artikel.".

Artikel 26

Ändring av direktiv 93/6/EEG

I artikel 7.3 i direktiv 93/6/EEG skall första och andra strecksatsen ersättas med följande text:

"- finansiellt holdingföretag: ett finansiellt institut vars dotterföretag antingen uteslutande eller huvudsakligen är värdepappersföretag eller andra finansiella institut av vilka åtminstone ett är ett värdepappersföretag, vilket inte är ett finansiellt holdingföretag med blandad verksamhet i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat(29).

- holdingföretag med blandad verksamhet: ett moderföretag som inte utgör ett finansiellt holdingföretag, ett värdepappersföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag i den mening som avses i direktiv 2002/87/EG, bland vars dotterföretag det finns minst ett värdepappersföretag.".

Artikel 27

Ändringar av direktiv 93/22/EEG

Direktiv 93/22/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 6 skall följande stycken läggas till:

"Samråd med den behöriga myndighet i en berörd medlemsstat som har ansvar för tillsynen över kreditinstitut eller försäkringsföretag skall genomföras innan auktorisation beviljas för ett värdepappersföretag som

a) är dotterföretag till ett kreditinstitut eller försäkringsföretag som är auktoriserat i gemenskapen,

b) är dotterföretag till moderföretaget till ett kreditinstitut eller försäkringsföretag som är auktoriserat i gemenskapen, eller

c) står under ägarkontroll av samma fysiska eller juridiska personer som har ägarkontrollen över ett kreditinstitut eller ett försäkringsföretag som är auktoriserat i gemenskapen.

De relevanta behöriga myndigheter som avses i första och andra stycket skall samråda med varandra särskilt när de bedömer aktieägarnas lämplighet och det goda anseendet och erfarenheten hos chefer som ingår i ledningen för en annan enhet i samma grupp. De skall till varandra överlämna alla de uppgifter om aktieägarnas lämplighet och ledningens goda anseende och erfarenhet som är relevanta för övriga berörda behöriga myndigheter när det gäller att bevilja auktorisation samt fortlöpande bedöma efterlevnaden av uppställda verksamhetsvillkor.".

2. Artikel 9.2 skall ersättas med följande:

"2. Om förvärvaren av det innehav som avses i punkt 1 är ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut eller ett försäkringsföretag med auktorisation i en annan medlemsstat eller moderföretag till ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut eller ett försäkringsföretag med auktorisation i en annan medlemsstat, eller en fysisk eller juridisk person som har ägarkontroll över ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut eller ett försäkringsföretag med auktorisation i en annan medlemsstat, och om det företag som köparen vill förvärva ett innehav i som resultat av detta förvärv skulle komma att bli ett dotterföretag till köparen eller hamna under dennas ägarkontroll, skall bedömningen av förvärvet föregås av sådant samråd som avses i artikel 6.".

Artikel 28

Ändringar i direktiv 98/78/EG

Direktiv 98/78/EG ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 skall g, h, i och j ersättas med följande:

"g) företag med ägarintresse: ett företag som är antingen moderföretag eller ett annat företag som har ett ägarintresse eller ett företag som är knutet till ett annat företag genom ett sådant förhållande som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG.

h) anknutet företag: ett företag som är antingen ett dotterföretag eller ett annat företag som är föremål för ägarintresse eller ett företag som är knutet till ett annat företag genom ett sådant förhållande som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG.

i) försäkringsholdingbolag: ett moderföretag vars huvudsakliga verksamhet består i att förvärva och ha ägarintresse i dotterföretag, vilka enbart eller huvudsakligen är försäkringsföretag, återförsäkringsföretag eller försäkringsföretag i tredje land, där minst ett av dotterföretagen är ett försäkringsföretag, och vilket inte är ett blandat finansiellt holdingföretag i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat(30).

j) försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet: ett annat moderföretag än ett försäkringsföretag, ett försäkringsföretag i tredje land, ett återförsäkringsföretag, ett försäkringsholdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag i den mening som avses i direktiv 2002/87/EG, vilket har minst ett försäkringsföretag bland sina dotterföretag.".

2. I artikel 6.3 skall följande mening läggas till:

"Den behöriga myndighet som har framställt begäran får om den så önskar delta i kontrollen, om den inte själv utför den.".

