Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006R1287.pdf

2.9.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 241/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1287/2006

av den 10 augusti 2006

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (1), särskilt artiklarna 4.1.2, 4.1.7, 4.2, 13.10, 25.7, 27.7, 28.3, 29.3, 30.3, 40.6, 44.3, 45.3, 56.5 och 58.4, och

av följande skäl:

(1)

Genom direktiv 2004/39/EG upprättas ett allmänt regelverk för finansiella marknader i gemenskapen där bland annat följande anges: villkor för verksamheten i värdepappersföretag beträffande investeringstjänster, investeringsverksamheter eller sidotjänster, organisatoriska krav på värdepappersföretag (inklusive dokumenteringsskyldigheter) vid yrkesmässigt tillhandahållande av sådan verksamhet och sådana tjänster samt krav på reglerade marknader, rapporteringskrav med avseende på transaktioner med finansiella instrument, informationskrav för aktietransaktioner.

(2)

Det är lämpligt att bestämmelserna i denna förordning meddelas genom detta slag av rättsakt för att säkerställa en enhetlig reglering i samtliga medlemsstater, främja marknadsintegration och tillhandahållandet av investerings- och sidotjänster över gränserna samt främja ytterligare konsolidering av den inre marknaden. Bestämmelser om vissa aspekter på dokumentering, transaktionsrapportering, insyn och råvaruderivat har få beröringspunkter med nationell lagstiftning och tillämpningsföreskrifter som reglerar kundrelationer.

(3)

För reglering av transaktionsrapporteringen är detaljerade och helt harmoniserade informationskrav och regler för att säkerställa överblickbarhet lämpliga, så att likvärdiga marknadsförhållanden säkerställs och värdepappersmarknaderna fungerar på ett smidigt sätt inom hela gemenskapen. Detta behövs också för att underlätta en effektiv integration av dessa marknader. Vissa aspekter på dokumenteringen har ett nära samband, i och med att samma begrepp återkommer som definierat för rapportering av transaktioner och överblickbarhet.

(4)

Genom direktiv 2004/39/EG har ett regelverk skapats för rapportering om transaktioner med finansiella instrument som skall säkerställa att de behöriga myndigheterna i fråga korrekt informeras om transaktioner inom deras tillsynsområde. Det bör därför säkerställas att alla värdepappersföretag lämnar en uppsättning data, med minimala skillnader mellan medlemsstaterna, så att rapporteringskraven för företag som är verksamma över nationsgränserna skiljer sig så litet som möjligt och en behörig myndighets data i högsta möjliga grad kan delas med andra behöriga myndigheter. Åtgärderna syftar också till att behöriga myndigheter så snabbt och effektivt som möjligt skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt det direktivet.

(5)

Genom direktiv 2004/39/EG införs också ett system för informationskrav för transaktioner med aktier som tas upp till handel på en reglerad marknad. Syftet med systemet är att investerarna skall vara tillräckligt informerade om den faktiska omfattningen av aktuella och potentiella transaktioner med sådana aktier, oavsett om transaktionerna genomförs på reglerade marknader, på multilaterala handelsplattformar (nedan kallade ”MTF-plattformar”), av systematiska internhandlare eller utanför dessa handelsplatser. Kraven ingår i ett större regelverk som skall främja konkurrensen mellan handelsplatser vid utförandet av tjänster, i syfte att öka investerarnas valmöjligheter, stimulera förnyelse, sänka transaktionskostnaderna och effektivisera prisbildningen inom hela gemenskapen. En hög grad av överblickbarhet är en viktig del av detta system, så att lika konkurrensvillkor mellan handelsplatser säkerställs och vissa aktiers prisbildningsmekanism inte försämras av fragmenterad likviditet och därför inte drabbar investerarna. I direktiv 2004/39/EG anges å andra sidan att det kan finnas omständigheter, då undantag kan behöva göras från kraven på information före handel eller att kraven på information efter handel kan behöva uppskjutas. I denna förordning anges de närmare omständigheterna för detta, varvid hänsyn tas både till behovet av en hög grad av överblickbarhet och till att likviditeten på bland annat handelsplatser inte försämras som en ofrivillig konsekvens av kravet på att transaktioner och därmed också riskpositioner offentliggörs.

(6)

Vid tillämpning av bestämmelserna om dokumentering bör en hänvisning till orderns art tolkas som en hänvisning till dess status som limiterad order, marknadsorder eller en annan specifik ordertyp. Vid tillämpning av bestämmelserna om dokumentering bör en hänvisning till orderns eller transaktionens beskaffenhet tolkas som en hänvisning till en order om värdepappersteckning eller optionslösen eller som en hänvisning till motsvarande kundorder eller transaktioner.

(7)

Det är för närvarande inte nödvändigt att föreskriva eller närmare ange vilken typ eller slag av arrangemang för informationsutbyte som bör förekomma mellan behöriga myndigheter eller hur sofistikerat detta bör vara.

(8)

Om en behörig myndighets meddelande om det alternativa sättet att fastställa den likviditetsmässigt mest relevanta marknaden inte behandlas i rimlig tid, eller om en behörig myndighet inte accepterar den andra myndighetens beräkning, bör de berörda behöriga myndigheterna söka finna en lösning. De behöriga myndigheterna får vid behov ta upp frågan till diskussion i Europeiska värdepapperstillsynskommittén.

(9)

De behöriga myndigheterna bör sinsemellan samordna hur arrangemangen för det inbördes informationsutbytet om transaktioner bör utformas och inrättas. Vid behov får de behöriga myndigheterna även här ta upp frågan till diskussion i Europeiska värdepapperstillsynskommittén. Myndigheterna bör rapportera till kommissionen som i sin tur bör informera Europeiska värdepapperskommittén om dessa arrangemang. Vid samordningen bör de behöriga myndigheterna vidare ta hänsyn till behovet av att effektivt övervaka värdepappersföretagens verksamhet för att säkerställa att dessa handlar hederligt, rättvist och professionellt och på ett sätt som främjar integriteten hos marknaden inom gemenskapen. De bör också beakta att beslut bör baseras på en grundlig kostnads-nyttoanalys, att de behöriga myndigheterna bara bör använda information om transaktioner till att fullgöra sina skyldigheter och slutligen att de gemensamma system som anses nödvändiga bör styras effektivt och ansvarsfullt.

(10)

Det bör fastställas kriterier för att bestämma när en reglerad marknads verksamhet är av väsentlig betydelse i en värdmedlemsstat samt konsekvenserna av en sådan ställning, för att undvika att skapa en skyldighet för en reglerad marknad att ha kontakt med eller underställas mer än en behörig myndighet om det annars inte skulle föreligga en sådan skyldighet.

(11)

ISO 10962 (kod för klassificering av finansiella instrument) är ett exempel på en enhetlig, internationellt accepterad standard för klassificering av finansiella instrument.

(12)

Om behöriga myndigheter beviljar undantag från informationskraven före handel eller tillåter att kraven på information efter handel skjuts upp bör de behandla alla reglerade marknader och MTF-plattformar lika och icke-diskriminerande, så att undantaget eller uppskjutandet antingen avser alla eller inga av de marknader och plattformar som de auktoriserar enligt direktiv 2004/39/EG. De behöriga myndigheter som beviljar undantag eller uppskjutande bör inte ställa några ytterligare krav.

(13)

Det bör beaktas att en handelsalgoritm för en reglerad marknad eller MTF-plattform vanligtvis syftar till att maximera handelsvolymen, men det är även möjligt med andra handelsalgoritmer.

(14)

Undantag från informationskraven före handel enligt artikel 29 eller 44 i direktiv 2004/39/EG som beviljas av behöriga myndigheter bör inte göra det möjligt för värdepappersföretag att undvika sådana krav för de transaktioner med likvida aktier som de genomför bilateralt enligt kraven på en reglerad marknad eller en MTF-plattform och som, om transaktionerna inte genomfördes enligt reglerna för den reglerade marknaden eller MTF-plattformen, skulle ha omfattats av kraven på att offentliggöra bud enligt artikel 27 i det direktivet.

(15)

En verksamhet bör anses ha en väsentlig affärsmässig betydelse för ett värdepappersföretag, om den utgör en betydande intäkts- eller kostnadskälla. En bedömning av sådan betydelse bör i detta sammanhang alltid utgå från verksamhetens omfattning eller självständiga organisering, dess ekonomiska värde och relativa betydelse både med avseende på företagets totala affärsverksamhet och dess samlade verksamhet på den marknad för den berörda aktien där det verkar. En verksamhet bör kunna betraktas som en betydande intäktskälla för ett företag, även om bara en eller två av de nämnda faktorerna är relevanta i det konkreta fallet.

(16)

Vid tillämpning av direktiv 2004/39/EG bör aktier som inte handlas dagligen inte anses ha en likvid marknad. Om emellertid undantagsvis handeln med en aktie avbryts av skäl som sammanhänger med bevarandet av en ordnad marknad eller på grund av force majeure och aktien därför inte är föremål för handel under några handelsdagar, bör detta inte medföra att aktien inte anses ha en likvid marknad.

(17)

Kraven på att offentliggöra vissa bud, order eller transaktioner enligt artiklarna 27, 28, 29, 30, 44 och 45 i direktiv 2004/39/EG och enligt denna förordning bör inte hindra reglerade marknader och MTF-plattformar från att kräva att deras medlemmar eller deltagare offentliggör annan information av sådant slag.

(18)

Information som skall göras tillgänglig så nära realtid som möjligt, skall göras tillgänglig så nära omedelbart som är tekniskt möjligt med antagande om en rimlig effektivitetsnivå och rimliga utgifter för systemen i det berörda företaget. Upplysningarna bör endast i undantagsfall offentliggöras strax före maximigränsen på tre minuter där de tillgängliga systemen inte gör det möjligt att offentliggöra dem snabbare.

(19)

Vid tillämpningen av denna förordning vad gäller upptagande till handel på en reglerad marknad av ett överlåtbart värdepapper såsom det definieras i artikel 4.1.18 c i direktiv 2004/39/EG, när det gäller värdepapper i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (2), bör det anses finnas tillräcklig offentligt tillänglig information av det slag som behövs för att värdera det finansiella instrumentet.

(20)

Att av fondföretag emitterade andelar tas upp till handel på en reglerad marknad bör inte hindra tillämpningen av relevanta bestämmelser i rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (3), särskilt artiklarna 44–48.

(21)

Ett derivatkontrakt bör bara betraktas som finansiellt instrument enligt avsnitt C.7 i bilaga I till direktiv 2004/39/EG, om det avser en råvara och motsvarar kriterierna i denna förordning för när kontrakt bör anses ha egenskaper som andra derivatinstrument och sakna kommersiella ändamål. Ett derivatkontrakt bör bara betraktas som finansiellt instrument enligt avsnitt C.10 i den bilagan, om det avser en underliggande faktor enligt avsnitt C.10 eller denna förordning och motsvarar förordningens kriterier för om det bör anses ha egenskaper som andra derivatinstrument.

