Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32003R2273.pdf

32003R2273

Kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 336 , 23/12/2003 s. 0033 - 0038Kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003

av den 22 december 2003

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk)(1), särskilt artikel 8 i detta,

efter att ha inhämtat tekniska råd från Europeiska värdepapperstillsynskommittén(2), och

av följande skäl:

(1) I artikel 8 i direktiv 2003/6/EG anges att förbuden i direktivet inte är tillämpliga på handel med egna aktier i återköpsprogram eller för stabilisering av ett finansiellt instrument, förutsatt att handeln utförs i enlighet med de genomförandeåtgärder som antagits i detta syfte.

(2) Handel med egna aktier i återköpsprogram och stabilisering av ett finansiellt instrument som inte omfattas av undantaget från förbuden i direktiv 2003/6/EG enligt artikel 8 i direktivet skall i sig inte anses utgöra marknadsmissbruk.

(3) Undantagen i denna förordning täcker dock bara handlande som står i direkt samband med återköpsprogrammets och stabiliseringens syfte. Handlande som inte står i direkt samband med återköpsprogrammets och stabiliseringens syfte skall därför betraktas som åtgärder som omfattas av direktiv 2003/6/EG och som kan bli föremål för administrativa åtgärder eller sanktioner om den behöriga myndigheten påvisar att den berörda åtgärden utgör marknadsmissbruk.

(4) När det gäller handel med egna aktier i återköpsprogram påverkar inte bestämmelserna i denna förordning tillämpningen av rådets direktiv 77/91/EEG(3) om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga.

(5) Tillåten återköpsverksamhet som omfattas av undantaget från förbuden i direktiv 2003/6/EG innefattar emittenter som behöver ha möjlighet att sätta ned sitt kapital, uppfylla skyldigheter i enlighet med konvertibla skuldinstrument och uppfylla skyldigheter till följd av tilldelning av aktier till anställda.

(6) Öppenhet och insyn är en förutsättning för att förhindra marknadsmissbruk. I detta syfte kan medlemsstaterna ange sätt för offentliggörande av den information som skall offentliggöras enligt förordningen.

(7) Emittenter som har antagit återköpsprogram bör informera den behöriga myndigheten och, när det krävs, allmänheten.

(8) Handel med egna aktier i återköpsprogram kan ske med derivatinstrument.

(9) För att förhindra marknadsmissbruk bör den dagliga handelsvolymen för egna aktier i återköpsprogram begränsas. Viss flexibilitet är dock nödvändig för att svara mot givna marknadsvillkor, till exempel en låg omsättning.

(10) Särskild uppmärksamhet bör fästas vid försäljning av egna aktier under ett återköpsprogram, den eventuella förekomsten av stängda perioder hänförliga till emittenten under vilka transaktioner är förbjudna och vid det faktum att en emittent kan ha legitima skäl att skjuta upp offentliggörande av insiderinformation.

(11) Stabiliseringstransaktioner har huvudsakligen till följd att priset vid en utförsäljning av värdepapper i fråga stöds under en begränsad tidsperiod om de utsätts för säljtryck, vilket gör det möjligt att motverka det säljtryck som framkallas av kortsiktiga investerare och upprätthålla en ordnad marknad för värdepapperen i fråga. Detta ligger i de investerares intresse som har tecknat eller köpt värdepapper i fråga i samband med en väsentlig spridning samt i emittenternas intresse. På så sätt kan stabilisering bidra till större förtroende för de finansiella marknaderna bland investerare och emittenter.

(12) Stabiliseringsåtgärder kan utföras både på och utanför en reglerad marknad och genom andra finansiella instrument än de som är upptagna eller kommer att tas upp till handel på en reglerad marknad, vilket kan påverka priset på det instrument som är upptaget eller kommer att tas upp till handel på en reglerad marknad.

(13) Värdepapper i fråga bör innefatta finansiella instrument som blir fungibla efter en inledande period eftersom de i huvudsak är identiska, även om de från början ger avvikande rätt till utdelning eller ränta.

