Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006L0073.pdf

2.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 241/26


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/73/EG

av den 10 augusti 2006

om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (1), särskilt artiklarna 4.2, 13.10, 18.3, 19.10, 21.6, 22.3 och 24.5, och

av följande skäl:

(1)

Genom direktiv 2004/39/EG fastställs en ram av rättsliga regler för finansiella marknader i gemenskapen, som bland annat reglerar villkoren för verksamheten avseende värdepappersföretagens utförande av investeringstjänster och, i förekommande fall, sidotjänster och investeringsverksamhet; organisatoriska krav för värdepappersföretag som utför dessa tjänster och denna verksamhet, och för reglerade marknader; rapporteringskrav med avseende på transaktioner med finansiella instrument och insynskrav med avseende på transaktioner i aktier som tagits upp till handel på reglerade marknader.

(2)

Genomförandebestämmelserna för den ram som reglerar de organisatoriska kraven för värdepappersföretag som yrkesmässigt utför investeringstjänster och, i förekommande fall, sidotjänster och investeringsverksamhet, och för reglerade marknader bör överensstämma med syftet med direktiv 2004/39/EG. De bör utformas för att säkerställa en hög nivå vad gäller integritet, kompetens och sundhet bland värdepappersföretag och enheter som driver reglerade marknader eller MTF-plattformar, och för att kunna tillämpas enhetligt.

(3)

Det behöver fastställas konkreta organisatoriska krav och förfaranden för värdepappersföretag som utför dessa tjänster eller verksamheter. Strikt reglerade förfaranden krävs särskilt med avseende på regelefterlevnad, riskhantering, hantering av klagomål, privata transaktioner, utläggande på entreprenad och identifiering, hantering och offentliggörande av intressekonflikter.

(4)

De organisatoriska kraven och villkoren för auktorisation av värdepappersföretag bör fastställas i form av en uppsättning regler som garanterar enhetlig tillämpning av de berörda bestämmelserna i direktiv 2004/39/EG. Detta är nödvändigt för att säkerställa att värdepappersföretagen har lika tillgång på lika villkor till alla marknader inom gemenskapen och för att undanröja hinder mot gränsöverskridande verksamheter inom området för investeringstjänster som hänger samman med auktorisationsförfaranden.

(5)

Genomförandebestämmelserna för den ram som reglerar villkoren för verksamheten för tillhandahållande av investerings- och sidotjänster samt investeringsverksamhet bör avspegla det underliggande syftet med denna ram. De bör således vara utformade så att de säkerställer en hög nivå på investerarskyddet som skall tillämpas på ett enhetligt sätt genom införande av tydliga bestämmelser och krav som reglerar förhållandet mellan värdepappersföretaget och kunden. När det gäller investerarskyddet, och då särskilt tillhandahållande av information till investerarna eller inhämtande av information från investerarna, bör emellertid den berörda kundens eller presumtiva kundens icke-professionella eller professionella karaktär beaktas.

(6)

Ett direktiv är den lämpligaste formen med tanke på kravet att genomförandebestämmelserna skall kunna anpassas till den särskilda marknadens och rättssystemets egenskaper i varje medlemsstat.

(7)

För att säkerställa enhetlig tillämpning av de olika bestämmelserna i direktiv 2004/39/EG krävs det att det fastsälls en harmoniserad uppsättning organisatoriska krav och villkor för verksamheten för värdepappersföretag. Följaktligen bör medlemsstaterna och de behöriga myndigheterna inte lägga till några kompletterande bindande regler när de införlivar och tillämpar reglerna i detta direktiv, förutom när direktivet uttryckligen tillåter detta.

(8)

I undantagsfall bör det dock vara möjligt för medlemsstaterna att ställa strängare krav på värdepappersföretagen än de som föreskrivs i genomförandebestämmelserna. Denna åtgärd bör dock vara begränsad till sådana fall där det finns särskilda risker för investerarskyddet eller marknadsintegriteten, däribland risker som avser det finansiella systemets stabilitet, som inte har beaktats fullt ut i gemenskapslagstiftningen, och den skall vara strikt proportionerlig.

(9)

Ytterligare krav som medlemsstaterna behåller eller inför i enlighet med detta direktiv bör inte begränsa eller på annat sätt påverka värdepappersföretagens rättigheter enligt artiklarna 31 och 32 i direktiv 2004/39/EG.

(10)

De specifika risker som medlemsstaterna avser att hantera genom att behålla ytterligare krav på dagen för tillämpning av detta direktiv bör vara av särskild betydelse för marknadsstrukturen i respektive medlemsstat, vilket även avser företags och konsumenters beteende på den aktuella marknaden. Bedömningen av sådana specifika risker bör göras inom ramen för den ordning som inrättades genom direktiv 2004/39/EG och dess tillämpningsbestämmelser. Varje beslut om att behålla ytterligare krav bör fattas med vederbörlig hänsyn till det direktivets mål att avlägsna hinder för tillhandahållandet av investeringstjänster över nationsgränserna genom att harmonisera kraven för ursprunglig auktorisation av värdepappersföretag och för verksamheten i dem.

(11)

Det finns stora skillnader mellan värdepappersföretagen vad gäller storlek, struktur och verksamhetens natur. Regelverket bör vara anpassat till dessa skillnader, men också innehålla vissa grundläggande rättsliga krav som är tillämpliga för alla företag. Reglerade enheter bör följa bestämmelsernas höga krav, och utforma och vidta de åtgärder som är bäst lämpade för deras särskilda egenskaper och omständigheter.

(12)

Ett regelverk som innebär alltför stor osäkerhet för värdepappersföretagen kan dock leda till minskad effektivitet. De behöriga myndigheterna förväntas utfärda tolkningsmeddelanden om bestämmelserna i detta direktiv, särskilt med avseende på att klargöra den praktiska tillämpningen av direktivets krav på särskilda typer av företag och omständigheter. Icke bindande riktlinjer av detta slag kan bland annat klargöra hur bestämmelserna i detta direktiv och direktiv 2004/39/EG bör tillämpas mot bakgrund av utvecklingen på marknaden. För att säkerställa enhetlig tillämpning av detta direktiv och direktiv 2004/39/EG kan kommissionen utfärda riktlinjer genom tolkningsmeddelanden eller liknande vägledning. Europeiska värdepapperstillsynskommittén kan också utfärda riktlinjer för att säkerställa att de behöriga myndigheterna tillämpar detta direktiv och direktiv 2004/39/EG enhetligt.

(13)

De organisatoriska krav som fastställts enligt direktiv 2004/39/EG påverkar inte de system som fastställts genom nationell lag för registrering av enskilda personer som arbetar i värdepappersföretag.

(14)

Vid tillämpning av de bestämmelser i detta direktiv som kräver att ett värdepappersföretag inrättar, genomför och upprätthåller en lämplig riskhanteringsstrategi, bör de risker som avser företagets verksamhet, förfaranden och system innefatta risker i samband med utläggning på entreprenad av avgörande eller viktiga funktioner eller av investeringstjänster eller investeringsverksamhet. Dessa risker bör innefatta risker i samband med företagets förbindelse med tjänsteleverantören och de potentiella risker som uppstår när flera värdepappersföretags eller andra reglerade enheters utlagda verksamheter är koncentrerade till ett begränsat antal tjänsteleverantörer.

(15)

Det faktum att funktionerna för riskhantering och regelefterlevnad utförs av samma person betyder inte nödvändigtvis att det oberoende utförandet av funktionerna riskeras. När det gäller små värdepappersföretag skulle det vara orimligt att kräva att de personer som ansvarar för funktionen för regelefterlevnad inte bör vara engagerade i utförandet av de funktioner som de övervakar, och att metoden för att fastställa ersättning till dessa personer sannolikt inte bör påverka deras objektivitet. När det gäller större företag skulle dessa krav dock bara i undantagsfall vara oproportionerliga.

(16)

Ett antal bestämmelser i direktiv 2004/39/EG anger att värdepappersföretag bör samla in och bevara information avseende kunder och tjänster som tillhandahållits kunder. Om dessa krav innebär inhämtning och behandling av personuppgifter bör företagen säkerställa att de överensstämmer med de nationella genomförandebestämmelserna för Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (2).

(17)

Om privata transaktioner utförs efter varandra för en persons räkning enligt tidigare instruktioner från denna person bör skyldigheterna enligt bestämmelserna i detta direktiv om privata transaktioner inte tillämpas separat för varje sådan successiv transaktion om instruktionerna fortfarande gäller och är oförändrade. Dessa skyldigheter bör inte heller gälla om sådana instruktioner löper ut eller dras tillbaka, förutsatt att eventuella finansiella instrument som tidigare hade förvärvats enligt instruktionerna inte avyttras samtidigt som instruktionerna löper ut eller dras tillbaka. Dessa skyldigheter bör dock gälla i samband med en privat transaktion eller vid inledandet av efter varandra följande privata transaktioner som utförts för samma persons räkning om instruktionerna ändras eller om nya instruktioner utfärdas.

(18)

De behöriga myndigheterna bör inte förena en auktorisation att tillhandahålla investeringstjänster eller investeringsverksamhet med ett allmänt förbud mot att uppdra åt annan att utföra en eller flera avgörande eller viktiga funktioner eller investeringstjänster eller investeringsverksamhet. Värdepappersföretag bör tillåtas att lägga ut sådan verksamhet på entreprenad om de avtal som upprättats av företaget uppfyller vissa villkor.

(19)

Vid tillämpning av detta direktivs bestämmelser om utläggande på entreprenad av avgörande eller viktiga operativa funktioner eller investeringstjänster eller investeringsverksamhet, bör utläggande på entreprenad som innebär delegering av funktioner i en sådan utsträckning att företaget blir ett brevlådeföretag anses strida mot de villkor som värdepappersföretaget måste uppfylla för att vara och förbli auktoriserat enligt artikel 5 i direktiv 2004/39/EG.

(20)

Utläggande på entreprenad av investeringstjänster eller investeringsverksamhet eller avgörande och viktiga funktioner kan utgöra en väsentlig förändring av villkoren för värdepappersföretagets auktorisation enligt vad som anges i artikel 16.2 i direktiv 2004/39/EG. Om utläggandet på entreprenad genomförs efter det att värdepappersföretaget har beviljats auktorisation enligt bestämmelserna i kapitel I i avdelning II i direktiv 2004/39/EG bör detta meddelas den behöriga myndigheten när så krävs enligt artikel 16.2 i direktiv 2004/39/EG.

(21)

Enligt detta direktiv bör värdepappersföretagen, om vissa särskilda villkor inte är uppfyllda, underrätta de ansvariga behöriga myndigheterna i förväg om alla avtal om utläggande på entreprenad av portföljförvaltning för icke-professionella kunders räkning som de avser att ingå med en tillhandahållare av tjänster som har sitt säte i tredje land. Det förväntas dock inte att de behöriga myndigheterna skall tillåta eller på något annat sätt godkänna några sådana avtal eller deras villkor. Syftet med underrättelsen är i stället att säkerställa att den behöriga myndigheten har möjlighet att ingripa när så krävs. Det är värdepappersföretagets ansvar att förhandla om villkoren för alla avtal om utläggande på entreprenad och att säkerställa att villkoren är förenliga med företagets skyldigheter enligt detta direktiv och direktiv 2004/39/EG, utan något formellt ingripande av den behöriga myndigheten.

(22)

För att göra regelverket överblickbart och säkerställa tillräcklig förutsebarhet för värdepappersföretagen krävs genom detta direktiv att varje behörig myndighet skall offentliggöra en redogörelse för sina riktlinjer när det gäller utläggande av portföljförvaltning för icke-professionella kunders räkning på entreprenad till tjänsteleverantörer som är belägna i tredje land. I dessa redogörelser måste det anges exempel på fall där den behöriga myndigheten inte kan förväntas invända mot sådan entreprenad, och det måste ingå en förklaring av varför det inte anses troligt att utläggande på entreprenad i sådana fall skulle försämra företagets förutsättningar för att uppfylla de allmänna kraven på utläggande på entreprenad i detta direktiv. När den lämnar en sådan förklaring bör den behöriga myndigheten alltid ange skälen till att ett utläggande på entreprenad i sådana fall inte skulle hindra effektiv tillgång för myndigheten till all information beträffande den tjänst som lagts ut på entreprenad som den behöver för att kunna fullgöra sin tillsynsfunktion när det gäller värdepappersföretaget.

(23)

Om ett värdepappersföretag placerar medel som det innehar för en kunds räkning i en godkänd penningmarknadsfond bör enheterna i penningmarknadsfonden innehas i enlighet med kraven för innehav av finansiella instrument som tillhör kunder.

(24)

De omständigheter som anses ge upphov till intressekonflikter bör omfatta fall där det föreligger en konflikt mellan företagets intressen eller intressena hos vissa personer med anknytning till företaget eller företagsgruppen och företagets skyldigheter gentemot en kund eller mellan de olika intressena hos två eller flera av företagets kunder gentemot vilka företaget har skyldigheter. För att detta skall gälla är det inte tillräckligt att ett företag kan göra en vinst, om det inte också kan medföra eventuell nackdel för en kund, och inte heller att en kund som företaget har en skyldighet emot kan göra en vinst eller undvika en förlust, om det inte samtidigt kan leda till en eventuell samtidig förlust för en annan sådan kund.

(25)

Intressekonflikter bör bara regleras om en investeringstjänst eller sidotjänst tillhandahålls av ett värdepappersföretag. Den tjänstemottagande kundens status – som antingen icke-professionell eller professionell kund eller godtagbar motpart – är inte relevant i detta avseende.

(26)

Vid uppfyllande av skyldigheten i direktiv 2004/39/EG att utarbeta en strategi för intressekonflikter som identifierar de omständigheter som utgör eller kan ge upphov till intressekonflikter, bör värdepappersföretaget vara särskilt uppmärksamt på investeringsanalyser och investeringsrådgivning, handel för egen räkning, portföljförvaltning och företagsfinansiering (corporate finance), däribland garantiverksamhet eller försäljning vid erbjudande om värdepapper och rådgivning om fusioner och förvärv. Det är dock lämpligt att vara särskilt uppmärksam om företaget eller en person som är direkt eller indirekt kopplad till företaget genom kontroll bedriver en kombination av två eller flera av dessa verksamheter.

(27)

Värdepappersföretagen bör sträva efter att identifiera och hantera intressekonflikter som uppstår med avseende på deras olika verksamhetsgrenar och verksamheterna inom deras respektive företagsgrupper enligt en omfattande strategi för intressekonflikter. Att ett värdepappersföretag lämnar information om intressekonflikter bör därvid inte innebära att det befrias från skyldigheten att fastställa och tillämpa sådana effektiva organisatoriska och administrativa förfaranden som krävs enligt artikel 13.3 i direktiv 2004/39/EG. Även om det i artikel 18.2 i direktiv 2004/39/EG krävs att intressekonflikter skall offentliggöras är det inte önskvärt att man i alltför hög grad förlitar sig på offentliggöranden utan att göra lämpliga överväganden om hur konflikterna kan hanteras.

(28)

Investeringsanalyser bör betraktas som en underkategori till den typ av information som definieras som en rekommendation i kommissionens direktiv 2003/125/EG av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller skyldigheten att presentera investeringsrekommendationer sakligt och att uppge intressekonflikter (3), men de bör tillämpas på finansiella instrument enligt definitionen i direktiv 2004/39/EG. Enligt den definitionen omfattas dock rekommendationer som inte utgör investeringsanalyser, som definieras i detta direktiv, av bestämmelserna i direktiv 2003/125/EG med avseende på saklig presentation av investeringsrekommendationer och offentliggörande av intressekonflikter.

(29)

De åtgärder och insatser som värdepappersföretaget har vidtagit för att hantera intressekonflikter som kan uppstå till följd av utarbetande och spridning av material som presenteras som investeringsanalys bör vara lämpliga för att skydda finansanalytikernas objektivitet och oberoende och de investeringsanalyser som de utarbetar. Åtgärderna och insatserna bör säkerställa att finansanalytikerna har en lämplig grad av oberoende i förhållande till de personers intressen vars ansvar eller affärsintressen rimligtvis kan anses strida mot intressena hos de personer till vilka investeringsanalysen sprids.

(30)

De personer vars ansvarsområden eller affärsintressen rimligtvis kan tänkas strida mot intressena hos de personer till vilka investeringsanalyserna sprids bör anses inbegripa personer som arbetar med företagsfinansiering och personer som är engagerade i försäljning och handel för kunders eller företagets räkning.

(31)

Till de undantagsfall då finansanalytiker och andra personer, som är knutna till värdepappersföretaget och som är engagerade i utarbetandet av investeringsanalyser, med skriftligt förhandstillstånd får genomföra privata transaktioner med instrument som analyserna berör, bör räknas fall då en analytiker eller en annan person på grund av personliga ekonomiska problem är tvungen att avveckla en position.

(32)

Mindre gåvor eller mindre uppvaktningar som understiger en nivå som anges i företagets riktlinjer för intressekonflikter och som nämns i den kortfattade beskrivningen av riktlinjerna som tillhandahålls kunderna bör inte betraktas som incitament vid tillämpning av bestämmelserna om investeringsanalyser.

(33)

Begreppet spridning av investeringsanalyser till kunder eller allmänhet bör inte inbegripa spridning enbart till personer inom den företagsgrupp som värdepappersföretaget tillhör.

(34)

De rekommendationer som ingår i investeringsanalyserna och som inte har dragits tillbaka eller löpt ut bör betraktas som gällande rekommendationer.

(35)

Samma krav som gäller för utarbetande av investeringsanalyser bör gälla för betydande ändringar av investeringsanalyser som utarbetats av tredje part.

(36)

Finansanalytiker bör inte delta i annan verksamhet än utarbetande av investeringsanalyser, om deltagandet i sådan verksamhet inte gör det möjligt för den berörda personen att förbli objektiv. Deltagande i följande typer av verksamhet bör normalt anses oförenligt med bibehållande av den berörda personens objektivitet: investmentbanktjänster såsom företagsfinansiering och garantiverksamhet, deltagande i erbjudanden (”pitches”) för nya företag eller presentationer (”road shows”) för nyemissioner av finansiella instrument eller andra former av deltagande i marknadsföringen av en emittent.

(37)

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv om utarbetande eller spridning av investeringsanalyser rekommenderas det att de som utarbetar investeringsanalyser och som inte är värdepappersföretag bör överväga att anta interna strategier och förfaranden för att säkerställa att även de följer de principer som anges i direktivet vad gäller skydd av analysernas oberoende och objektivitet.

(38)

Kraven i detta direktiv, däribland de krav som avser privata transaktioner, handel med kännedom om investeringsanalyser och utarbetande eller spridning av investeringsanalyser, gäller utan att påverka tillämpningen av andra krav i direktiv 2004/39/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (4) och deras respektive tillämpningsföreskrifter.