(22)

Direktiv 2004/39/EG innehåller undantag som avser handel för egen räkning eller handel med eller tillhandahållande av andra investeringstjänster rörande råvaruderivat enligt avsnitten C.5, C.6 och C.7 i bilaga I till det direktivet eller rörande derivat enligt avsnitt C.10 i den bilagan. Från direktivets tillämpningsområde kan undantagen väntas utesluta ett betydande antal kommersiella producenter och konsumenter av energi och andra råvaror, inklusive energileverantörer, råvaruhandlare och dessas dotterbolag. Dessa aktörer kommer därför inte att behöva tillämpa testerna i denna förordning för fastställande av om kontrakten de handlar med är finansiella instrument.

(23)

Enligt avsnitt B.7 i bilaga I till direktiv 2004/39/EG har värdepappersföretag frihet att i annan medlemsstat än sin hemmedlemsstat tillhandahålla sidotjänster rörande investeringstjänster, investeringsverksamhet och sidotjänster av de typer som anges i avsnitt A eller B i den bilagan och som avser den underliggande faktorn till derivat enligt avsnitten C.5–7 och C.10 i den bilagan i samband med tillhandahållandet av investerings- eller sidotjänster. Företag som utför investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet och därmed anknuten handel med avistakontrakt, bör därför kunna utnyttja denna frihet till att tillhandahålla sidotjänster som avser den anknutna handeln.

(24)

Definitionen av en råvara bör inte påverka andra definitioner av termen i nationell lagstiftning och annan gemenskapslagstiftning. Testerna för att bedöma om ett kontrakt skall anses ha samma egenskaper som andra derivatinstrument och sakna kommersiellt syfte är endast tänkt att användas för att avgöra om ett kontrakt omfattas av avsnitt C.7 eller C.10 i bilaga I till direktiv 2004/39/EG.

(25)

Ett derivatkontrakt bör anses avse en råvara eller någon annan faktor, när det föreligger en direkt koppling mellan kontraktet och den berörda underliggande råvaran eller faktorn. Ett derivatkontrakt som rör priset på en råvara bör därför betraktas som ett derivatkontrakt som avser råvaran, medan ett derivatkontrakt som rör råvarans transportkostnader inte bör betraktas som ett derivatkontrakt som avser råvaran. Ett derivatkontrakt som avser ett råvaruderivat, exempelvis en option på framtida råvaror (ett derivat som avser ett derivat), utgör en indirekt investering i råvaror och bör därför fortfarande betraktas som ett råvaruderivat vid tillämpningen av direktiv 2004/39/EG.

(26)

Begreppet råvara bör inte inbegripa tjänster eller andra storheter som inte är varor, som valutor eller rättigheter till fastigheter eller vilka är helt immateriella.

(27)

Europeiska värdepapperstillsynskommittén, som inrättades genom kommissionens beslut 2001/527/EG (4), har rådfrågats i tekniska frågor.

(28)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med Europeiska värdepapperskommitténs yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNT

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs närmare bestämmelser om tillämpningen av artiklarna 4.1.2, 4.1.7, 13.6, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45, 56 och 58 i direktiv 2004/39/EG.

2.   Artiklarna 7 och 8 skall tillämpas på förvaltningsbolag i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 85/611/EEG.

Artikel 2

Definitioner

Vid tillämpningen av denna förordning gäller följande definitioner:

1.

råvara: varje vara av fungibel natur som kan levereras, inklusive metaller samt malm och legeringar av dessa, jordbruksprodukter och energi till exempel i form av elektricitet.

2.

emittent: en enhet som emitterar överlåtbara värdepapper och i tillämpliga fall andra finansiella instrument.

3.

emittent inom gemenskapen: en emittent som har sitt säte i en medlemsstat.

4.

emittent från tredjeland: en emittent som inte är emittent inom gemenskapen.

5.

normala öppettider: för en handelsplats eller värdepappersföretag dess i förväg angivna och offentliggjorda öppettider.

6.

portföljaffär: en transaktion med mer än ett värdepapper där värdepapperen är grupperade och handlas som ett värdepapper mot ett särskilt referenspris.

7.

relevant behörig myndighet: för ett finansiellt instrument, den behöriga myndigheten för den likviditetsmässigt mest relevanta marknaden för det finansiella instrumentet.

8.

handelsplats: en reglerad marknad, MTF-plattform eller också en systematisk internhandlare som agerar i egenskap av en sådan, och i tillämpliga fall ett system med liknande funktioner utanför gemenskapen.

9.

omsättning: för ett finansiellt instrument den summa som är resultatet av multiplicering av antal enheter av det instrumentet som utväxlats mellan köpare och säljare under en viss tidsperiod till följd av transaktioner som sker på en handelsplats eller på annat sätt, med enhetspriset för varje sådan transaktion.

10.

transaktion för värdepappersfinansiering: utlåning eller upplåning av aktier eller andra finansiella instrument, repa eller omvänd repa, köpe- och återförsäljningstransaktion eller sälj- och återköpstransaktion.

Artikel 3

Transaktioner med en individuell aktie i portföljhandel och transaktioner till volymvägt genomsnittspris

1.   En transaktion med en enskild aktie i portföljhandel skall vid tillämpningen av artikel 18.1 b ii innebära en transaktion som omfattas av andra villkor än gällande marknadspris.

Den skall vid tillämpningen av artikel 27.1 b innebära en aktietransaktion som avgörs av andra faktorer än värderingen av aktien till gällande marknadspris.

2.   En transaktion till volymvägt genomsnittspris skall vid tillämpningen av artikel 18.1 b ii innebära en transaktion som omfattas av andra villkor än gällande marknadspris och, vid tillämpningen av artikel 25, en order som omfattas av andra villkor än gällande marknadspris.

Den skall vid tillämpningen av artikel 27.1 b innebära en aktietransaktion som avgörs av andra faktorer än värderingen av aktien till gällande marknadspris.

Artikel 4

Hänvisningar till handelsdag

1.   Hänvisningar till handelsdag i samband med en handelsplats, eller offentliggörande av information efter aktiehandel enligt artikel 30 eller 45 i direktiv 2004/39/EG, skall avse dagar då handelsplatsen är öppen för handel.

Hänvisningar till handelsdagens öppnande skall avse öppnandet enligt handelsplatsens normala öppettider.

Hänvisningar till klockan tolv handelsdagen skall avse klockan tolv i den tidszon där handelsplatsen är etablerad.

Hänvisningar till handelsdagens slut skall avse stängningen enligt dess normala öppettider.

2.   Hänvisningar till handelsdagen i samband med den likviditetsmässigt mest relevanta marknaden, eller offentliggörande av information efter aktiehandel enligt artikel 28 i direktiv 2004/39/EG, skall avse en dag med normal handel på den marknadens handelsplatser.

Hänvisningar till handelsdagens öppnande skall avse den tidigaste tidpunkt då normal handel inleds med aktien på den marknadens handelsplatser.

Hänvisningar till klockan tolv handelsdagen skall avse klockan tolv i den marknadens tidszon.

Hänvisningar till handelsdagens slut skall avse den senaste tidpunkt då normal handel med aktien avslutas på den marknadens handelsplatser.

3.   Hänvisningar till handelsdagen i samband med ett avistakontrakt enligt artikel 38.2 skall avse en dag med normal handel med detta kontrakt på handelsplatser.

Artikel 5

Hänvisningar till transaktion

Vid tillämpningen av denna förordning avser hänvisningar till en transaktion bara köp och försäljning av ett finansiellt instrument. Vid tillämpningen av denna förordning, utom kapitel II, inbegriper köp och försäljning av ett finansiellt instrument inte följande:

a)

Transaktioner för värdepappersfinansiering.

b)

Utnyttjande av optioner eller täckta långa optioner (covered warrants).

c)

Primärmarknadstransaktioner (exempelvis emittering, tilldelning eller teckning) med finansiella instrument som omfattas av artikel 4.1.18 a och b i direktiv 2004/39/EG.

Artikel 6

En akties första upptagande till handel på en reglerad marknad

Vid tillämpningen av detta avsnitt skall en akties första upptagande till handel på en reglerad marknad enligt artikel 40 i direktiv 2004/39/EG anses ske när ett av följande villkor uppfylls:

a)

Aktien har inte tidigare tagits upp till handel på en reglerad marknad.

b)

Aktien har tidigare varit upptagen till handel på en reglerad marknad men den har avförts från handel på alla reglerade marknader där den tagits upp till handel.

KAPITEL II

DOKUMENTERING: KUNDORDER OCH TRANSAKTIONER

Artikel 7

(Artikel 13.6 i direktiv 2004/39/EG)

Dokumentering av kundorder och orderhantering

Ett värdepappersföretag skall för varje kundorder som det tar emot och för varje beslut att handla som det fattar när det tillhandahåller tjänsten portföljförvaltning snarast registrera följande uppgifter, i den utsträckning de är tillämpliga på ordern eller beslutet att handla:

a)

Namn eller annan beteckning på kunden.

b)

Namn eller annan beteckning på alla andra relevanta personer som agerar för kundens räkning.

c)

Uppgifterna i punkterna 4, 6 och i punkterna 16–19 i tabell 1 i bilaga I.

d)

Orderslag om det gäller en annan typ av order än en köp- eller säljorder.

e)

Orderslag.

f)

Alla övriga uppgifter, villkor och särskilda instruktioner från kunden som anger hur ordern skall utföras.

g)

Datum och exakt tid för mottagandet av ordern eller för värdepappersföretagets beslut att handla.

Artikel 8

(Artikel 13.6 i direktiv 2004/39/EG)

Dokumentering av transaktioner

1.   Så fort de utfört en kundorder, eller om det gäller värdepappersföretag som vidarebefordrar order till en annan person för utförande, så fort de erhållit bekräftelse på att en order har utförts, skall värdepappersföretag dokumentera följande uppgifter om transaktionen i fråga:

a)

Namn eller annan beteckning på kunden.

b)

Uppgifterna i punkterna 2, 3, 4, 6, 16 samt 16–21 i tabell 1 i bilaga I.

c)

Det totala priset, som är enhetspriset multiplicerat med kvantiteten.

d)

Transaktionsslag, om det gäller en annan typ av transaktion än köp eller försäljning.

e)

Den fysiska person som utfört transaktionen eller som ansvarat för utförandet.

2.   Om ett värdepappersföretag vidarebefordrar en order till en annan person för utförande, skall det omgående dokumentera följande uppgifter efter det att ordern vidarebefordrats:

a)

Namnet eller annan beteckning på den kund vars order har vidarebefordrats.

b)

Namnet eller annan beteckning på den person som ordern vidarebefordrats till.

c)

Villkoren för ordern.

d)

Dagen och den exakta tidpunkten för vidarebefordran.

KAPITEL III

TRANSAKTIONSRAPPORTERING

Artikel 9

(Artikel 25.3 andra stycket i direktiv 2004/39/EG)

Fastställande av den likviditetsmässigt mest relevanta marknaden

1.   Den likviditetsmässigt mest relevanta marknaden för ett finansiellt instrument som tas upp till handel på en reglerad marknad (nedan kallad ”den mest relevanta marknaden”) skall fastställas enligt punkterna 2–8.

2.   Den mest relevanta marknaden för en aktie eller annat överlåtbart värdepapper enligt artikel 4.1.18 a i direktiv 2004/39/EG, eller en fondandel skall vara den medlemsstat där aktien eller fondandelen först togs upp till handel på en reglerad marknad.