(14) I samband med stabilisering bör blockaffärer inte betraktas som väsentlig spridning av värdepapperen i fråga eftersom det rör sig om tydligt avgränsade privata transaktioner.

(15) Om medlemsstaterna i samband med marknadsintroduktion medger handel innan den officiella handeln på en reglerad marknad har inletts, täcker medgivandet sådan villkorad handel.

(16) Marknadsintegriteten kräver att emittenterna eller andra som genomför stabiliseringen, oavsett om de handlar för emittenternas räkning eller inte, offentliggör stabiliseringsåtgärderna på lämpligt sätt. De metoder som används för att offentliggöra sådan information på lämpligt sätt bör vara effektiva och kan ta hänsyn till marknadspraxis som är godtagen av de behöriga myndigheterna.

(17) Det bör inrättas lämplig samordning mellan alla värdepappersföretag och kreditinstitut som genomför stabiliseringen. Under stabiliseringen bör ett värdepappersföretag eller kreditinstitut vara ansvarigt för kontakter vid undersökningar när det gäller den behöriga myndighetens rätt att ingripa i respektive medlemsstat.

(18) För att undvika osäkerhet bland marknadsaktörerna bör stabiliseringsåtgärderna genomföras med beaktande av marknadsvillkoren och försäljningspriset på värdepapperen i fråga. Dessutom bör transaktioner som genomförs för att stänga de positioner som etablerats till följd av stabiliseringsåtgärder göras med vederbörlig hänsyn till de rådande marknadsvillkoren för att minimera marknadspåverkan.

(19) Övertilldelningsbestämmelser och emissionsinstitutets rätt att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe option) hänger nära samman med stabilisering genom att tillhandahålla resurser och säkring (hedging) för stabiliseringsåtgärder.

(20) Om ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut använder en övertilldelningsbestämmelse i stabiliseringssyfte skall det uppmärksammas särskilt om det leder till en position som inte täcks av emissionsinstitutets rätt att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe option).

(21) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med Europeiska värdepapperskommitténs ståndpunkt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs de villkor som skall uppfyllas för att återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument skall omfattas av undantaget i artikel 8 i direktiv 2003/6/EG.

Artikel 2

Definitioner

Vid tillämpning av denna förordning skall följande definitioner gälla, utöver de definitioner som fastställs i direktiv 2003/6/EG:

1. värdepappersföretag: alla juridiska personer såsom dessa definieras i artikel 1.2 i rådets direktiv 93/22/EEG(4).

2. kreditinstitut: juridiska personer såsom dessa definieras i artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG(5).

3. återköpsprogram: handel med egna aktier i enlighet med artiklarna 19-24 i rådets direktiv 77/91/EEG.

4. tidsbegränsade återköpsprogram: återköpsprogram där försäljningsperioder och handelsvolymer fastställts när återköpsprogrammet offentliggörs.

5. adekvat offentliggörande: offentliggörande som gjorts enligt de förfaranden som fastställs i artikel 102.1 och artikel 103 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG(6).

6. värdepapper i fråga: överlåtbara värdepapper såsom de definieras i direktiv 93/22/EEG, vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad eller för vilka en begäran om upptagande till handel på en reglerad marknad har gjorts, och vilka är föremål för väsentlig spridning.

7. stabilisering: alla köp av eller erbjudande om att köpa värdepapperen i fråga eller alla transaktioner i relaterade instrument som görs av värdepappersföretag eller kreditinstitut i samband med väsentlig spridning av värdepapperen i fråga för att enbart stödja marknadspriset på värdepapperen, för en förutbestämd tidsperiod, på grund av ett säljtryck på sådana värdepapper.