(39)

Vid tillämpning av bestämmelserna om incitament i detta direktiv bör en kommission till värdepappersföretaget i samband med investeringsrådgivningen eller den allmänna rekommendationen, om rådet eller rekommendationen inte påverkas av att kunden betalar kommission, betraktas som en åtgärd för att förbättra kvaliteten på investeringsrådgivningen till kunden.

(40)

Enligt detta direktiv får värdepappersföretagen bara ge eller ta emot vissa incitament på särskilda villkor, och förutsatt att kunden har informerats eller att de ges till eller av kunden eller en annan person på kundens vägnar.

(41)

Enligt detta direktiv krävs det att värdepappersföretag som tillhandahåller andra investeringstjänster än investeringsrådgivning till nya icke-professionella kunder skall ingå ett skriftligt grundavtal med kunden, där företagets och kundens huvudsakliga rättigheter och skyldigheter anges. Direktivet ställer dock inte några andra krav i fråga om form, innehåll och fullgörande av avtal om tillhandahållande av investeringstjänster eller sidotjänster.

(42)

Genom detta direktiv fastställs krav på marknadsföringsmaterial endast med avseende på skyldigheten enligt artikel 19.2 i direktiv 2004/39/EG att säkerställa att information som är riktad till kunder, däribland marknadsföringsmaterial, är rättvisande, tydlig och inte vilseledande.

(43)

Detta direktiv innehåller inte några krav på att de behöriga myndigheterna skall godkänna marknadsföringsmaterialets form och innehåll. Det hindrar dem dock inte heller från att göra det, så länge som ett sådant förhandsgodkännande bara är baserat på uppfyllande av kravet i direktiv 2004/39/EG om att information till kunder, däribland marknadsföringsmaterial, bör vara rättvisande, tydlig och inte vilseledande.

(44)

Man bör fastställa lämpliga och välavvägda informationskrav som är anpassade till kundens status som antingen icke-professionell eller professionell kund. Ett syfte med direktiv 2004/39/EG är att säkerställa jämvikten mellan investerarskyddet och värdepappersföretagens skyldighet att tillhandahålla information. Vad gäller de professionella kunderna är det därför lämpligt att mindre strikta särskilda informationskrav inbegrips i detta direktiv än de som gäller för icke-professionella kunder. Professionella kunder bör med begränsade undantag själva kunna konstatera vilken information som är nödvändig för att de skall kunna fatta ett välgrundat beslut och begära denna information från värdepappersföretaget. Om en sådan begäran om information är rimlig och proportionerlig bör ett värdepappersföretag lämna ytterligare information.

(45)

Värdepappersföretag bör tillhandahålla kunder eller presumtiva kunder lämplig information om de finansiella instrumentens art och riskerna i samband med investeringar i dessa så att kunderna kan fatta välgrundade beslut för varje investering. Informationens detaljeringsgrad får variera med hänsyn till kundens ställning som icke-professionell eller professionell kund och till de erbjudna finansiella instrumentens art och riskprofil, men den bör aldrig vara så allmän att viktiga element utesluts. Det är möjligt att det för vissa finansiella instrument räcker med information om instrumentets typ, medan informationen om andra instrument måste vara produktspecifik.

(46)

De villkor som värdepappersföretagens information till kunder och presumtiva kunder bör uppfylla för att vara rättvisande, tydlig och inte vilseledande, bör på ett lämpligt och proportionerligt sätt gälla för material som är avsett för icke-professionella kunder, till exempel med hänsyn till kommunikationsmedel och det budskap som materialet är avsett att överföra till kunder och presumtiva kunder. Det skulle i synnerhet inte vara lämpligt att tillämpa dessa villkor på marknadsföringsmaterial som endast innehåller något eller några av följande inslag: företagets namn, en logotyp eller annan bild med anknytning till företaget, en kontaktpunkt och en hänvisning till de olika slags investeringstjänster som företaget tillhandahåller eller till företagets avgifter eller kommissioner.

(47)

Vid tillämpning av bestämmelserna i direktiv 2004/39/EG och detta direktiv bör information anses vara vilseledande om den tenderar att vilseleda den eller de personer som den är riktad till eller som sannolikt kommer att nås av den, oavsett om den person som tillhandahåller informationen betraktar den som vilseledande eller har haft för avsikt att lämna vilseledande information.

(48)

För att kunna avgöra vad som utgör tillhandahållande av information i god tid före en viss tidpunkt, som anges i detta direktiv, bör ett värdepappersföretag med hänsyn till hur brådskande situationen är och den tid som kunden behöver för att tillgodogöra sig och reagera på den specifika informationen beakta kundens behov av tillräcklig tid för att läsa och förstå informationen före ett eventuellt investeringsbeslut. Det är troligt att en kund behöver mindre tid för att gå igenom information om en enkel eller standardiserad produkt eller tjänst, eller en produkt eller tjänst som han eller hon köpt tidigare, än vad som skulle behövas för en mer komplex eller okänd produkt eller tjänst.

(49)

Detta direktiv innehåller inte några krav på att värdepappersföretag omedelbart och samtidigt skall tillhandahålla all den information som krävs om värdepappersföretaget, finansiella instrument, kostnader och avgifter, eller avseende skydd av kunders finansiella instrument eller kundmedel, förutsatt att de uppfyller det allmänna kravet att tillhandahålla relevant information i god tid före den tidpunkt som anges i detta direktiv. Förutsatt att informationen lämnas till kunden i god tid innan tjänsten tillhandahålls har företagen inga skyldigheter att lämna den antingen separat, som en del av ett marknadsföringsmaterial, eller genom att införliva den i ett kundavtal.

(50)

I de fall då ett värdepappersföretag är skyldigt att tillhandahålla en kund information innan tjänsten tillhandahålls bör inte varje transaktion som avser samma typ av finansiellt instrument betraktas som tillhandahållande av en ny eller en annan tjänst.

(51)

Om ett värdepappersföretag som tillhandahåller portföljförvaltningstjänster är skyldigt att tillhandahålla icke-professionella kunder eller presumtiva icke-professionella kunder information om de olika slags finansiella instrument som kan ingå i kundportföljen och om de olika slags transaktioner som kan utföras i dessa instrument bör denna information visa separat om värdepappersföretaget har befogenhet att investera i finansiella instrument som inte har tagits upp till handel på en reglerad marknad, i derivat eller i icke-likvida eller mycket volatila instrument eller att genomföra blankning, förvärv med lånade medel, transaktioner för värdepappersfinansiering, eller någon annan transaktion som inbegriper marginalbetalningar, ställande av säkerheter eller valutarisker.

(52)

Om värdepappersföretaget tillhandahåller en kund en kopia av ett prospekt som har utarbetats och offentliggjorts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (5) bör detta inte betraktas som om företaget tillhandahåller kunden information med avseende på villkoren för verksamheten enligt direktiv 2004/39/EG som avser kvaliteten på och innehållet i denna information, om företaget enligt det direktivet inte är ansvarigt för den information som ges i prospektet.

(53)

Den information som ett värdepappersföretag bör lämna till en icke-professionell kund när det gäller kostnader och avgifter inbegriper information om sättet för betalning eller fullgörande av avtalet om tillhandahållande av investeringstjänster och alla andra avtal avseende det finansiella instrument som erbjuds. Därvid är betalningssättet i allmänhet relevant om ett avtal om ett finansiellt instrument avslutas genom kontantavräkning. Sättet för fullgörande är i allmänhet relevant om det finansiella instrumentet vid avslut kräver tillhandahållande av aktier, obligationer, en warrant, omyntat guld eller ett annat instrument eller en råvara.

(54)

Vad gäller företag för kollektiva investeringar som omfattas av rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (6) syftar detta direktiv inte till att reglera innehållet i det förenklade prospekt som definieras i artikel 28 i direktiv 85/611/EEG. Ingen information bör tillföras det förenklade prospektet till följd av att detta direktiv genomförs.

(55)

Det förenklade prospektet ger bland annat tillräcklig information om kostnader och sammanhängande avgifter avseende själva fondföretaget. Värdepappersföretag som förmedlar andelar i fondföretag bör dock därutöver informera sina kunder om alla övriga kostnader och sammanhängande avgifter i samband med att de tillhandahåller investeringstjänster avseende andelar i fondföretag.

(56)

I fråga om bedömningen av lämplighet enligt artikel 19.4 i direktiv 2004/39/EG och bedömningen av om tjänsten är passande för kunden enligt artikel 19.5 i samma direktiv är det nödvändigt att göra klar skillnad mellan hur de olika bedömningarna skall tillämpas. Dessa bedömningar har olika syfte med hänsyn till vilka investeringstjänster de avser och har olika funktioner och egenskaper.

(57)

Vid tillämpningen av artikel 19.4 i direktiv 2004/39/EG kan en transaktion vara olämplig för en kund eller en presumtiv kund på grund av riskerna med det berörda finansiella instrumentet, transaktionens typ, orderns natur eller handelns frekvens. Ett antal transaktioner som var för sig är lämpliga kan vara olämpliga om rekommendationen eller beslutet att handla ges eller fattas med en frekvens som inte ligger i kundens bästa intresse. När det gäller portföljförvaltning kan en transaktion också vara olämplig om den skulle leda till en portfölj med olämplig sammansättning.

(58)

Enligt artikel 19.4 i direktiv 2004/39/EG krävs att ett företag bedömer om investeringstjänsterna och de finansiella instrumenten är lämpliga för kunden endast när företaget tillhandahåller investeringsrådgivning eller portföljförvaltning för denne. När det gäller andra investeringstjänster skall företaget enligt artikel 19.5 i det direktivet bedöma om en tjänst eller en produkt är passande för kunden, men bara om produkten inte erbjuds uteslutande med avseende på att utföra ordern enligt artikel 19.6 i det direktivet (vilket gäller för okomplicerade produkter).

(59)

Vid tillämpning av bestämmelserna i detta direktiv som anger att värdepappersföretag skall bedöma om erbjudna eller efterfrågade investeringstjänster eller produkter är passande bör en kund som har inlett en serie transaktioner som berör ett särskilt slags produkt eller tjänst, och som inletts innan direktiv 2004/39/EG skall börja tillämpas, antas ha nödvändig erfarenhet och kunskap för att förstå riskerna i samband med den produkten eller investeringstjänsten. Om en kund inleder en serie transaktioner av detta slag med hjälp av ett värdepappersföretags tjänster efter det att direktivet skall börja tillämpas är företaget inte skyldigt att göra en ny bedömning för varje enskild transaktion. Företaget uppfyller kraven i artikel 19.5 i det direktivet förutsatt att det gör den nödvändiga bedömningen av om tjänsten är passande innan den tillhandahålls.

(60)

Om en portföljförvaltare riktar en rekommendation, en anmodan eller ett råd till en kund som innebär att kunden bör ge portföljförvaltaren en befogenhet eller förändra den befogenhet som utgör avgränsningen av portföljförvaltarens diskretionära bedömning, bör detta betraktas som en rekommendation i den mening som avses i artikel 19.4 i direktiv 2004/39/EG.

(61)

För att fastställa om en andel i ett företag för kollektiva investeringar, som inte uppfyller kraven i direktiv 85/611/EEG, som har auktoriserats att erbjudas till allmänheten, bör betraktas som okomplicerad, bör det, när värderingssystemet är oberoende i förhållande till emittenten, tas hänsyn till de situationer, då det övervakas av ett förvaltningsinstitut, som med avseende på nationell lagstiftning tillhandahåller depåtjänster i en medlemsstat.

(62)

Detta direktiv innehåller inga krav på att de behöriga myndigheterna skall godkänna innehållet i grundavtalet mellan ett värdepappersföretag och dess icke-professionella kunder. Direktivet förhindrar dem dock inte från att godkänna detta, i den utsträckning som ett godkännande enbart är baserat på företagets uppfyllande av skyldigheterna enligt direktiv 2004/39/EG om att handla hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med sina kunders bästa intresse och att dokumentera uppgifter om värdepappersföretagens och deras kunders rättigheter och skyldigheter, och på de övriga villkor som gäller när företagen tillhandahåller tjänster till sina kunder.

(63)

De uppgifter som ett värdepappersföretag är skyldigt att bevara bör vara anpassade till verksamhetens typ och de olika investeringstjänster och investeringsverksamheter som utförs, förutsatt att dokumenteringskraven i direktiv 2004/39/EG och i detta direktiv är uppfyllda. Vid tillämpning av rapporteringskraven med avseende på portföljförvaltning avses med eventualförpliktelsetransaktion en transaktion som innebär en faktisk eller potentiell förpliktelse för kunden som överstiger kostnaden för att förvärva instrumentet.

(64)

Vid tillämpning av bestämmelserna om rapportering till kunder bör en hänvisning till orderns typ tolkas som en hänvisning till dess status som limiterad order, marknadsprisorder eller en annan specifik ordertyp.

(65)

Vid tillämpning av bestämmelserna om rapportering till kunder bör en hänvisning till orderns beskaffenhet tolkas som en hänvisning till en order att teckna sig för värdepapper eller att utnyttja en option eller liknande kundorder.

(66)

När ett värdepappersföretag fastställer sina riktlinjer för utförande i enlighet med artikel 21.2 i direktiv 2004/39/EG bör företaget bedöma den relativa betydelsen av de faktorer som nämns i artikel 21.1 i det direktivet, eller åtminstone fastställa ett förfarande genom vilket det bestämmer dessa faktorers relativa betydelse, så att företaget kan uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder. För att riktlinjerna skall få effekt bör värdepappersföretaget välja handelsplatser som gör det möjligt för företaget att stadigvarande uppnå bästa möjliga resultat för utförande av kundorder. Ett värdepappersföretag bör tillämpa riktlinjerna för utförande på varje kundorder som det utför med avseende på att uppnå bästa möjliga resultat för kunden i enlighet med riktlinjerna. Skyldigheten enligt direktiv 2004/39/EG att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden bör inte tolkas som ett krav på värdepappersföretaget att inbegripa alla tillgängliga handelsplatser i riktlinjerna för utförande.

(67)

För att säkerställa att ett värdepappersföretag uppnår bästa möjliga resultat för kunden när det utför en icke-professionell kundorder där kunden inte har lämnat några specifika instruktioner, bör företaget beakta alla faktorer som gör det möjligt för företaget att uppnå bästa möjliga resultat med hänsyn till den totala ersättningen, dvs. priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförandet. Snabbheten, sannolikheten för utförande och avslut, orderns storlek och art, marknadseffekten och alla övriga implicita transaktionskostnader bör bara ges företräde framför det omedelbara priset och de omedelbara kostnaderna när de bidrar till att uppnå bästa möjliga resultat med hänsyn till den totala betalningen för den icke-professionella kunden.

(68)

Om ett värdepappersföretag utför en order enligt specifika instruktioner från en kund bör företaget bara anses ha uppfyllt sina skyldigheter i fråga om bästa utförande med avseende på den del eller aspekt av ordern som kundinstruktionerna avser. Det faktum att kunden har gett specifika instruktioner som omfattar en del eller en aspekt av ordern bör inte anses lösa värdepappersföretaget från dess skyldigheter i fråga om bästa utförande med avseende på andra delar eller aspekter av kundordern som inte omfattas av dessa instruktioner. Ett värdepappersföretag bör inte ge en kund incitament att ge det instruktioner om att utföra en order på ett särskilt sätt genom att det antingen uttryckligen anger eller underförstått antyder innehållet i instruktionen för kunden, om företaget rimligen bör vara medvetet om att en instruktion med ett sådant innehåll troligen kommer att hindra företaget från att uppnå bästa resultat för den kunden. Detta bör dock inte hindra ett företag från att uppmana en kund att välja mellan två eller flera angivna handelsplatser, förutsatt att dessa handelsplatser är förenliga med företagets riktlinjer för utförande.

(69)

Om ett värdepappersföretag utför transaktioner för egen räkning med kunder bör detta betraktas som utförande av kundorder, och omfattas därför av kraven i direktiv 2004/39/EG och i detta direktiv, särskilt kraven med avseende på bästa utförande. Om dock ett värdepappersföretag lämnar ett bud till en kund, och detta bud skulle uppfylla värdepappersföretagets skyldigheter enligt artikel 21.1 i direktiv 2004/39/EG om företaget utförde transaktionen samtidigt som budet lämnades, uppfyller företaget samma skyldigheter om det utför transaktionen efter det att kunden har godtagit budet, förutsatt att det, med hänsyn till de föränderliga marknadsvillkoren och den tid som löpt från det att budet lämnades till dess att det accepterades, inte är uppenbart föråldrat.

(70)

Kravet på att uppnå bästa möjliga resultat när kundorder utförs gäller med avseende på alla typer av finansiella instrument. Med tanke på olikheterna i marknadsstrukturerna och i de finansiella instrumentens struktur kan det dock vara svårt att fastställa och tillämpa en enhetlig standard och ett enhetligt förfarande för bästa utförande som är gångbart och effektivt för alla kategorier av instrument. Kraven på bästa utförande bör därför tillämpas på ett sådant sätt att hänsyn tas till de olika omständigheterna i samband med utförande av order som avser särskilda typer av finansiella instrument. Till exempel är transaktioner med ett kundanpassat OTC-instrument som innebär ett unikt avtalsförhållande som är skräddarsytt efter kundens och värdepappersföretagets behov inte jämförbart, med avseende på bästa utförande, med transaktioner som avser aktier som handlas med på centraliserade handelsplatser.

(71)

Vid fastställandet av bästa utförande, när det gäller order från icke-professionella kunder, bör i kostnaderna för utförandet ingå värdepappersföretagets egna kommissioner eller avgifter som debiteras kunden för begränsade prestationer, då mer än en handelsplats finns angiven i företagets riktlinjer för utförande som kan utföra en viss order. I sådana fall skall företagets egna kommissioner och kostnader för att utföra ordern på var och en av de platser som kan komma i fråga för utförandet beaktas vid bedömningen och jämförelsen av de resultat som kunden skulle uppnå på var och en av handelsplatserna. Avsikten är dock inte att kräva att företag skall jämföra de resultat som skulle uppnås för kunden med dess riktlinjer för utförande och kommissioner och avgifter med resultat som ett annat värdepappersföretag skulle kunna uppnå för kundens räkning med andra riktlinjer för utförande eller en annan struktur på kommissionerna och avgifterna. Avsikten är inte heller att kräva att företagen skall jämföra de skillnader i deras egna kommissioner som är hänförliga till skillnader i arten av de tjänster som företaget tillhandahåller sina kunder.

(72)

De bestämmelser i detta direktiv som anger att kostnaderna för utförandet bör innefatta värdepappersföretagets egna kommissioner eller avgifter som debiteras kunden för tillhandahållandet av en investeringstjänst skall inte tillämpas på fastställandet av vilka handelsplatser som måste ingå i företagets riktlinjer för utförande enligt artikel 21.3 i direktiv 2004/39/EG.