3.   I det fall obligationer eller andra överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.18 b i direktiv 2004/39/EG eller penningmarknadsinstrument har emitterats av ett dotterbolag, enligt rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om sammanställd redovisning (5), till en enhet som har sitt säte i en medlemsstat, skall den mest relevanta marknaden vara den medlemsstat där moderbolaget har sitt säte.

4.   Den mest relevanta marknaden skall vara den medlemsstat där emittenten har sitt säte, i det fall obligationer eller andra överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.18 b i direktiv 2004/39/EG eller penningmarknadsinstrument har emitterats av en emittent inom gemenskapen som inte omfattas av punkt 3.

5.   Den mest relevanta marknaden skall vara den medlemsstat där värdepapperet först togs upp till handel på en reglerad marknad, i det fall obligationer eller andra överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.18 b i direktiv 2004/39/EG eller penningmarknadsinstrument har emitterats av en emittent i tredjeland som inte omfattas av punkt 3.

6.   För derivatkontrakt eller finansiella kontrakt avseende prisdifferenser eller överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.18 c i direktiv 2004/39/EG skall den mest relevanta marknaden vara

a)

den medlemsstat som anses vara den likviditetsmässigt mest relevanta marknaden för det underliggande värdepapperet i enlighet med punkt 2, om det underliggande värdepapperet är en aktie eller annat överlåtbart värdepapper enligt artikel 4.1.18 a i direktiv 2004/39/EG som tagits upp till handel på en reglerad marknad,

b)

den medlemsstat som anses vara den likviditetsmässigt mest relevanta marknaden för det underliggande värdepapperet i enlighet med punkt 3, 4 eller 5, om det underliggande värdepapperet är en obligation eller annat överlåtbart värdepapper enligt artikel 4.1.18 b i direktiv 2004/39/EG eller ett penningmarknadsinstrument som tagits upp till handel på en reglerad marknad,

c)

den medlemsstat där den reglerade marknaden är belägen, om den underliggande faktorn är ett index som består av aktier som alla har tagits upp till handel på denna särskilda reglerade marknad.

7.   För de fall som inte omfattas av punkterna 2–6, skall den mest relevanta marknaden vara den medlemsstat där den reglerade marknad är belägen som först tog upp det överlåtbara värdepapperet, derivatkontraktet eller finansiella kontraktet avseende prisdifferenser till handel.

8.   Om ett finansiellt instrument som omfattas av punkt 2, 5 eller 7, eller det underliggande finansiella instrumentet till ett finansiellt instrument som omfattas av punkt 6 och är relevant för någon av punkterna 2, 5 eller 7, först togs upp till handel på flera reglerade marknader med samma hemmedlemsstat samtidigt, skall den medlemsstaten vara den mest relevanta marknaden.

Om de reglerade marknaderna i fråga inte har samma hemmedlemsstat, skall instrumentets mest relevanta marknad vara den marknad där dess omsättning är högst.

För fastställande av den mest relevanta marknad där instrumentet har högst omsättning, skall varje behörig myndighet som auktoriserat någon av de berörda reglerade marknaderna beräkna instrumentets omsättning under föregående kalenderår på sin respektive marknad, förutsatt att instrumentet var upptaget till handel vid detta års början.

Om det berörda finansiella instrumentets omsättning inte kan beräknas på grund av otillräckliga eller obefintliga uppgifter och emittenten har sitt säte i en medlemsstat, skall den mest relevanta marknaden vara marknaden i den medlemsstat där emittenten har sitt säte.

Om emittenten inte har sitt säte i en medlemsstat, skall dock den mest relevanta marknaden för instrumentet vara den marknad där omsättningen är högst för den relevanta kategorin av instrument. För fastställande av den marknaden skall varje behörig myndighet som auktoriserat någon av de berörda reglerade marknaderna beräkna omsättningen av instrumenten i samma kategori under föregående kalenderår på sin respektive marknad.

De relevanta kategorierna av finansiella instrument är följande:

a)

Aktier.

b)

Obligationer och andra skuldförbindelser.

c)

Andra finansiella instrument.

Artikel 10

(Artikel 25.3 andra stycket i direktiv 2004/39/EG)

Alternativt fastställande av den likviditetsmässigt mest relevanta marknaden

1.   En behörig myndighet får i januari varje år meddela den relevanta behöriga myndigheten för ett visst finansiellt instrument att den avser att ifrågasätta fastställandet av instrumentets mest relevanta marknad enligt artikel 9.

2.   Inom fyra veckor efter att meddelandet skickats, skall båda myndigheterna beräkna föregående kalenderårs omsättning för det finansiella instrumentet på sina respektive marknader.

Om resultaten av beräkningen visar att omsättningen är högre på den bestridande behöriga myndighetens marknad, skall den marknaden vara den mest relevanta marknaden för det finansiella instrumentet. I det fall det finansiella instrumentet är av en typ som anges i artikel 9.6 a eller b, skall den marknaden också vara den mest relevanta marknaden för derivatkontrakt eller finansiella kontrakt som avser prisskillnader eller överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.18 c i direktiv 2004/39/EG och med avseende på vilka det finansiella instrumentet är den underliggande faktorn.

Artikel 11

(Artikel 25.3 i direktiv 2004/39/EG)

Förteckning över finansiella instrument

Den relevanta behöriga myndigheten för ett eller flera finansiella instrument skall säkerställa att det upprättas en förteckning över dessa som fortlöpande uppdateras. Förteckningen skall göras tillgänglig för den enda behöriga myndighet som medlemsstaterna utsett till kontaktpunkt i enlighet med artikel 56 i direktiv 2004/39/EG. Den förteckningen skall göras tillgänglig första gången på den första affärsdagen i juni 2007.

I syfte att bistå de behöriga myndigheterna, när de skall fullgöra det som följer av första stycket, skall varje reglerad marknad till sina behöriga myndigheter i hemmedlemsstaten överlämna identifikationsuppgifter för varje finansiellt instrument som tas upp till handel i ett elektroniskt och standardiserat format. Dessa uppgifter skall lämnas in för varje finansiellt instrument innan handeln inleds med instrumentet i fråga. Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten skall säkerställa att uppgifterna vidarebefordras till den relevanta behöriga myndigheten för det aktuella finansiella instrumentet. Referensuppgifterna skall uppdateras varje gång uppgifterna för ett instrument ändras. Avvikelse från kraven i detta stycke kan göras om den relevanta behöriga myndigheten för det finansiella instrumentet i fråga erhåller de relevanta referensuppgifterna på annat sätt.

Artikel 12

(Artikel 25.5 i direktiv 2004/39/EG)

Rapporteringsvägar

1.   Rapporterna om transaktioner med finansiella instrument skall lämnas i elektronisk form, utom när de i undantagsfall får lämnas på ett medium som inte är elektroniskt, men som gör det möjligt att lagra informationen så att den är tillgänglig i framtiden för de behöriga myndigheterna, och metoderna för rapportutformningen skall uppfylla följande villkor:

a)

De skall säkerställa de rapporterade uppgifternas säkerhet och sekretess.

b)

De skall innehålla rutiner för identifiering och korrigering av fel i en transaktionsrapport.

c)

De skall innehålla rutiner för att styrka transaktionsrapportens källa.

d)

De skall innehålla lämpliga säkerhetsåtgärder, så att rapporteringen kan återupptas snarast möjligt efter ett systemfel.

e)

De skall möjliggöra rapportering av de uppgifter som krävs enligt artikel 13 i det format som den behöriga myndigheten begär och i överensstämmelse med denna punkt, inom de tidsgränser som anges i artikel 25.3 i direktiv 2004/39/EG.

2.   Vid tillämpningen av artikel 25.5 i direktiv 2004/39/EG skall ett ordermatchnings- eller rapportsystem godkännas av den behöriga myndigheten, om systemets arrangemang för transaktionsrapportering uppfyller kraven i punkt 1 och en behörig myndighet övervakar att kraven kontinuerligt är uppfyllda.

Artikel 13

(Artikel 25.3 och 25.5 i direktiv 2004/39/EG)

Transaktionsrapportens innehåll

1.   Transaktionsrapporter enligt artikel 25.3 och 25.5 i direktiv 2004/39/EG skall innehålla de uppgifter som anges i tabell 1 i bilaga I till denna förordning som är relevanta för den berörda typen av finansiellt instrument, och som den behöriga myndigheten uppger sig sakna eller inte kan få tillgång till på annat sätt.

2.   För identifiering av en motpart vid en transaktion när denne är en reglerad marknad, en MTF-plattform eller annan central motpart enligt specifikationen i tabell 1 i bilaga I, skall varje behörig myndighet tillhandahålla en offentlig förteckning över identifieringskoder för de reglerade marknader och MTF-plattformar för vilka de i respektive fall är den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, samt för andra enheter som agerar som marknadernas och MTF-plattformarnas centrala motparter.

3.   Medlemsstaterna får kräva att de rapporter som lämnas enligt artikel 25.3 och 25.5 i direktiv 2004/39/EG skall innehålla fler uppgifter om transaktionerna än vad som anges i tabell 1 i bilaga I, om dessa uppgifter behövs för att den behöriga myndigheten skall kunna övervaka värdepappersföretagens verksamhet för att säkerställa att dessa handlar hederligt, rättvist och professionellt och på ett sätt som främjar marknadernas integritet, och förutsatt att något av följande kriterier är uppfyllt:

a)

Det finansiella instrument som rapporten avser har egenskaper som är specifika för ett sådant instrument och som inte omfattas av uppgifterna i den tabellen.

b)

De specifika handelsmetoderna för den handelsplats där transaktionen ägde rum har inslag som inte omfattas av uppgifterna i den tabellen.

4.   Medlemsstaterna får också kräva att en transaktionsrapport som lämnas enligt artikel 25.3 och 25.5 i direktiv 2004/39/EG, skall identifiera de kunder för vilkas räkning värdepappersföretaget har utfört transaktionen.

Artikel 14

(Artikel 25.3 och 25.5 i direktiv 2004/39/EG)

Informationsutbyte om transaktioner

1.   De behöriga myndigheterna skall fastställa förfaranden som utformas så att de säkerställer att information som mottagits enligt artikel 25.3 och 25.5 i direktiv 2004/39/EG görs tillgängliga för:

a)

Den relevanta behöriga myndigheten för det finansiella instrumentet i fråga.

b)

Om det förekommer filialer: den behöriga myndighet som auktoriserat värdepappersföretaget som lämnar informationen, utan att det påverkar dess rätt enligt artikel 25.6 i direktiv 2004/39/EG att besluta att de inte önskar ta emot denna information

c)

Alla andra behöriga myndigheter som begär informationen för att kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt artikel 25.1 i det direktivet.

2.   Informationen som skall göras tillgänglig enligt punkt 1 skall innehålla de uppgifter som anges i tabellerna 1 och 2 i bilaga I.

3.   Informationen enligt punkt 1 skall göras tillgänglig så snart det är möjligt.

Från och med den 1 november 2008 skall den behöriga myndighet som mottar information eller en begäran göra information enligt punkt 1 tillgänglig senast vid utgången av den arbetsdag för denna som följer på den dag då myndigheten mottog informationen eller begäran.

