Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008L0010.pdf

19.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 76/33


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/10/EG

av den 11 mars 2008

om ändring av direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 47.2,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (4) anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller att komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (6) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i EG-fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör ges behörighet att anta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktiv 2004/39/EG i syfte att beakta den tekniska utvecklingen på de finansiella marknaderna och säkerställa en enhetlig tillämpning av det direktivet. Dessa åtgärder avser att fastställa definitioner och ändra tillämpningsområdet för undantag från det direktivet, att vidareutveckla eller komplettera bestämmelserna i det direktivet om krav på organisationen av verksamheten eller villkor för verksamheten i värdepappersföretag eller kreditinstitut och att lägga till detaljerade specifikationer av de insynskrav före och efter handel som åläggs de olika handelsplatserna i det direktivet. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2004/39/EG genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

I direktiv 2004/39/EG föreskrivs en tidsbegränsning när det gäller kommissionens genomförandebefogenheter. I sitt uttalande om beslut 2006/512/EG förklarade Europaparlamentet, rådet och kommissionen att beslut 2006/512/EG ger en övergripande och tillfredsställande lösning på Europaparlamentets önskan om att kontrollera genomförandet av rättsakter som antagits enligt medbeslutandeförfarandet, och att kommissionens genomförandebefogenheter följaktligen inte bör vara tidsbegränsade. Europaparlamentet och rådet har också förklarat att de kommer att se till att de förslag som syftar till att upphäva bestämmelser i rättsakter som föreskriver tidsbegränsningar för delegering av genomförandebefogenheter till kommissionen antas så fort som möjligt. Efter införandet av det föreskrivande förfarandet med kontroll bör bestämmelsen om tidsbegränsning i direktiv 2004/39/EG upphävas.

(6)

Kommissionen bör regelbundet utvärdera hur bestämmelserna om kommissionens genomförandebefogenheter fungerar för att göra det möjligt för Europaparlamentet och rådet att avgöra om omfattningen av dessa befogenheter och förfarandereglerna för kommissionen är lämpliga och om de garanterar både effektivitet och demokratisk ansvarsskyldighet.

(7)

Direktiv 2004/39/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Eftersom de ändringar av direktiv 2004/39/EG som görs genom det här direktivet är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarandet, behöver de inte införlivas av medlemsstaterna. Det är därför inte nödvändigt att föreskriva bestämmelser i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Direktiv 2004/39/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.3 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”, i enlighet med förfarandet i artikel 64.2” ska utgå.

b)

Följande mening ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 64.2.”

2.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 i punkt 1 ska orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 64.2” utgå.

b)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 64.2” ska utgå.

ii)

Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder som anges i denna artikel och som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 64.2.”

3.

Artikel 13.10 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 64.2” ska utgå.

b)

Följande mening ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 64.2.”

4.

I andra och tredje stycket i artikel 15.3 ska orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 64.2” ersättas med ”i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 64.3”.

5.

Artikel 18.3 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 64.2” ska utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder som anges i första stycket och som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 64.2.”

6.

Artikel 19.10 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 64.2” ska utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder som anges i första stycket och som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 64.2.”

7.

Artikel 21.6 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 64.2” ska utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder som anges i första stycket och som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 64.2.”

8.

Artikel 22.3 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 64.2” ska utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder som anges i första stycket och som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 64.2.”

9.

Artikel 24.5 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 64.2” ska utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder som anges i första stycket och som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 64.2.”

10.

Artikel 25.7 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 64.2” ska utgå.

b)

Följande mening ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 64.2.”

11.

Artikel 27.7 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 64.2” ska utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder som anges i första stycket och som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 64.2.”

12.

Artikel 28.3 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 64.2” ska utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder som anges i första stycket och som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 64.2.”

13.

Artikel 29.3 ska ändras på följande sätt:

a)

I första stycket ska orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 64.2” utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder som anges i första stycket och som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 64.2.”

14.

Artikel 30.3 ska ändras på följande sätt:

a)

I första stycket ska orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 64.2” utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder som anges i första stycket och som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 64.2.”

15.

Artikel 40.6 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 64.2” ska utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder som anges i första stycket och som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 64.2.”

16.

Artikel 44.3 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 64.2” ska utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder som anges i första stycket och som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 64.2.”

17.

Artikel 45.3 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 64.2” ska utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder som anges i första stycket och som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 64.2.”

18.

Artikel 56.5 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 64.2” ska utgå.

b)

Följande mening ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 64.2.”

19.

I artikel 58.4 ska orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 64.2” ersättas med ”i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 64.3”.

20.

Artikel 64 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt, ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.”

c)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   Senast den 31 december 2010, och därefter minst vart tredje år, ska kommissionen se över bestämmelserna om sina genomförandebefogenheter och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om hur dessa befogenheter fungerar. I denna rapport ska man särskilt undersöka om kommissionen behöver föreslå ändringar av detta direktiv i syfte att garantera en lämplig avgränsning av de genomförandebefogenheter som den tilldelats. En slutsats om huruvida en ändring behövs eller ej ska åtföljas av en detaljerad redogörelse för skälen som rättfärdigar denna slutsats. Vid behov ska rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av bestämmelserna om kommissionens genomförandebefogenheter.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARCIC

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  EUT C 39, 23.2.2007, s. 1.

(3)  Europaparlamentets yttrande avgivet den 14 november 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(4)  EUT L 145, 30.4.2004, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2007/44/EG (EUT L 247, 21.9.2007, s. 1).

(5)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.