(73)

Det bör betraktas som otillbörlig diskriminering om ett värdepappersföretag fördelar och påför courtage om det leder till att kunder påförs ett annat courtage eller en annan prisskillnad för utförande av tjänsten vid olika handelsplatser och att den skillnaden inte avspeglar de verkliga kostnadsskillnaderna för företaget att utföra order vid de handelsplatserna.

(74)

Bestämmelserna i detta direktiv om riktlinjerna för utförande påverkar inte ett värdepappersföretags allmänna skyldighet enligt artikel 21.4 i direktiv 2004/39/EG att övervaka hur effektivt dess system och riktlinjer för utförande av order fungerar och regelbundet bedöma de handelsplatser som anges i riktlinjerna för utförande av order.

(75)

Syftet med detta direktiv är inte att kräva dubbla insatser för bästa utförande mellan ett värdepappersföretag som tillhandahåller tjänster i form av mottagande och vidarebefordran av order eller portföljförvaltning och ett värdepappersföretag till vilket det förstnämnda värdepappersföretaget vidarebefordrar sina order för utförande.

(76)

Skyldigheten att tillhandahålla bästa utförande enligt direktiv 2004/39/EG kräver att värdepappersföretagen vidtar alla lämpliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder. Kvaliteten på utförandet, som innefattar sådana aspekter som snabbhet och sannolikhet för utförande (verkställighetsgrad) samt möjlighet till och förekomst av prisförbättring, är en viktig faktor när det gäller tillhandahållande av bästa utförande. Hur tillgängliga, jämförbara och konsoliderade uppgifterna om kvaliteten på de olika handelsplatsernas utförande är, är avgörande för om värdepappersföretagen och investerarna skall kunna välja de handelsplatser som tillhandahåller bäst kvalitet på utförandet för deras kunder. Detta direktiv kräver inte att handelsplatser offentliggör uppgifter om kvaliteten på utförandet eftersom handelsplatser och tillhandahållare av uppgifter bör få möjlighet att utveckla lösningar när det gäller tillhandahållande av uppgifter om kvaliteten på utförandet. För att kunna bedöma tillgängligheten, jämförbarheten och konsolideringen på EU-nivå av uppgifterna om kvaliteten på utförandet bör kommissionen senast den 1 november 2008 inkomma med en rapport om den marknadsstyrda utvecklingen inom detta område.

(77)

Vid tillämpning av bestämmelserna i detta direktiv om hantering av kundorder bör omfördelning av transaktioner anses vara till nackdel för kunden om värdepappersföretaget eller en särskild kund ges otillbörligt företräde som en effekt av omfördelningen.

(78)

Utan att detta påverkar bestämmelserna i direktiv 2003/6/EG bör vid tillämpning av bestämmelserna i detta direktiv om hantering av kundorder, kundorder inte behandlas som i övrigt jämförbara kundorder om de tas emot via olika medier och det inte är möjligt för dem att hantera dem fortlöpande. Dessutom bör ett värdepappersföretags användning av uppgifter avseende en ännu inte utförd kundorder för att handla för egen räkning i de finansiella instrument som kundordern avser, eller i därmed relaterade finansiella instrument, betraktas som missbruk av de uppgifterna. Enbart det faktum att marknadsgaranter eller marknadsorgan, som auktoriserats att agera som motparter, begränsar sig till att bedriva sin legitima verksamhet att köpa och sälja finansiella instrument eller att personer, som auktoriserats att utföra order för tredje parts räkning, begränsar sig till att utföra en order på lämpligt sätt bör dock i sig självt inte anses utgöra missbruk av information.

(79)

Råd om finansiella instrument som getts i en tidning, en tidskrift eller någon annan publikation som är riktad till allmänheten (däribland via Internet), eller i tv- eller radioutsändningar, bör inte betraktas som en personlig rekommendation enligt definitionen av ”investeringsrådgivning” i direktiv 2004/39/EG.

(80)

Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som bland annat erkänns i Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter, särskilt artikel 11 i densamma, och artikel 10 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Detta direktiv hindrar alltså inte på något sätt medlemsstaterna från att tillämpa sina konstitutionella bestämmelser om pressfrihet och yttrandefrihet i medierna.

(81)

Allmänna råd om typ av finansiellt instrument utgör inte investeringsrådgivning enligt direktiv 2004/39/EG eftersom det i detta direktiv anges att investeringsrådgivning, enligt direktiv 2004/39/EG, är begränsad till rådgivning om särskilda finansiella instrument. Om ett värdepappersföretag ger rådgivning till en kund om typ av finansiellt instrument, som företaget presenterar som lämpligt för kunden eller som baserar sig på kundens situation, och rådet i själva verket inte är lämpligt för kunden eller inte ges med hänsyn till kundens situation, handlar företaget dock, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, sannolikt i strid med artikel 19.1 eller 19.2 i direktiv 2004/39/EG. Ett företag som ger en kund sådan rådgivning skulle sannolikt handla i strid med kraven i artikel 19.1 om att handla hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med sina kunders bästa intresse. På samma sätt eller alternativt skulle sådan rådgivning sannolikt strida mot kraven i artikel 19.2 om att all information som ett värdepappersföretag tillställer en kund skall vara rättvisande, tydlig och inte vilseledande.

(82)

Ett värdepappersföretags förberedande handlingar innan det utför en investeringstjänst eller investeringsverksamhet bör beaktas som en integrerad del av tjänsten eller verksamheten. Detta inbegriper till exempel ett värdepappersföretags rådgivning till kunder eller presumtiva kunder före eller under tillhandahållandet av investeringsrådgivningen eller någon annan investeringstjänst eller investeringsverksamhet.

(83)

Att ge en allmän rekommendation (dvs. en rekommendation som är avsedd för distributionskanaler eller allmänheten) om en transaktion med ett finansiellt instrument eller en viss typ av finansiellt instrument utgör tillhandahållande av en sidotjänst enligt bilaga I i avsnitt B.5 i direktiv 2004/39/EG, och följaktligen gäller direktiv 2004/39/EG och skyddet i detta för tillhandahållande av rekommendationen.

(84)

Europeiska värdepapperstillsynskommittén, som inrättats genom kommissionens beslut 2001/527/EG (7), har rådfrågats i tekniska frågor.

(85)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med Europeiska värdepapperskommitténs ståndpunkt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I detta direktiv fastställs närmare bestämmelser om tillämpningen av artiklarna 4.1.4, 4.2, 13.2–8, 18, 19.1–6, 19.8, 21, 22 och 24 i direktiv 2004/39/EG.

2.   Kapitel II och avsnitt 1–4, artikel 45 och avsnitt 6 och 8 i kapitel III och, i den utsträckning som de avser dessa bestämmelser, kapitel I och avsnitt 9 i kapitel III och IV i detta direktiv skall gälla för förvaltningsbolag i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 85/611/EEG.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv gäller följande definitioner:

1.

distributionskanaler: distributionskanaler i den mening som avses i artikel 1.7 i kommissionens direktiv 2003/125/EG.

2.

varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för kunden att bevara information, som riktas till denne personligen, på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden under en tid som är lämplig med hänsyn till vad som är avsikten med informationen och som tillåter oförändrad återgivning av den bevarade informationen.

3.

relevant person: när det gäller ett värdepappersföretag, någon av följande:

a)

En medlem av företagsledningen, en delägare eller motsvarande, en chef eller ett anknutet ombud till företaget.

b)

En direktör, en delägare eller motsvarande, eller en chef vid ett anknutet ombud till företaget.

c)

En av företagets eller det anknutna ombudets anställda samt alla andra fysiska personer vars tjänster ställts till förfogande för företaget eller det anknutna ombudet och som står under deras kontroll och deltar i företagets tillhandahållande av investeringstjänster och utförande av investeringsverksamhet.

d)

En fysisk person som, inom ramen för ett entreprenadavtal, deltar direkt i tillhandahållandet av tjänster till värdepappersföretaget eller till dess anknutna ombud med avseende på företagets tillhandahållande av investeringstjänster och utförande av investeringsverksamhet.

4.

finansanalytiker: en relevant person som utför investeringsanalyser.

5.

företagsgrupp: med avseende på ett värdepappersföretag den grupp som företaget tillhör och som består av moderföretag, dess dotterföretag och de enheter i vilka moderföretaget eller dess dotterföretag har ett ägarintresse, samt företag som är bundna till varandra genom ett samband i den mening som avses i artikel 12.1 i rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning (8).

6.

utläggning på entreprenad: ett avtal i någon form mellan ett värdepappersföretag och en tillhandahållare av tjänster genom vilket tillhandahållaren utför en process, en tjänst eller en verksamhet som annars skulle ha utförts av värdepappersföretaget självt.

7.

person med vilken en relevant person har ett släktskapsförhållande:

a)

den relevanta personens maka/make eller en person som i enlighet med nationell lagstiftning betraktas som likställd med maka/make,

b)

ett minderårigt barn eller styvbarn till den relevanta personen, och

c)

alla andra släktingar till den relevanta personen som har delat samma hushåll som denna person under minst ett år den dag då den berörda transaktionen äger rum.

8.

transaktion för värdepappersfinansiering: den betydelse denna term har i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 (9).

9.

företagsledningen: den eller de personer som leder värdepappersföretagets verksamhet i enlighet med artikel 9.1 i direktiv 2004/39/EG.

Artikel 3

Villkor för tillhandahållande av information

1.   Om det enligt detta direktiv krävs att information skall tillhandahållas på ett varaktigt medium skall medlemsstaterna inte tillåta att företagen tillhandahåller den informationen på ett annat varaktigt medium än papper, om inte följande villkor är uppfyllda:

a)

Tillhandahållandet av informationen på det mediet är lämpligt för det sammanhang där handeln mellan företaget och kunden genomförs eller skall genomföras.

b)

Den person till vilken informationen skall tillhandahållas, när det finns en valmöjlighet mellan information på papper eller på det andra varaktiga mediet, uttryckligen väljer tillhandahållande av informationen på det andra mediet.

2.   Om ett värdepappersföretag enligt artikel 29, 30, 31, 32, 33 eller artikel 46.2 i detta direktiv tillhandahåller en kund information via en webbplats och den informationen inte är riktad till kunden personligen skall medlemsstaten säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

a)

Tillhandahållandet av informationen på det mediet är lämpligt för det sammanhang där handeln mellan företaget och kunden genomförs eller skall genomföras.

b)

Kunden måste uttryckligen samtycka till att informationen tillhandahålls i den formen.

c)

Kunden skall underrättas elektroniskt om webbadressen och var på webbplatsen informationen finns tillgänglig.

d)

Informationen måste vara aktuell.

e)

Informationen skall fortlöpande finnas tillgänglig på webbplatsen under en så lång tidsperiod som kunden rimligtvis kan behöva för att ta del av den.

3.   Vid tillämpning av denna artikel skall tillhandahållande av information via elektronisk kommunikation anses vara lämplig för det sammanhang där handeln mellan företaget och kunden äger rum, eller skall äga rum, om det finns bevis för att kunden har regelbunden tillgång till Internet. Om kunden har lämnat en e-postadress med avseende på att utföra handeln skall detta betraktas som bevis.

Artikel 4

Ytterligare krav på värdepappersföretag i vissa fall

1.   Medlemsstaterna får behålla eller ålägga strängare krav än vad som följer av detta direktiv men endast i sådana undantagsfall då dessa strängare krav är objektivt motiverade och står i proportion till särskilda risker som inte beaktas tillfredsställande i detta direktiv avseende investerarskyddet eller marknadsintegriteten. Dessutom skall ett av följande villkor vara uppfyllt:

a)

De särskilda riskerna som kraven avser är av särskild betydelse med hänsyn till marknadsstrukturen i den berörda medlemsstaten.

b)

Kravet avser risker eller frågor som kan uppstå eller bli uppenbara efter det att detta direktiv har börjat tillämpas och som inte regleras på något annat sätt genom eller enligt gemenskapsåtgärder.

2.   Krav som åläggs enligt punkt 1 skall inte begränsa eller på något annat sätt påverka värdepappersföretagens rättigheter enligt artiklarna 31 och 32 i direktiv 2004/39/EG.

3.   Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla

a)

före dagen för genomförandet av detta direktiv: de krav som de avser att behålla i enlighet med punkt 1, och

b)

senast en månad före det datum då det är fastställt att det berörda kravet skall börja gälla: de krav som de avser att ålägga i enlighet med punkt 1.

I vart och ett av fallen skall anmälan innehålla en motivering av kravet.

Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om de anmälningar som den tar emot enligt denna punkt och offentliggöra dem på sin webbplats.

4.   Kommissionen skall senast den 31 december 2009 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna artikel.

KAPITEL II

ORGANISATORISKA KRAV

AVSNITT 1

Organisation

Artikel 5

(Artikel 13.2–8 i direktiv 2004/39/EG)

Allmänna organisatoriska krav

1.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen

a)

inför, tillämpar och upprätthåller beslutsförfaranden och organisationsstrukturer som klart och på ett dokumenterat sätt anger rapporteringsvägar och fördelar funktioner och ansvarsområden,

b)

säkerställer att dess relevanta personer är medvetna om de förfaranden som måste följas för att de skall fullgöra sina skyldigheter korrekt,

c)

inför, tillämpar och upprätthåller lämpliga interna kontrollmekanismer som är utformade för att säkerställa att beslut och förfaranden efterlevs på alla nivåer inom värdepappersföretaget,

d)

anställer personal med den kompetens, kännedom och sakkunskap som krävs för att kunna fullgöra de uppgifter som tilldelats dem,

e)

inför, tillämpar och upprätthåller effektiv intern rapportering och förmedling av information på alla relevanta nivåer i värdepappersföretaget,

f)

registrerar uppgifter noggrant och korrekt avseende verksamheten och den interna organisationen, och

g)

om de relevanta personerna fullgör flera funktioner, säkerställer att detta inte hindrar, och sannolikt inte kommer att hindra, dem från att fullgöra sina särskilda funktioner på ett sunt, ärligt och professionellt sätt.

Med avseende på detta skall medlemsstaterna säkerställa att värdepappersföretagen beaktar verksamhetens art, omfattning och komplexitet, och arten på och omfattningen av de investeringstjänster och den investeringsverksamhet som utförs inom ramen för verksamheten.

2.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretag inför, tillämpar och upprätthåller de system och förfaranden som krävs för att slå vakt om informationens säkerhet, integritet och konfidentialitet med hänsyn till den berörda informationens art.

3.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen inför, tillämpar och upprätthåller lämpliga riktlinjer för avbrottsfri verksamhet för att vid ett eventuellt system- eller procedurfel säkerställa att dess viktigaste uppgifter och funktioner bevaras och att dess investeringstjänster och investeringsverksamhet upprätthålls eller, om detta inte är möjligt, för att möjliggöra att dessa uppgifter och funktioner återvinns utan dröjsmål, och att investeringstjänster och investeringsverksamhet snabbt kan återupptas.

4.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen inför, tillämpar och upprätthåller redovisningsprinciper och redovisningsförfaranden som gör det möjligt för dem att på begäran från den behöriga myndigheten utan dröjsmål inkomma med finansiella rapporter som ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning och som överensstämmer med alla till-lämpliga redovisningsstandarder och redovisningsregler.

5.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen övervakar och regelbundet utvärderar sina system, interna kontrollmekanismer och åtgärder som införts enligt punkterna 1–4 för att säkerställa att de är effektiva, och att de vidtar lämpliga åtgärder för att avhjälpa eventuella brister.

Artikel 6

(Artikel 13.2 i direktiv 2004/39/EG)

Regelefterlevnad

1.   Medlemsstaterna skall säkerställa att värdepappersföretagen inför, tillämpar och upprätthåller lämpliga riktlinjer och förfaranden för att upptäcka risker för att företaget inte uppfyller sina skyldigheter enligt direktiv 2004/39/EG, samt risker i samband med detta, och inrättar lämpliga åtgärder och förfaranden för att minimera dessa risker och för att göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att utöva sina befogenheter effektivt enligt det direktivet.

Med avseende på detta skall medlemsstaterna säkerställa att värdepappersföretagen beaktar verksamhetens art, omfattning och komplexitet, och arten på och omfattningen av de investeringstjänster och den investeringsverksamhet som utförs inom ramen för verksamheten.

2.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen inför och upprätthåller en permanent och effektiv funktion för regelefterlevnad som arbetar oberoende och har följande ansvarsområden:

a)

Att övervaka och regelbundet bedöma om de åtgärder och förfaranden som inrättats i enlighet med punkt 1 första stycket är lämpliga och effektiva, och utvärdera de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa eventuella brister i företagets efterlevnad av sina skyldigheter.

b)

Att råda och stödja relevanta personer som ansvarar för att utföra investeringstjänster och investeringsverksamhet för att uppfylla företagets skyldigheter enligt direktiv 2004/39/EG.

3.   För att funktionen för regelefterlevnad skall kunna fullgöra sina uppgifter korrekt och på ett oberoende sätt skall medlemsstaterna kräva att värdepappersföretagen säkerställer att följande villkor är uppfyllda:

a)

Funktionen för regelefterlevnad skall ha de befogenheter och resurser och den sakkunskap som krävs samt tillgång till all relevant information.

b)

En person skall utses att ansvara för funktionen för regelefterlevnad och för all rapportering vad gäller regelefterlevnad enligt vad som krävs i artikel 9.2.

c)

De relevanta personer som deltar i funktionen för regelefterlevnad skall inte delta i utförandet av tjänster eller verksamhet som de övervakar.

d)

Metoden för att fastställa ersättning till de relevanta personer som deltar i funktionen för regelefterlevnad får inte äventyra, eller sannolikt kunna komma att äventyra, deras objektivitet.

Ett värdepappersföretag skall dock inte vara skyldigt att uppfylla kraven i punkt c eller d om det med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet, och investeringstjänsternas och investeringsverksamhetens natur och omfattning, kan visa att kraven enligt den punkten inte är proportionella och att dess funktion för regelefterlevnad fortfarande är effektiv.

Artikel 7

(Artikel 13.5 andra stycket i direktiv 2004/39/EG)

Riskhantering

1.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen

a)

inför, tillämpar och upprätthåller lämpliga riktlinjer och förfaranden för riskhantering som identifierar de risker som har samband med företagets verksamhet, förfaranden och system, och vid behov fastställer den risknivå som företaget kan acceptera,

b)

antar effektiva åtgärder, förfaranden och mekanismer för att hantera de risker som har samband med företagets verksamhet, förfaranden och system mot bakgrund av den risknivån, och

c)

övervakar följande:

i)

Om värdepappersföretagets riktlinjer och förfaranden för riskhantering är lämpliga och effektiva.

ii)

I vilken utsträckning värdepappersföretaget och dess relevanta personer följer de särskilda åtgärder, förfaranden och mekanismer som antagits enligt punkt b.

iii)

Om de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa eventuella brister i dessa riktlinjer, förfaranden, åtgärder, processer och mekanismer, däribland de relevanta personernas bristande tillämpning av sådana åtgärder, processer, mekanismer, riktlinjer och förfaranden, är lämpliga och effektiva.