4.   De behöriga myndigheterna skall samordna följande:

a)

Utformningen och fastställandet av förfaranden för utbyte av transaktionsinformation mellan behöriga myndigheter i enlighet med direktiv 2004/39/EG och denna förordning.

b)

Alla framtida uppgraderingar av förfarandena.

5.   Före den 1 februari 2007 skall de behöriga myndigheterna rapportera om utformningen av de förfaranden som fastställs enligt punkt 1 till kommissionen, som i sin tur skall informera Europeiska värdepapperskommittén.

De skall också rapportera till kommissionen som skall informera Europeiska värdepapperskommittén, om väsentliga förändringar av dessa förfaranden föreslås.

Artikel 15

(Artikel 58.1 i direktiv 2004/39/EG)

Begäran om samarbete och informationsutbyte

1.   Om en behörig myndighet önskar att en annan behörig myndighet skall tillhandahålla eller utbyta information i enlighet med artikel 58.1 i direktiv 2004/39/EG, skall den lämna en skriftlig begäran till den myndigheten med tillräckligt detaljerade uppgifter för att denna skall kunna tillhandahålla den begärda informationen.

I brådskande fall får dock en begäran överlämnas muntligen, under förutsättning att den bekräftas skriftligt.

Den behöriga myndighet som mottar en begäran skall så snart det är praktiskt möjligt bekräfta mottagandet.

2.   Om den information som begärs i punkt 1 är tillgänglig internt för den behöriga myndighet som mottar begäran, skall den utan dröjsmål skicka informationen till den behöriga myndighet som begärt den.

Om den behöriga myndighet som tar emot begäran emellertid inte innehar eller kontrollerar den begärda informationen, skall den omedelbart vidta åtgärder för att skaffa den och tillmötesgå begäran fullt ut. Denna behöriga myndighet skall också underrätta den begärande behöriga myndigheten om skälen till att den begärda informationen inte skickas omedelbart.

Artikel 16

(Artikel 56.2 i direktiv 2004/39/EG)

Fastställande av en reglerad marknads väsentliga betydelse i en värdmedlemsstat

En reglerad marknads verksamhet i en värdmedlemsstat skall anses ha väsentlig betydelse för värdepappersmarknadernas funktion och skyddet av investerarna i den värdmedlemsstaten, om något av följande kriterier är uppfyllt:

a)

Värdmedlemsstaten har tidigare varit den reglerade marknadens hemmedlemsstat.

b)

Den reglerade marknaden har genom fusion, uppköp eller på annat sätt övertagit en reglerad marknads affärsverksamhet med säte eller huvudkontor i värdmedlemsstaten.

KAPITEL IV

MARKNADERNAS ÖVERBLICKBARHET

AVSNITT 1

Information före handel på reglerade marknader och MTF-plattformar

Artikel 17

(Artiklarna 29 och 44 i direktiv 2004/39/EG)

Informationskrav före handel

1.   Ett värdepappersföretag eller en marknadsplatsoperatör som driver en MTF-plattform eller reglerad marknad skall för varje aktie som tagits upp till handel på en reglerad marknad och handlas via ett system som det driver och som tas upp i tabell 1 i bilaga II offentliggöra sådan information som anges i punkterna 2–6.

2.   Om någon av de enheter som avses i punkt 1 driver ett handelssystem med orderbok i form av löpande auktioner, skall en sådan enhet för varje aktie som avses i den punkten fortlöpande under sina normala öppettider offentliggöra det sammanlagda antalet order och de aktier de representerar på varje prisnivå för de fem bästa köp- och säljbuden.

3.   Om en av de enheter som avses i punkt 1 driver ett budbaserat handelssystem, skall denna enhet för varje aktie som omfattas av den punkten fortlöpande under sina normala öppettider offentliggöra alla marknadsgaranters bästa köp- och säljbud på den aktien, tillsammans med de volymer som är kopplade till respektive priser.

De offentliggjorda buden skall avse bindande åtaganden om att köpa och sälja aktierna och skall indikera det pris och den volym för vilka marknadsgaranterna är beredda att köpa eller sälja.

När exceptionella marknadsvillkor råder, kan det under begränsad tid tillåtas att man bara ger ett köp- eller säljbud eller anger vägledande priser.

4.   Om en sådan enhet som avses i punkt 1 driver ett system med periodiskt återkommande auktioner, skall denna för varje aktie som avses i den punkten fortlöpande under sina normala öppettider offentliggöra det pris som bäst motsvarar auktionssystemets handelsalgoritm och den volym som till det priset potentiellt kan omsättas av deltagarna i det systemet.

5.   Om någon av de enheter som avses i punkt 1 driver ett handelssystem som inte helt motsvarar punkterna 2–4, antingen för att det är ett hybridsystem som motsvarar flera av dem eller för att prisbildningsprocessen är av annat slag, skall denna enhet upprätthålla en standard för information före handel som säkerställer att tillräcklig information offentliggörs vad gäller prisnivån för order eller bud i varje sådan aktie som avses i punkt 1 samt nivån på intresset för handel med den.

Särskilt bör de fem bästa köp- och säljbuden och/eller varje marknadsgarants fem bästa köp- och säljbud för aktien offentliggöras, om prisbildningsmekanismens egenskaper så tillåter.

6.   I tabell 1 i bilaga II återfinns en sammanfattning av den information som skall offentliggöras enligt punkterna 2–5.

Artikel 18

(Artiklarna 29.2 och 44.2 i direktiv 2004/39/EG)

Undantag på grundval av marknadsmodell och ordertyp eller transaktionstyp

1.   Om en MTF-plattform eller reglerad marknad driver system som uppfyller något av följande kriterier, får de behöriga myndigheterna bevilja undantag enligt artiklarna 29.2 och 44.2 i direktiv 2004/39/EG:

a)

Systemen baseras på en handelsmetod, där priset fastställs enligt ett referenspris som lämnas av ett annat system och är allmänt tillgängligt och allmänt betraktas som ett tillförlitligt referenspris av marknadsdeltagare.

b)

Systemen resulterar i manuella avslut som uppfyller ett av följande kriterier:

i)

Avslutet genomförs till en kurs som faller på eller inom det aktuella volymvägda intervallet (spread) mellan köp- och säljkurs i orderboken eller ligger på eller inom intervallet mellan marknadsgaranternas köp- och säljbud på den reglerade marknad eller MTF-plattform som driver systemet eller, när aktien inte handlas löpande, inom en viss procent av ett lämpligt referenspris, där procentsatsen och referenspriset fastställts på förhand av systemoperatören.

ii)

Avslutet är förenat med andra villkor än aktiens aktuella marknadspris.

Vid tillämpningen av punkt b skall även de övriga villkoren i den reglerade marknadens eller MTF-plattformens regler för en transaktion av detta slag vara uppfyllda.

Om systemet har andra funktioner än i punkterna a eller b, får undantaget inte omfatta dessa.

2.   Undantag enligt artiklarna 29.2 och 44.2 i direktiv 2004/39/EG på grundval av ordertyp får bara medges för order som genom en orderhanteringsfacilitet som tillhandahålls av den reglerade marknaden eller MTF-plattformen, hålls dolda i avvaktan på att de senare skall visas för marknaden.

Artikel 19

(Artiklarna 29.2 och 44.2 i direktiv 2004/39/EG)

Hänvisningar till manuellt avslut

Vid tillämpningen av artikel 18.1 b skall ett manuellt avslut betyda en transaktion som berör medlemmar eller deltagare på en reglerad marknad eller MTF-plattform och om vilken överenskommelse träffas privat, men där transaktionen genomförs på den reglerade marknaden eller MTF-plattformen, varvid medlemmen eller deltagaren

a)

handlar för egen räkning med en annan medlem eller deltagare som agerar för kunds räkning,

b)

handlar med en annan medlem eller deltagare där båda handlar för egen räkning,

c)

handlar för både köparens och säljarens räkning,

d)

handlar för köparens räkning medan en annan medlem eller deltagare handlar för säljarens räkning, eller

e)

handlar för egen räkning mot en kundorder.

Artikel 20

(Artiklarna 29.2, 44.2 och 27.1 femte stycket i direktiv 2004/39/EG)

Undantag för transaktioner av stor omfattning

En order skall anses vara av stor omfattning i förhållande till den normala omfattningen av transaktionerna på marknaden, om den är lika med eller större än den minsta order som anges i tabell 2 i bilaga II. För att avgöra om en order är av stor omfattning i denna mening, skall alla aktier som upptagits till handel på en reglerad marknad klassificeras enligt sin genomsnittliga dagsomsättning, som skall beräknas enligt artikel 33.

AVSNITT 2

Information före handel för systematiska internhandlare

Artikel 21

(Artikel 4.1.7 i direktiv 2004/39/EG)

Kriterier på att ett värdepappersföretag är systematisk internhandlare

1.   Om ett värdepappersföretag handlar för egen räkning vid utförandet av kundorder utanför en reglerad marknad eller en MTF-plattform, skall det anses vara en systematisk internhandlare om det uppfyller följande kriterier som indikerar att det bedriver denna verksamhet på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt:

a)

Verksamheten har en väsentlig affärsmässig betydelse för företaget och utförs i enlighet med fastställda regler och rutiner.

b)

Verksamheten utförs av personal eller med ett automatiserat tekniskt system för detta ändamål, oavsett om personalen eller systemet enbart utnyttjas för detta ändamål.

c)

Verksamheten är regelbundet eller fortlöpande tillgänglig för kunderna.

2.   Ett värdepappersföretag skall upphöra att vara systematisk internhandlare i en eller flera aktier, om det med avseende på dessa upphör med verksamheten enligt punkt 1, under förutsättning att det i förväg har tillkännagett att det skall upphöra med denna verksamhet och har offentliggjort tillkännagivandet på samma sätt som sina bud eller, när så inte är möjligt, på ett sätt som är lika tillgängligt för dess kunder och andra marknadsdeltagare.

3.   Handel för egen räkning vid utförande av kundorder skall inte betraktas som bedriven på ett organiserat, frekvent och systematiskt sätt om följande villkor uppfylls:

a)

Handeln utförs tillfälligt och oregelbundet på bilateral basis, gentemot stora motparter och inom ramen för affärsförhållanden som kännetecknas av affärer som är större än standardstorleken på marknaden.

b)

Transaktionerna genomförs utanför företagets vanliga system för dess affärer i egenskap av systematisk internhandlare.

4.   Alla behöriga myndigheter skall säkerställa att det hålls och publiceras en förteckning över alla systematiska internhandlare som handlar med aktier som upptagits till handel på en reglerad marknad och som de auktoriserat som värdepappersföretag.

De skall se till att förteckningen är aktuell genom att se över den åtminstone en gång per år.

Förteckningen skall göras tillgänglig för Europeiska värdepapperstillsynskommittén. Den skall anses ha publicerats när den publiceras av Europeiska värdepapperstillsynskommittén i enlighet med artikel 34.5.