8. relaterade instrument: följande finansiella instrument (även sådana som inte har tagits upp till handel på en reglerad marknad eller för vilka en begäran om upptagande till handel på en sådan marknad inte har gjorts, förutsatt att de berörda behöriga myndigheterna har kommit överens om lämpliga standarder för öppenhet vad gäller transaktioner i dessa instrument):

a) Kontrakt eller rättigheter att teckna, förvärva eller sälja värdepapperen i fråga.

b) Derivatinstrument som avser värdepapperen i fråga.

c) Om värdepapperen i fråga är konvertibla eller utbytbara skuldebrev, de värdepapper som dessa konvertibla eller utbytbara skuldebrev kan omvandlas till eller bytas ut mot.

d) Instrument som är utställda eller garanterade av emittenten eller garanten av värdepapperen i fråga och vilkas marknadspris kan förväntas ha ett väsentligt inflytande på priset på värdepapperen i fråga eller vice versa.

e) Om värdepapperen i fråga är värdepapper som är likvärdiga med aktier, de aktier som representeras av dessa värdepapper (och alla andra värdepapper som är likvärdiga med dessa aktier).

9. väsentlig spridning: en nyemission, sekundäremission eller motsvarande erbjudande av värdepapperen i fråga som offentliggjorts och som är avskild från den vanliga handeln både vad gäller det totala värdet av de erbjudna värdepapperen och de försäljningsmetoder som används.

10. erbjudare: den hittillsvarande innehavaren av värdepapperen i fråga eller någon annan som emitterar dem.

11. tilldelning: den process eller de processer genom vilka man fastställer antalet värdepapper i fråga som skall tilldelas de investerare som tidigare har tecknat sig för eller ansökt om dem.

12. kompletterande stabilisering: värdepappersföretags eller kreditinstituts tillämpning av en övertilldelningsbestämmelse eller av emissionsinstitutets rätt att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe option) i samband med väsentlig spridning av värdepapperen i fråga enbart för att underlätta stabilisering.

13. övertilldelningsbestämmelse: ett villkor i emissionsgarantiavtalet eller emissionsinstitutsavtalet som gör det möjligt att tillåta teckning av eller erbjudande om att köpa ett större antal värdepapper i fråga än vad som ursprungligen erbjöds.

14. emissionsinstitutets rätt att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe option): en option utfärdad av erbjudaren till förmån för värdepappersföretagen eller kreditinstituten inom ramen för erbjudandet som syftar till att täcka övertilldelning, och som innebär att dessa företag eller institut kan köpa upp till en viss volym av värdepapperen i fråga till försäljningspriset under en begränsad tidsperiod efter erbjudandet.

KAPITEL II

ÅTERKÖPSPROGRAM

Artikel 3

Återköpsprogrammens mål

För att omfattas av undantaget i artikel 8 i direktiv 2003/6/EG måste ett återköpsprogram uppfylla artiklarna 4, 5 och 6 i denna förordning och återköpsprogrammets syfte får endast vara att nedsätta emittentens kapital (värdemässigt eller i antal aktier) eller uppfylla skyldigheter till följd av något av följande:

a) Konvertibla skuldinstrument.

b) Aktieoptionsprogram för anställda och andra tilldelningar av aktier till anställda hos emittenten eller närstående företag.

Artikel 4

Villkor för återköpsprogram och offentliggörande

1. Återköpsprogrammen måste uppfylla villkoren i artikel 19.1 i direktiv 77/91/EEG.

2. Innan handeln inleds skall fullständiga detaljer om det program som godkänts enligt artikel 19.1 i direktiv 77/91/EEG offentliggöras på lämpligt sätt i de medlemsstater där en emittent har begärt att hans aktier skall tas upp till handel på en reglerad marknad.

Dessa detaljer måste innehålla programmets syften enligt vad som avses i artikel 3, maximal ersättning, maximalt antal aktier som får förvärvas samt den tidsperiod för vilken medgivande till programmet har getts.

Senare förändringar av programmet måste offentliggöras på lämpligt sätt i medlemsstaterna.

3. Emittenten skall ha rutiner som säkerställer att emittenten uppfyller sina rapporteringsskyldigheter för handeln till den behöriga myndigheten för den reglerade marknad där aktierna har tagits upp till handel. Dessa rutiner skall registrera alla transaktioner som avser återköpsprogram, däribland den information som anges i artikel 20.1 i direktiv 93/22/EEG.