3. I artikel 8.2 skall det första stycket ersättas med följande:

"Medlemsstaterna skall kräva att försäkringsföretagen följer adekvata metoder för riskhantering och rutiner för intern kontroll, inbegripet sunda rapporterings- och redovisningsförfaranden, för att på ett lämpligt sätt identifiera, mäta, övervaka och kontrollera transaktioner enligt bestämmelserna i punkt 1. Medlemsstaterna skall också kräva att försäkringsföretagen minst en gång om året rapporterar betydande transaktioner till de behöriga myndigheterna. Dessa förfaranden och betydande transaktioner skall övervakas av de behöriga myndigheterna.".

4. Följande artiklar skall läggas till:

"Artikel 10a

Samarbete med behöriga myndigheter i tredje land

1. Kommissionen kan antingen på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ ställa förslag till rådet i fråga om förhandlingar om avtal med ett eller flera tredje länder om metoderna för att utöva extra tillsyn över

a) försäkringsföretag bland vars delägare det finns företag i den mening som avses i artikel 2 med huvudkontor i tredje land, och

b) försäkringsföretag i ett icke-medlemsland bland vars delägare det finns företag i den mening som avses i artikel 2 med huvudkontor inom gemenskapen.

2. Av de avtal som avses i punkt 1 skall särskilt framgå både

a) att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna kan få fram den information som krävs för att utöva extra tillsyn över försäkringsföretag med huvudkontor inom gemenskapen och med dotterföretag eller ägarintressen i företag utanför gemenskapen, och

b) att de behöriga myndigheterna i tredje land kan få fram den information som krävs för att utöva extra tillsyn över försäkringsföretag med huvudkontor inom deras territorier och med dotterföretag eller ägarintressen i företag i en eller flera medlemsstater.

3. Kommissionen och Försäkringskommittén skall granska resultaten av de förhandlingar som avses i punkt 1 och den därigenom uppkomna situationen.

Artikel 10b

Ledningsorgan för holdingföretag med blandad verksamhet

Medlemsstaterna skall kräva att de personer som faktiskt leder affärsverksamheten i ett holdingföretag med blandad verksamhet har ett tillräckligt gott anseende och tillräcklig erfarenhet för att kunna fullgöra dessa åligganden.".

5. I punkt 1 B i bilaga I skall följande stycke läggas till:

"Om det inte finns några kapitalband mellan vissa av företagen i en försäkringsgrupp, skall den behöriga myndigheten fastställa vilken proportionell andel som det skall tas hänsyn till.".

6. I punkt 2 i bilaga I skall följande punkt läggas till:

"2.4a Berörda kreditinstitut, värdepappersföretag och finansiella institut

Reglerna om avdrag av ett sådant ägarintresse enligt artikel 16.1 i direktiv 73/239/EEG och artikel 18 i direktiv 79/267/EEG samt bestämmelserna om medlemsstaternas möjlighet att under vissa villkor tillåta alternativa metoder och att tillåta att ett sådant ägarintresse inte skall dras av, skall även tillämpas vid beräkningen av jämkad solvens hos ett försäkringsföretag som är ett företag med ägarintresse i ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag eller ett finansiellt institut.".

Artikel 29

Ändringar av direktiv 2000/12/EG

Direktiv 2000/12/EG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 9 skall ersättas med följande:

"9. ägarintresse vid tillämpningen av gruppbaserad tillsyn och vid tillämpningen av artikel 34.2.15 och 34.2.16: ägarintresse i den mening som avses i artikel 17 första meningen i direktiv 78/660/EEG eller direkt eller indirekt innehav av 20 % eller mer av rösterna eller kapitalet i ett företag.".

b) Punkterna 21 och 22 skall ersättas med följande:

"21. finansiellt holdingföretag: ett finansiellt institut vars dotterföretag uteslutande eller huvudsakligen är kreditinstitut eller finansiella institut, varvid minst ett av dotterföretagen skall vara ett kreditinstitut, och som inte är ett blandat finansiellt holdingföretag i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat(31).

22. holdingföretag med blandad verksamhet: ett moderföretag som inte är ett finansiellt holdingföretag, ett kreditinstitut eller ett blandat finansiellt holdingföretag i den mening som avses i direktiv 2002/87/EG, vilket har minst ett kreditinstitut bland sina dotterföretag.".

2. I artikel 12 skall följande stycken läggas till:

"Samråd med den behöriga myndighet som har ansvar för tillsynen över försäkringsföretag eller värdepappersföretag skall genomföras innan auktorisation beviljas för ett kreditinstitut som

a) är dotterföretag till ett försäkringsföretag som är auktoriserat i gemenskapen,

b) är dotterföretag till moderföretaget till ett försäkringsföretag som är auktoriserat i gemenskapen, eller

c) står under ägarkontroll av samma fysiska eller juridiska personer som har ägarkontrollen över ett försäkringsföretag som är auktoriserat i gemenskapen.