Artikel 22

(Artikel 27 i direktiv 2004/39/EG)

Villkor för likvida aktier

1.   En aktie som tagits upp till handel på en reglerad marknad skall anses ha en likvid marknad om den handlas dagligen, har ett fritt marknadsvärde (free float) på lägst 500 miljoner euro och något av följande villkor uppfylls:

a)

Antalet dagliga transaktioner med aktien är i genomsnitt minst 500.

b)

Den genomsnittliga dagsomsättningen för aktien är lägst 2 miljoner euro.

Varje medlemsstat kan dock för aktier som den är den mest relevanta marknaden för, ange att bägge villkoren skall uppfyllas. Denna anmälan skall offentliggöras.

2.   Varje medlemsstat får fastställa det lägsta antal likvida aktier som skall gälla för den medlemsstaten. Det lägsta antalet skall vara högst 5. Det fastställda antalet skall offentliggöras.

3.   Om en medlemsstat enligt punkt 1 är den mest relevanta marknaden för färre likvida aktier än det lägsta antal som fastställts i enlighet med punkt 2, får medlemsstatens behöriga myndighet välja ut en eller flera ytterligare likvida aktier, förutsatt att det totala antalet därmed inte överstiger detta lägsta antal.

När den behöriga myndigheten väljer ut ytterligare aktier, skall dessa väljas i fallande ordning enligt den genomsnittliga dagsomsättningen och från de aktier som den är den relevanta behöriga myndigheten för, som är upptagna till handel på en reglerad marknad och handlas dagligen.

4.   Vid tillämpningen av punkt 1 första stycket skall vid beräkningen av en akties fria marknadsvärde inte ingå innehav som överskrider 5 % av de sammanlagda rösträtterna i emittenten, såvida inte innehavet tillhör ett fondföretag eller en pensionsfond.

Rösterna skall beräknas på alla aktier med rösträtt, även där möjligheten att rösta är indragen.

5.   Vid tillämpningen av artikel 27 i direktiv 2004/39/EG skall en aktie inte anses ha en likvid marknad förrän sex veckor efter det att den först upptogs till handel på en reglerad marknad, om aktiens totala börsvärde beräknat i enlighet med artikel 33.3 uppskattas till 500 miljoner euro eller mindre, när den första dagens handel inleds efter det att aktien tagits upp till handel.

6.   Alla behöriga myndigheter skall se till att de för och offentliggör en förteckning över alla likvida aktier som de är relevanta behöriga myndigheter för.

De skall se till att förteckningen är aktuell genom att se över den åtminstone en gång per år.

Förteckningen skall göras tillgänglig för Europeiska värdepapperstillsynskommittén. Den skall anses ha publicerats när den publiceras av Europeiska värdepapperstillsynskommittén i enlighet med artikel 34.5.

Artikel 23

(Artikel 27.1 fjärde stycket i direktiv 2004/39/EG)

Standardstorleken på marknaden

För fastställandet av standardstorleken på marknaden för likvida aktier skall dessa aktier indelas i klasser alltefter genomsnittsvärdet på utförda order enligt tabell 3 i bilaga II.

Artikel 24

(Artikel 27.1 i direktiv 2004/39/EG)

Bud som återspeglar rådande marknadsvillkor

En systematisk internhandlare skall för varje likvid aktie för vilken den är systematisk internhandlare se till att

a)

upprätthålla ett eller flera bud som prismässigt ligger nära jämförbara bud för samma aktie på andra relevanta handelsplatser, och

b)

dokumentera sina budpriser som skall bevaras i 12 månader, eller längre om de så finner lämpligt.

Skyldigheten enligt b skall inte påverka ett värdepappersföretags skyldighet enligt artikel 25.2 i direktiv 2004/39/EG att i minst fem år kunna tillhandahålla den behöriga myndigheten relevanta uppgifter om samtliga transaktioner som de har utfört.

Artikel 25

(Artikel 27.3 femte stycket och artikel 27.6 i direktiv 2004/39/EG)

Systematiska internhandlares utförande av order

1.   Vid tillämpningen av artikel 27.3 femte stycket i direktiv 2004/39/EG skall utförande av order i flera värdepapper anses ingå i en och samma transaktion, om denna gäller portföljhandel som omfattar minst 10 värdepapper.

För samma tillämpning skall en order med andra villkor än gällande marknadspris anses vara varje order som inte avser genomförandet av en transaktion med aktier till aktuellt marknadspris eller en limiterad order.

2.   Vid tillämpningen av artikel 27.6 i direktiv 2004/39/EG skall orderantalet eller ordervolymen anses avsevärt överstiga normen, om en systematisk internhandlare inte kan utföra dessa order utan att utsätta sig för otillbörlig risk.

För att bedöma antalet eller volymen av order som ett värdepappersföretag kan utföra utan att utsätta sig för otillbörlig risk, skall systematiska internhandlare som ett led i sin riskhanteringsstrategi enligt artikel 7 i kommissionens direktiv 2006/73/EG (6) fastställa och genomföra en icke diskriminerande strategi som tar hänsyn till transaktionsvolymen, det kapital företaget har tillgängligt för att täcka riskerna med sådan handel samt de rådande villkoren på den marknad där företaget bedriver sin verksamhet.

3.   Om ett värdepappersföretag i enlighet med artikel 27.6 i direktiv 2004/39/EG begränsar antalet eller volymen av order som det åtar sig att utföra, skall det skriftligen beskriva och göra tillgängligt för sina kunder eller presumtiva kunder vilka dispositioner som skall säkerställa att begränsningen inte diskriminerar kunder.

Artikel 26

(Artikel 27.3 fjärde stycket i direktiv 2004/39/EG)

Vanlig orderstorlek för icke-professionella investerare

Vid tillämpningen av artikel 27.3 fjärde stycket i direktiv 2004/39/EG skall en order anses överstiga den storlek som är den vanliga för icke-professionella investerare, om den överstiger 7 500 euro.

AVSNITT 3

Information efter handel för reglerade marknader, MTF-plattformar och värdepappersföretag

Artikel 27

(Artiklarna 28, 30 och 45 i direktiv 2004/39/EG)

Informationskrav efter handel

1.   Värdepappersföretag, reglerade marknader samt värdepappersföretag och marknadsplatsoperatörer som driver en MTF-plattform skall offentliggöra följande uppgifter om de transaktioner de genomfört med aktier som tagits upp till handel på reglerade marknader, eller – vad gäller reglerade marknader eller MTF-plattformar – som genomförts i deras system:

a)

Uppgifterna i punkterna 2, 3, 6, 16, 17, 18 och 21 i tabell 1 i bilaga I.

b)

I förekommande fall en uppgift om att aktietransaktionen skett till andra villkor än aktiens aktuella marknadspris.

c)

I förekommande fall en uppgift om att transaktionen var ett manuellt avslut.

d)

I förekommande fall varje ändring av tidigare offentliggjord information.

Uppgifterna skall offentliggöras transaktionsvis eller också i aggregerad form, där volym och pris slagits samman för alla samtidigt och till samma pris genomförda transaktioner med samma aktie.

2.   Undantagsvis skall en systematisk internhandlare få använda förkortningen ”SI” istället för handelsplatsidentifieringen enligt punkt 1 a för en transaktion med en aktie som de utför i egenskap av systematisk internhandlare för den aktien.

Systematiska internhandlare får göra detta endast så länge som de offentliggör aggregerade kvartalsvisa uppgifter om de transaktioner de genomfört i egenskap av systematisk internhandlare för den aktien som hänför sig till kalenderårets senaste kvartal, eller del av ett kalenderårs kvartal, under vilket företaget agerade som systematisk internhandlare för den aktien. De uppgifterna skall offentliggöras senast en månad efter utgången av varje kvartal.

Det får också utöva denna rättighet under perioden mellan det datum som anges i artikel 41.2, eller det datum då företaget inleder sin verksamhet som systematisk internhandlare för en aktie, om detta datum infaller senare, och det datum då aggregerade kvartalsuppgifter som hänför sig till en aktie skall offentliggöras för första gången.

3.   De aggregerade tremånadersuppgifterna enligt punkt 2 andra stycket skall innehålla följande information om aktien för varje handelsdag av det kvartal det gäller:

a)

Högsta pris.

b)

Lägsta pris.

c)

Genomsnittspris.

d)

Totalt antal aktier.

e)

Totalt antal transaktioner.

f)

Liknande information som den systematiska internhandlaren beslutar att göra tillgänglig.

4.   Om transaktionen genomförs utanför en reglerad marknads eller MTF-plattforms regelverk, skall ett av följande värdepappersföretag efter överenskommelse mellan parterna se till att offentliggöra följande uppgifter:

a)

Värdepappersföretaget som säljer den berörda aktien.

b)

Värdepappersföretaget som utför transaktionen för säljarens räkning eller förmedlar den för denne.

c)

Värdepappersföretaget som utför transaktionen för köparens räkning eller förmedlar den för denne.

d)

Värdepappersföretaget som köper den berörda aktien.

Saknas en sådan överenskommelse, skall uppgifterna offentliggöras av det första värdepappersföretag som omfattas av något av leden a–d, tillämpade i fallande ordning.

Parterna skall vidta alla rimliga åtgärder för att se till att transaktionen offentliggörs som en enda transaktion. Två matchande affärer som en och samma mellanhand genomför samtidigt och till samma pris skall därför betraktas som en enda transaktion.

Artikel 28

(Artiklarna 28, 30 och 45 i direktiv 2004/39/EG)

Uppskjutet offentliggörande av transaktioner av stor omfattning

Det får tillåtas att offentliggörandet av information om transaktioner skjuts upp, men inte längre än vad som anges i tabell 4 i bilaga II och för motsvarande aktie- och transaktionskategori, förutsatt att följande villkor uppfylls:

a)

Transaktionen sker mellan ett värdepappersföretag som handlar för egen räkning och en kund till företaget.

b)

Transaktionsstorleken är större än eller lika med motsvarande kvalificerande transaktionsstorlek enligt tabell 4 i bilaga II.

För fastställande av den minsta berättigande storlek enligt punkt b skall alla aktier som upptagits till handel på en reglerad marknad indelas i kategorier, i enlighet med respektive genomsnittlig dagsomsättning beräknad enligt artikel 33.

AVSNITT 4

Gemensamma regler för information före och efter handel

Artikel 29

(Artiklarna 27.3, 28.1, 29.1, 44.1och 45.1 i direktiv 2004/39/EG)

Offentliggörande av information och dess tillgänglighet före och efter handel

1.   En reglerad marknad, MTF-plattform eller systematisk internhandlare skall anses kontinuerligt offentliggöra information före handel under normala öppettider, om informationen offentliggörs så fort den blir tillgänglig under dessas normala öppettider och hålls tillgänglig tills den uppdateras.

2.   Information före och efter handel om transaktioner som genomförs på handelsplatser under normala öppettider skall göras tillgänglig så nära realtid som möjligt. Information efter handel om sådana transaktioner skall alltid göras tillgänglig inom tre minuter efter det att transaktionen genomförts.

3.   Information om portföljhandel skall för varje ingående transaktion göras tillgänglig så nära realtid som möjligt, med beaktande av behovet att prissätta enskilda aktier. Varje ingående transaktion skall bedömas separat för att man skall kunna bedöma huruvida uppskjutet offentliggörande av den transaktionen är möjligt enligt artikel 27.