4. Emittenten skall offentliggöra närmare uppgifter om alla transaktioner som avses i punkt 3 senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter det att transaktionen utfördes.

Artikel 5

Handelsvillkor

1. När det gäller priser får en emittent inte köpa aktier till en högre kurs än den högsta av följande två kurser när handel utförs i återköpsprogram: kursen vid det senaste oberoende avslutet och den högsta gällande oberoende säljkursen på de handelsplatser där återköp sker.

Om handelsplatsen inte är en reglerad marknad skall kursen vid det senaste oberoende avslutet eller den högsta gällande oberoende säljkursen på den reglerade marknaden i medlemsstaten där köpet genomförs gälla som referensvärde.

Om emittenten genomför köpet av egna aktier genom derivatinstrument får lösenpriset på dessa derivatinstrument inte överstiga det högsta av kursen vid det senaste oberoende avslutet och den högsta gällande oberoende säljkursen.

2. När det gäller volym får en emittent per dag inte köpa mer än 25 procent av den genomsnittliga dagliga omsättningen av aktierna på den reglerade marknad där köpet genomförs.

Den genomsnittliga dagliga omsättningen måste vara baserad på den genomsnittliga dagliga omsättningen under månaden innan den månad programmet offentliggjordes och den fastställda omsättningen skall gälla för den medgivna programperioden.

Om programmet inte hänvisar till denna volym, skall uppgiften om den genomsnittliga dagliga volymen baseras på den genomsnittliga dagliga omsättningen under de 20 närmast föregående handelsdagarna innan köpdatum.

3. Vid tillämpning av punkt 2 kan emittenten vid extremt låg likviditet på den relevanta marknaden överskrida tjugofemprocentsgränsen, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) Emittenten informerar den behöriga myndigheten för den relevanta marknaden i förväg om sin avsikt att avvika från tjugofemprocentsgränsen.

b) Emittenten informerar allmänheten på lämpligt sätt att han kan komma att avvika från tjugofemprocentsgränsen.

c) Emittenten överskrider inte 50 procent av den genomsnittliga dagliga volymen.

Artikel 6

Begränsningar

1. För att omfattas av undantaget i artikel 8 i direktiv 2003/6/EG skall emittenten under sitt deltagande i ett återköpsprogram inte delta i följande handel:

a) Försäljning av egna aktier under programmets löptid.

b) Handel under en period, som enligt den medlemsstats lagar där handeln äger rum, är en stängd period.

c) Handel när emittenten har beslutat att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation enligt artikel 6.2 i direktiv 2003/6/EG.

2. Punkt 1 a skall inte gälla om emittenten är ett värdepappersföretag eller kreditinstitut och har inrättat effektiva informationshinder (vattentäta skott mellan enheterna i institutet), som är föremål för tillsyn av den behöriga myndigheten, mellan de som ansvarar för hantering av insiderinformation som direkt eller indirekt avser emittenten och de som ansvarar för beslut med avseende på handel med egna aktier (däribland handel med egna aktier för kunds räkning), när handel sker med egna aktier på grundval av sådana beslut.

Punkt 1 b och c skall inte gälla om emittenten är ett värdepappersföretag eller kreditinstitut och har inrättat effektiva informationshinder (vattentäta skott mellan enheterna i institutet), som är föremål för tillsyn av den behöriga myndigheten, mellan de som ansvarar för hantering av insiderinformation som direkt eller indirekt avser emittenten (däribland beslut om handel inom ramen för återköpsprogrammet) och de som ansvarar för handel med egna aktier för kunds räkning, när handel sker med egna aktier för dessa kunders räkning.

3. Punkt 1 skall inte gälla om

a) emittenten har infört ett tidsbegränsat återköpsprogram, eller om

b) återköpsprogrammet förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut för emittentens aktier oberoende av och utan inflytande från emittenten med hänsyn till den tidpunkt då återköp sker.

KAPITEL III

STABILISERING AV ETT FINANSIELLT INSTRUMENT

Artikel 7

Villkor för stabilisering

För att omfattas av undantaget i artikel 8 i direktiv 2003/6/EG skall stabilisering av finansiella instrument genomföras enligt artiklarna 8, 9 och 10 i denna förordning.

