Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32010L0078.pdf

15.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/120


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/78/EU

av den 24 november 2010

om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 50, 53.1, 62 och 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

Under finanskrisen 2007 och 2008 framträdde betydande brister i den finansiella tillsynen, såväl i fråga om enskilda fall som när det gäller det finansiella systemet som helhet. De nationellt baserade tillsynsmodellerna har inte hållit jämna steg med den finansiella globaliseringen och den faktiska utvecklingen på de integrerade och sammanlänkade europeiska finansmarknaderna, där många finansinstitut opererar över nationsgränserna. Genom krisen uppdagades brister när det gäller samarbete, samordning, konsekvens i tillämpningen av unionsrätten och ömsesidigt förtroende mellan de nationella behöriga myndigheterna.

(2)

I ett flertal resolutioner före och under finanskrisen har Europaparlamentet uppmanat till en förändring i riktning mot en mer integrerad europeisk tillsyn, för att säkerställa verkligt likvärdiga förutsättningar för alla aktörer på unionsnivå och avspegla finansmarknadernas ökande integration i unionen (i dess resolutioner av den 13 april 2000 om kommissionens meddelande om att genomföra handlingsramen för finansmarknaderna: en handlingsplan, av den 21 november 2002 om tillsynsregler i Europeiska unionen, av den 11 juli 2007 om politiken på området finansiella tjänster (2005–2010) – vitbok, av den 23 september 2008 med rekommendationer till kommissionen om hedgefonder och private equity och av den 9 oktober 2008 med rekommendationer till kommissionen om uppföljningen av Lamfalussyprocessen: framtida tillsynsstrukturer, och i sina ståndpunkter av den 22 april 2009 om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) och av den 23 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kreditvärderingsinstitut).

(3)

I november 2008 gav kommissionen en högnivågrupp med Jacques de Larosière som ordförande i uppdrag att ge rekommendationer om hur tillsynsordningarna i Europa skulle kunna förstärkas så att de bättre skyddar medborgarna och återställer förtroende för det finansiella systemet. Högnivågruppen rekommenderade i sin slutrapport, som lades fram den 25 februari 2009 (”de-Larosière-rapporten”), att tillsynsramarna skulle förstärkas för att minska risken för och mildra effekterna av framtida finanskriser. Högnivågruppen rekommenderade långtgående reformer av tillsynsstrukturen för den finansiella sektorn i unionen. Gruppen rekommenderade också att ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS) skulle inrättas, bestående av tre europeiska tillsynsmyndigheter (nedan kallade de europeiska tillsynsmyndigheterna), en för tillsyn över banksektorn, en för värdepapperssektorn och en för försäkrings- och tjänstepensionssektorn; dessutom rekommenderades inrättande av ett europeiskt systemriskråd.

(4)

I sitt meddelande av den 4 mars 2009 med titeln ”Främja återhämtning i Europa” föreslog kommissionen att förslag till lagstiftning om inrättande av ESFS skulle läggas fram, och i meddelandet av den 27 maj 2009 med titeln ”Den finansiella tillsynen i Europa” presenterade den närmare hur strukturen för detta nya tillsynssystem skulle kunna utformas.

(5)

I sina slutsatser av den 18 och 19 juni 2009 rekommenderade Europeiska rådet att ett europeiskt system för finansiell tillsyn, bestående av tre nya europeiska tillsynsmyndigheter, skulle inrättas. Systemet bör syfta till att förbättra kvalitet och enhetlighet i den nationella tillsynen, stärka kontrollen av gränsöverskridande företag och inrätta ett enhetligt europeiskt regelverk som bör tillämpas på alla finansinstitut på den inre marknaden. Europeiska rådet framhöll vidare att de europeiska tillsynsmyndigheterna också bör ha tillsynsbefogenheter när det gäller kreditvärderingsinstitut och uppmanade kommissionen att lämna konkreta förslag på hur ESFS skulle kunna agera kraftfullt i krissituationer.