2.   Om det med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet, och arten på och omfattningen av de investeringstjänster och den investeringsverksamhet som utförs inom ramen för verksamheten är lämpligt och rimligt skall medlemsstaterna kräva att värdepappersföretagen inrättar och upprätthåller en riskhanteringsfunktion som arbetar oberoende, som skall

a)

tillämpa de riktlinjer och förfaranden som avses i punkt 1, och

b)

tillhandahålla rapporter och råd till företagsledningen i enlighet med artikel 9.2.

Om ett värdepappersföretag inte är skyldigt enligt första stycket att införa och upprätthålla en oberoende riskhanteringsfunktion måste företaget ändå kunna visa att de riktlinjer och förfaranden som det har antagit enligt punkt 1 uppfyller kraven i den punkten samt alltid fungerar ändamålsenligt.

Artikel 8

(Artikel 13.5 andra stycket i direktiv 2004/39/EG)

Internrevision

Om det med hänsyn till företagets verksamhets art, omfattning och komplexitet, och arten på och omfattningen av de investeringstjänster och den investeringsverksamhet som utförs inom ramen för verksamheten är lämpliga och rimliga skall medlemsstaterna kräva att värdepappersföretagen inrättar och upprätthåller en internrevisionsfunktion som är åtskild från och oberoende av värdepappersföretagets övriga funktioner och verksamhet, och som skall

a)

införa, tillämpa och upprätthålla en revisionsplan för att undersöka och bedöma om värdepappersföretagets system, interna kontrollmekanismer och åtgärder är lämpliga och rimliga,

b)

utfärda rekommendationer på grundval av det arbete som utförts enligt a,

c)

kontrollera att dessa rekommendationer följs, och

d)

rapportera med avseende på internrevisionsfrågor i enlighet med artikel 9.2.

Artikel 9

(Artikel 13.2 i direktiv 2004/39/EG)

Företagsledningens ansvar

1.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen vid den interna fördelningen av funktionerna säkerställer att företagsledningen och, i förekommande fall, tillsynsfunktionen är ansvariga för att se till att företaget fullgör sina skyldigheter enligt direktiv 2004/39/EG.

I synnerhet skall företagsledningen och, i förekommande fall, tillsynsfunktionen bedöma och regelbundet se över effektiviteten vad gäller riktlinjer, åtgärder och förfaranden som inrättats för att fullgöra företagets skyldigheter enligt direktiv 2004/39/EG och vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa eventuella brister

2.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen säkerställer att företagsledningen får regelbundna, och åtminstone årliga, skriftliga rapporter om de områden som omfattas av artiklarna 6, 7 och 8, och där det bland annat anges om lämpliga korrigeringsåtgärder har vidtagits vid eventuella brister.

3.   Medlemsstaterna skall, i förekommande fall, kräva att värdepappersföretagen säkerställer att tillsynsfunktionen regelbundet får rapporter som omfattar samma områden.

4.   I denna artikel avses med ”tillsynsfunktion” den funktion inom värdepappersföretaget som ansvarar för tillsyn av företagsledningen.

Artikel 10

(Artikel 13.2 i direktiv 2004/39/EG)

Hantering av klagomål

Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen inför, tillämpar och upprätthåller effektiva och öppna förfaranden för en rimlig och snabb hantering av klagomål från icke-professionella kunder, eller presumtiva icke-professionella kunder, och bevarar uppgifter om varje klagomål och de åtgärder som vidtagits för att avhjälpa detta.

Artikel 11

(Artikel 13.2 i direktiv 2004/39/EG)

Begreppet ”privat transaktion”

I artiklarna 12 och 25 skall med en privat transaktion avses handel med ett finansiellt instrument som utförts av en relevant person eller för en relevant persons räkning om åtminstone ett av följande kriterier är uppfyllt:

a)

Den relevanta personen handlar utanför ramarna för den verksamhet som han utför i egenskap av relevant person.

b)

Handeln utförs för någon av följande personers räkning:

i)

Den relevanta personen själv.

ii)

Någon annan person med vilken den relevanta personen har ett släktskapsförhållande, eller med vilken denne har nära förbindelser.

iii)

En person med vilken den relevanta personens förbindelser är av ett sådant slag att den relevanta personen har direkt eller indirekt väsentligt intresse av handelns resultat, annat än en avgift eller kommission för handelns utförande.

Artikel 12

(Artikel 13.2 i direktiv 2004/39/EG)

Privata transaktioner

1.   Om en relevant person deltar i verksamhet som kan ge upphov till en intressekonflikt eller har tillgång till insiderinformation enligt artikel 1.1 i direktiv 2003/6/EG eller annan konfidentiell information avseende kunder eller transaktioner med eller för kunder till följd av verksamhet som denne utför för företagets räkning skall medlemsstaterna kräva att värdepappersföretagen inför, tillämpar och upprätthåller lämpliga åtgärder för att förhindra följande verksamheter:

a)

Att utföra en privat transaktion som uppfyller minst ett av följande kriterier:

i)

Den relevanta personen är förbjuden att utföra transaktionen enligt direktiv 2003/6/EG.

ii)

Transaktionen innebär missbruk eller otillbörligt röjande av konfidentiell information.

iii)

Transaktionen strider mot, eller kommer sannolikt att strida mot, värdepappersföretagets skyldigheter enligt direktiv 2004/39/EG.

b)

Att, på annat sätt än inom ramen för sin anställning eller ett tjänsteavtal, råda eller föranleda någon annan person att utföra en transaktion med finansiella instrument som, om det gällde en privat transaktion från den relevanta personens sida, skulle omfattas av punkt a eller artikel 25.2 a eller b eller artikel 47.3.

c)

Att, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3 a i direktiv 2003/6/EG, på annat sätt än inom ramen för sin anställning eller ett tjänsteavtal röja information eller synpunkter till någon annan person om den relevanta personen vet, eller rimligtvis borde veta, att den andra personen till följd av röjandet kommer att eller sannolikt skulle komma att vidta någon av följande åtgärder:

i)

Att utföra en transaktion med finansiella instrument som, om det gällde en privat transaktion från den relevanta personens sida, skulle omfattas av punkt a eller artikel 25.2 a eller b eller artikel 47.3.

ii)

Att råda eller föranleda en annan person att utföra en sådan transaktion.

2.   De särskilda åtgärder som krävs enligt punkt 1 skall bland annat utformas för att säkerställa följande:

a)

Alla relevanta personer som omfattas av punkt 1 skall vara medvetna om begränsningarna avseende privata transaktioner och de åtgärder som fastställts av värdepappersföretaget med avseende på privata transaktioner och röjande enligt punkt 1.

b)

Företaget skall underrättas snabbt om alla privata transaktioner som utförts av en relevant person, antingen genom att de anmäls eller genom andra förfaranden som gör det möjligt för företaget att identifiera dessa transaktioner.

Vid utläggande på entreprenad skall värdepappersföretaget säkerställa att det företag hos vilket en verksamhet läggs ut på entreprenad registrerar privata transaktioner som en relevant person företar och på begäran snabbt överlämnar sådan information till värdepappersföretaget.

c)

Uppgifter bevaras om de privata transaktioner som anmäls till eller som identifieras av företaget, däribland alla godkännanden eller förbud avseende dessa transaktioner.

3.   Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas på följande slag av privata transaktioner:

a)

Privata transaktioner som genomförs som ett led i en portföljförvaltningstjänst med handlingsutrymme för förvaltaren, där det inte finns något föregående utbyte av information i samband med transaktionen mellan portföljförvaltaren och den relevanta personen, eller någon annan person för vars räkning transaktionen utförs.

b)

Privata transaktioner med andelar i företag för kollektiva investeringar (fondföretag) som uppfyller de villkor som krävs för att omfattas av de rättigheter som är knutna till direktiv 85/611/EEG (fondföretag) eller som omfattas av tillsyn enligt lagstiftningen i en medlemsstat som kräver en motsvarande riskspridning bland tillgångarna, förutsatt att den relevanta personen eller någon annan person för vars räkning transaktionerna utförs inte deltar i förvaltningen av företaget.

AVSNITT 2

Utläggande på entreprenad

Artikel 13

(Artikel 13.2 och 13.5 första stycket i direktiv 2004/39/EG)

Begreppet ”avgörande och viktiga operativa funktioner”

1.   Vid tillämpningen av artikel 13.5 första stycket i direktiv 2004/39/EG skall en operativ funktion betraktas som avgörande eller viktig om ett fel eller en brist vid utförandet av denna allvarligt skulle försämra värdepappersföretagets fortsatta uppfyllande av villkoren och skyldigheterna avseende dess auktorisation eller andra skyldigheter enligt direktiv 2004/39/EG, eller dess finansiella resultat eller sundheten eller kontinuiteten i dess investeringstjänster och investeringsverksamhet.

2.   Utan att det påverkar någon annan funktions status, skall följande funktioner inte betraktas som avgörande eller viktiga enligt punkt 1:

a)

Tillhandahållandet av rådgivnings- och andra tjänster till företaget som inte utgör en del av företagets investeringsrörelse, däribland tillhandahållande av juridisk rådgivning till företaget, utbildning av personal, faktureringstjänster och säkerhet vad gäller företagets lokaler och personal.

b)

Köp av standardiserade tjänster, däribland marknadsinformationstjänster och tillhandahållande av prisuppgifter.

Artikel 14

(Artikel 13.2 och 13.5 första stycket i direktiv 2004/39/EG)

Villkor för utläggande på entreprenad av avgörande eller viktiga operativa funktioner, investeringstjänster eller investeringsverksamhet

1.   Om värdepappersföretagen lägger ut avgörande eller viktiga operativa funktioner eller investeringstjänster och investeringsverksamhet på entreprenad skall medlemsstaterna säkerställa att företagen fortsätter att vara fullt ansvariga för att fullgöra sina skyldigheter enligt direktiv 2004/39/EG och särskilt uppfylla följande villkor:

a)

Utläggandet på entreprenad får inte leda till att den högsta ledningen delegerar sitt ansvar.

b)

Värdepappersföretagets förhållande till och skyldigheter gentemot sina kunder enligt direktiv 2004/39/EG får inte förändras.

c)

De villkor som värdepappersföretaget måste uppfylla för att bli auktoriserat enligt artikel 5 i direktiv 2004/39/EG och förbli auktoriserat får inte undergrävas.

d)

Inget av de andra villkoren enligt vilka företagets auktorisation beviljades får upphävas eller ändras.

2.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen handlar med vederbörlig skicklighet, omsorg och aktsamhet när de vidtar, förvaltar och upphäver åtgärder som avser utläggande på entreprenad av avgörande eller viktiga operativa funktioner eller av andra investeringstjänster eller investeringsverksamhet.

Värdepappersföretagen skall bland annat vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

a)

Tjänsteleverantören skall ha skicklighet, förmåga och auktorisation som krävs enligt lag att utföra de utlagda funktionerna, tjänsterna eller verksamheten tillförlitligt och professionellt.

b)

Tjänsteleverantören skall utföra de utlagda tjänsterna effektivt, och företaget skall i detta syfte fastställa metoder för att bedöma hur väl denne utför sina uppgifter.

c)

Tjänsteleverantören skall övervaka utförandet av de utlagda funktionerna korrekt och hantera riskerna i samband med utläggandet på lämpligt sätt.

d)

Lämpliga åtgärder skall vidtas om det förefaller som om tjänsteleverantören inte utför funktionerna effektivt och i överensstämmelse med tillämpliga lagar och andra bestämmelser.

e)

Värdepappersföretaget skall inneha den sakkunskap som krävs för att effektivt övervaka de utlagda funktionerna och hantera riskerna i samband med utläggandet och skall övervaka dessa funktioner och hantera dessa risker.

f)

Tjänsteleverantören skall underrätta värdepappersföretaget om alla händelser som skulle kunna ha väsentlig påverkan på dess kapacitet att effektivt utföra de utlagda funktionerna i enlighet med tillämpliga lagar och andra bestämmelser.

g)

Om det blir nödvändigt skall värdepappersföretaget kunna upphäva åtgärderna för utläggande på entreprenad utan att det påverkar kontinuiteten och kvaliteten på dess tillhandahållande av tjänster till kunder.

h)

Tjänsteleverantören skall samarbeta med värdepappersföretagets behöriga myndigheter med avseende på den verksamhet som har lagts ut på entreprenad.

i)

Värdepappersföretaget, dess revisorer och dess relevanta behöriga myndigheter skall ha faktisk tillgång till uppgifter avseende den utlagda verksamheten och till tjänsteleverantörens lokaler, och de berörda myndigheterna skall kunna utöva dessa rättigheter.

j)

Tjänsteleverantören skall skydda all konfidentiell information som avser värdepappersföretaget eller dess kunder.

k)

Värdepappersföretaget och tjänsteleverantören skall införa, tillämpa och upprätthålla en beredskapsplan för att återställa verksamheten efter oförutsedda händelser och återkommande testning av backup-rutinerna, där detta är nödvändigt med hänsyn till den funktion, tjänst eller verksamhet som har lagts ut på entreprenad.

3.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagets och tjänsteleverantörens rättigheter och skyldigheter skall vara klart och tydligt fördelade och specificerade genom ett skriftligt avtal.

4.   Om värdepappersföretaget och tjänsteleverantören tillhör samma företagsgrupp skall medlemsstaterna se till att värdepappersföretaget, vid tillämpning av bestämmelserna i denna artikel och artikel 15, får beakta i vilken utsträckning värdepappersföretaget kontrollerar tjänsteleverantören eller har möjlighet att utöva inflytande över denne.

5.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen på begäran skall förse de behöriga myndigheterna med all information som krävs för att myndigheterna skall kunna övervaka att den utlagda verksamheten överensstämmer med kraven i detta direktiv.

Artikel 15

(Artikel 13.2 och 13.5 första stycket i direktiv 2004/39/EG)

Tjänsteleverantörer som är belägna i tredje land

1.   Om ett värdepappersföretag som lägger ut en investeringstjänst i form av portföljförvaltning för icke-professionella kunder på entreprenad till en tjänsteleverantör som är belägen i tredje land skall medlemsstaterna, utöver kraven i artikel 14, kräva att värdepappersföretaget säkerställer att följande villkor är uppfyllda:

a)

Tjänsteleverantören skall vara auktoriserad eller registrerad i sitt hemland att utföra den berörda tjänsten och skall omfattas av stabilitetstillsyn.

b)

Det skall föreligga ett lämpligt samarbetsavtal mellan värdepappersföretagets berörda myndighet och tjänsteleverantörens tillsynsmyndighet.

2.   Om ett av eller båda de villkor som anges i punkt 1 inte uppfylls får värdepappersföretaget endast lägga ut investeringstjänster på entreprenad till en tjänsteleverantör som är belägen i tredje land om företaget på förhand anmäler avtalet om utläggande på entreprenad till den behöriga myndigheten och den behöriga myndigheten inte har något att invända mot avtalet inom en rimlig tid efter mottagandet av anmälan.

3.   Utan att detta påverkar punkt 2, skall medlemsstaterna offentliggöra eller kräva att de behöriga myndigheterna offentliggör en redogörelse för sina riktlinjer i fråga om utläggande på entreprenad som omfattas av punkt 2. I redogörelsen skall anges exempel på fall där den behöriga myndigheten inte, eller troligen inte, skulle ha några invändningar mot ett utläggande på entreprenad enligt punkt 2 som inte uppfyller ett eller båda de krav som anges i punkterna 1 a och 1 b. Det skall tydligt förklaras varför den behöriga myndigheten anser att ett utläggande på entreprenad i sådana fall inte skulle negativt påverka värdepappersföretagens förmåga att uppfylla sina förpliktelser enligt artikel 14.

4.   Denna artikel medför inte någon inskränkning av värdepappersföretagens skyldigheter att uppfylla kraven i artikel 14.

5.   De behöriga myndigheterna skall offentliggöra en lista över de tillsynsmyndigheter i tredje land med vilka de har ingått samarbetsavtal som är lämpliga vid tillämpning av punkt 1 b.

AVSNITT 3

Skydd av kundernas tillgångar

Artikel 16

(Artikel 13.7 och 13.8 i direktiv 2004/39/EG)

Skydd av kunders finansiella instrument och medel

1.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretag för att skydda kunders rättigheter i fråga om finansiella instrument och medel som tillhör kunderna, uppfyller följande krav:

a)

De skall dokumentera och föra de räkenskaper som krävs för att de när som helst och utan dröjsmål skall kunna skilja tillgångar som företagen innehar för en kunds räkning från tillgångar som de innehar för andra kunders räkning, och från sina egna tillgångar.

b)

De skall bevara sina uppgifter och föra räkenskaper på ett sådant sätt att de kan garantera att uppgifterna är riktiga och stämmer överens med de finansiella instrument och medel som de innehar för kunders räkning.

c)

De skall regelbundet stämma av sina interna räkenskaper och uppgifter i förhållande till motsvarande uppgifter för den tredje part som förvaltar tillgångarna.

d)

De skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de kunders finansiella instrument som placerats hos en tredje part, i enlighet med artikel 17, kan identifieras separat från värdepappersföretagens egna finansiella instrument och från den tredje partens finansiella instrument genom konton med olika benämningar i den tredje partens räkenskaper eller genom andra likvärdiga åtgärder som ger samma skyddsnivå.

e)

De skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de kundmedel som i enlighet med artikel 18 placeras i en centralbank, ett kreditinstitut eller en bank som auktoriserats i ett tredjeland eller en godkänd penningmarknadsfond sätts på ett konto eller konton som kan identifieras separat från de konton som används för medel som tillhör värdepappersföretaget.

f)

De skall införa lämpliga organisatoriska åtgärder för att minimera riskerna för förlust eller värdeminskning av kundtillgångar eller av rättigheter som är förenade med dessa tillgångar, till följd av missbruk av tillgångarna, bedrägerier, undermålig förvaltning, bristande dokumentation eller försumlighet.

2.   Om de åtgärder som vidtagits av värdepappersföretagen enligt punkt 1 för att skydda kundernas rättigheter, på grundval av tillämplig lagstiftning, däribland särskilt äganderättslig lagstiftning och insolvensrätt, inte är tillräckliga för att uppfylla kraven i artikel 13.7 och 13.8 i direktiv 2004/39/EG skall medlemsstaterna föreskriva åtgärder som värdepappersföretagen måste vidta för att uppfylla dessa skyldigheter.