Artikel 8

Tidsbestämda villkor för stabilisering

1. Stabilisering skall bara genomföras under en begränsad tidsperiod.

2. Vid en offentliggjord marknadsintroduktion skall tidsperioden som avses i punkt 1 börja den dag när handeln med värdepapperen i fråga inleds på den reglerade marknaden och löpa ut senast 30 kalenderdagar därefter när det gäller aktier och andra likvärdiga värdepapper.

Om en offentliggjord marknadsintroduktion äger rum i en medlemsstat, som tillåter handel med värdepapper innan handeln inleds på en reglerad marknad, skall tidsperioden som avses i punkt 1 börja den dag när ett adekvat offentliggörande av det slutligt fastställda priset på värdepapperen i fråga görs och löpa ut senast 30 kalenderdagar därefter, förutsatt att all sådan handel utförs enligt de eventuella bestämmelserna, däribland bestämmelser om offentliggörande och handelsrapportering, på den reglerade marknad där värdepapperen i fråga skall tas upp till handel.

3. Vid en sekundäremission eller motsvarande erbjudande skall tidsperioden som avses i punkt 1 börja den dag när ett adekvat offentliggörande av det slutligt fastställda priset på värdepapperen i fråga görs och löpa ut senast 30 kalenderdagar efter dagen för tilldelningen när det gäller aktier och andra likvärdiga värdepapper.

4. För obligationer och andra former av skuldebrev (som inte är konvertibla eller utbytbara mot aktier eller andra likvärdiga värdepapper) skall tidsperioden som avses i punkt 1 börja den dag ett adekvat offentliggörande av villkoren för erbjudandet av värdepapperen i fråga görs (dvs. den dag som den erbjudna räntan i förhållande till referensvärdet har offentliggjorts) och löpa ut senast 30 kalenderdagar efter det datum då emittenten av instrumenten tog emot betalning för instrumenten, eller om detta inträffar tidigare, senast 60 kalenderdagar efter dagen för tilldelningen av värdepapperen i fråga.

5. För skuldebrev som är konvertibla eller utbytbara mot aktier eller andra likvärdiga värdepapper skall tidsperioden som avses i punkt 1 börja den dag ett adekvat offentliggörande av de slutgiltiga villkoren för erbjudandet av värdepapperen i fråga görs och löpa ut senast 30 kalenderdagar efter det datum då emittenten av instrumenten tog emot betalning för instrumenten, eller om detta inträffar tidigare, senast 60 kalenderdagar efter dagen för tilldelningen av värdepapperen i fråga.

Artikel 9

Villkor för offentliggörande och rapportering av stabilisering

1. Följande information skall offentliggöras på lämpligt sätt av emittenter, erbjudare eller andra som genomför stabiliseringen, oavsett om denne handlar för dessa personers räkning eller inte, innan erbjudandeperioden för värdepapperen i fråga har inletts:

a) Det faktum att stabilisering kan komma att genomföras, men att det inte finns någon garanti för att den kommer att genomföras och att den kan upphöra när som helst.

b) Det faktum att stabiliseringstransaktioner syftar till att stödja marknadspriset på värdepapperen i fråga.

c) Början och slutet på den period under vilken stabilisering kan äga rum.

d) Den stabiliseringsansvariges identitet, förutsatt att den inte är okänd vid tidpunkten för offentliggörandet, i vilket fall den skall offentliggöras innan några stabiliseringsåtgärder inleds.

e) Förekomsten av och den maximala omfattningen av en övertilldelningsbestämmelse eller rätt för emissionsinstitutet att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe option), löptiden för en sådan option och alla villkor för att utnyttja övertilldelningsbestämmelsen eller optionen.

Tillämpningen av bestämmelserna i denna punkt skall inte gälla för erbjudanden som omfattas av genomförandeåtgärderna i direktiv nr 2004/.../EG [direktivet om prospekt] från och med den dag då dessa åtgärder träder i kraft.