De relevanta behöriga myndigheter som avses i första och andra stycket skall samråda med varandra särskilt när de bedömer aktieägarnas lämplighet och det goda anseendet och erfarenheten hos chefer som ingår i ledningen för en annan enhet i samma grupp. De skall till varandra överlämna alla uppgifter om aktieägarnas lämplighet och ledningens goda anseende och erfarenhet vilka är relevanta för övriga berörda behöriga myndigheter när det gäller att bevilja auktorisation samt fortlöpande bedöma efterlevnaden av uppställda verksamhetsvillkor.".

3. Artikel 16.2 skall ersättas med följande:

"2. Om förvärvaren av det innehav som avses i punkt 1 är ett kreditinstitut, ett försäkringsföretag eller ett värdepappersföretag med auktorisation i en annan medlemsstat eller moderföretag till ett kreditinstitut, ett försäkringsföretag eller ett värdepappersföretag med auktorisation i en annan medlemsstat, eller en fysisk eller juridisk person som har ägarkontroll över ett kreditinstitut, ett försäkringsföretag eller ett värdepappersföretag med auktorisation i en annan medlemsstat, och om det företag som köparen vill förvärva ett innehav i som resultat av detta förvärv skulle komma att bli ett dotterföretag till köparen eller hamna under dennas ägarkontroll, skall bedömningen av förvärvet föregås av sådant samråd som avses i artikel 12.".

4. Artikel 34.2 skall ändras på följande sätt:

a) I det första stycket skall punkterna 12 och 13 ersättas med följande:

"12. Sådana ägarposter i andra kreditinstitut och finansiella institut som motsvarar mer än 10 % av deras kapital.

13. Fordringar med efterställd rätt till betalning och sådana instrument som avses i artikel 35 och artikel 36.3 som ett kreditinstitut innehar hos kreditinstitut och finansiella institut, i vilka kreditinstitutet har en ägarandel som i varje enskilt fall motsvarar mer än 10 % av kapitalet.

14. Ägarposter i andra kreditinstitut och finansiella institut, motsvarande högst 10 % av deras kapital, fordringar med efterställd rätt till betalning och sådana instrument som avses i artikel 35 och artikel 36.3 som ett kreditinstitut innehar hos andra kreditinstitut och finansiella institut än de som anges i punkterna 12 och 13 i detta stycke, i den mån dessa ägarposter, fordringar och instrument tillsammans överstiger 10 % av kreditinstitutets kapitalbas beräknad före avdrag för posterna enligt punkterna 12-16 i detta stycke.

15. Ägarintresse av det slag som avses i artikel 1.9, vilket ett kreditinstitut innehar i

- försäkringsföretag i den mening som avses i artikel 6 i direktiv 73/239/EEG, artikel 6 i direktiv 79/267/EEG eller artikel 1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG(32),

- återförsäkringsföretag i den mening som avses i artikel 1 c i direktiv 98/78/EG,

- försäkringsholdingföretag i den mening som avses i artikel 1 led i i direktiv 98/78/EG.

16. Var och en av följande poster som ett kreditinstitut innehar i de enheter som definieras i punkt 15 i vilka det har ägarintresse

- de instrument som avses i artikel 16.3 i direktiv 73/239/EEG,

- de instrument som avses i artikel 18.3 i direktiv 79/267/EEG.".

b) Andra stycket skall ersättas med följande:

"Om aktier i ett annat kreditinstitut, finansiellt institut, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag eller försäkringsholdingföretag innehas tillfälligt i syfte att ge finansiellt bistånd för att rekonstruera och rädda denna enhet, får den behöriga myndigheten bevilja undantag från bestämmelserna om avdrag i punkterna 12-16.

Som ett alternativ till avdrag av poster enligt punkterna 15 och 16 får medlemsstaterna tillåta att deras kreditinstitut också tillämpar metoderna 1, 2 eller 3 i bilaga I i direktiv 2002/87/EG. Metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning) skall endast tillämpas om den behöriga myndigheten är säker på graden av samordnad förvaltning och intern kontroll avseende de enheter som skall inbegripas i tillämpningsområdet för sammanställningen. Den valda metoden skall tillämpas konsekvent över tiden.

Medlemsstaterna får föreskriva att kreditinstitut som är föremål för gruppbaserad tillsyn enligt kapitel 3 eller extra tillsyn enligt ovan nämnda direktiv 2002/87/EG, vid beräkning av den egna icke gruppbaserade kapitalbasen inte behöver dra ifrån poster enligt punkterna 15 och 16 i de kreditinstitut, finansiella institut eller försäkrings- eller återförsäkringsföretag eller försäkringsholdingföretag som omfattas av den gruppbaserade tillsynen eller av den extra tillsynen.