(6)

Den 23 september 2009 antog kommissionen förslag till tre förordningar om inrättande av ESFS, inbegripet skapandet av de tre europeiska tillsynsmyndigheterna.

(7)

För att ESFS ska fungera effektivt krävs det ändringar av unionsrättsakter när det gäller de tre europeiska tillsynsmyndigheternas verksamhetsområde. Sådana ändringar avser fastställandet av räckvidden för vissa befogenheter som de europeiska tillsynsmyndigheterna har, integrationen av vissa befogenheter som föreskrivs i unionsrättsakter samt ändringar som ska se till att de europeiska tillsynsmyndigheternas verksamhet fungerar smidigt och effektivt inom ramen för ESFS.

(8)

Inrättandet av de tre europeiska tillsynsmyndigheterna bör åtföljas av utarbetandet av en enda regelbok för att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning och därigenom bidra till att den inre marknaden fungerar mer effektivt.

(9)

Enligt förordningarna om inrättande av ESFS får de europeiska tillsynsmyndigheterna utarbeta förslag till tekniska standarder inom de områden som särskilt anges i den tillämpliga lagstiftningen, vilka ska läggas fram för kommissionen för antagande i enlighet med artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) i form av delegerade akter eller genomförandeakter. En första grupp av sådana områden bör anges i detta direktiv, utan att det påverkar möjligheten att lägga till ytterligare områden i framtiden.

(10)

I den tillämpliga lagstiftningen bör det fastställas inom vilka områden som de europeiska tillsynsmyndigheterna har befogenhet att utarbeta förslag till tekniska standarder och hur de ska antas. I den tillämpliga lagstiftningen bör fastställas de delar, villkor och specifikationer som anges i artikel 290 i EUF-fördraget när det gäller delegerade akter.

(11)

Vilka områden som ska omfattas av tekniska standarder bör fastställas genom att det görs en lämplig avvägning så att det införs en enda uppsättning harmoniserade regler utan att regelverket och verkställigheten kompliceras i onödan. Här bör endast sådana områden väljas ut där enhetliga tekniska regler på ett väsentligt och effektivt sätt kan bidra till att syftet med den relevanta lagstiftningen uppnås, samtidigt som det säkerställs att de politiska ställningstagandena görs av Europaparlamentet, rådet och kommissionen i enlighet med de gängse förfarandena.

(12)

De frågor som behandlas i tekniska standarder bör vara av genuint teknisk karaktär där tillsynsexperters sakkunskap behövs för utarbetandet. Genom de tekniska standarder som antagits som delegerade akter bör man ytterligare utveckla, specificera och fastställa villkor för konsekvent harmonisering av reglerna i de grundläggande rättsakter som har antagits av Europaparlamentet och rådet för att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakten. Tekniska standarder som antagits som genomförandeakter bör fastställa villkor för en enhetlig tillämpning av rättsligt bindande unionsakter. Tekniska standarder bör inte innehålla politiska ställningstaganden.

(13)

Vad gäller tekniska standarder för tillsyn är det lämpligt att införa det förfarande som föreskrivs i artiklarna 10–14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) (4), i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) (5) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (6). Tekniska standarder för genomförande bör antas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 1094/2010 och i förordning (EU) nr 1095/2010. Europeiska rådet har ställt sig bakom Lamfalussymodellen med fyra nivåer, som syftar till att göra lagstiftningsprocessen för unionens finansiella lagstiftning effektivare och mer transparent. Kommissionen har befogenhet att anta nivå 2-åtgärder inom många områden, och ett stort antal nivå 2-förordningar och nivå 2-direktiv från kommissionen är i kraft. Om de tekniska standarderna för tillsyn utarbetas för att ytterligare utveckla, specificera eller fastställa tillämpningsvillkoren för sådana nivå 2-åtgärder, bör de antas först när den tillämpliga nivå 2-åtgärden har antagits och bör vara kompatibel med innehållet i den nivå 2-åtgärden.