2. Utan att det påverkar artikel 12.1 c i direktiv 2003/6/EG skall närmare uppgifter om alla stabiliseringstransaktioner anmälas av emittenter, erbjudare eller andra personer som genomför stabiliseringen, oavsett om dessa handlar för sådana personers räkning eller inte, till den behöriga myndigheten för den reglerade marknaden senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter det att transaktionen utfördes.

3. Senast en vecka efter stabiliseringsperiodens slut skall emittenterna, erbjudarna eller andra personer som utför stabiliseringen, oavsett om dessa handlar för sådana personers räkning eller inte, till allmänheten på lämpligt sätt offentliggöra följande information:

a) Huruvida en stabilisering utfördes eller inte.

b) Det datum då stabiliseringen inleddes.

c) Det datum då stabilisering senast genomfördes.

d) Det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum under vilka stabiliseringstransaktioner genomfördes.

4. Emittenter, erbjudare eller andra som genomför stabiliseringen, oavsett om dessa handlar för sådana personers räkning eller inte, skall registrera varje stabiliseringsorder eller stabiliseringstransaktion tillsammans med minst den information som anges i artikel 20.1 i direktiv 93/22/EEG, utvidgad till att omfatta finansiella instrument som inte är upptagna eller kommer att tas upp till handel på en reglerad marknad.

5. Om flera värdepappersföretag eller kreditinstitut utför stabiliseringen skall en av dessa, oavsett om de handlar med eller utan uppdrag av emittenten eller erbjudaren, vara ansvarig för kontakter vid frågor från den berörda myndigheten för den reglerade marknad på vilken värdepapperen i fråga har tagits upp till handel.

Artikel 10

Särskilda prisvillkor

1. Vid erbjudanden som avser aktier och andra värdepapper som är likvärdiga med aktier får stabilisering av värdepapperen i fråga under inga omständigheter genomföras till högre pris än det fastställda erbjudandepriset.

2. Vid erbjudanden som avser skuldebrev som är konvertibla eller utbytbara mot de instrument som avses i punkt 1 får stabilisering inte under några omständigheter genomföras över marknadspriset för dessa instrument vid tidpunkten för offentliggörandet av de slutgiltiga villkoren för det nya erbjudandet.

Artikel 11

Villkor för kompletterande stabilisering

För att omfattas av undantaget i artikel 8 i direktiv 2003/6/EG skall kompletterande stabilisering genomföras enligt artikel 9 i denna förordning och enligt följande:

a) Värdepapperen i fråga får bara övertilldelas under teckningsperioden och till erbjudandepriset.

b) En position som uppkommer genom att ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut utnyttjar en övertilldelningsbestämmelse och som inte omfattas av emissionsinstitutets rätt att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe option), får inte överstiga 5 procentav det ursprungliga erbjudandet.

c) Emissionsinstitutets rätt att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe option) får endast utnyttjas av innehavarna av en sådan option när värdepapperen i fråga har övertilldelats.

d) Emissionsinstitutets rätt att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe option) får inte uppgå till mer än 15 procent av det ursprungliga erbjudandet.

e) Löptiden för emissionsinstitutets rätt att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe option) skall vara densamma som den stabiliseringsperiod som anges i artikel 8.

f) Utnyttjande av emissionsinstitutets rätt att mot erbjudaren neutralisera en position som uppstått efter övertilldelning (greenshoe option) skall offentliggöras så snart som möjligt med alla väsentliga uppgifter, däribland tidpunkten för utnyttjandet och de berörda värdepapperens antal och slag.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSE

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna förordning skall träda i kraft i medlemsstaterna samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2003.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.

(2) Europeiska värdepapperstillsynskommittén inrättades genom kommissionens beslut 2001/527/EG (EGT L 191, 13.7.2001, s. 43).

(3) EGT L 26, 31.1.1977, s. 1.

(4) EGT L 141, 11.6.1993, s. 27.

(5) EGT L 126, 26.5.2000, s. 1.

(6) EGT L 184, 6.7.2001, s. 1.