Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2004/9/EG: Kommissionens beslut av den 5 november 2003 om att inrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 003 , 07/01/2004 s. 0034 - 0035Kommissionens beslut

av den 5 november 2003

om att inrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén

(Text av betydelse för EES)

(2004/9/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1) I juni 2001 antog kommissionen beslut 2001/527/EG(1) och 2001/528/EG(2) om att inrätta Europeiska värdepapperstillsynskommittén respektive Europeiska värdepapperskommittén.

(2) I sina resolutioner av den 5 februari och 21 november 2002 lämnade Europaparlamentet sitt godkännande till tillvägagångssättet med fyra nivåer, som föreslogs i vismannakommitténs slutrapport om regleringen av de europeiska värdepappersmarknaderna, och begärde att vissa aspekter av det skall utvidgas till att gälla även bank- och försäkringssektorerna under förutsättning att det finns en tydlig reformvilja i rådet för att säkerställa en rimlig balans mellan institutionerna.

(3) Den 3 december 2002 uppmanade rådet kommissionen att införa sådana arrangemang i fråga om bank- och försäkringsverksamhet samt tjänstepensioner och att snarast möjligt inrätta en ny kommitté med rådgivande funktion för dessa områden.

(4) I och med rådets direktiv 91/675/EEG av den 19 december 1991 om inrättande av en försäkringskommitté(3) bildades en kommitté som skulle ge råd till kommissionen angående utvecklingen av lagstiftningen på försäkringsområdet.

(5) Kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv om ändring av bl.a. direktiv 91/675/EEG, rådets första direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring(4) i gällande lydelse, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring(5) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG(6), för att upphäva försäkringskommitténs rådgivande funktioner.

(6) En sådan ändring kräver att en motsvarande ny rådgivande grupp samtidigt inrättas med uppgift att biträda kommissionen när det gäller utvecklingen av gemenskapens lagstiftning på försäkrings- och tjänstepensionsområdena, nedan benämnd "Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén".

(7) För att säkerställa detta bör föreliggande beslut endast träda i kraft samtidigt med ett direktiv som upphäver försäkringskommitténs rent rådgivande funktioner.

(8) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén bör vara behörig att granska alla frågor som rör tillämpningen av gemenskapens bestämmelser på försäkrings- och tjänstepensionsområdena, och den bör i synnerhet ge råd åt kommissionen i fråga om nya lagstiftningsförslag på dessa områden, som kommissionen avser att lägga fram för Europaparlamentet och rådet. På tjänstepensionsområdet bör dock Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén inte ta upp arbets- eller sociallagstiftningsaspekter, t.ex. hur tjänstepensionerna organiseras, i all synnerhet vad gäller obligatorisk anslutning och resultaten av kollektivavtal.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Härmed inrättas en oberoende rådgivande grupp på försäkrings- och tjänstepensionsområdet inom gemenskapen, kallad "Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén" (nedan "kommittén").

Artikel 2

1. Kommittén skall, på begäran från kommissionen, ge råd till kommissionen i policyfrågor rörande försäkringar, återförsäkringar och tjänstepensioner samt om kommissionsförslag på dessa områden. Kommittén skall pröva alla frågor som avser tillämpningen av gemenskapsbestämmelser på försäkrings-, återförsäkrings- och tjänstepensionsområdena, och särskilt direktiv angående försäkringar, återförsäkringar och tjänstepensioner.

2. Kommittén skall inte behandla särskilda problem som avser enskilda försäkringsföretag, återförsäkringsföretag eller tjänstepensionsinstitut.

3. Kommittén skall inte ta upp arbets- eller sociallagstiftningsaspekter, t.ex. hur tjänstepensionerna organiseras, särskilt obligatorisk anslutning och resultaten av kollektivavtal.

Artikel 3

1. Kommittén skall vara sammansatt av höga företrädare för medlemsstaterna. Ordförandeposten i kommittén skall innehas av kommissionens företrädare.

2. Ordföranden i Kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner, inrättad genom kommissionens beslut 2004/6/EG(7), skall delta i kommitténs alla möten som observatör.

3. Kommissionen får inbjuda experter och observatörer till sina sammanträden.

4. Kommissionen skall ställa ett sekretariat till kommitténs förfogande.

5. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 4

Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning. Kommittén skall sammanträda regelbundet och i övrigt så snart det är påkallat. Kommissionen kan kalla till brådskande sammanträden när den anser att situationen så kräver.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som eventuella andra direktiv om ändring av de rent rådgivande funktionerna hos Försäkringskommittén.

Utfärdat i Bryssel den 5 november 2003.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 191, 13.7.2001, s. 43.

(2) EGT L 191, 13.7.2001, s. 45.

(3) EGT L 374, 31.12.1991, s. 32.

(4) EGT L 228, 16.8.1973, s. 3.

(5) EGT L 345, 19.12.2002, s. 1.

(6) EUT L 35, 11.2.2003, s. 1.

(7) Se sidan 30 i detta nummer av EUT.