(14)

Bindande tekniska standarder bidrar till en enhetlig uppsättning regler för lagstiftningen om finansiella tjänster, vilket Europeiska rådet stödde i sina slutsatser från juni 2009. I den mån vissa krav i unionens lagstiftningsakter inte är helt harmoniserade och i enlighet med försiktighetsprincipen för tillsyn bör bindande tekniska standarder som utvecklar, specificerar eller fastställer tillämpningsvillkoren för dessa krav inte hindra att medlemsstater begär ytterligare uppgifter eller inför strängare krav. Tekniska standarder bör därför medge att medlemsstaterna gör så inom specifika områden när lagstiftningsakterna lämnar ett sådant utrymme.

(15)

Som fastställs i förordningarna om inrättande av ESFS bör de europeiska tillsynsmyndigheterna i tillämpliga fall genomföra öppna offentliga samråd vad gäller de tekniska standarderna och analysera de potentiella kostnaderna och fördelarna innan dessa standarder lämnas till kommissionen.

(16)

Tekniska standarder bör kunna omfatta övergångsåtgärder där lämpliga tidsfrister anges, om kostnaderna för ett omedelbart genomförande är orimliga i förhållande till nyttan.

(17)

I förordningarna om inrättande av ESFS föreskrivs en mekanism för att lösa tvister mellan nationella behöriga myndigheter. Om en behörig myndighet ogillar en annan behörig myndighets förfarande, med avseende på innehållet i någon av dennas åtgärder eller på grund av att den avstått från att vidta åtgärder inom ett område som specificeras i unionsrättsakter i enlighet med förordning (EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010, där den tillämpliga lagstiftningen kräver samarbete, samordning eller gemensamma beslut av nationella behöriga myndigheter från mer än en medlemsstat, bör de europeiska tillsynsmyndigheterna på begäran av en av de berörda behöriga myndigheterna kunna bistå dessa myndigheter med att nå fram till en överenskommelse inom den tidsfrist som fastställs av de europeiska tillsynsmyndigheterna, vilken bör beakta eventuella relevanta tidsfrister i den tillämpliga lagstiftningen och hur komplex och brådskande tvisten är. Om en sådan tvist kvarstår, bör de europeiska tillsynsmyndigheterna kunna avgöra tvisten.

(18)

Enligt förordningarna om inrättande av de europeiska tillsynsmyndigheterna ska sektorsspecifik lagstiftning ange när tvistlösningsmekanismen får användas för att lösa tvister mellan nationella behöriga myndigheter. Detta direktiv bör fastställa en första grupp med sådana fall, och bör inte hindra tillägg av ytterligare fall i framtiden. Detta direktiv bör inte hindra de europeiska tillsynsmyndigheterna från att agera i enlighet med andra befogenheter eller utföra uppgifter som specificeras i förordningarna om deras inrättande, inklusive icke-bindande medling, och sörja för en konsekvent, effektiv och ändamålsenlig tillämpning av unionsrättsakterna. Inom områden där det redan finns någon form av icke-bindande medling i den tillämpliga rättsakten eller där det förekommer tidsfrister för gemensamma beslut som ska fattas av en eller flera nationella behöriga myndigheter, krävs det dessutom ändringar för att säkerställa klarhet och minsta möjliga avbrott i processen för att nå ett gemensamt beslut, men också att de europeiska tillsynsmyndigheterna vid behov ska kunna lösa tvister. Det bindande förfarandet för att lösa tvister är avsett att klara ut situationer där nationella behöriga myndigheter inte själva mellan sig kan lösa förfarandefrågor eller väsentliga problem när det gäller att följa unionsrättsakter.