Denna bestämmelse skall tillämpas på alla försiktighetsregler som är harmoniserade genom gemenskapsakten.".

5. Artikel 51.3 skall ersättas med följande:

"3. Medlemsstaterna behöver inte tillämpa begränsningarna enligt punkterna 1 och 2 för ägarposter i försäkringsföretag enligt definitionen i direktiv 73/239/EEG och direktiv 79/267/EEG eller i återförsäkringsföretag enligt definitionen i direktiv 98/78/EG.".

6. Artikel 52.2 sista meningen skall ersättas med följande:

"Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 54a skall sammanställningen inte på något sätt anses innebära att de behöriga myndigheterna har skyldighet att utöva tillsyn i förhållande till det enskilda finansiella holdingföretaget.".

7. Artikel 54 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 skall följande stycke läggas till:

"Om företagen står i ett sådant samband som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG skall de behöriga myndigheterna bestämma hur sammanställningen skall ske.".

b) I punkt 4 första stycket skall tredje strecksatsen utgå.

8. Följande artikel skall införas:

"Artikel 54a

Ledningsorgan för finansiella holdingföretag

Medlemsstaterna skall kräva att de personer som faktiskt leder affärsverksamheten i ett finansiellt holdingföretag har ett tillräckligt gott anseende och tillräcklig erfarenhet för att kunna fullgöra dessa åligganden.".

9. Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 55a

Transaktioner inom det finansiella konglomeratet med holdingföretag med blandad verksamhet

Utan att detta påverkar bestämmelserna i avdelning V kapitel 2 avsnitt 3 i detta direktiv skall medlemsstaterna, då moderföretaget till ett eller flera kreditinstitut är ett holdingföretag med blandad verksamhet, se till att de behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen över dessa kreditinstitut utövar allmän tillsyn över transaktioner mellan kreditinstitutet och holdingföretaget med blandad verksamhet samt dess dotterföretag.

De behöriga myndigheterna skall kräva att kreditinstituten följer adekvata metoder för riskhantering och rutiner för intern kontroll, inbegripet sunda rapporterings- och redovisningsförfaranden, för att på ett lämpligt sätt identifiera, mäta, övervaka och kontrollera transaktionerna med det holdingföretag med blandad verksamhet som är moderföretag och dess dotterföretag. De behöriga myndigheterna skall kräva att kreditinstituten rapporterar varje annan betydande transaktion med dessa enheter än den som avses i artikel 48. Dessa förfaranden och betydande transaktioner skall övervakas av de behöriga myndigheterna.

Om ovannämnda transaktioner inom det finansiella konglomeratet utgör ett hot mot kreditinstitutets finansiella ställning, skall den behöriga myndighet som ansvarar för tillsynen över institutet vidta lämpliga åtgärder.".

10. I artikel 56.7 skall följande mening läggas till:

"Den behöriga myndighet som har framställt begäran får om den så önskar delta i kontrollen, om den inte själv utför den.".

11. Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 56a

Moderföretag i tredje land

Om ett kreditinstitut, vars moderföretag är ett kreditinstitut eller ett finansiellt holdingföretag med huvudkontor utanför gemenskapen, inte är föremål för gruppbaserad tillsyn enligt artikel 52, skall de behöriga myndigheterna kontrollera huruvida kreditinstitutet är föremål för gruppbaserad tillsyn av en behörig myndighet i tredje land, vilken är likvärdig med den som styrs av de principer som anges i artikel 52. Kontrollen skall utföras av den behöriga myndighet som skulle vara ansvarig för den extra tillsynen om fjärde stycket hade varit tillämpligt, på begäran av moderföretaget eller av någon av de reglerade enheter som auktoriserats i gemenskapen eller på eget initiativ. Denna behöriga myndighet skall samråda med de andra berörda behöriga myndigheterna.

Den rådgivande bankrörelsekommittén får ge allmän vägledning om huruvida det är sannolikt att de system för gruppbaserad tillsyn som tillämpas av behöriga myndigheter i tredje land kommer att uppfylla de mål för den gruppbaserade tillsynen som ställs upp i detta kapitel, när det gäller kreditinstitut vars moderföretag har sitt huvudkontor utanför gemenskapen. Kommittén skall fortsätta att se över all sådan vägledning och beakta varje förändring i de system för den gruppbaserade tillsynen som tillämpas av sådana behöriga myndigheter.