3.   Om den tillämpliga lagstiftningen inom den jurisdiktion där kundens medel eller finansiella instrument innehas hindrar värdepappersföretagen från att följa punkt 1 d eller 1 e skall medlemsstaterna fastställa krav som har en likvärdig effekt när det gäller att skydda kundernas rättigheter.

Artikel 17

(Artikel 13.7 i direktiv 2004/39/EG)

Placering av kunders finansiella instrument

1.   Medlemsstaterna skall tillåta att värdepappersföretagen placerar finansiella instrument som de innehar för sina kunders räkning på ett konto eller konton som öppnats hos en tredje part förutsatt att företaget handlar med all vederbörlig skicklighet, omsorg och aktsamhet när det väljer, utser och regelbundet ser över den tredje parten och åtgärderna för innehav och förvaring av de finansiella instrumenten.

Medlemsstaterna skall särskilt kräva att värdepappersföretagen beaktar den tredje partens sakkunskaper och anseende på marknaden samt alla rättsliga krav eller praxis på marknaden som avser innehav av dessa finansiella instrument och som skulle kunna påverka kundernas ägande negativt.

2.   Om förvaring av finansiella instrument för en annan persons räkning omfattas av särskild reglering och tillsyn i en jurisdiktion där ett värdepappersföretag avser att placera kundens finansiella instrument hos en tredje part skall medlemsstaterna säkerställa att värdepappersföretaget inte placerar de finansiella instrumenten hos en tredje part som inte omfattas av sådan reglering och tillsyn i den jurisdiktionen.

3.   Medlemsstaterna skall säkerställa att värdepappersföretag inte placerar finansiella instrument som innehas för kunds räkning hos en tredje part i ett tredjeland som inte reglerar innehav och förvaring av finansiella instrument för en annan persons räkning om inte ett av följande villkor är uppfyllt:

a)

Karaktären på de finansiella instrumenten eller investeringstjänsterna som är knutna till dessa instrument kräver att de skall placeras hos en tredje part i det tredje landet.

b)

Om de finansiella instrumenten innehas för en professionell kunds räkning och denne skriftligt begär att företaget skall placera dem hos en tredje part i det tredje landet.

Artikel 18

(Artikel 13.8 i direktiv 2004/39/EG)

Placering av kundmedel

1.   När värdepappersföretag tar emot kundmedel skall medlemsstaterna kräva att de omgående placerar dessa medel på ett eller flera konton som öppnats i

a)

en centralbank,

b)

ett kreditinstitut som har auktoriserats i enlighet med direktiv 2000/12/EG,

c)

en bank som har auktoriserats i tredjeland, eller i

d)

en godkänd penningmarknadsfond.

Det första stycket skall inte gälla kreditinstitut som auktoriserats enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (10) med avseende på insättningar i den mening som avses i det direktivet och som innehas av institutet.

2.   I punkt 1 d och artikel 16.1 e avses med en ”godkänd penningmarknadsfond” ett företag för kollektiva investeringar som auktoriserats enligt direktiv 85/611/EEG (fondföretag), eller som omfattas av tillsyn och, i förekommande fall, som auktoriserats av en myndighet enligt nationell lagstiftning i en medlemsstat, och som uppfyller följande villkor:

a)

Dess primära investeringsmål skall vara att bevara nettovärdet på företagets tillgångar, antingen konstant till pari (exklusive avkastning) eller till värdet av investerarens initiala kapital plus avkastning.

b)

För att kunna uppnå det primära syftet med investeringen skall företaget enbart investera i högkvalitativa penningmarknadsinstrument med en löptid eller återstående löptid på högst 397 dagar, eller med regelbundna räntejusteringar som överensstämmer med löptiden, och med en vägd genomsnittlig löptid på 60 dagar. Det får även uppnå detta mål genom att som en sidotjänst investera i insättningar hos kreditinstitut.

c)

Det skall tillhandahålla likvida medel genom avveckling samma dag eller dagen efter.

Vid tillämpning av punkt b skall ett penningmarknadsinstrument anses vara av hög kvalitet om det har fått den högsta tillgängliga kreditvärdigheten av alla behöriga kreditvärderingsinstitut som har bedömt instrumentet i fråga. Ett instrument som inte har bedömts av något behörigt kreditvärderingsinstitut skall inte anses vara av hög kvalitet.

Vid tillämpningen av det andra stycket skall ett kreditvärderingsinstitut anses vara behörigt om det gör regelbundna och yrkesmässiga kreditvärderingar med avseende på penningmarknadsfonder och är ett valbart ratinginstitut enligt vad som avses i artikel 81.1 i direktiv 2006/48/EG.

3.   Om värdepappersföretag inte placerar kundmedel hos en centralbank, skall medlemsstaterna kräva att det handlar med all vederbörlig skicklighet, omsorg och aktsamhet när det väljer, utser och regelbundet ser över kreditinstitutet, banken eller penningmarknadsfonden där medlen är placerade och åtgärderna avseende innehavet av dessa medel.

Medlemsstaterna skall särskilt säkerställa att värdepappersföretagen beaktar dessa instituts eller penningmarknadsfonders sakkunskaper och anseende på marknaden för att säkerställa skydd av kundernas rättigheter samt krav i alla lagar och bestämmelser eller praxis på marknaden som avser innehav av kundmedel och som skulle kunna påverka kundernas rättigheter negativt.

Medlemsstaterna skall säkerställa att kunderna har rätt att motsätta sig att deras medel placeras i en godkänd penningmarknadsfond.

Artikel 19

(Artikel 13.7 i direktiv 2004/39/EG)

Användning av kunders finansiella instrument

1.   Medlemsstaterna skall inte medge att värdepappersföretagen ingår avtal om transaktioner för värdepappersfinansiering med avseende på finansiella instrument som de innehar för en kunds räkning, eller på annat sätt utnyttjar dessa finansiella instrument för egen räkning eller för en annan av företagets kunders räkning, om inte följande villkor är uppfyllda:

a)

Kunden skall på förhand ha gett sitt uttryckliga samtycke till användning av instrumenten på fastställda villkor, vilket när det gäller en icke-professionell kund har bekräftats genom dennes underskrift eller en motsvarande alternativ mekanism.

b)

Användning av kundens finansiella instrument skall vara begränsad till de fastställda villkor som den berörda kunden har samtyckt till.

2.   Medlemsstaterna får inte medge att värdepappersföretag ingår avtal om transaktioner för värdepappersfinansiering med avseende på finansiella instrument som innehas för en kunds räkning på ett samlingskonto av en tredje part eller på annat sätt utnyttjar finansiella instrument som innehas på ett sådant konto för egen eller för en annan kunds räkning om inte minst ett av följande villkor, utöver de villkor som anges i punkt 1, är uppfyllda:

a)

Alla kunder vars finansiella instrument innehas tillsammans på ett samlingskonto skall på förhand ha gett sitt samtycke enligt punkt 1 a.

b)

Värdepappersföretaget skall ha inrättat system och kontroller för att säkerställa att bara finansiella instrument som tillhör kunder som på förhand har gett sitt samtycke enligt punkt 1 a används på ett sådant sätt.

Värdepappersföretagets uppgifter skall innehålla upplysningar om den kund på vars inrådan de finansiella instrumenten används och om antalet använda finansiella instrument som tillhör varje kund som har gett sitt samtycke, för att en eventuell förlust skall kunna fördelas korrekt.

Artikel 20

(Artikel 13.7 och 13.8 i direktiv 2004/39/EG)

De externa revisorernas rapporter

Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen säkerställer att deras externa revisorer åtminstone en gång per år rapporterar till den behöriga myndigheten i företagets hemmedlemsstat om huruvida företagets åtgärder enligt artikel 13.7 och 13.8 i direktiv 2004/39/EG och detta avsnitt är lämpliga.

AVSNITT 4

Intressekonflikter

Artikel 21

(Artikel 13.3 och artikel 18 i direktiv 2004/39/EG)

Intressekonflikter som eventuellt kan skada en kund

För att kunna identifiera de typer av intressekonflikter som uppstår under tillhandahållandet av investerings- och sidotjänster eller en kombination därav och som kan skada kundens intressen, skall medlemsstaterna säkerställa att värdepappersföretagen genom minimikriterier beaktar om värdepappersföretaget, en relevant person eller en person som är direkt eller indirekt knuten till företaget genom kontroll, till följd av tillhandahållande av investerings- eller sidotjänster, investeringsverksamhet eller av annan anledning, befinner sig i någon av följande situationer:

a)

Företaget eller den berörda personen skulle sannolikt göra en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på bekostnad av kunden.

b)

Företaget eller den berörda personen har ett annat intresse än kunden av resultatet av en tjänst som tillhandahålls kunden eller av en transaktion som genomförs för kundens räkning.

c)

Företaget eller den berörda personen har ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna någon annan kunds eller kundgrupps intressen framför kundens intressen.

d)

Företaget eller den berörda personen bedriver samma slags verksamhet som kunden.

e)

Företaget eller den berörda personen tar emot eller kommer att ta emot ett incitament av en annan person än kunden i samband med en tjänst som tillhandahålls kunden, i form av pengar, varor eller tjänster utöver standardkommissionen eller avgiften för den berörda tjänsten.

Artikel 22

(Artikel 13.3 och 18.1 i direktiv 2004/39/EG)

Riktlinjer för intressekonflikter

1.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen inför, tillämpar och upprätthåller effektiva riktlinjer för intressekonflikter som fastställts skriftligt och är lämpliga med avseende på företagets storlek och organisation samt med avseende på verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Om företaget ingår i en företagsgrupp skall riktlinjerna också beakta de omständigheter som företaget är eller borde vara medvetet om och som kan ge upphov till en intressekonflikt till följd av strukturen eller affärsverksamheten i andra företag i gruppen.

2.   De riktlinjer för intressekonflikter som införts enligt punkt 1 skall innehålla följande:

a)

De skall, med hänsyn till de särskilda investeringstjänster, investeringsverksamheter och sidotjänster som utförs av värdepappersföretaget eller för dess räkning, identifiera vilka omständigheter som utgör eller kan ge upphov till en intressekonflikt som medför en betydande risk för att en eller flera kunders intressen skadas.

b)

De skall ange vilka förfaranden som skall tillämpas och vilka åtgärder som skall vidtas för att hantera sådana konflikter.

3.   Medlemsstaterna skall säkerställa att de förfaranden och de åtgärder som anges i punkt 2 b utformas på ett sätt som säkerställer att de relevanta personer som deltar i olika affärsverksamheter som berörs av en intressekonflikt av det slag som anges i punkt 2 a bedriver dessa verksamheter med en lämplig grad av oberoende med hänsyn till värdepappersföretagets storlek och verksamhet, till den företagsgrupp som de tillhör och till hur reell risken är för att kundernas intressen skall skadas.

Vid tillämpning av punkt 2 b skall de förfaranden som skall tillämpas och de åtgärder som skall vidtas inbegripa följande i den utsträckning som de är nödvändiga och lämpliga för att företaget skall kunna säkerställa en erforderlig grad av oberoende:

a)

Ändamålsenliga förfaranden för att förebygga eller kontrollera utbyte av information mellan relevanta personer som deltar i verksamhet som innebär en risk för intressekonflikt där utbytet av den berörda informationen skulle kunna skada en eller flera kunders intressen.

b)

Separat tillsyn av relevanta personer vars viktigaste funktioner omfattar att utföra verksamhet för kunders räkning eller att tillhandahålla tjänster till kunder vars intressen kan vara motstridiga eller till kunder som på annat sätt företräder olika intressen som kan vara motstridiga, däribland i förhållande till företagets egna intressen.

c)

Avlägsnande av alla direkta samband mellan ersättning till relevanta personer som främst utför en verksamhet och ersättning till eller intäkter som genererats av olika relevanta personer som i huvudsak utför en annan verksamhet om det kan uppstå en intressekonflikt i samband med dessa verksamheter.

d)

Åtgärder för att förhindra eller begränsa att personer utövar olämpligt inflytande över det sätt på vilket en relevant person utför en investerings- eller sidotjänster eller investeringsverksamheter.

e)

Åtgärder för att förhindra eller kontrollera en relevant persons samtidiga eller följande deltagande i separata investerings- eller sidotjänster eller investeringsverksamheter om ett sådant engagemang kan påverka en korrekt konflikthantering negativt.

Om antagandet eller tillämpningen av en eller flera av dessa åtgärder och förfaranden inte säkerställer erforderlig grad av oberoende skall medlemsstaterna kräva att värdepappersföretagen antar sådana alternativa eller kompletterande åtgärder och förfaranden som krävs och är lämpliga i detta syfte.

4.   Medlemsstaterna skall säkerställa att informationen till kunderna enligt artikel 18.2 i direktiv 2004/39/EG lämnas på ett varaktigt medium och är tillräckligt detaljerad med hänsyn till kundens typ för att denne skall kunna fatta ett välgrundat beslut med avseende på den investeringstjänst eller sidotjänst i samband med vilken intressekonflikten uppstår.

Artikel 23

(Artikel 13.6 i direktiv 2004/39/EG)

Dokumentering av tjänster och verksamheter som ger upphov till skadliga intressekonflikter

Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen dokumenterar och regelbundet uppdaterar uppgifter om alla slags investerings- eller sidotjänster eller investeringsverksamhet som utförs av det företag, eller för det företags räkning, i vilket det har uppstått en intressekonflikt som innebär betydande risk för att en eller flera kunders intressen skadas eller, när det gäller en pågående tjänst eller verksamhet, där det kan uppstå en sådan intressekonflikt.

Artikel 24

(Artikel 19.2 i direktiv 2004/39/EG)

Investeringsanalyser

1.   Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 25 avses med ”investeringsanalyser” de analyser eller annan information med uttryckliga eller implicita rekommendationer eller förslag om investeringsstrategier som avser ett eller flera finansiella instrument eller emittenter av finansiella instrument, däribland synpunkter på nuvarande eller framtida värde eller pris på dessa instrument, och som är avsedda för distributionskanaler eller allmänheten, och med avseende på vilka följande villkor skall vara uppfyllda:

a)

Det skall betecknas eller beskrivas som investeringsanalys eller liknande, eller på annat sätt framställas som en objektiv eller oberoende förklaring av innehållet i rekommendationen.

b)

Om den berörda rekommendationen har lämnats av ett värdepappersföretag till en kund skall det inte utgöra tillhandahållande av investeringsrådgivning enligt vad som avses i direktiv 2004/39/EG.

2.   En rekommendation av den typ som omfattas av artikel 1.3 i direktiv 2004/125/EG, men som avser finansiella instrument enligt definitionen i direktiv 2004/39/EG som inte uppfyller villkoren i punkt 1 skall behandlas som marknadsföringsmaterial enligt direktiv 2004/39/EG och medlemsstaterna skall kräva att alla värdepappersföretag som utarbetar och sprider rekommendationen skall säkerställa att den klart kan identifieras som sådan.

Dessutom skall medlemsstaterna kräva att företagen säkerställer att alla sådana rekommendationer innehåller en tydlig förklaring på framträdande plats (eller när det gäller muntliga rekommendationer en förklaring med samma syfte) att de inte har utformats enligt kraven i de lagar och förordningar som fastställts för att främja investeringsanalysernas oberoende och att de inte omfattas av några förbud mot handel före spridningen av investeringsanalyserna.

Artikel 25

(Artikel 13.3 i direktiv 2004/39/EG)

Ytterligare organisatoriska krav på företag som utarbetar och sprider investeringsanalyser

1.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretag som på eget eller företagsgruppsmedlemmars ansvar utarbetar eller låter utarbeta investeringsanalyser som är avsedda för eller som sannolikt kommer att spridas till företagets kunder eller allmänheten säkerställer att alla åtgärder som fastställs i artikel 22.3 genomförs med avseende på finansanalytiker som deltar i utarbetande av investeringsanalyser och andra relevanta personer vars åligganden eller affärsintressen kan komma att strida mot intressena hos de personer till vilka investeringsanalyserna sprids.

2.   Medlemsstaterna skall kräva att de värdepappersföretag som omfattas av punkt 1 har infört åtgärder för att säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

a)

Finansanalytiker och andra relevanta personer får inte utföra privata transaktioner eller privat handel, annat än som marknadsgaranter som agerar på heder och samvete och under den normala verksamheten som marknadsgarant eller i samband med utförande av order på kundens eget initiativ, på någon annan persons – däribland värdepappersföretagets – vägnar, med de finansiella instrument som investeringsanalyserna berör eller med därmed relaterade finansiella instrument med kunskap om den förväntade tidsplanen eller innehållet i investeringsanalysen som inte är offentligt tillgänglig eller tillgänglig för kunder och inte omedelbart kan utläsas av den information som finns offentligt tillgänglig, förrän mottagarna av investeringsanalyserna har haft en rimlig möjlighet att reagera på informationen.

b)

Under omständigheter som inte täcks av a får finansanalytiker och alla andra relevanta personer som deltar i utarbetande av investeringsanalyser inte utföra privata transaktioner med finansiella instrument som investeringsanalyserna rör, eller med därmed relaterade finansiella instrument, i strid med gällande rekommendationer, förutom i undantagsfall och med förhandsgodkännande av en medlem av företagets rättsliga funktion eller funktion för regelefterlevnad.

c)

Värdepappersföretagen själva, finansanalytiker och andra relevanta personer som deltar i utarbetandet av investeringsanalysen skall inte ta emot incitament från personer som har ett väsentligt intresse i föremålet för investeringsanalysen.

d)

Värdepappersföretagen själva, finansanalytiker och andra relevanta personer som deltar i utarbetandet av investeringsanalyser skall inte lova emittenter fördelaktig behandling i samband med analyser.

e)

Emittenter, andra relevanta personer än finansanalytiker och övriga personer får inte, innan investeringsanalyserna sprids, tillåtas att se över ett utkast till investeringsanalysen för att kontrollera att sakuppgifterna är korrekta eller för något annat syfte än att kontrollera att företagets juridiska förpliktelser är uppfyllda, om förslaget innehåller en rekommendation eller ett riktpris.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna punkt avses med ”relaterat finansiellt instrument” ett finansiellt instrument vars pris påverkas starkt av prisutvecklingen för ett annat finansiellt instrument, som är föremål för investeringsanalysen, och omfattar ett derivat som baserar sig på detta andra finansiella instrument.