(19)

Detta direktiv bör därför identifiera de situationer där man behöver lösa förfarandefrågor eller väsentliga problem när det gäller att följa unionsrätten och där de nationella behöriga myndigheterna inte kan lösa problemet på egen hand. I sådana fall bör en av de berörda nationella behöriga myndigheterna hänskjuta frågan till den berörda europeiska tillsynsmyndigheten. Denna europeiska tillsynsmyndighet bör handla i enlighet med dess inrättandeförordning och detta direktiv. Den berörda europeiska tillsynsmyndigheten bör med bindande verkan för de berörda behöriga myndigheterna kunna begära att de berörda behöriga myndigheterna vidtar särskilda åtgärder eller avstår från åtgärder för att lösa problemet och för att säkerställa förenligheten med unionsrätten. I fall där den tillämpliga unionsrättsakten ger medlemsstaterna beslutanderätt, bör den europeiska tillsynsmyndighetens beslut inte kunna ersätta de behöriga myndigheternas utövande av denna beslutanderätt i enlighet med unionsrätten.

(20)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (7) föreskrivs medling eller gemensamma beslut för att fastställa betydande filialer för deltagande i tillsynskollegier, modellvalidering och riskvärdering av grupper. Inom samtliga dessa områden bör det i ändringarna klart anges att om det uppstår en tvist under den föreskrivna tidsperioden kan Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten) lösa denna tvist med hjälp av det förfarande som anges i förordning (EU) nr1093/2010. På så sätt blir det tydligt, även om Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten) inte bör ersätta behöriga myndigheters utövande av beslutanderätt i enlighet med unionsrätten, att tvister kan lösas och samarbete stärkas innan ett slutligt beslut fattas eller utfärdas till ett institut.

(21)

För att säkerställa en smidig övergång av de verksamhetsuppgifter som i dag ombesörjs av europeiska banktillsynskommittén, kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner och europeiska värdepapperstillsynskommittén till de nya europeiska tillsynsmyndigheterna bör hänvisningarna till dessa kommittéer i relevant lagstiftning bytas ut mot hänvisningar till Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) respektive Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten).

(22)

För att de nya ramar som föreskrivs i EUF-fördraget ska få full verkan är det nödvändigt att anpassa och ersätta de genomförandebefogenheter som anges i artikel 202 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) med tillämpliga bestämmelser i enlighet med artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget. Denna översyn bör slutföras inom tre år från och med Lissabonfördragets ikraftträdande och de kvarstående befogenheter som tilldelas enligt artikel 202 i EG-fördraget bör upphöra att gälla den dagen.

(23)

Anpassningen av kommittéförfaranden till EUF-fördraget, och i synnerhet till artiklarna 290 och 291, bör ske från fall till fall. För att beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och specificera de krav som fastställs genom de direktiv som ändras genom detta direktiv bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget.

(24)

Europaparlamentet eller rådet bör kunna invända mot den delegerade akten inom en period på tre månader från delgivningsdagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ bör denna frist kunna förlängas med tre månader i fråga om väsentliga problemområden. Europaparlamentet och rådet bör också ha möjlighet att underrätta de övriga institutionerna om sina avsikter att inte invända. Ett sådant tidigt godkännande av delegerade akter är särskilt lämpligt om en tidsfrist måste respekteras, till exempel när det finns tidsplaner i grundakten för kommissionens rätt att anta delegerade akter.

(25)

I förklaringen (nr 39) om artikel 290 i EUF-fördraget, som fogats till slutakten från den regeringskonferens som antog Lissabonfördraget, noterade konferensen kommissionens avsikt att i enlighet med sin etablerade praxis även i fortsättningen samråda med av medlemsstaterna utsedda experter vid utarbetandet av kommissionens utkast till delegerade akter på området finansiella tjänster.