Den behöriga myndighet som utför den kontroll som anges i andra stycket skall beakta all sådan vägledning. Den behöriga myndigheten skall i detta syfte samråda med kommittén innan beslut fattas.

I brist på sådan likvärdig tillsyn skall medlemsstaterna även tillämpa bestämmelserna i artikel 52 på kreditinstitutet.

Alternativt skall medlemsstaterna tillåta sina behöriga myndigheter att använda andra lämpliga metoder för tillsyn vilka uppfyller målen för den gruppbaserade tillsynen över kreditinstitut. De myndigheter som skulle vara ansvariga för gruppbaserad tillsyn måste enas om dessa metoder efter att ha samrått med andra berörda behöriga myndigheter. De behöriga myndigheterna kan särskilt kräva att det inrättas ett finansiellt holdingföretag med huvudkontor inom gemenskapen och tillämpa bestämmelserna om gruppbaserad tillsyn på det finansiella holdingföretagets ställning på gruppnivå. Metoderna måste uppfylla de mål för den gruppbaserade tillsynen som ställs upp i detta kapitel och rapporteras till de andra berörda behöriga myndigheterna och kommissionen.".

KAPITEL V

KAPITALFÖRVALTNINGSBOLAG

Artikel 30

Kapitalförvaltningsbolag

Till dess att särreglerna har samordnats ytterligare skall medlemsstaterna föreskriva att kapitalförvaltningsbolag skall omfattas av

a) tillämpningsområdet för gruppbaserad tillsyn av kreditinstitut eller värdepappersföretag och/eller tillämpningsområdet för extra tillsyn över sådana försäkringsföretag som ingår i en försäkringsgrupp, och

b) tillämpningsområdet för extra tillsyn i den mening som avses i detta direktiv, om gruppen är ett finansiellt konglomerat.

För tillämpningen av det första stycket skall medlemsstaterna föreskriva eller ge sina behöriga myndigheter behörighet att besluta om enligt vilka särregler (för banksektorn, försäkringssektorn eller värdepapperssektorn) kapitalförvaltningsbolag skall omfattas av den gruppbaserade tillsyn och/eller den extra tillsyn som avses i första stycket a. I denna bestämmelse skall särreglerna om i vilken form och utsträckning finansiella institut (om kapitalförvaltningsbolag omfattas av tillämpningsområdet för gruppbaserad tillsyn över kreditinstitut och värdepappersföretag) och återförsäkringsföretag (om kapitalförvaltningsbolag omfattas av tillämpningsområdet för extra tillsyn över försäkringsföretag) skall omfattas också tillämpas på kapitalförvaltningsbolag. Vad avser den extra tillsyn som avses i första stycket b skall kapitalförvaltningsbolaget behandlas som en del av den sektor som det skall räknas till i enlighet med första stycket a.

Om ett kapitalförvaltningsbolag utgör en del av ett finansiellt konglomerat skall hänvisningar till begreppet reglerad enhet och till begreppet behöriga myndigheter och relevanta behöriga myndigheter i detta direktiv anses inbegripa kapitalförvaltningsbolag respektive de behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen över kapitalförvaltningsbolag. Detta skall också tillämpas på sådana grupper som avses i första stycket a.

KAPITEL VI

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 31

Rapport från kommissionen

1. Senast 11 augusti 2007 skall kommissionen till den kommitté för finansiella konglomerat som avses i artikel 21 överlämna en rapport om medlemsstaternas praxis och i förekommande fall om behovet av ytterligare harmonisering i fråga om

- huruvida kapitalförvaltningsbolag bör omfattas av tillsynen på gruppnivå,

- vilka kapitaltäckningsmetoder i bilaga I som bör väljas och hur de bör tillämpas,

- hur betydande transaktioner inom det finansiella konglomeratet och betydande riskkoncentration bör definieras samt om tillsynen över transaktioner inom det finansiella konglomeratet och riskkoncentration som avses i bilaga II, särskilt i fråga om införandet av kvantitativa gränser och kvalitativa krav i detta syfte,

- hur ofta finansiella konglomerat skall beräkna kapitaltäckningskraven enligt artikel 6.2 och rapportera till samordnaren om betydande riskkoncentrationer enligt artikel 7.2.

Kommissionen skall samråda med kommittén innan den lägger fram sina förslag.

2. Inom ett år efter det att en överenskommelse träffats på internationell nivå om bestämmelserna om eliminering av dubbelt utnyttjande av poster i kapitalbasen i finansiella grupper skall kommissionen undersöka hur bestämmelserna i detta direktiv kan anpassas till dessa internationella överenskommelser och vid behov lägga fram lämpliga förslag.