4.   Information efter handel om transaktioner som genomförs på en handelsplats men utanför dess normala öppettider, skall offentliggöras innan handelsplatsen öppnar följande handelsdag.

5.   För transaktioner som genomförs utanför en handelsplats skall information eller handel offentliggöras enligt följande:

a)

Så nära realtid som möjligt om transaktionen genomförs under en handelsdag på den berörda aktiens mest relevanta marknad eller under värdepappersföretagets normala öppettider. Information efter handel om sådana transaktioner skall alltid göras tillgänglig inom tre minuter efter det att transaktionen genomförts.

b)

I andra fall än de som täcks in av punkt a ovan omedelbart efter öppnandet enligt värdepappersföretagets normala öppettider eller senast innan handeln följande handelsdag inleds på den mest relevanta marknaden för den aktien.

Artikel 30

(Artiklarna 27–30 och 44–45 i direktiv 2004/39/EG)

Allmänhetens tillgång till information före och efter handel

Vid tillämpningen av artiklarna 27–30 och 44–45 i direktiv 2004/39/EG och denna förordning skall information före och efter handel anses ha offentliggjorts eller gjorts tillgänglig för allmänheten, om gemenskapens investerare fått allmän tillgång till den via någon av följande kanaler:

a)

Systemen på en reglerad marknad eller en MTF-plattform.

b)

System tillhörande tredje man.

c)

Egna arrangemang.

Artikel 31

(Artikel 22.2 i direktiv 2004/39/EG)

Offentliggörande av limiterade kundorder

Ett värdepappersföretag skall anses offentliggöra limiterade kundorder som inte kan utföras omedelbart, om det vidarebefordrar ordern till en reglerad marknad eller MTF-plattform med ett orderbokssystem, eller ser till att ordern offentliggörs och lätt kan utföras så snart marknadsvillkoren så tillåter.

Artikel 32

(Artiklarna 22.2, 27, 28, 29, 30, 44 och 45 i direktiv 2004/39/EG)

Förfaranden för offentliggörande av information

Följande villkor skall uppfyllas av de förfaranden för att offentliggöra information som införts vid tillämpningen av artiklarna 29 och 30:

a)

De innebär att alla rimliga åtgärder vidtas för att se till att den information som skall offentliggöras är tillförlitlig, fortlöpande kontrolleras för att upptäcka felaktigheter och korrigeras så snart felaktigheter upptäcks.

b)

De underlättar en sammanslagning av uppgifterna med liknande uppgifter från andra källor.

c)

De tillhandahåller informationen till allmänheten på affärsmässiga, icke diskriminerande villkor och till en rimlig kostnad.

Artikel 33

(Artiklarna 27–30 och 44–45 i direktiv 2004/39/EG)

Beräkningar och uppskattningar av aktier som tas upp till handel på en reglerad marknad

1.   För varje aktie som upptas till handel på en reglerad marknad skall den relevanta behöriga myndigheten för aktien säkerställa att följande beräkningar snarast görs på aktien efter utgången av varje kalenderår:

a)

Genomsnittlig dagsomsättning.

b)

Genomsnittligt antal genomförda transaktioner per dag.

c)

Aktiespridning i allmän ägo (free float) per den 31 december för de aktier som uppfyller villkoren enligt artikel 22.1 a eller b (om tillämpligt).

d)

Om aktien är likvid, genomsnittsvärdet på utförda order.

Denna punkt och punkt 2 skall inte tillämpas på en aktie som för första gången tas upp till handel på en reglerad marknad fyra veckor eller mindre före utgången av kalenderåret.

2.   Vid beräkningen av genomsnittlig dagsomsättning, genomsnittsvärde på utförda order och genomsnittligt antal genomförda transaktioner per dag skall hänsyn tas till samtliga order som för aktien i fråga utförts inom gemenskapen mellan den 1 januari och den 31 december föregående år, eller i tillämpliga fall den del av året då aktien var upptagen till handel på en reglerad marknad och handeln med den inte stoppats på en reglerad marknad.

Vid beräkningen av en akties genomsnittliga dagsomsättning, genomsnittsvärde på utförda order och genomsnittliga antal genomförda transaktioner per dag, skall de dagar uteslutas som inte är handelsdagar i den relevanta behöriga myndighetens medlemsstat.

3.   Innan en aktie för första gången tas upp till handel på en reglerad marknad, skall den relevanta behöriga myndigheten för aktien se till att uppskattningar görs av genomsnittlig dagsomsättning, börsvärdet som det kommer att vara när den första dagens handel inleds och där marknadsvärdet uppskattas till minst 500 miljoner euro.

a)

Det genomsnittliga antalet genomförda transaktioner per dag och, för de aktier som uppfyller villkoren enligt artikel 21.1 a eller b (om tillämpligt), aktiespridningen i allmän ägo (free float).

b)

Om det gäller en aktie som uppskattas vara likvid, genomsnittsvärdet på utförda order.

Dessa uppskattningar skall hänföra sig till den påföljande sexveckorsperioden efter det att aktien tagits upp till handel, eller i tillämpliga fall slutet av den perioden, och ta hänsyn till eventuell tidigare handelshistorik för aktien liksom för aktier som anses ha liknande egenskaper.

4.   Efter det att en aktie för första gången tagits upp till handel på en reglerad marknad, skall den relevanta behöriga myndigheten för den aktien säkerställa att en beräkning görs av de sifferuppgifter som det hänvisas till i punkt 1 a–d, på grundval av uppgifter om de första veckornas handel så snart dessa blir tillgängliga och före utgången av den sexveckorsperiod det hänvisas till i artikel 22.5.

5.   Under kalenderåret skall de behöriga myndigheterna säkerställa att en översyn och vid behov en omräkning görs av aktiens genomsnittliga dagsomsättning, genomsnittsvärde på utförda order, genomsnittliga antal genomförda transaktioner per dag och aktiespridning i allmän ägo (free float), så snart en förändring sker vad gäller aktien eller emittenten som på ett väsentligt och varaktigt sätt påverkar de tidigare beräkningarna.

6.   De beräkningar enligt punkterna 1–5 som skall offentliggöras senast den första handelsdagen i mars 2009 skall göras på basis av uppgifter från den reglerade marknaden eller marknaderna i den medlemsstat som är den mest relevanta marknaden för värdepapperet i fråga. Manuella avslut enligt artikel 19 skall inte ingå i beräkningarna.

Artikel 34

(Artiklarna 27–30 och 44–45 i direktiv 2004/39/EG)

Offentliggörande och konsekvenser av föreskrivna beräkningars och uppskattningars resultat

1.   Den första handelsdagen i mars månad varje år skall den behöriga myndigheten för varje aktie för vilken den är relevant behörig myndighet som hade tagits upp till handel på en reglerad marknad vid utgången av det föregående kalenderåret offentliggöra

a)

genomsnittlig dagsomsättning och genomsnittligt antal transaktioner per dag, beräknat enligt artikel 33.1 och 33.2,

b)

aktiespridning i allmän ägo (free float) och genomsnittsvärde på utförda order, beräknat enligt artikel 33.1och 33.2.

Denna punkt skall inte gälla aktier för vilka det andra stycket i artikel 33.1 är tillämpligt.

2.   Resultaten av de beräkningar och uppskattningar som avses i artikel 33.3, 33.4 eller 33.5 skall offentliggöras så fort de slutförts.

3.   Den information som avses i punkt 1 eller 2 skall anses ha offentliggjorts, när den publicerats av Europeiska värdepapperstillsynskommittén i enlighet med punkt 5.

4.   Vid tillämpningen av denna förordning gäller följande:

a)

Klassificeringen som baseras på de uppgifter som offentliggjorts enligt punkt 1 skall tillämpas för tolvmånadersperioden från och med den 1 april efter offentliggörandet till och med den 31 mars påföljande år.

b)

Klassificeringen som baseras på de uppskattningar som genomförts enligt artikel 33.3 skall tillämpas från och med det första upptagandet till handel till utgången av sexveckorsperioden enligt artikel 22.5.

c)

Klassificeringen som baseras på de beräkningar som gjorts enligt artikel 33.4 skall tillämpas från utgången av sexveckorsperioden enligt artikel 22.5 till och med

i)

den 31 mars påföljande år, i de fall utgången av den sexmånadersperioden infaller mellan den 15 januari och den 31 mars (båda medräknade) under ett givet år,

ii)

i annat fall den påföljande 31 mars efter utgången av den perioden.

Klassificeringen som baseras på de omräkningar som gjorts enligt artikel 33.5 skall dock gälla från och med dagen för offentliggörandet till och med påföljande 31 mars, såvida inte nya omräkningar görs enligt artikel 33.5.

5.   Utifrån uppgifter från behöriga myndigheter eller på deras vägnar skall Europeiska värdepapperstillsynskommittén på sin webbplats offentliggöra sammanställda och regelbundet uppdaterade förteckningar över följande:

a)

Alla systematiska internhandlare med avseende på en aktie som är upptagen till handel på en reglerad marknad.

b)

Alla aktier som tagits upp till handel på en reglerad marknad, med närmare uppgifter om

i)

den genomsnittliga omsättningen per dag, det genomsnittliga antalet genomförda transaktioner per dag och, för de aktier som uppfyller villkoren i artikel 22.1 a eller b (om tillämpligt), aktiespridningen i allmän ägo (free float),

ii)

för likvida aktier, genomsnittsvärdet på utförda order och standardstorleken på marknaden för aktien i fråga,

iii)

namnet på den behöriga myndighet som valt ut ytterligare likvida aktier i enlighet med artikel 22.3, och

iv)

den relevanta behöriga myndigheten.

6.   De behöriga myndigheterna skall säkerställa att uppgifterna enligt punkt 1 a–b offentliggörs första gången på den första handelsdagen i juli 2007, på grundval av referensperioden från och med den 1 april 2006 till och med den 31 mars 2007. Genom undantag från punkt 4 skall klassificeringen enligt detta offentliggörande gälla för femmånadersperioden från och med den 1 november 2007 till och med den 31 mars 2008.

KAPITEL V

UPPTAGANDE AV FINANSIELLA INSTRUMENT TILL HANDEL

Artikel 35

(Artikel 40.1 i direktiv 2004/39/EG)

Överlåtbara värdepapper

1.   Vid tillämpningen av artikel 40.1 i direktiv 2004/39/EG skall överlåtbara värdepapper anses vara fritt överlåtbara, om de kan handlas mellan en transaktions parter och därefter kan överlåtas utan begränsningar och när alla värdepapper inom samma kategori som värdepappret är likvärdiga.

2.   Överlåtbara värdepapper som omfattas av en överlåtelsebegränsning skall inte anses vara fritt överlåtbara, såvida inte begränsningen sannolikt inte orsakar störningar på marknaden.

3.   Är överlåtbara värdepapper inte till fullo betalda, får de anses vara fritt överlåtbara om åtgärder vidtagits för att deras överlåtelse inte skall begränsas och för att offentliggöra tillräcklig information om att de inte slutbetalats och om konsekvenserna av detta för aktieägarna.