3.   Medlemsstaterna skall undanta värdepappersföretag som, till allmänheten eller till kunder, sprider investeringsanalyser, som utarbetats av en annan person från kraven i punkt 1 om följande kriterier är uppfyllda:

a)

Den person som utarbetar investeringsanalyserna får inte ingå i den företagsgrupp som värdepappersföretaget tillhör.

b)

Värdepappersföretaget får inte göra några väsentliga ändringar av de rekommendationer som ingår i investeringsanalysen.

c)

Värdepappersföretaget får inte presentera investeringsanalysen som om det hade utarbetat den.

d)

Värdepappersföretaget skall kontrollera att den som utarbetar analysen omfattas av krav som motsvarar kraven i detta direktiv med avseende på utarbetande av analysen, eller har infört riktlinjer som innehåller sådana krav.

KAPITEL III

VILLKOR FÖR VERKSAMHETEN I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

AVSNITT 1

Incitament

Artikel 26

(Artikel 19.1 i direktiv 2004/39/EG)

Incitament

Medlemsstaterna skall säkerställa att värdepappersföretagen inte får anses handla hederligt, rättvist eller professionellt i enlighet med en kunds bästa intresse om de vid tillhandahållande av en investerings- eller sidotjänst till en kund betalar eller tar emot en annan avgift, kommission eller naturaförmån än följande:

a)

En avgift, en kommission eller en naturaförmån som erläggs eller ges till eller av kunden eller en person för kundens räkning.

b)

En avgift, en kommission eller en naturaförmån som erläggs eller ges till eller av en tredje part eller en person som agerar för tredje parts räkning, om följande villkor är uppfyllda:

i)

Kunden skall ha blivit klart upplyst om avgiftens, kommissionens eller förmånens förekomst, art och belopp eller, om beloppet inte kan fastställas, om metoden för beräkning av beloppet. Information skall tillhandahållas på ett heltäckande, korrekt och förståeligt sätt innan den berörda investerings- eller sidotjänsten tillhandahålls.

ii)

Betalningen av avgiften eller courtaget eller tillhandahållandet av naturaförmånen skall vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda tjänsten till kunden och inte hindra företaget från att uppfylla sin skyldighet att agera i kundens bästa intresse.

c)

Faktiska avgifter som möjliggör eller krävs för tillhandahållande av investeringstjänster, till exempel depåkostnader, avvecklings- och växlingsavgifter, lagstadgade avgifter, och som genom sin art inte kan strida mot företagets förpliktelser att handla hederligt, rättvist och professionellt i enlighet med kundernas bästa intresse.

Vid tillämpning av bestämmelserna i punkt b i skall medlemsstaterna tillåta att värdepappersföretagen informerar om de grundläggande villkoren för systemet med avseende på avgiften, kommissionen eller naturaförmånen i form av en sammanfattning, förutsatt att företaget åtar sig att lämna ut närmare uppgifter på kundens begäran och uppfyller detta åtagande.

AVSNITT 2

Information till kunder och presumtiva kunder

Artikel 27

(Artikel 19.2 i direktiv 2004/39/EG)

Villkor som informationen skall uppfylla för att vara rättvisande, tydlig och inte vilseledande

1.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen säkerställer att all information, däribland marknadsföringsmaterial, som de riktar till icke-professionella eller presumtiva icke-professionella kunder eller sprider på ett sådant sätt att det är sannolikt att den når ut till dessa grupper, uppfyller de villkor som anges i punkterna 2–8.

2.   Den information som avses i punkt 1 skall innehålla värdepappersföretagets namn.

Den skall vara korrekt och i synnerhet inte framhäva några potentiella fördelar med en investeringstjänst eller ett finansiellt instrument utan att samtidigt lämna en rättvisande hänvisning på framträdande plats till eventuella risker i sammanhanget.

Den skall vara tillräcklig för en genomsnittlig representant för den målgrupp som informationen riktas till, eller som sannolikt tar emot den, och läggas fram på ett sådant sätt att den sannolikt kan förstås av en sådan kund eller presumtiv kund.

Den får inte dölja, bagatellisera eller fördunkla viktiga uppgifter, förklaringar eller varningar.

3.   Om informationen innehåller jämförelser av investerings- och sidotjänster, finansiella instrument eller personer som tillhandahåller investerings- eller sidotjänster skall följande villkor vara uppfyllda:

a)

Jämförelsen skall vara meningsfull och läggas fram på ett rättvisande och välavvägt sätt.

b)

De informationskällor som utnyttjats vid jämförelsen skall anges.

c)

Viktiga fakta och antaganden som utnyttjats för att kunna göra jämförelsen skall inbegripas.

4.   Om informationen innehåller en hänvisning till tidigare resultat avseende ett finansiellt instrument, ett finansiellt index eller en investeringstjänst skall följande villkor vara uppfyllda:

a)

Hänvisningen skall inte vara informationens mest framträdande innehåll.

b)

Informationen måste innehålla lämpliga resultatuppgifter för de närmast föregående fem åren eller hela den period som det finansiella instrumentet har erbjudits, det finansiella indexet har fastställts eller investeringstjänsten har tillhandahållits om perioden är kortare än fem år eller för en längre period som företaget fastställer, och i varje enskilt fall skall resultatinformationen vara baserad på hela tolvmånadersperioder.

c)

Referensperioden och informationskällan skall vara tydligt angivna.

d)

Informationen måste innehålla en varning på framträdande plats att uppgifterna avser tidigare resultat och att dessa inte utgör någon tillförlitlig indikation om framtida resultat.

e)

Om hänvisningen bygger på uppgifter som angetts i en annan valuta än den som används i den medlemsstat där den icke-professionella kunden eller presumtiva icke-professionella kunden är bosatt, skall valutan tydligt anges och en varning bifogas om att avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar.

f)

Om indikationen grundar sig på bruttoresultat, skall effekten av kommission och andra avgifter uppges.

5.   Om informationen innehåller eller hänvisar till simulerade tidigare resultat måste den avse ett finansiellt instrument eller ett finansiellt index, och följande villkor skall vara uppfyllda:

a)

Det simulerade tidigare resultatet skall vara baserat på faktiskt tidigare resultat för ett eller flera finansiella instrument eller finansiella index som är samma som eller ligger till grund för det berörda finansiella instrumentet.

b)

Med avseende på det faktiska tidigare resultatet som avses i punkt a skall villkoren i punkt 4 a–c, e och f vara uppfyllda.

c)

Informationen måste innehålla en varning på framträdande plats att uppgifterna avser simulerade tidigare resultat och att tidigare resultat inte utgör någon tillförlitlig indikation om framtida resultat.

6.   Om informationen innehåller information om framtida resultat skall följande villkor vara uppfyllda:

a)

Den får inte vara baserad på eller hänvisa till simulerade tidigare resultat.

b)

Den skall vara baserad på rimliga antaganden som grundats på objektiva uppgifter.

c)

Om informationen grundar sig på bruttoresultat, skall effekten av kommissioner och andra avgifter uppges.

d)

Den skall innehålla en varning på framträdande plats om att sådana prognoser inte utgör några tillförlitliga indikatorer om framtida resultat.

7.   Om informationen avser särskild skattebehandling skall det anges på framträdande plats att denna skattebehandling beror på varje kunds individuella omständigheter och kan komma att ändras i framtiden.

8.   I informationen får inte namnet på någon behörig myndighet användas på ett sådant sätt att det skulle kunna framstå som att denna myndighet rekommenderar eller godkänner värdepappersföretagets produkter eller tjänster.

Artikel 28

(Artikel 19.3 i direktiv 2004/39/EG)

Information om kategorisering av kunder

1.   Medlemsstaterna skall säkerställa att värdepappersföretagen underrättar nya och befintliga kunder som värdepappersföretaget har kategoriserat på nytt enligt vad som krävs i direktiv 2004/39/EG om deras kategorisering som icke-professionell kund, professionell kund eller godtagbar motpart i enlighet med direktiv 2004/39/EG.

2.   Medlemsstaterna skall säkerställa att värdepappersföretagen underrättar sina kunder på ett varaktigt medium om deras rättigheter att begära en annan kategorisering och om de begränsningar av nivån på kundskyddet som det skulle innebära.

3.   Medlemsstaterna skall göra det möjligt för värdepappersföretagen att på eget initiativ eller på begäran från den berörda kunden

a)

behandla denna kund, som annars skulle kunna klassificeras som godtagbar motpart enligt artikel 24.2 i direktiv 2004/39/EG, som professionell eller icke-professionell kund, eller

b)

behandla denna kund, som betraktas som en professionell kund enligt avsnitt I i bilaga II till direktiv 2004/39/EG, som en icke-professionell kund.

Artikel 29

(Artikel 19.3 i direktiv 2004/39/EG)

Allmänna krav på information till kunder

1.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen i god tid innan en icke-professionell eller presumtiv icke-professionell kund binds av ett avtal om tillhandahållande av investeringstjänster eller sidotjänster eller innan tillhandahållandet av dessa tjänster äger rum, beroende på vilket som inträffar först, förser kunden eller den presumtiva kunden med följande information:

a)

Villkoren för alla sådana avtal.

b)

Den information som krävs i artikel 30 avseende avtalet eller investerings- eller sidotjänsterna.

2.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen, i god tid innan investerings- och sidotjänsterna tillhandahålls icke-professionella eller presumtiva icke-professionella kunder, lämnar den information som krävs enligt artiklarna 30–33.

3.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen lämnar professionella kunder den information som avses i artikel 32.5 och 32.6 i god tid innan den berörda tjänsten tillhandahålls.

4.   Den information som avses i punkterna 1–3 skall tillhandahållas på ett varaktigt medium eller på en webbplats (när denna inte utgör ett varaktigt medium) förutsatt att de villkor som anges i artikel 3.2 är uppfyllda.

5.   Genom undantag från punkterna 1 och 2 skall medlemsstaterna göra det möjligt för värdepappersföretagen att under följande omständigheter tillhandahålla den information som krävs i punkt 1 till en icke-professionell kund omedelbart efter det att denne är bunden av ett avtal om tillhandahållande av investerings- eller sidotjänster, och den information som krävs i punkt 2 så snart tillhandahållandet av tjänsten har inletts:

a)

Företaget har inte kunnat respektera de tidsgränser som anges i punkterna 1 och 2 eftersom avtalet ingicks, på kundens begäran, med hjälp av en teknik för distanskommunikation som hindrar företaget från att lämna information i enlighet med punkt 1 eller 2.

b)

I de fall där artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om ändring av rådets direktiv 90/619/EEG samt direktiven 97/7/EG och 98/27/EG (11) inte tillämpas på annat sätt, uppfyller värdepappersföretaget kraven i den artikeln genom att agera som om den icke-professionella kunden eller den presumtiva icke-professionella kunden var en ”konsument” och värdepappersföretaget var en ”leverantör” enligt vad som avses i direktivet.

6.   Medlemsstaterna skall säkerställa att värdepappersföretagen i god tid meddelar en kund om alla betydande förändringar av den information som lämnas i enlighet med artiklarna 30–33 och som är relevant för en tjänst som företaget erbjuder kunden. Meddelandet skall lämnas på ett varaktigt medium om den information som anmälan avser har lämnats på ett varaktigt medium.

7.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen säkerställer att den information som ingår i marknadsföringsmaterial överensstämmer med all information som företaget lämnar till kunder när de tillhandahåller investerings- och sidotjänster.

8.   Om ett marknadsföringsmaterial innehåller ett erbjudande eller en inbjudan av följande art och en specifikation om hur dessa skall besvaras eller ett formulär genom vilket ett svar kan lämnas, skall medlemsstaterna säkerställa att marknadsföringsmaterialet innehåller sådan information som anges i artiklarna 30–33 och som är relevant för erbjudandet eller inbjudan:

a)

Ett erbjudande om att ingå ett avtal med avseende på ett finansiellt instrument, en investeringstjänst eller en sidotjänst med en person som svarar på marknadsföringsmaterialet.

b)

En inbjudan till den som besvarar ett marknadsföringsmaterial att ge ett erbjudande om att ingå ett avtal med avseende på ett finansiellt instrument, en investeringstjänst eller en sidotjänst.

Det första stycket skall dock inte tillämpas om den presumtiva icke-professionella kunden, för att svara på ett erbjudande eller en inbjudan som ingår i ett marknadsföringsmaterial, skall hänvisa till ett eller flera andra dokument som enskilt eller tillsammans innehåller denna information.

Artikel 30

(Artikel 19.3 första strecksatsen i direktiv 2004/39/EG)

Information om värdepappersföretaget och dess tjänster till icke-professionella kunder och presumtiva icke-professionella kunder

1.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen vid behov tillhandahåller icke-professionella kunder och presumtiva icke-professionella kunder följande allmänna information:

a)

Värdepappersföretagets namn och adress samt nödvändiga kontaktuppgifter för att kunderna skall kunna upprätthålla kontakten effektivt med företaget.

b)

Det språk som kunden kan använda i sina kontakter med värdepappersföretaget och det språk som används i dokumentation och övrig information från företaget.

c)

De kommunikationsmetoder som skall tillämpas mellan värdepappersföretaget och kunden samt, i tillämpliga fall, vid översändning och mottagande av order.

d)

En förklaring om att värdepappersföretaget är auktoriserat samt namn och kontaktadress till den myndighet som auktoriserat företaget.

e)

Om värdepappersföretaget agerar genom ett anknutet ombud, en uppgift om detta, inklusive en specifikation om i vilken medlemsstat ombudet är registrerat.

f)

En beskrivning av vilket slags rapporter om tjänstens resultat som värdepappersföretaget skall tillhandahålla kunden i enlighet med artikel 19.8 i direktiv 2004/39/EG samt hur ofta och när rapporterna skall tillhandahållas.

g)

Om värdepappersföretaget innehar finansiella instrument eller medel för kunders räkning, skall det lämnas en kortfattad beskrivning av de åtgärder som värdepappersföretaget vidtar för att skydda dessa, inklusive en sammanfattning av eventuell ersättning till investerare eller det system för insättningsgaranti som gäller för företagets verksamhet i en medlemsstat.

h)

En beskrivning, som kan tillhandahållas i form av en sammanfattning, av de riktlinjer för intressekonflikter som företaget inrättat enligt artikel 22.

i)

När som helst på kundens begäran närmare uppgifter om riktlinjerna för intressekonflikter på ett varaktigt medium eller på en webbplats (när denna inte utgör ett varaktigt medium) förutsatt att villkoren som anges i artikel 3.2 är uppfyllda.

2.   När värdepappersföretag tillhandahåller portföljförvaltningstjänster skall medlemsstaterna säkerställa att de inför en lämplig metod för bedömning och jämförelse, exempelvis ett meningsfullt referensvärde, som är baserat på kundens mål för investeringen och arten på de finansiella instrument som ingår i kundportföljen, för att kunden som tjänsten levereras till skall kunna bedöma företagets prestation.

3.   När värdepappersföretagen erbjuder sig att tillhandahålla en icke-professionell kund eller presumtiv icke-professionell kund portföljförvaltningstjänster skall medlemsstaterna kräva att företagen, utöver den information som föreskrivs i punkt 1, i tillämpliga fall förser kunden med följande information:

a)

Uppgifter om metod och frekvens avseende värdering av de finansiella instrumenten i kundportföljen.

b)

Uppgifter om eventuell delegering av den diskretionära förvaltningen av alla eller delar av de finansiella instrumenten eller medlen i kundportföljen.

c)

En specificering av de eventuella referensvärden som kundportföljens utveckling skall jämföras med.

d)

De typer av finansiella instrument som kan ingå i kundportföljen och de typer av transaktioner som kan utföras med sådana instrument, däribland eventuella begränsningar.

e)

Förvaltningsmålen, den risknivå som skall återspeglas i förvaltarens utnyttjande av eget handlingsutrymme samt eventuella specifika begränsningar av detta.

Artikel 31

(Artikel 19.3 andra strecksatsen i direktiv 2004/39/EG)

Information om finansiella instrument

1.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen tillhandahåller kunder och presumtiva kunder en allmän beskrivning av de finansiella instrumentens art och riskerna i samband med dessa, varvid särskilt skall tas hänsyn till kundens kategorisering som icke-professionell eller professionell kund. Beskrivningen skall förklara arten av den specifika typ av instrument som berörs och de särskilda riskerna i samband med denna i tillräckligt detaljerad grad för att kunden skall kunna fatta välgrundade investeringsbeslut.

2.   Beskrivningen av riskerna skall, när det är relevant för den berörda särskilda typen av instrument och kundens status och kunskaper, innehålla följande:

a)

De risker som är förbundna med instrument av denna typ, däribland en förklaring av hävstångseffekten och dess konsekvenser samt risken för att förlora hela investeringen.

b)

Prisvolatiliteten för sådana instrument och eventuella begränsningar av den tillgängliga marknaden för sådana instrument.

c)

Det faktum att en investerare, till följd av transaktioner i sådana instrument, kan ta över finansiella åtaganden och andra förpliktelser, däribland eventualförpliktelsetransaktioner utöver kostnaderna för förvärvet av instrumentet.

d)

Eventuella marginalkrav eller liknande skyldigheter som är tillämpliga på instrument av denna typ.

Medlemsstaterna får specificera de exakta villkoren för eller innehållet i den riskbeskrivning som krävs i denna punkt.

3.   Om ett värdepappersföretag tillhandahåller en icke-professionell eller presumtiv icke-professionell kund information om ett finansiellt instrument som omfattas av ett aktuellt erbjudande till allmänheten och ett prospekt har offentliggjorts i samband med erbjudande i enlighet med direktiv 2003/71/EG skall företaget meddela kunden eller den presumtiva kunden var prospektet har gjorts tillgängligt för allmänheten.

4.   Om riskerna i samband med ett finansiellt instrument som består av två eller flera olika finansiella instrument eller tjänster sannolikt är större än riskerna i samband med de enskilda delarna skall värdepappersföretaget tillhandahålla en lämplig beskrivning av instrumentets delar och på vilket sätt denna samverkan ökar riskerna.

5.   Vad gäller finansiella instrument som innehåller en garanti från en tredje part skall informationen om garantin innehålla tillräckligt detaljerade uppgifter om garantigivaren och garantin för att den icke-professionella eller den presumtiva icke-professionella kunden skall kunna göra en rättvisande bedömning av garantin.

Artikel 32

(Artikel 19.3 första strecksatsen i direktiv 2004/39/EG)

Informationskrav i samband med skydd av kunders finansiella instrument eller medel

1.   Om värdepappersföretagen innehar finansiella instrument eller medel som tillhör icke-professionella kunder skall medlemsstaterna säkerställa att de i förekommande fall tillhandahåller dessa icke-professionella kunder eller presumtiva icke-professionella kunder den information som anges i punkterna 2–7.

2.   Värdepappersföretaget skall informera den icke-professionella kunden, eller den presumtiva icke-professionella kunden, om huruvida kundens finansiella instrument eller medel kan förvaras hos en tredje part för värdepappersföretagets räkning och om värdepappersföretagets ansvar enligt tillämplig nationell lagstiftning för handlingar eller försummelse från den tredje partens sida och om följderna för kunden om den tredje parten skulle bli insolvent.