Artikel 32

Införlivande

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 11 augusti 2004. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna skall föreskriva att de bestämmelser som avses i första stycket först skall gälla tillsynen över räkenskaper för det räkenskapsår som inleds den 1 januari 2005 eller under det kalenderåret.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare bestämmelser om hur denna hänvisning skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 33

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 34

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2002.

På Europaparlamentets vägnar

P. Cox

Ordförande

På rådets vägnar

M. Fischer Boel

Ordförande

(1) EGT C 213 E, 31.7.2001, s. 227.

(2) EGT C 36, 8.2.2002, s. 1.

(3) EGT C 271, 26.9.2001, s. 10.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 14 mars 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 12 september 2002 (EGT C 253 E, 22.10.2002, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 20 november 2002 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) EGT L 228, 16.8.1973, s. 3. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/13/EG (EGT L 77, 20.3.2002, s. 17).

(7) EGT L 63, 13.3.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/12/EG (EGT L 77, 20.3.2002, s. 11).

(8) EGT L 228, 11.8.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/64/EG (EGT L 290, 17.11.2000, s. 27).

(9) EGT L 360, 9.12.1992, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2000/64/EG.

(10) EGT L 141, 11.6.1993, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/33/EG (EGT L 204, 21.7.1998, s. 29).

(11) EGT L 141, 11.6.1993, s. 27. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2000/64/EG.

(12) EGT L 330, 5.12.1998, s. 1.

(13) EGT L 126, 26.5.2000, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2000/28/EG (EGT L 275, 27.10.2000, s. 37).

(14) EGT L 375, 31.12.1985, s. 3. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG (EGT L 41, 13.2.2002, s. 35).

(15) EGT L 193, 18.7.1983, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentet och rådets direktiv 2001/65/EG (EGT L 283, 27.10.2001, s. 28).

(16) EGT L 222, 14.8.1978, s. 11. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2001/65/EG.

(17) EGT L 63, 13.3.1979, s. 1. Direktivet senast ädrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/12/EG (EGT L 77, 20.3.2002, s. 11).

(18) EGT L 330, 5.12.1998, s. 1.

(19) EGT L 126, 26.5.2000, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2000/28/EG (EGT L 275, 27.10.2000, s. 37).

(20) EGT L 141, 11.6.1993, s. 27. Direktivet senast ädrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/64/EG (EGT L 290, 17.11.2000, s. 27).

(21) EGT L 141, 11.6.1993, s. 1. Direktivet senast ädrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/33/EG (EGT L 204, 21.7.1998, s. 29).

(22) EUT L 35, 11.2.2003.

(23) EGT L 228, 16.8.1973, s. 3. Direktivet senast ädrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/13/EG (EGT L 77, 20.3.2002, s. 17).

(24) EGT L 330, 5.12.1998, s. 1.

(25) EGT L 126, 26.5.2000, s. 1. Direktivet senast ädrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/28/EG (EGT L 275, 27.10.2000, s. 37).

(26) EGT L 141, 11.6.1993, s. 27. Direktivet senast ädrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/64/EG (EGT L 290, 17.11.2000, s. 27).

(27) EGT L 141, 11.6.1993, s. 1. Direktivet senast ädrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/33/EG (EGT L 204, 21.7.1998, s. 29).

(28) EUT L 35, 11.2.2003.

(29) EUT L 35, 11.2.2003.

(30) EUT L 35, 11.2.2003.

(31) EUT L 35, 11.2.2003.

(32) EGT L 330, 5.12.1998, s. 1.

BILAGA I

KAPITALTÄCKNING

Den beräkning av de extra kapitaltäckningskraven för hos reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat som avses i artikel 6.1 skall göras enligt de tekniska principer och en av de metoder som beskrivs i denna bilaga.

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i följande stycke skall medlemsstaterna tillåta sina behöriga myndigheter att, när dessa fungerar som samordnare för ett visst finansiellt konglomerat, efter samråd med de övriga relevanta behöriga myndigheterna och med det finansiella konglomeratet, besluta om vilken metod som skall tillämpas av detta finansiella konglomerat.

Medlemsstaterna får kräva att beräkningen genomförs enligt en av de metoder som beskrivs i denna bilaga, om ett finansiellt konglomerat leds av en reglerad enhet som auktoriserats i denna medlemsstat. Om ett finansiellt konglomerat inte leds av en reglerad enhet enligt artikel 1, skall medlemsstaterna tillåta att någon av de metoder som beskrivs i denna bilaga tillämpas, utom då de relevanta behöriga myndigheterna är belägna i samma medlemsstat, då denna medlemsstat får kräva att en av metoderna tillämpas.