4.   När en reglerad marknad utnyttjar sin befogenhet att besluta om en aktie skall tas upp till handel, skall den beakta följande vid bedömningen av om handeln med den aktien kan ske på ett rättvist, välordnat och effektivt sätt:

a)

Aktiernas spridning bland allmänheten.

b)

Sådan tidigare ekonomisk information, information om emittenten och dennes verksamhet som skall tas fram enligt direktiv 2003/71/EG eller som på annat sätt är eller kommer att vara allmänt tillgänglig.

5.   Ett överlåtbart värdepapper som är officiellt noterat enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG (7) och vars notering inte uppskjutits, skall anses vara fritt överlåtbart och kunna handlas på ett rättvist, välordnat och effektivt sätt.

6.   Vid tillämpningen av artikel 40.1 i direktiv 2004/39/EG skall den reglerade marknaden ta hänsyn till om följande kriterier är uppfyllda, när den bedömer om ett överlåtbart värdepapper enligt artikel 4.1.18 c i direktiv 2004/39/EG kan handlas på ett rättvist, välordnat och effektivt sätt, alltefter arten av det instrument som upptas till handel:

a)

Villkoren för värdepapperet är klara och otvetydiga och gör det möjligt att upprätta en korrelation mellan dess pris och priset eller annan värdemätare på den underliggande faktorn.

b)

Priset eller annan värdemätare på den underliggande faktorn är tillförlitligt och allmänt tillgängligt.

c)

Den allmänt tillgängliga informationen är tillräcklig för att värdera värdepapperet.

d)

Bestämmelserna om hur instrumentets avvecklingspris fastställs säkerställer att det korrekt återspeglar priset eller annan värdemätare på den underliggande faktorn.

e)

Om avvecklingen av instrumentet förutsätter eller möjliggör att ett underliggande värdepapper eller tillgång levereras i stället för kontantavveckling, finns det tillfredsställande bestämmelser som reglerar denna avveckling och leverans samt tillfredsställande sätt att få relevant information om det underliggande värdepapperet eller tillgången.

Artikel 36

(Artikel 40 i direktiv 2004/39/EG)

Andelar i fondföretag

1.   Oberoende av om ett fondföretag bildats i enlighet med direktiv 85/611/EEG, skall en reglerad marknad när fondföretagets andelar tas upp till handel verifiera att fondföretaget efterlever eller har efterlevt reglerna för registrering, anmälan och andra bestämmelser som är en förutsättning för företagets marknadsföring på denna marknads rättsliga område.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 85/611/EEG, annan gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning om fondföretag får medlemsstaterna tillåta att efterlevnaden av kraven enligt punkt 1 inte är ett nödvändigt villkor för att fondandelar skall få tas upp till handel på en reglerad marknad.

3.   Vid tillämpningen av artikel 40.1 i direktiv 2004/39/EG skall den reglerade marknaden ta hänsyn till följande, när den bedömer om handel med andelar i fondföretag av öppen typ kan ske på ett rättvist, välordnat och effektivt sätt:

a)

Fondandelarnas spridning bland allmänheten.

b)

Om det finns lämpliga arrangemang med marknadsgaranter eller om fondens förvaltningsbolag erbjuder lämpliga alternativ för investerarna att lösa in andelarna.

c)

Om investerarna får tillräckligt överblickbar information om andelarnas värde genom den periodiska rapporteringen av tillgångarnas nettovärde.

4.   Vid tillämpningen av artikel 40.1 i direktiv 2004/39/EG skall den reglerade marknaden ta hänsyn till följande, när den bedömer om handel med andelar i fondföretag av sluten typ kan ske på ett rättvist, välordnat och effektivt sätt:

a)

Fondandelarnas spridning bland allmänheten.

b)

Om investerarna får tillräckligt överblickbar information om andelarnas värde, antingen genom offentliggjord information om fondens investeringsstrategi eller genom den periodiska rapporteringen av tillgångarnas nettovärde.

Artikel 37

(Artikel 40.1 och 40.2 i direktiv 2004/39/EG)

Derivatkontrakt

1.   När reglerade marknader till handel tar upp finansiella instrument enligt avsnitt C.4–10 i bilaga I till direktiv 2004/39/EG, skall de kontrollera att följande villkor är uppfyllda:

a)

Villkoren i kontraktet som upprättar det finansiella instrumentet är klara och otvetydiga och möjliggör en korrelation mellan instrumentets pris och priset eller annan värdemätare på den underliggande faktorn.

b)

Priset eller annan värdemätare på den underliggande faktorn skall vara tillförlitligt och allmänt tillgängligt.

c)

Det skall finnas tillräckligt med allmänt tillgänglig information för att kunna värdera derivatkontraktet.

d)

Bestämmelserna om hur kontraktets avvecklingspris fastställs skall säkerställa att priset korrekt återspeglar priset eller annan värdemätare på den underliggande faktorn.

e)

Om avvecklingen av derivatkontraktet förutsätter eller möjliggör att ett underliggande värdepapper eller en tillgång levereras i stället för kontantavveckling, skall det finnas tillfredsställande förfaranden för marknadsaktörer att få relevant information om det underliggande värdepapperet eller tillgången samt för att avveckla och leverera det underliggande värdepapperet eller tillgången.

2.   När de berörda finansiella instrumenten är av en typ som anges i avsnitt C.5–7 eller C.10 i bilaga I till direktiv 2004/39/EG, skall punkt 1 b inte tillämpas om följande villkor uppfylls:

a)

Om priset eller annan värdemätare inte är allmänt tillgängliga, skall instrumentets kontrakt kunna erbjuda marknaden information om det underliggande instrumentets pris eller annan värdemätare eller göra det möjligt för marknaden att bedöma detta.

b)

Den reglerade marknaden skall se till att det finns lämpliga tillsynsförfaranden för övervakning av handel med och avveckling av sådana finansiella instrument.

c)

Den reglerade marknaden skall se till att avveckling och leverans, antingen fysisk leverans eller kontant avräkning, kan verkställas i enlighet med dessa finansiella instruments kontraktsvillkor.

KAPITEL VI

DERIVATINSTRUMENT

Artikel 38

(Artikel 4.1.2 i direktiv 2004/39/EG)

Andra derivatinstruments egenskaper

1.   Om ett kontrakt inte är ett avistaavtal enligt punkt 2 i denna artikel och inte omfattas av punkt 4, skall det vid tillämpningen av avsnitt C.7 i bilaga I till direktiv 2004/39/EG anses ha samma egenskaper som andra derivatinstrument och sakna kommersiella ändamål om det uppfyller följande villkor:

a)

Det uppfyller ett av följande kriterier:

i)

Det handlas på ett tredjelands handelsplattform, som fyller en liknande funktion som en reglerad marknad eller MTF-plattform.

ii)

Det anges uttryckligen att instrumentet skall handlas på eller omfattas av reglerna på en reglerad marknad, MTF-plattform eller sådant tredjelands handelsplattform.

iii)

Det anges uttryckligen att instrumentet skall motsvara ett kontrakt som handlas på en reglerad marknad, MTF-plattform eller sådant tredjelands handelsplattform.

b)

Antingen avvecklas det av en avvecklingsorganisation eller annan enhet som utför samma funktioner som en central motpart, eller också finns det bestämmelser om betalning av eller ställande av marginalsäkerhet enligt kontraktet.

c)

Det är standardiserat genom att särskilt priset, posten, leveransdatumet eller andra villkor främst bestäms med hänvisning till regelbundet offentliggjorda priser, standardposter eller standardiserade leveransdatum.

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 skall ett avistakontrakt innebära ett kontrakt om försäljning av en råvara, tillgång eller rättighet där det anges att leverans skall ske under den längsta av följande perioder:

a)

Två handelsdagar.

b)

Den period som på marknaden är allmänt accepterad som standardmässig leveransperiod för den råvaran, tillgången eller rättigheten.

Ett kontrakt är dock inte ett avistaavtal om avtalsparterna, oberoende av dess uttryckliga villkor, kommit överens om att leveransen av den underliggande faktorn skall senareläggas och inte ske under perioden enligt första stycket.

3.   Ett derivatkontrakt som avser en underliggande faktor enligt avsnitt C.10 i bilaga I till direktiv 2004/39/EG eller artikel 39, skall vid tillämpningen av det avsnittet anses ha egenskaper som andra derivatinstrument om ett av följande villkor uppfylls:

a)

Kontraktet avvecklas kontant eller kan avvecklas kontant på en eller flera parters önskan, om kontraktet inte upphör genom kontraktsbrott eller på annat sätt.

b)

Kontraktet handlas på en reglerad marknad eller MTF-plattform.

c)

Kontraktet uppfyller villkoren enligt punkt 1.

4.   Vid tillämpningen av avsnitt C.7 i bilaga I till direktiv 2004/39/EG skall ett kontrakt anses ha kommersiella ändamål och vid tillämpningen av avsnitten C.7–10 i den bilagan inte ha egenskaper som andra derivatinstrument, om det ingås med eller av en operatör eller förvaltare av energidistributionsnät, energibalanseringssystem eller rörledningsnät och tillgången och efterfrågan på energi måste balanseras vid en viss tidpunkt.

Artikel 39

(Artikel 4.1.2 i direktiv 2004/39/EG)

Derivatkontrakt i avsnitt C.10 i bilaga I till direktiv 2004/39/EG

Utöver derivatkontrakt enligt avsnitt C.10 i bilaga I till direktiv 2004/39/EG skall ett derivatkontrakt omfattas av det avsnittet, om det avser något av följande alternativ samt uppfyller kriterierna i det avsnittet och artikel 38.3:

a)

Bandbredd på telekomområdet.

b)

Lagringskapacitet för råvaror.

c)

Överförings- eller transportkapacitet för råvaror via kabel, rörledning eller annat sätt.

d)

Ersättning, lån, tillstånd, rättighet eller liknande tillgång som direkt avser leverans, distribution eller förbrukning av energi från förnybara källor.

e)

En geologisk, miljörelaterad eller annan fysisk variabel.

f)

Andra utbytbara tillgångar eller rättigheter som kan överföras, utom rättigheter att erhålla tjänster.

g)

Index eller mått som avser priset eller värdet av, eller transaktionsvolymen för, en tillgång, rättighet, tjänst eller skyldighet.

KAPITEL VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 40

Översyn

1.   Minst vartannat år, och efter att ha samrått med Europeiska värdepapperstillsynskommittén, skall kommissionen se över definitionen av begreppet ”transaktion” vid tillämpningen av denna förordning, tabellerna i bilaga II samt kriterierna för fastställande av likvida aktier enligt artikel 22.

2.   Kommissionen skall, efter att ha samrått med Europeiska värdepapperstillsynskommittén, se över bestämmelserna i artiklarna 38 och 39 när det gäller kriterier för vilka instrument som skall anses ha egenskaper som andra derivatinstrument eller ha kommersiella ändamål, eller som skall omfattas av avsnitt C.10 i bilaga I till direktiv 2004/39/EG om de övriga kriterier som anges i det avsnittet uppfylls av dessa instrument.

Kommissionen skall rapportera till Europaparlamentet och rådet samtidigt som den rapporterar i enlighet med artikel 65.3 a och d i direktiv 2004/39/EG.