3.   Om den nationella lagstiftningen tillåter att en icke-professionell eller presumtiv icke-professionell kunds finansiella instrument förvaras på ett samlingskonto av en tredje part skall värdepappersföretaget informera kunden om detta och lämna en tydlig varning om riskerna i samband med detta.

4.   När det i fråga om kunders finansiella instrument som förvaras av en tredje part inte är möjligt enligt nationell lagstiftning att identifiera dessa separat från den tredje partens eller värdepappersföretagets egna finansiella instrument skall värdepappersföretaget informera den icke-professionella eller den presumtiva icke-professionella kunden om detta och lämna en tydlig varning om riskerna i samband med detta.

5.   Om konton som innehåller finansiella instrument eller medel som tillhör en kund eller en presumtiv kund omfattas eller kommer att omfattas av lagstiftningen i en annan jurisdiktion än en medlemsstats skall värdepappersföretaget informera kunden eller den presumtiva kunden om detta och uppmärksamma kunden eller den presumtiva kunden på att deras rättigheter med avseende på dessa finansiella instrument eller medel kan variera i enlighet med detta.

6.   Ett värdepappersföretag skall informera kunden om förekomsten av och villkoren för en pantsättning och en annan särskild rätt som företaget har eller kan ha med avseende på kundens finansiella instrument eller medel, eller för en eventuell kvittningsrätt som det har med avseende på dessa instrument eller medel. I tillämpliga fall skall företaget också informera kunden om att ett depåinstitut kan tänkas ha en säkerhet eller kvittningsrätt avseende dessa instrument eller medel.

7.   Ett värdepappersföretag skall, innan det börjar utföra transaktioner för värdepappersfinansiering med finansiella instrument som det förvarar för en icke-professionell kunds räkning, eller innan det på annat sätt använder sådana finansiella instrument för egen räkning eller för en annan kunds räkning, på ett varaktigt medium och i god tid innan instrumenten används tillhandahålla den icke-professionella kunden tydlig, fullständig och korrekt information om värdepappersföretagets skyldigheter och ansvar med avseende på användning av de finansiella instrumenten, däribland villkoren för att återlämna dem och riskerna i samband med dessa transaktioner.

Artikel 33

(Artikel 19.3 fjärde strecksatsen i direktiv 2004/39/EG)

Information om kostnader och avgifter

Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen tillhandahåller sina icke-professionella och presumtiva icke-professionella kunder information om kostnader och avgifter som innehåller de av följande uppgifter som är relevanta:

a)

Det totala pris som kunden skall betala för det finansiella instrumentet, investeringstjänsten eller sidotjänsten, däribland alla arvoden, kommissioner, avgifter och kostnader i samband med detta, samt alla skatter som skall betalas via värdepappersföretaget eller, om ett exakt pris inte kan anges, beräkningsmetoden för det totala priset så att det kan kontrolleras av kunden.

b)

Om en del av det totala pris som avses i punkt a skall betalas i eller utgör ett belopp i utländsk valuta, en uppgift om den berörda valutan samt om tillämplig omräkningskurs och kostnader.

c)

Uppgift om att det kan förekomma andra kostnader för kunden, däribland skatter, i samband med transaktionerna med det finansiella instrumentet eller investeringstjänsten, som inte skall betalas via, eller är ålagda av, värdepappersföretaget.

d)

Villkoren för betalning eller annat fullgörande.

Vid tillämpning av bestämmelserna i punkt a skall den kommission som företaget tar ut specificeras separat i varje enskilt fall.

Artikel 34

(Artikel 19.3 andra och fjärde strecksatserna i direktiv 2004/39/EG)

Information som sammanställts i enlighet med direktiv 85/611/EEG

1.   Med avseende på andelar i fondföretag som omfattas av direktiv 85/611/EEG skall medlemsstaterna säkerställa att ett förenklat prospekt som uppfyller kraven i artikel 28 i det direktivet betraktas som lämplig information enligt artikel 19.3 andra strecksatsen i direktiv 2004/39/EG.

2.   Med avseende på andelar i fondföretag som omfattas av direktiv 85/611/EEG skall medlemsstaterna säkerställa att ett förenklat prospekt som uppfyller kraven i artikel 28 i det direktivet betraktas som lämplig information enligt artikel 19.3 fjärde strecksatsen i direktiv 2004/39/EG beträffande kostnader och avgifter som avser fondföretaget, däribland inträdes- och utträdesavgifter.

AVSNITT 3

Bedömning av lämplighet och ändamålsenlighet

Artikel 35

(Artikel 19.4 i direktiv 2004/39/EG)

Bedömning av lämplighet

1.   Medlemsstaterna skall säkerställa att värdepappersföretagen erhåller den information från kunderna eller de presumtiva kunderna som krävs för att företaget skall förstå avgörande fakta om kunden och ha en rimlig grund för att, med vederbörlig hänsyn till den tillhandahållna tjänstens art och omfattning, kunna dra slutsatsen att den specifika transaktion som rekommenderas eller utförs vid tillhandahållandet av portföljförvaltningstjänsten uppfyller följande kriterier:

a)

Den uppfyller den berörda kundens mål med investeringen.

b)

Den är av ett sådant slag att kunden finansiellt är i stånd att ta de risker som överensstämmer med målen med investeringen.

c)

Den är av sådant slag att kunden har nödvändig erfarenhet och kunskap för att kunna förstå riskerna med transaktionen eller förvaltningen av portföljen.

2.   Om ett värdepappersföretag tillhandahåller en investeringstjänst till en professionell kund skall det vara berättigat att anta att kunden, med avseende på de produkter, transaktioner och tjänster för vilka denne är klassificerad som professionell kund, har nödvändig erfarenhet och kunskap enligt punkt 1 c.

Om investeringstjänsten består i tillhandahållande av investeringsrådgivning till en professionell kund som omfattas av avsnitt 1 i bilaga II till direktiv 2004/39/EG skall värdepappersföretaget vara berättigat att enligt punkt 1 b anta att kunden är finansiellt i stånd att ta en eventuell investeringsrisk som överensstämmer med kundens investeringsmål.

3.   Informationen om kundens eller den presumtiva kundens finansiella situation skall i förekommande fall innefatta information om källan till och storleken på kundens normala inkomst, tillgångar, däribland likvida medel, investeringar och fast egendom, och om kundens normala ekonomiska åtaganden.

4.   Informationen om kundens eller den presumtiva kundens mål med investeringen skall, i förekommande fall, innefatta uppgifter om hur länge kunden önskar inneha investeringen, kundens riskvilja och riskprofil samt syftena med investeringen.

5.   Om ett värdepappersföretag, vid tillhandahållande av en investeringstjänst i form av investeringsrådgivning eller portföljförvaltning, inte erhåller den information som krävs enligt artikel 19.4 i direktiv 2004/39/EG skall företaget inte rekommendera investeringstjänster eller finansiella instrument till kunden eller den presumtiva kunden.

Artikel 36

(Artikel 19.5 i direktiv 2004/39/EG)

Bedömning av ändamålsenlighet

Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen när de bedömer om en investeringstjänst, enligt vad som avses i artikel 19.5 i direktiv 2004/39/EG, är passande för en kund, fastställer om kunden har nödvändig erfarenhet och kunskap för att förstå riskerna i samband med produkten eller investeringstjänsten som erbjuds eller efterfrågas.

I detta syfte skall ett värdepappersföretag vara berättigat att anta att en professionell kund har nödvändig erfarenhet och kunskap för att förstå riskerna i samband med de särskilda investeringstjänsterna eller transaktionerna eller typerna av transaktioner eller produkter för vilka kunden är klassificerad som professionell kund.

Artikel 37

(Artikel 19.4 och 19.5 i direktiv 2004/39/EG)

Gemensamma bestämmelser för bedömning av lämplighet och ändamålsenlighet

1.   Medlemsstaterna skall säkerställa att information avseende en kunds eller presumtiv kunds kunskap och erfarenhet inom investeringsområdet innefattar följande, i den utsträckning som det är lämpligt med hänsyn till kundens typ, arten och omfattningen på den tjänst som skall tillhandahållas och den planerade typen av produkt eller transaktion, inklusive grad av komplexitet och därmed förbundna risker:

a)

De typer av tjänster, transaktioner och finansiella instrument som kunden är bekant med.

b)

Art, volym och frekvens för kundens transaktioner med finansiella instrument och den tidsperiod under vilken transaktionerna har genomförts.

c)

Kundens eller den presumtiva kundens utbildningsnivå och yrke eller relevant tidigare yrke.

2.   Ett värdepappersföretag skall inte uppmuntra en kund eller presumtiv kund att inte tillhandahålla den information som krävs enligt artiklarna 19.4 och 19.5 i direktiv 2004/39/EG.

3.   Ett värdepappersföretag skall kunna lita på den information som tillhandahålls av dess kunder eller dess presumtiva kunder, såvida det inte känner till eller borde känna till att informationen uppenbarligen är föråldrad, felaktig eller ofullständig.

Artikel 38

(Artikel 19.6 första strecksatsen i direktiv 2004/39/EG)

Tillhandahållande av tjänster avseende okomplicerade instrument

Ett finansiellt instrument som inte specificeras i artikel 19.6 första strecksatsen i direktiv 2004/39/EG skall betraktas som okomplicerat om det uppfyller följande kriterier:

a)

Det omfattas inte av artikel 4.1.18 c i direktiv 2004/39/EG eller av någon av punkterna 4–10 i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2004/39/EG.

b)

Det finns ofta återkommande möjligheter att avyttra, lösa in eller på annat sätt realisera instrumentet till priser som är offentligt tillgängliga för marknadsdeltagarna, och som antingen är marknadspriser eller priser som görs tillgängliga, eller valideras, genom värderingssystem som är oberoende i förhållande till emittenten.

c)

Det medför inte någon faktisk eller potentiell skyldighet för kunden som överstiger kostnaden för att förvärva instrumentet.

d)

Lämplig heltäckande information om instrumentets kännetecken finns offentligt tillgänglig och kan sannolikt förstås utan svårighet av en genomsnittlig icke-professionell kund så att denne kan fatta ett välgrundat beslut om att utföra en transaktion med instrumentet.

Artikel 39

(Artikel 19.1 och 19.7 i direktiv 2004/39/EG)

Avtal med icke-professionella kunder

Medlemsstaterna skall kräva att ett värdepappersföretag som tillhandahåller en annan investeringstjänst än investeringsrådgivning till en ny icke-professionell kund för första gången efter det att detta direktiv har börjat tillämpas ingår ett skriftligt ramavtal med kunden, i pappersform eller via annat varaktigt medium, där företagets och kundens viktigaste rättigheter och skyldigheter fastställs.

Avtalsparternas rättigheter och skyldigheter får införlivas i form av hänvisning till andra handlingar eller rättsakter.

AVSNITT 4

Rapportering till kunderna

Artikel 40

(Artikel 19.8 i direktiv 2004/39/EG)

Rapporteringsskyldigheter med avseende på utförande av order som inte avser portföljförvaltning

1.   Om värdepappersföretagen har utfört en order, som inte avser portföljförvaltning, för en kunds räkning skall medlemsstaterna säkerställa att de vidtar följande åtgärder med avseenden på den ordern:

a)

Värdepappersföretaget skall omgående tillhandahålla kunden väsentlig information som avser utförandet av ordern på ett varaktigt medium.

b)

När det gäller en icke-professionell kund skall värdepappersföretaget översända ett besked på ett varaktigt medium till kunden om att ordern har utförts så snart som möjligt och senast den första affärsdagen efter utförandet eller, om värdepappersföretaget tar emot bekräftelsen från en tredje part, senast den första affärsdagen efter mottagandet av bekräftelsen från den tredje parten.

Punkt b skall inte tillämpas om bekräftelsen skulle innehålla samma information som en bekräftelse som omgående skall översändas till den icke-professionella kunden av en annan person.

Punkterna a och b skall inte tillämpas om order som utförs för kunders räkning avser obligationer för att finansiera hypotekslåneavtal med dessa kunder (i detta fall skall transaktionsrapporten lämnas samtidigt som villkoren för hypotekslånet, dock senast en månad efter det att ordern utfördes).

2.   Utöver kraven i punkt 1 skall medlemsstaterna kräva att värdepappersföretagen på begäran tillhandahåller kunden information om orderns status.

3.   När det gäller en icke-professionell kunds regelbundna order avseende andelar i fondföretag skall medlemsstaterna säkerställa att värdepappersföretagen antingen vidtar de åtgärder som anges i punkt 1 b eller, minst var sjätte månad, tillhandahåller kunden den information som anges i punkt 4 med avseende på de transaktionerna.

4.   Beskedet som avses i punkt 1 b skall innehålla de av följande uppgifter som är tillämpliga samt, vid behov, den information som anges i tabell 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 1287/2006:

a)

Identifikationsuppgifter om det rapporterande företaget.

b)

Kundens namn eller annan beteckning.

c)

Handelsdag.

d)

Handelstidpunkt.

e)

Orderns typ.

f)

Handelsplats.

g)

Identifikationsuppgifter om det finansiella instrumentet.

h)

Köp-/försäljningsindikator.

i)

Orderns beskaffenhet om det inte är en köp-/säljorder.

j)

Kvantitet.

k)

Pris per enhet.

l)

Total ersättning.

m)

Den totala summan av kommission och kostnader som tagits ut och, om en icke-professionell kund så begär, en specifikation av de enskilda posterna.

n)

Kundens skyldigheter vid avvecklingen av transaktionen, inklusive tidsfristen för betalning eller leverans samt erforderliga kontouppgifter, om dessa uppgifter och skyldigheter inte redan har meddelats kunden.

o)

Om värdepappersföretaget eller en person i värdepappersföretagets företagsgrupp eller någon annan av värdepappersföretagets kunder var kundens motpart skall detta faktum anges, såvida inte ordern utfördes inom ramen för ett handelssystem som underlättar anonym handel.

Om ordern utförs i delar kan värdepappersföretaget, vid tillämpning av bestämmelserna i punkt k, välja att informera kunden om priset för varje del eller det genomsnittliga priset. Om det genomsnittliga priset tillhandahålls skall värdepappersföretaget på begäran tillhandahålla den icke-professionella kunden information om priset för varje del.

5.   Värdepappersföretaget får tillhandahålla kunden den information som avses i punkt 4 med hjälp av standardkoder om företaget också lämnar en förklaring till de koder som används.

Artikel 41

(Artikel 19.8 i direktiv 2004/39/EG)

Rapporteringsskyldighet med avseende på portföljförvaltning

1.   Medlemsstaterna skall kräva att de värdepappersföretag som tillhandahåller portföljförvaltningstjänster till kunder lämnar varje enskild kund ett regelbundet besked på ett varaktigt medium om den portföljförvaltningsverksamhet som utförts för kundens räkning, såvida inte ett sådant besked tillhandahålls av en annan person.

2.   När det gäller icke-professionella kunder skall det regelbundna beskedet som krävs i punkt 1 i förekommande fall innefatta följande information:

a)

Värdepappersföretagets namn.

b)

Namn eller annan beteckning på den icke-professionella kundens konto.

c)

Ett besked med portföljens innehåll och värde, däribland närmare uppgifter om de enskilda finansiella instrumenten, deras marknadsvärde eller skäliga värde om marknadsvärde saknas och behållningen i början och i slutet av perioden samt portföljens utveckling under perioden.

d)

Den totala summan av arvoden och avgifter under perioden, inklusive en specifikation av minst de totala förvaltningsarvodena och kostnaderna i samband med utförandet, och, i förekommande fall, en uppgift om att en mer detaljerad fördelning kan tillhandahållas på begäran.

e)

En jämförelse av utvecklingen under den period som omfattas av utdraget med det referensvärde för investeringsutvecklingen (i förekommande fall) som värdepappersföretaget och kunden har kommit överens om.

f)

Det totala belopp som erhållna utdelningar, räntor och andra utbetalningar i kundens portfölj uppgår till under rapporteringsperioden.

g)

Uppgifter om andra åtgärder från företagets sida som ger upphov till rättigheter avseende finansiella instrument i portföljen.

h)

Varje transaktion som utförts under perioden skall i förekommande fall åtföljas av den information som avses i artikel 40.4 c–l såvida inte kunden väljer att erhålla information om utförda transaktioner för varje enskild transaktion, då punkt 4 i denna artikel skall tillämpas.

3.   När det gäller icke-professionella kunder skall det regelbundna besked som anges i punkt 1 tillhandahållas en gång var sjätte månad, utom i följande fall:

a)

Om kunden begär detta, skall besked tillhandahållas var tredje månad.

b)

I de fall då punkt 4 tillämpas skall beskedet tillhandahållas minst en gång var tolfte månad.

c)

Om avtalet mellan ett värdepappersföretag och en icke-professionell kund om en portföljförvaltningstjänst medger en portfölj med lånat kapital skall beskedet tillhandahållas minst en gång i månaden.

Värdepappersföretaget skall meddela icke-professionella kunder att de har rätt att lämna en begäran enligt punkt a.

Undantaget i punkt b skall dock inte gälla för transaktioner med finansiella instrument som omfattas av artikel 4.1.18 c i direktiv 2004/39/EEG eller någon av punkterna 4–10 i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2004/39/EG.

4.   Om kunden väljer att ta emot information om utförda transaktioner för varje enskild transaktion skall medlemsstaterna kräva att värdepappersföretagen omgående när portföljförvaltaren utför en transaktion tillhandahåller kunden all väsentlig information om transaktionen på ett varaktigt medium.

När den berörda kunden är en icke-professionell kund skall värdepappersföretaget översända en bekräftelse till kunden om transaktionen med den information som anges i artikel 40.4 senast den första affärsdagen efter utförandet eller, om värdepappersföretaget tar emot bekräftelsen från en tredje part, senast den första affärsdagen efter mottagandet av bekräftelsen från den tredje parten.

Det andra stycket skall inte tillämpas om bekräftelsen skulle innehålla samma information som en bekräftelse som omgående skall översändas till den icke-professionella kunden av en annan person.

Artikel 42

(Artikel 19.8 i direktiv 2004/39/EG)

Ytterligare rapporteringsskyldigheter med avseende på portföljförvaltning eller eventualförpliktelsetransaktioner

Om ett värdepappersföretag tillhandahåller portföljförvaltningstransaktioner för icke-professionella kunder eller konton för icke-professionella kunder som innehåller en position utan täckning i en eventualförpliktelsetransaktion skall medlemsstaterna säkerställa att det också underrättar den icke-professionella kunden om eventuella förluster som överstiger de eventuella tröskelvärden som överenskommits mellan företaget och kunden senast i slutet av den affärsdag då tröskelvärdet har överskridits eller, om tröskelvärdet har överskridits på en icke-affärsdag, senast i slutet av närmast följande affärsdag.