I. Tekniska principer

1. Omfattning och form för beräkningen av de extra kapitaltäckningskraven

Om enheten är ett dotterföretag och har ett solvensunderskott, eller ett teoretiskt solvensunderskott om det är fråga om en icke reglerad enhet inom den finansiella sektorn, skall dotterföretagets totala solvensunderskott beaktas, oavsett vilken metod som används. Om samordnaren anser att ansvaret för det moderföretag som äger en andel av kapitalet är strikt och otvetydigt begränsat till denna kapitalandel, kan denne tillåta att dotterföretagets solvensunderskott beaktas proportionellt.

Om det inte finns några kapitalförbindelser mellan enheter i ett finansiellt konglomerat, skall samordnaren efter samråd med de andra relevanta behöriga myndigheterna avgöra vilken proportionell andel som skall beaktas med hänsyn till de åtaganden som de befintliga förbindelserna innebär.

2. Övriga tekniska principer

Oavsett vilken metod som används för att beräkna de extra kapitaltäckningskraven för reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat enligt avsnitt II i denna bilaga, skall samordnaren och vid behov andra berörda behöriga myndigheter se till att följande principer följs:

i) Dubbelt utnyttjande av poster som kan ingå i beräkningen av kapitalbasen på nivån finansiella konglomerat (dubbelt utnyttjande av poster i kapitalbasen) samt kapital olämpligen skapat inom gruppen måste elimineras. För att se till att dubbelt utnyttjande av poster i kapitalbasen inte sker och att inget kapital skapas inom gruppen, skall de behöriga myndigheterna tillämpa relevanta principer i de relevanta särreglerna.

ii) I avvaktan på ytterligare harmonisering av särreglerna skall solvenskraven för varje enskild finansiell sektor som är representerad i ett finansiellt konglomerat täckas av poster i kapitalbasen enligt motsvarande särregler. Vid kapitalbasunderskott på nivån för det finansiella konglomeratet får endast poster som får ingå i kapitalbasen enligt varje särregelverk (sektorsöverskridande kapital) beaktas vid kontrollen av att de ytterligare solvenskraven är uppfyllda.

Om särreglerna innehåller begränsningar av möjligheterna att medräkna vissa poster i kapitalbasen som skulle kunna godtas som sektorsöverskridande kapital, skall dessa begränsningar också tillämpas vid beräkningen av kapitalbasen på nivån finansiellt konglomerat.

Vid beräkningen av kapitalbasen på nivån finansiellt konglomerat skall de behöriga myndigheterna också beakta i vilken grad kapitalet verkligen kan överföras och göras tillgängligt mellan olika rättsliga enheter i gruppen i förhållande till kapitalkravens syfte.

Om ett teoretiskt solvenskrav skall beräknas för en icke reglerad enhet inom den finansiella sektorn i enlighet med avsnitt II i denna bilaga, är det teoretiska solvenskravet lika med det kapitalkrav som en sådan enhet skulle behöva uppfylla enligt gällande särregler om den vore en reglerad enhet inom samma finansiella sektor. För kapitalförvaltningsbolag skall solvenskrav avse det kapitalkrav som anges i artikel 5a.1 a i direktiv 85/611/EG; det teoretiska solvenskravet för ett blandat finansiellt holdingföretag skall beräknas enligt särreglerna för den största finansiella sektorn i det finansiella konglomeratet.

II. Tekniska beräkningsmetoder

Metod 1: Metod baserad på sammanställd redovisning

Beräkningen av de extra kapitaltäckningskraven för de reglerade enheterna i ett finansiellt konglomerat skall göras med utgångspunkt i den sammanställda redovisningen.

De extra kapitaltäckningskraven skall beräknas som skillnaden mellan

i) det finansiella konglomeratets kapitalbas beräknad med utgångspunkt i gruppens sammanställda uppgifter, där de poster får ingå, som får användas enligt särreglerna,

och

ii) summan av solvenskraven för varje enskild finansiell sektor som är representerad i gruppen, där solvenskraven för varje enskild finansiell sektor skall beräknas enligt motsvarande särregler.

De särregler som avses är i första hand direktiv 2000/12/EG, avdelning V kapitel 3, för kreditinstitut, direktiv 98/78/EG för försäkringsföretag och direktiv 93/6/EEG för kreditinstitut och värdepappersföretag.

