Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008L0022.pdf

19.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 76/50


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/22/EG

av den 11 mars 2008

om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter, vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 44 och 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG (4) anges det att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (5).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (6) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör ges befogenhet att anta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra direktiv 2004/109/EG i syfte att förtydliga de tekniska aspekterna av vissa av definitionerna i direktivet, särskilt den maximala längden på den normala korta avvecklingstiden, sammanställningen över handelsdagar, de omständigheter under vilka en person borde ha fått reda på förvärvet eller avyttringen av aktier med rösträtt samt de villkor för oberoende som ska uppfyllas av marknadsgaranter och förvaltningsbolag; att beakta den tekniska utvecklingen på de finansiella marknaderna; att närmare definiera vad som avses med översiktlig granskning och att definiera det obligatoriska innehållet i den kortfattade sammanställningen av räkenskaperna; att vidareutveckla förfarandena för anmälan och information om stora aktieinnehav och förfarandena för att lämna obligatorisk information till den behöriga myndigheten i emittentens hemmedlemsstat; att fastställa minimikrav för offentliggörande av obligatorisk information och för inrättande av mekanismer för lagring. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2004/109/EG, bland annat genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

I direktiv 2004/109/EG fastställs att kommissionens genomförandebefogenheter ska vara tidsbegränsade. Europaparlamentet, rådet och kommissionen har i sitt uttalande om beslut 2006/512/EG konstaterat att beslut 2006/512/EG ger en övergripande och tillfredsställande lösning på Europaparlamentets önskan om att kontrollera genomförandet av rättsakter som antagits enligt medbeslutandeförfarandet, och att kommissionens genomförandebefogenheter därför inte ska vara tidsbegränsade. Europaparlamentet och rådet förklarade också att de kommer att se till att förslag i syfte att upphäva bestämmelser i rättsakter som föreskriver tidsbegränsningar för delegering av genomförandebefogenheter till kommissionen antas så fort som möjligt. Efter det att det föreskrivande förfarandet med kontroll har införts bör bestämmelsen om tidsbegränsningen i direktiv 2004/109/EG utgå.

(6)

Kommissionen bör regelbundet utvärdera hur bestämmelserna om kommissionens genomförandebefogenheter fungerar för att göra det möjligt för Europaparlamentet och rådet att avgöra om omfattningen av dessa befogenheter och förfarandereglerna för kommissionen är lämpliga och om de garanterar både effektivitet och demokratisk ansvarsskyldighet.

(7)

Direktiv 2004/109/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Eftersom de ändringar av direktiv 2004/109/EG som görs genom det här direktivet är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarandet, behöver de inte införlivas av medlemsstaterna. Det är därför inte nödvändigt att föreskriva bestämmelser i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Direktiv 2004/109/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.3 ska ersättas med följande:

”3.   I syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att kunna garantera att punkt 1 tillämpas enhetligt, ska kommissionen, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 27.2 och 27.2a, anta genomförandeåtgärder rörande definitionerna i punkt 1.

Kommissionen ska särskilt

a)

för tillämpning av punkt 1 i ii fastställa enligt vilket förfarande en emittent ska utöva möjligheten till val av hemmedlemsstat,

b)

där så är lämpligt med avseende på val av hemmedlemsstat enligt punkt 1 i ii anpassa den föreskrivna perioden på tre år beroende på emittentens resultat och mot bakgrund av eventuella nya krav i gemenskapslagstiftningen på upptagande till handel på reglerade marknader,

c)

för tillämpningen av punkt 1.1 upprätta en vägledande förteckning över utrustning som inte ska anses vara elektroniska hjälpmedel och därvid ta hänsyn till bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (7) i enlighet med det förfarande som avses i artikel 27.2.

De åtgärder i andra stycket punkt a och b som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27.2a.

2.

Artikel 5.6 ska ändras på följande sätt:

a)

I första stycket ska orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 27.2” utgå.

b)

Det tredje stycket ska ersättas med följande:

”De åtgärder som avses i punkt a ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 27.2. De åtgärder i led b och c, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27.2a.

Där så är lämpligt får kommissionen också anpassa den femårsperiod som avses i punkt 1. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27.2a.”

3.

Artikel 9.7 ska ersättas med följande:

”7.   Kommissionen ska anta genomförandeåtgärder i syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att försäkra sig om en enhetlig tillämpning av punkterna 2, 4 och 5. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27.2a.

Kommissionen ska särskilt specificera den maximala längden på den ’korta avvecklingstid’ som avses i punkt 4 i denna artikel och lämpliga kontrollmekanismer för den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27.2a.

Dessutom får kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 27.2 upprätta en förteckning över de händelser som avses i punkt 2 i denna artikel.”

4.

Artikel 12.8 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 27.2” ska utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27.2a.”

5.

Artikel 13.2 ska ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 27.2” ska utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27.2a.”

6.

Artiklarna 14.2, 17.4 och 18.5 ska var och en ändras på följande sätt:

a)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 27.2” ska utgå.

b)

Följande mening ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27.2a.”

7.

Artikel 19.4 ska ändras på följande sätt:

a)

I första stycket ska orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 27.2” utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder i första och andra stycket som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27.2a.”

8.

Artikel 21.4 ska ändras på följande sätt:

a)

I första stycket ska orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 27.2” utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”De åtgärder i första, andra och tredje stycket som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27.2a.”

9.

Artikel 23 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 ska ändras på följande sätt:

i)

Följande stycke ska införas efter det första stycket:

”I det sammanhang som omfattas av första stycket led ii ska kommissionen också anta genomförandeåtgärder för bedömningen av standarder som är relevanta för emittenter i mer än ett land. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27.2a.”

ii)

Följande stycke ska läggas till:

”I det sammanhang som omfattas av förra stycket ska kommissionen också anta genomförandeåtgärder som syftar till att upprätta allmänna likvärdighetskriterier avseende redovisningsstandarder som är relevanta för emittenter i mer än ett land. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27.2a.”

b)

Punkt 5 ska ändras på följande sätt:

i)

Orden ”i enlighet med förfarandet i artikel 27.2” ska utgå.

ii)

Följande mening ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27.2a.”

c)

Följande stycke ska läggas till i punkt 7:

”Kommissionen ska också anta genomförandeåtgärder som syftar till att upprätta allmänna likvärdighetskriterier för första stycket. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27.2a.”

10.

Artikel 27 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas:

”2a.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:

”3.   Senast den 31 december 2010, och därefter minst vart tredje år, ska kommissionen se över bestämmelserna om sina genomförandebefogenheter och lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet om hur dessa befogenheter fungerar. I denna rapport ska man särskilt undersöka om kommissionen behöver föreslå ändringar av detta direktiv i syfte att garantera en lämplig avgränsning av de genomförandebefogenheter som den tilldelats. Slutsatsen om huruvida en ändring behövs eller ej ska åtföljas av en detaljerad motivering. Vid behov ska rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av bestämmelserna om kommissionens genomförandebefogenheter.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARCIC

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  EUT C 39, 23.2.2007, s. 1.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 14 november 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(4)  EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.

(5)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.

(7)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 2006/96/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 81).”