Artikel 43

(Artikel 19.8 i direktiv 2004/39/EG)

Översikter över kunders finansiella instrument eller medel

1.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretag som innehar finansiella instrument eller medel för kunders räkning minst en gång per år till varje kund för vars räkning de innehar finansiella instrument eller medel översänder en översikt på ett varaktigt medium över de finansiella instrumenten eller medlen såvida inte en sådan översikt har tillhandahållits i något annat regelbundet utdrag.

Det första stycket skall inte gälla kreditinstitut som auktoriserats enligt direktiv 2000/12/EG med avseende på insättningar i den mening som avses i direktivet och som innehas av institutet.

2.   Den översikt över kundens tillgångar som avses i punkt 1 skall innehålla följande information:

a)

Närmare uppgifter om alla de finansiella instrument eller medel som värdepappersföretaget innehar för kundens räkning vid utgången av den period som omfattas av översikten.

b)

I vilken utsträckning en kunds finansiella instrument eller medel har varit föremål för transaktioner för värdepappersfinansiering.

c)

I vilken omfattning kunden har tjänat eventuella belopp på att delta i transaktioner för värdepappersfinansiering, och grunden för denna förtjänst.

Om en kunds portfölj innehåller avkastning från en eller flera oavvecklade transaktioner får den information som avses i a antingen vara baserad på handels- eller avvecklingsdatum förutsatt att samma grund tillämpas konsekvent på all information i översikten.

3.   Medlemsstaterna skall göra det möjligt för värdepappersföretag som innehar finansiella instrument eller medel och som utför portföljförvaltningstjänster för en kund att ta med den översikt över kundens tillgångar, som anges i punkt 1, i det regelbundna beskedet som företaget skall tillhandahålla kunden enligt artikel 41.1.

AVSNITT 5

Bästa utförande

Artikel 44

(Artiklarna 21.1 och 19.1 i direktiv 2004/39/EG)

Kriterier för bästa utförande

1.   Medlemsstaterna skall säkerställa att värdepappersföretagen, vid utförande av kundorder, beaktar följande kriterier för att fastställa den relativa betydelsen av de faktorer som anges i artikel 21.1 i direktiv 2004/39/EG:

a)

Kundens egenskaper, bl.a. kategorisering som icke-professionell eller professionell kund.

b)

Kundorderns beskaffenhet.

c)

Utmärkande egenskaper för de finansiella instrument som ingår i ordern.

d)

Utmärkande egenskaper för de handelsplatser som ordern kan skickas till.

Vid tillämpning av denna artikel och artikel 46 avses med ”handelsplats” en reglerad marknad, en MTF-plattform, en systematisk internhandlare eller en marknadsgarant eller en annan person som tillhandahåller likviditet eller en enhet som i ett tredjeland utför en funktion som liknar de funktioner som utförs av någon av de föregående.

2.   Ett värdepappersföretag uppfyller sin skyldighet enligt artikel 21.1 i direktiv 2004/39/EG att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för en kund i den utsträckning som företaget utför en order eller en särskild aspekt av en order enligt särskilda instruktioner från kunden avseende ordern eller orderns särskilda aspekter.

3.   Om ett värdepappersföretag utför en order för en icke-professionell kunds räkning skall bästa möjliga resultat fastställas med hänsyn till den totala ersättningen, som utgör priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförandet, som skall inbegripa kundens alla utgifter som hänför sig direkt till orderns utförande, däribland handelsplatsens avgifter, clearing- och avvecklingsavgifter och alla andra avgifter som betalats till tredje parter som deltagit i utförandet av ordern.

I syfte att erbjuda bästa utförande när det finns mer än en handelsplats som kan utföra en order avseende ett finansiellt instrument skall företaget vid bedömningen och jämförelsen av de resultat för kunden som skulle uppnås på var och en av de handelsplatser för utförandet som finns upptagna i företagets riktlinjer för utförande av order och som har möjlighet att utföra den aktuella ordern även beakta sina egna kommissioner och kostnader för utförandet av ordern på var och en av de handelsplatser som kan komma i fråga för utförandet.

4.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretag inte fördelar eller påför kommission på ett sådant sätt att det leder till otillbörlig diskriminering mellan handelsplatserna.

5.   Kommissionen skall före den 1 november 2008 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om hur tillgänglig, jämförbar och konsoliderad informationen avseende kvaliteten på utförandet genom olika handelsplatser är.

Artikel 45

(Artikel 19.1 i direktiv 2004/39/EG)

Skyldigheter för värdepappersföretag som utför portföljförvaltning och mottagande och vidarebefordran av order att handla i kundens bästa intresse

1.   Medlemsstaterna skall vad gäller tillhandahållande av portföljförvaltningstjänster kräva att värdepappersföretagen uppfyller skyldigheten att enligt artikel 19.1 i direktiv 2004/39/EG handla i sina kunders bästa intresse när de placerar order hos andra enheter för utförande till följd av värdepappersföretagets beslut att handla med finansiella instrument för kundens räkning.

2.   Medlemsstaterna skall vad gäller tillhandahållande av tjänster som avser att ta emot och vidarebefordra order kräva att värdepappersföretagen uppfyller skyldigheten att enligt artikel 19.1 i direktiv 2004/39/EG handla i sina kunders bästa intresse när de vidarebefordrar kundorder till andra enheter för utförande.

3.   Medlemsstaterna skall säkerställa att värdepappersföretagen för att följa punkt 1 eller 2 vidtar de åtgärder som anges i punkterna 4 till 6.

4.   Värdepappersföretagen skall vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder med beaktande av de faktorer som avses i artikel 21.1 i direktiv 2004/39/EG. Den relativa betydelsen av dessa faktorer skall fastställas med hänvisning till de kriterier som anges i artikel 44.1 och, beträffande icke-professionella kunder, till kravet i artikel 44.3.

Ett värdepappersföretag uppfyller sina skyldigheter enligt punkt 1 eller 2 och behöver inte vidta de åtgärder som anges i denna punkt, om det följer specifika order från sin kund när det placerar en order hos, eller vidarebefordrar en order till, en annan enhet för utförande.

5.   Värdepappersföretagen skall införa och tillämpa riktlinjer för att kunna uppfylla kravet i punkt 4. I riktlinjerna skall för varje kategori av instrument anges de enheter som företaget utnyttjar för att placera eller vidarebefordra order för utförande. De angivna enheterna skall ha ordningar för utförandet som gör att värdepappersföretaget kan uppfylla sina skyldigheter enligt denna artikel när det placerar order hos, eller vidarebefordrar dem till, respektive enhet för utförande.

Värdepappersföretagen skall tillfredsställande informera sina kunder om de riktlinjer som införts enligt denna punkt.

6.   Värdepappersföretagen skall regelbundet kontrollera att de riktlinjer som införts enligt punkt 5 är effektiva och särskilt kvaliteten på utförandet för de enheter som anges i riktlinjerna och i tillämpliga fall åtgärda förekommande brister.

Värdepappersföretagen skall dessutom göra en årlig översyn av riktlinjerna. En sådan översyn skall också göras vid varje tillfälle då en materiell förändring inträffar som påverkar företagets förutsättningar för att fortsätta att uppnå bästa resultat för sina kunder.

7.   Denna artikel skall inte tillämpas när ett värdepappersföretag, som tillhandahåller tjänster med portföljförvaltning och/eller tar emot och vidarebefordrar order, även utför mottagna order eller beslut att handla som gäller dess kundportfölj. I sådana fall skall artikel 21 i direktiv 2004/39/EG tillämpas.

Artikel 46

(Artikel 21.3 och 21.4 i direktiv 2004/39/EG)

Riktlinjer för utförandet

1.   Medlemsstaterna skall säkerställa att värdepappersföretagen årligen ser över de riktlinjer för utförandet som upprättats enligt artikel 21.2 i direktiv 2004/39/EG samt sina förfaranden för utförande av order.

En sådan översyn skall också göras när en betydande förändring inträffar som påverkar företagets möjlighet att fortsätta att stadigvarande uppnå bästa möjliga resultat vid utförande av kundorder genom att använda de handelsplatser som ingår i riktlinjerna för utförande.

2.   Värdepappersföretagen skall tillhandahålla icke-professionella kunder följande närmare upplysningar om sina riktlinjer för utförandet i god tid innan tjänsten tillhandahålls:

a)

En redogörelse för den relativa betydelse som värdepappersföretaget, i enlighet med de kriterier som anges i artikel 44.1, fäster vid de faktorer som anges i artikel 21.1 i direktiv 2004/39/EG eller det förfarande genom vilket företaget fastställer dessa faktorers relativa betydelse.

b)

En förteckning över de handelsplatser som företaget anser vara tillförlitliga när det gäller att uppfylla företagets skyldigheter att vidta alla rimliga åtgärder för att stadigvarande uppnå bästa möjliga resultat vid utförande av kundorder.

c)

En tydlig varning på framträdande plats om att särskilda instruktioner från en kund kan förhindra företaget från att vidta de åtgärder som det har utarbetat och genomfört i sina riktlinjer för utförande för att uppnå bästa möjliga resultat vid utförande av dessa order med avseende på de delar som omfattas av instruktionerna.

Informationen skall tillhandahållas på ett varaktigt medium eller på en webbplats (när denna inte utgör ett varaktigt medium) förutsatt att villkoren som anges i artikel 3.2 är uppfyllda.

AVSNITT 6

Hantering av kundorder

Artikel 47

(Artiklarna 22.1och 19.1 i direktiv 2004/39/EG)

Allmänna principer

1.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen uppfyller följande villkor när de utför kundorder:

a)

De skall se till att order som utförts för kunders räkning registreras och fördelas snabbt och korrekt.

b)

De skall utföra i övrigt jämförbara kundorder omgående och i den tidsföljd som de togs emot, såvida detta inte omöjliggörs av orderns egenskaper eller rådande marknadsförhållanden, eller om något annat krävs på grund av kundens intressen.

c)

De skall informera en icke-professionell kund om alla betydande svårigheter med att utföra ordern korrekt så snart de blir medvetna om svårigheten.

2.   Om ett värdepappersföretag ansvarar för att övervaka och genomföra avvecklingen av en utförd order skall det vidta alla rimliga åtgärder för att se till att alla finansiella instrument eller medel som tillhör kunden, som har tagits emot för att avveckla den utförda ordern, snabbt och korrekt överförs till den berörda kundens konto.

3.   Ett värdepappersföretag skall inte missbruka information som avser ännu inte utförda kundorder och skall vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att någon av företagets relevanta personer missbrukar sådan information.

Artikel 48

(Artiklarna 22.1 och 19.1 i direktiv 2004/39/EG)

Ackumulering och fördelning av order

1.   Medlemsstaterna får inte tillåta värdepappersföretagen att utföra kundorder eller en transaktion för egen räkning tillsammans med andra kundorder såvida inte följande villkor är uppfyllda:

a)

Det skall vara osannolikt att ackumuleringen av order och transaktioner generellt kommer att vara till nackdel för en enskild kund vars order ingår i den.

b)

Alla kunder vars order skall ingå i ackumuleringen måste underrättas om att ackumuleringen kan vara till kundens nackdel med avseende på en särskild order.

c)

Riktlinjer för fördelning av order skall fastställas och genomföras effektivt för att göra det möjligt att tillräckligt rättvist fördela ackumulerade order och transaktioner, däribland hur deras volym och pris bestämmer fördelning och behandling av delvis utförda order.

2.   Medlemsstaterna skall säkerställa att om ett värdepappersföretag ackumulerar en order med en eller flera andra order och den ackumulerade ordern delvis utförs, skall det fördela de berörda affärerna i enlighet med sina riktlinjer för fördelning av order.

Artikel 49

(Artiklarna 22.1 och 19.1 i direktiv 2004/39/EG)

Ackumulering och fördelning av transaktioner för egen räkning

1.   Medlemsstaterna skall säkerställa att värdepappersföretag som har ackumulerat transaktioner för egen räkning med en eller flera kundorder inte fördelar de berörda affärerna på ett sätt som är till nackdel för kunden.

2.   Om ett värdepappersföretag ackumulerar en kundorder med en transaktion för egen räkning och den ackumulerade ordern utförs delvis skall medlemsstaterna kräva att företaget vid fördelningen av de berörda affärerna prioriterar kunden framför företaget.

Om emellertid företaget på rimliga grunder kan visa att det inte skulle ha kunnat utföra ordern utan denna kombination till dessa fördelaktiga villkor, eller överhuvudtaget, får företaget fördela transaktionen för egen räkning proportionellt i enlighet med dess riktlinjer för fördelning av order enligt artikel 48.1 c.

3.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen, som en del av de riktlinjer för fördelning av order som anges i artikel 48.1 c, inrättar förfaranden som utarbetats för att förhindra omfördelning av transaktioner för egen räkning, som utförs i kombination med kundorder, på ett sätt som är till nackdel för kunden.

AVSNITT 7

Godtagbara motparter

Artikel 50

(Artikel 24.3 i direktiv 2004/39/EG)

Godtagbara motparter

1.   Medlemsstaterna får godkänna ett företag som godtagbar motpart om företaget tillhör en kundkategori som skall betraktas som professionella kunder enligt punkterna 1, 2 och 3 i avsnitt I i bilaga II till direktiv 2004/39/EG, med undantag för de kategorier som uttryckligen nämns i artikel 24.2 i direktivet.

På begäran får medlemsstaterna som godtagbara motparter även godkänna företag som tillhör en kundkategori som skall betraktas som professionella kunder enligt avsnitt II i bilaga II till direktiv 2004/39/EG. I dessa fall skall det berörda företaget dock bara godkännas som godtagbar motpart med avseende på de tjänster eller transaktioner för vilka det kan behandlas som en professionell kund.

2.   Om en godtagbar motpart enligt artikel 24.2 andra stycket i direktiv 2004/39/EG begär att bli behandlad som en kund vars affärer med ett värdepappersföretag omfattas av artiklarna 19, 21 och 22 i direktivet, men inte uttryckligen begär att bli behandlad som icke-professionell kund, och värdepappersföretaget går med på dessa begäran, skall företaget behandla den godtagbara motparten som en professionell kund.

Om den godtagbara motparten emellertid uttryckligen begär att bli behandlad som en icke-professionell kund skall bestämmelserna med avseende på begäran om behandling som icke-professionell kund, som anges i det andra, tredje och fjärde styckena i avsnitt I i bilaga II till direktiv 2004/39/EG tillämpas.

AVSNITT 8

Dokumentering

Artikel 51

(Artikel 13.6 i direktiv 2004/39/EG)

Bevarande av uppgifter

1.   Medlemsstaterna skall kräva att värdepappersföretagen bevarar alla uppgifter som krävs enligt direktiv 2004/39/EG och sina genomförandebestämmelser under en period av minst fem år.

Dessutom skall uppgifter om värdepappersföretagets och kundens rättigheter och skyldigheter med avseende på avtal om att tillhandahålla tjänster eller om de villkor som företaget tillämpar för att tillhandahålla kunden tjänster, bevaras minst under den tidsperiod som kundrelationen varar.

I undantagsfall får de behöriga myndigheterna dock kräva att värdepappersföretagen bevarar en del eller alla dessa uppgifter under en längre period som är berättigad med hänsyn till instrumentets eller transaktionens karaktär, om det är nödvändigt för att myndigheten skall kunna utföra sin tillsynsfunktion enligt direktiv 2004/39/EG.

När ett värdepappersföretags auktorisation har upphört får medlemsstaterna eller de behöriga myndigheterna kräva att företaget bevarar uppgifterna till dess att den femårsperiod som krävs i första stycket har löpt ut.

2.   Uppgifterna skall bevaras på ett medium som gör det möjligt att lagra information på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden för den behöriga myndigheten, och i en sådan form och på ett sådant sätt att följande villkor är uppfyllda:

a)

Den behöriga myndigheten skall lätt kunna komma åt uppgifterna och kunna rekonstruera varje viktigt steg i hanteringen av alla transaktioner.

b)

Det skall vara möjligt att lätt fastställa alla korrigeringar och övriga ändringar, samt uppgifternas innehåll före dessa korrigeringar och ändringar.

c)

Det får inte vara möjligt att manipulera eller förändra uppgifterna på annat sätt.

3.   Den behöriga myndigheten i varje medlemsstat skall utarbeta och uppdatera en förteckning över de minimiuppgifter som värdepappersföretagen är skyldiga att bevara enligt direktiv 2004/39/EG och dess genomförandebestämmelser.

4.   Dokumenteringsskyldigheterna enligt direktiv 2004/39/EG och detta direktiv skall inte påverka medlemsstaternas rättigheter att ålägga värdepappersföretagen att spela in telefonsamtal eller bevara elektronisk kommunikation som berör kundorder.

5.   Före den 31 december 2009 skall kommissionen, på grundval av diskussioner med Europeiska värdepapperstillsynskommittén, rapportera till Europaparlamentet och rådet om huruvida bestämmelserna i punkt 4 är fortsatt lämpliga.

AVSNITT 9

Definitioner för tillämpning av direktiv 2004/39/EG

Artikel 52

(Artikel 4.1.4 i direktiv 2004/39/EG)

Investeringsrådgivning

Vid tillämpning av ”investeringsrådgivning” i artikel 4.1.4 i direktiv 2004/39/EG avses med en personlig rekommendation en rekommendation till en person i dennes egenskap av investerare eller presumtiv investerare, eller i dennes egenskap av ombud för en investerare eller presumtiv investerare.

Rekommendationen skall presenteras som lämplig för personen i fråga eller vara baserad på en bedömning av den berörda personens omständigheter, och måste utgöra en rekommendation att vidta en av följande åtgärder:

a)

Att köpa, sälja, teckna sig för, byta, lösa in, behålla eller garantera ett speciellt finansiellt instrument.

b)

Att utnyttja eller inte utnyttja en rätt som ges genom ett visst finansiellt instrument att köpa, sälja, teckna sig för, byta eller lösa in ett finansiellt instrument.

En rekommendation är inte en personlig rekommendation om den enbart sänds ut via distributionskanaler eller till allmänheten.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 53

Genomförande

1.   Medlemsstaterna skall senast den 31 januari 2007 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

2.   Medlemsstaterna skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 november 2007.

3.   När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

4.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 54

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 55

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 145, 30.4.2004, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2006/31/EG (EUT L 114, 27.4.2006, s. 60).

(2)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EUT L 339, 24.12.2003, s. 73.

(4)  EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.

(5)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.

(6)  EGT L 375, 31.12.1985, s. 3. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG (EUT L 79, 24.3.2005, s. 9).

(7)  EGT L 191, 13.7.2001, s. 43.

(8)  EGT L 193, 18.7.1983, s. 1.

(9)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(10)  EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.

(11)  EGT L 271, 9.10.2002, s. 16.