För icke reglerade enheter inom den finansiella sektorn som inte ingår i ovannämnda beräkningar av sektoriella solvenskrav skall ett teoretiskt solvenskrav beräknas.

Skillnaden får inte vara negativ.

Metod 2: Avräknings- och totalmetoden

Beräkningen av de extra kapitaltäckningskraven för de reglerade enheterna i ett finansiellt konglomerat skall göras på grundval av redovisningen för var och en av enheterna i gruppen.

De extra kapitaltäckningskraven skall beräknas som skillnaden mellan

i) summan av kapitalbaserna i varje reglerad och icke reglerad enhet inom den finansiella sektorn i det finansiella konglomeratet, där de poster får ingå som får användas enligt särreglerna,

och

ii) summan av

- solvenskraven för varje reglerad och icke reglerad enhet inom den finansiella sektorn i gruppen, där solvenskraven skall beräknas enligt bestämmelserna i särreglerna, och

- det bokförda värdet av ägarintressen i andra enheter i gruppen.

För icke reglerade enheter inom den finansiella sektorn skall ett teoretiskt solvenskrav beräknas. För kapitalbaser och solvenskrav skall den proportionella andelen beaktas enligt vad som föreskrivs i artikel 6.4 och i enlighet med avsnitt I i denna bilaga.

Skillnaden får inte vara negativ.

Metod 3: Metod för kravavräkning eller avräkning av bokfört värde.

Beräkningen av de extra kapitaltäckningskraven för de reglerade enheterna i ett finansiellt konglomerat skall göras på grundval av redovisningen för var och en av enheterna i gruppen.

De extra kapitaltäckningskraven skall beräknas som skillnaden mellan

i) kapitalbasen i moderföretaget eller den enhet som finns i toppen av det finansiella konglomeratet, där de poster får ingå som får användas enligt särreglerna,

och

ii) summan av

- solvenskravet för moderföretaget eller den ledande enhet som avses i led i, och

- det högsta av det bokförda värdet av den förstnämndas ägarintressen i andra enheter i gruppen och solvenskraven för dessa enheter, där man för de sistnämndas del skall beakta den proportionella andelen av solvenskraven enligt vad som föreskrivs i artikel 6.4 och i enlighet med avsnitt I i denna bilaga.

För icke reglerade enheter inom den finansiella sektorn skall ett teoretiskt solvenskrav beräknas. Vid värderingen av de poster som får ingå i beräkningen av de extra kapitaltäckningskraven får ägarintressen värderas med hjälp av kapitalandelsmetoden enligt det alternativ som anges i artikel 59.2 b i direktiv 78/660/EEG.

Skillnaden får inte vara negativ.

Metod 4: En kombination av metoderna 1, 2 och 3

De behöriga myndigheterna får tillåta en kombination av metoderna 1, 2 och 3 eller en kombination av två av dessa metoder.

BILAGA II

TEKNISK TILLÄMPNING AV BESTÄMMELSERNA OM TRANSAKTIONER INOM DET FINANSIELLA KONGLOMERATET OCH RISKKONCENTRATION

Samordnaren skall efter samråd med de andra relevanta behöriga myndigheterna identifiera den typ av transaktioner och risker som reglerade enheter i ett visst finansiellt konglomerat skall rapportera enligt bestämmelserna i artiklarna 7.2 och 8.2 om rapportering av transaktioner inom det finansiella konglomeratet och riskkoncentration. När samordnaren och de behöriga myndigheterna fastställer eller yttrar sig om typen av transaktioner och risker, skall de beakta det finansiella konglomeratets specifika grupp- och riskhanteringsstruktur. För att identifiera betydande transaktioner inom det finansiella konglomeratet och riskkoncentrationer som skall rapporteras enligt bestämmelserna i artiklarna 7 och 8 skall samordnaren, efter samråd med de andra relevanta behöriga myndigheterna och det berörda konglomeratet, fastställa lämpliga trösklar grundade på lagstadgade kapitalbaser och/eller tekniska bestämmelser.

Vid övervakningen av transaktioner inom det finansiella konglomeratet och riskkoncentrationer skall samordnaren särskilt övervaka den eventuella risken för spridning i det finansiella konglomeratet, risken för intressekonflikter, risken för kringgående av särregler samt riskernas nivå och omfattning.

Medlemsstaterna får tillåta sina behöriga myndigheter att på nivån finansiellt konglomerat tillämpa bestämmelserna i särreglerna om transaktioner inom det finansiella konglomeratet och riskkoncentration, särskilt för att undvika att särreglerna kringgås.