Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32004D0006.pdf

32004D0006

2004/6/EG: Kommissionens beslut av den 5 november 2003 om inrättande av Kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 003 , 07/01/2004 s. 0030 - 0031Kommissionens beslut

av den 5 november 2003

om inrättande av Kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner

(Text av betydelse för EES)

(2004/6/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1) I juni 2001 antog kommissionen beslut 2001/527/EG(1) och 2001/528/EG(2) om att inrätta Europeiska värdepapperstillsynskommittén respektive Europeiska värdepapperskommittén.

(2) I sina resolutioner av den 5 februari och 21 november 2002 lämnade Europaparlamentet sitt godkännande till att utvidga vissa aspekter av detta tillvägagångssätt i fyra nivåer till att gälla även bank- och försäkringssektorerna under förutsättning att det finns en tydlig reformvilja i rådet för att säkerställa en rimlig balans mellan institutionerna.

(3) Den 3 december 2002 uppmanade rådet kommissionen att genomföra liknande arrangemang och snarast möjligt inrätta nya rådgivande kommittéer för bank- och försäkringsverksamhet samt tjänstepensioner.

(4) En kommitté för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner bör inrättas (nedan kallad "kommittén") och fungera som kommissionens oberoende organ för utredningar, debatt och vägledning på försäkrings-, återförsäkrings-, och tjänstepensionsområdena. På tjänstepensionsområdet skall kommittén dock ta reglerings- och tillsynsaspekter under övervägande för sådana arrangemang, men inte arbetskrafts- eller sociallagstiftningsaspekter, t.ex. hur tjänstepensionssystemen organiseras, inklusive det obligatoriska medlemskapet (tillhörighet) eller bestämmelser som härrör från kollektiva avtal.

(5) Kommittén bör även se till att gemenskapens lagstiftning genomförs mer konsekvent och i rätt tid i medlemsstaterna genom att säkra ett effektivare samarbete mellan tillsynsmyndigheter, utföra inbördes utvärderingar och främja bästa praxis.

(6) Kommittén bör organisera sina egna verksamhetsformer, särskilt beakta de specifika egenskaperna hos de olika behöriga myndigheterna på försäkrings- och tjänstepensionsområdena, och upprätthålla nära kontakter med kommissionen och den kommitté som inrättas genom kommissionens beslut 2004/9/EG av den 5 november 2003 om inrättande av Kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner(3). Den bör välja sin ordförande bland sina ledamöter.

(7) Kommittén bör på ett tidigt stadium hålla omfattande samråd med marknadsaktörer, konsumenter och slutanvändare på ett öppet och överblickbart sätt.

(8) Kommittén bör själv fastställa sin arbetsordning och arbeta under full respekt för de berörda institutionernas särskilda rättigheter och den rådande balansen dem emellan enligt fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed inrättas en oberoende rådgivande grupp på försäkrings- och tjänstepensionsområdet inom gemenskapen, kallad Kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner (nedan kallad "kommittén").

Artikel 2

Kommittén skall ha till uppgift att ge råd till kommissionen i policyfrågor, antingen på kommissionens begäran inom en tidsfrist som fastställs av kommissionen med hänsyn till hur brådskande frågan är, eller på eget initiativ, i synnerhet vid utarbetandet av utkast till tillämpningsbestämmelser på försäkrings-, återförsäkrings- och tjänstepensionsområdet.

Kommittén skall bidra till ett konsekvent genomförande av EG-direktiv och till en konvergens vad gäller medlemsstaternas tillsynspraxis över hela Europeiska gemenskapen.

Kommittén skall också utgöra ett forum för tillsynssamarbete, inklusive utbyte av tillsynsinformation om institutioner som är föremål för tillsyn.

Artikel 3

Kommittén skall bestå av höga företrädare för nationella myndigheter med ansvar för tillsynen över försäkrings-, återförsäkrings- och tjänstepensionsområdet. Varje medlemsstat skall utse dessa höga företrädare från behöriga myndigheter som skall delta i kommitténs sammanträden.

Kommissionen skall vara företrädd vid kommitténs sammanträden, och dess företrädare skall därvid delta i alla diskussioner.

Vid utbyte av konfidentiell information gällande en institution som är föremål för tillsyn kan deltagandet i diskussionen angående denna punkt på dagordningen begränsas till endast de myndigheter som medverkar direkt i tillsynen.

Kommittén skall välja ordförande bland sina ledamöter.

Kommittén får inbjuda experter och observatörer till sina sammanträden.

Kommitén skall inte ta upp arbets- eller sociallagstiftningsaspekter, t.ex. hur tjänstepensionerna organiseras, särskilt obligatorisk anslutning och resultaten av kollektiv avtal.

Artikel 4

Kommittén skall i sitt arbete stå i nära kontakt med kommissionen och med den kommitté inrättats genom beslut 2004/9/EG.

Kommittén får bilda arbetsgrupper. Kommissionen kommer att inbjudas att delta i arbetsgrupperna som observatör.

Artikel 5

Kommittén skall, innan den överlämnar sitt yttrande till kommissionen, på ett öppet och överblickbart sätt genomföra ett omfattande samråd på ett tidigt stadium med marknadsaktörer, konsumenter och slutanvändare.

Artikel 6

Kommittén skall framlägga en årlig rapport för kommissionen.

Artikel 7

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning och fastställa sina arbetsformer.

Artikel 8

Kommittén skall inleda sitt arbete den 24 november 2003.

Utfärdat i Bryssel den 5 november 2003.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 191, 13.7.2001, s. 43.

(2) EGT L 191, 13.7.2001, s. 45.

(3) Se sidan 34 i detta nummer av EUT.