3.   Kommissionen skall senast två år efter dagen för tillämpning av denna förordning efter samråd med Europeiska värdepapperstillsynskommittén ompröva tabell 4 i bilaga II och lämna rapport om resultaten av denna omprövning till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 41

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning skall tillämpas från och med den 1 november 2007, förutom artikel 11 samt artikel 34.5 och 34.6 som skall tillämpas från och med den 1 juni 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 augusti 2006.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 145, 30.4.2004, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2006/31/EG (EUT L 114, 27.4.2006, s. 60).

(2)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.

(3)  EGT L 375, 31.12.1985, s. 3. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG (EUT L 79, 24.3.2005, s. 9).

(4)  EGT L 191, 13.7.2001, s. 43.

(5)  EGT L 193, 18.7.1983, s. 1.

(6)  Se sidan 26 i detta nummer av EUT.

(7)  EGT L 184, 6.7.2001, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2005/1/EG.


BILAGA I

Tabell 1

Fältförteckning för rapportering

Fält

Beskrivning

1.

Identifiering av det rapporterande företaget

En unik kod för identifiering av det företag som utfört transaktionen.

2.

Handelsdag

Den dag då transaktionen utfördes.

3.

Handelstidpunkt

Tidpunkten när transaktionen utfördes, vilket skall anges i lokal tid för den behöriga myndighet som transaktionen rapporteras till samt motsvarande tidszon uttryckt som samordnad universaltid (UTC) +/- antal timmar.

4.

Köp-/säljindikator

Anger om transaktionen innebar köp eller försäljning för det rapporterande värdepappersföretaget, eller för kunden om rapporteringen sker till en kund.

5.

Handelskapacitet

Anger om företaget utförde transaktionen

för egen räkning (antingen för egen räkning eller för en kunds räkning), eller

på uppdrag av en kund och för dennes räkning.

6.

Identifiering av instrumentet

Denna skall bestå av följande:

En unik kod som, i förekommande fall, fastställs av den behöriga myndigheten till vilken rapporten lämnas och som identifierar det finansiella instrument som är föremålet för transaktionen.

Om det finansiella instrumentet inte har en unik identifieringskod, måste rapporten innehålla instrumentets namn eller, vid derivatkontrakt, kontraktets egenskaper.

7.

Instrumentkodtyp

Den kodtyp som används för att rapportera instrumentets värdepapperskod.

8.

Identifiering av det underliggande instrumentet

Tillämplig identifiering av det instrument som är underliggande tillgång i ett derivatkontrakt samt det överlåtbara värdepapper som ingår enligt artikel 4.1.18 c i direktiv 2004/39/EG.

9.

Kodtyp för identifiering av underliggande instrument

Den kodtyp som används för att rapportera det underliggande instrumentet.

10.

Instrumenttyp

Harmoniserad klassificering av det finansiella instrument som är föremålet för transaktionen. Beskrivningen måste åtminstone utvisa om instrumentet tillhör en av de högsta kategorierna enligt en enhetlig, internationellt accepterad, standard för klassificering av finansiella instrument.

11.

Förfallodag

Förfallodagen för en obligation eller annan form av skuldförbindelse eller ett derivatkontrakts lösendag/förfallodag.

12.

Typ av derivatkontrakt

Den harmoniserade beskrivningen av typen av derivatkontrakt bör göras i överensstämmelse med någon av de högsta kategorierna enligt en enhetlig, internationellt accepterad, standard för klassificering av finansiella instrument.

13.

Försäljning/köp

Specificering av om en option eller ett annat finansiellt instrument avser försäljning eller köp.

14.

Lösenpris

Lösenpriset för en option eller ett annat finansiellt instrument.

15.

Prismultiplikator

Antal andelar av det berörda finansiella instrumentet som ingår i en handelspost, till exempel antalet derivatkontrakt eller värdepapper som ingår i ett kontrakt.

16.

Pris per enhet

Pris per värdepapper eller derivatkontrakt exklusive kommission och (i tillämpliga fall) upplupen ränta. När det gäller skuldebrev får priset antingen uttryckas i en valuta eller som en procentsats.

17.

Anmärkning om pris

Den valuta i vilken priset är angivet. Om priset på en obligation eller en annan skuldförbindelse uttrycks som en procentsats, skall procentsatsen anges.

18.

Kvantitet

Antalet enheter av finansiella instrument, obligationers nominella värde eller antalet derivatkontrakt som ingår i transaktionen.

19.

Anmärkning om kvantitet

En uppgift om huruvida kvantiteten avser antalet finansiella instrument, obligationernas nominella värde eller antalet derivatkontrakt.

20.

Motpart

Identifiering av en motpart i en transaktion. Identifieringen skall innehålla följande:

Om motparten är ett värdepappersföretag: en för företaget unik kod som, i förekommande fall, fastställs av den behöriga myndigheten till vilken rapporten lämnas.

Om motparten är en reglerad marknad, MTF-plattform eller enhet som agerar som dess centrala motpart: den unika harmoniserade identifieringskoden för den marknad, MTF-plattform eller enhet som agerar som central motpart, enligt vad som anges i den förteckning som offentliggjorts av den behöriga myndigheten i den enhetens hemmedlemsstat i enlighet med artikel 12.2.

Om motparten inte är ett värdepappersföretag, en reglerad marknad, MTF-plattform eller enhet som agerar som central motpart: motparten skall identifieras som ”kund/klient” till det värdepappersföretag som utförde transaktionen.

21.

Identifiering av plats

Identifiering av den plats där transaktionen utfördes. Identifieringen skall innehålla följande:

Om den är en handelsplats: dess unika harmoniserade identifieringskod.

I övriga fall: koden ”OTC”.

22.

Transaktionens referensnummer

Ett unikt identifieringsnummer för transaktionen som tillhandahålls av värdepappersföretaget eller av tredje part som rapporterar för dess räkning.

23.

Makuleringsmarkering

Uppgift om att transaktionen har makulerats.

Tabell 2

Kompletterande uppgifter för behöriga myndigheter

Fält

Beskrivning

1.

Identifiering av det rapporterande företaget

Om en unik kod, som det hänvisas till i tabell 1 i bilaga I, inte räcker för att identifiera motparten, bör de behöriga myndigheterna genomföra lämpliga åtgärder som säkerställer identifieringen av motparten.

6.

Identifiering av instrumentet

Den unika kod skall användas som alla behöriga myndigheter har kommit överens om och som är tillämplig på det berörda finansiella instrumentet.

20.

Motpart

Om en unik kod, som det hänvisas till i tabell 1 i bilaga I, inte räcker för att identifiera motparten, bör de behöriga myndigheterna genomföra lämpliga åtgärder som säkerställer identifieringen av motparten.


BILAGA II

Tabell 1

Information som skall offentliggöras enligt artikel 17

Typ av system

Systembeskrivning

Sammanfattning av den information som skall offentliggöras enligt artikel 17

Handelssystem med orderbok i form av löpande auktioner

Ett system som med hjälp av en orderbok och en handelsalgoritm fortlöpande automatiskt matchar säljorder mot köporder utifrån bästa tillgängliga pris.

Det sammanlagda antalet order och de aktier dessa representerar på varje prisnivå och för minst de fem bästa köp- och säljpriserna.

Budbaserat handelssystem

Ett system där transaktionerna genomförs på grundval av fasta bud som fortlöpande tillhandahålls deltagarna, vilket kräver att storleken på marknadsgaranternas bud balanserar marknadsgarantens risk och medlemmarnas eller deltagarnas behov av att handla på en affärsmässig budnivå.

Det bästa köp- och säljbudet från varje marknadsgarant i aktien, tillsammans med volymerna till dessa priser.

Handelssystem med periodiskt återkommande auktioner

Ett system som matchar order genom periodiskt återkommande auktioner och en automatisk handelsalgoritm.

Auktionssystemets bästa pris enligt handelsalgoritmen och den volym som potentiellt kan genomföras till det priset.

Andra handelssystem än ovan

En hybridmodell som överensstämmer med flera av systemen ovan eller ett system med annan prisbildningsprocess än dessa.

Tillräcklig information vad gäller aktiens orderdjup eller kurs samt intresset för handel med den aktien. Särskilt skall de fem bästa köp- och säljkurserna eller varje marknadsgarants köp- och säljbud för aktien offentliggöras, om prisbildningsmekanismens karaktär så tillåter.

Tabell 2

Order av större omfattning än normalt på marknaden

(euro)

Klassificering av genomsnittlig dagsomsättning

(GDO)

GDO < 500 000

500 000 ≤ GDO < 1 000 000

1 000 000 ≤ GDO < 25 000 000

25 000 000 ≤ GDO < 50 000 000

GDO ≥ 50 000 000

Minsta storlek på order av större omfattning än normalt på marknaden

50 000

100 000

250 000

400 000

500 000

Tabell 3

Standardvolymer på marknaden

(euro)

Klassificering av transaktioners genomsnittsvärde

(TGV)

TGV < 10 000

10 000 ≤  TGV < 20 000

20 000 ≤ TGV < 30 000

30 000 ≤ TGV < 40 000

40 000 ≤ TGV < 50 000

50 000 ≤ TGV < 70 000

70 000 ≤ TGV < 90 000

osv.

Standardstorleken på marknaden

7 500

15 000

25 000

35 000

45 000

60 000

80 000

osv.

Tabell 4

Trösklar och tidsfrister för uppskjutet offentliggörande

Tabellen nedan visar den minsta berättigande transaktionsvolymen för respektive tillåten försening av offentliggörande och klass av aktiers genomsnittliga dagsomsättning (GDO).

 

Klassificering av aktiers genomsnittliga dagsomsättning (GDO)

GDO < EUR 100 000

EUR 100 000 ≤ GDO < EUR 1 000 000

EUR 1 000 000 ≤ GDO < EUR 50 000 000

GDO ≥ EUR 50 000 000

Minsta berättigande transaktionsvolym för tillåten försening

Tillåten försening av offentliggörande

60 minuter

EUR 10 000

Den största av 5 % av GDO och EUR 25 000

Den lägsta av 10 % av GDO och EUR 3 500 000

Den lägsta av 10 % av GDO och EUR 7 500 000

180 minuter

EUR 25 000

Den största av 15 % av GDO och EUR 75 000

Den lägsta av 15 % av GDO och EUR 5 000 000

Den lägsta av 20 % av GDO och EUR 15 000 000

Till handelsdagens slut (eller överföring till middagstid nästa handelsdag om handeln inleddes under handelsdagens två sista timmar)

EUR 45 000

Den största av 25 % av GDO och EUR 100 000

Den lägsta av 25 % av GDO och EUR 10 000 000

Den lägsta av 30 % av GDO och EUR 30 000 000

Till slutet på handelsdagen efter handeln

EUR 60 000

Den största av 50 % av GDO och EUR 100 000

Den största av 50 % av GDO och EUR 1 000 000

100 % av GDO

Till slutet på andra handelsdagen efter handeln

EUR 80 000

100 % av GDO

100 % av GDO

250 % av GDO

Till slutet på tredje handelsdagen efter handeln

 

250 % av GDO

250 % av GDO