(26)

Med den nya tillsynsstruktur som införs genom ESFS kommer det att krävas att de nationella behöriga myndigheterna samarbetar nära med de europeiska tillsynsmyndigheterna. Ändringar i den tillämpliga lagstiftningen bör säkerställa att det inte finns några rättsliga hinder för de skyldigheter om utbyte av uppgifter som har införts i förordningarna om inrättande av de europeiska tillsynsmyndigheterna.

(27)

Uppgifter som överlämnas till eller utväxlas mellan behöriga myndigheter och de olika europeiska tillsynsmyndigheterna eller ESRB bör omfattas av den tystnadsplikt som gäller för anställda och tidigare anställda hos den behöriga myndighet som erhåller uppgifterna.

(28)

Enligt förordningarna om inrättande av de europeiska tillsynsmyndigheterna får dessa utveckla kontakter med tillsynsmyndigheter i tredjeländer och medverka i utarbetandet av beslut om likvärdighet avseende tillsynsordningar i tredjeländer. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument (8) och direktiv 2006/48/EG bör ändras för att göra det möjligt för de europeiska tillsynsmyndigheterna att ingå samarbetsavtal med tredjeländer och utbyta uppgifter, om dessa tredjeländer kan lämna garantier för att tystnadsplikten kommer att skyddas.

(29)

Att ha en enda konsoliderad förteckning eller ett konsoliderat register för varje kategori av finansinstitut inom unionen, något som nu hanteras av varje nationell behörig myndighet, kommer att ge förbättrad insyn och är lämpligare inom ramen för den inre finansmarknaden. De europeiska tillsynsmyndigheterna bör få till uppgift att upprätta, offentliggöra och regelbundet uppdatera register och förteckningar över finansiella aktörer i unionen. Detta gäller förteckningar över auktorisationer som nationella behöriga myndigheter har beviljat kreditinstitut, registret över samtliga värdepappersföretag och förteckningen över reglerade marknader enligt direktiv 2004/39/EG. Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) bör också få till uppgift att upprätta, offentliggöra och regelbundet uppdatera förteckningen över godkända prospekt samt intyg om godkännande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel (9).

(30)

Inom områden där de europeiska tillsynsmyndigheterna är skyldiga att utarbeta förslag till tekniska standarder bör dessa förslag lämnas till kommissionen inom tre år efter de europeiska tillsynsmyndigheternas inrättande, såvida inte andra tidsfrister fastställts i den tillämpliga lagstiftningsakten.

(31)

Europeiska tillsynsmyndighetens (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) uppgifter med avseende på Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (10) bör inte påverka Europeiska centralbankssystemets behörighet att främja väl fungerande betalningssystem, i enlighet med artikel 127.2 fjärde strecksatsen i EUF-fördraget.

(32)

De tekniska standarder som Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) ska utarbeta i enlighet med detta direktiv och med avseende på Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (11) bör inte påverka medlemsstaternas behörighet i fråga om aktsamhetskrav för sådana institut enligt direktiv 2003/41/EG.

(33)

Enligt artikel 13.5 i direktiv 2003/71/EG får den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten besluta att godkännandet av prospektet ska överlämnas till den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat, förutsatt att denna myndighet godtar detta. Enligt artikel 28.4 i förordning (EU) nr 1095/2010 ska sådana delegeringsöverenskommelser anmälas till Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) minst en månad innan de börjar gälla. Med tanke på erfarenheterna av att överlämna ett godkännande enligt direktiv 2003/71/EG, där kortare tidsfrister anges, bör emellertid inte artikel 28.4 i förordning (EU) nr 1095/2010 tillämpas på denna situation.

(34)

Det finns för närvarande inget behov av att de europeiska tillsynsmyndigheterna utarbetar förslag till tekniska standarder när det gäller de nuvarande kraven på att personer som leder verksamheten i värdepappersföretag, kreditinstitut, fondföretag och deras förvaltningsbolag ska ha den vandel och erfarenhet som krävs för att säkerställa en sund och ansvarsfull ledning. Med tanke på hur viktiga dessa krav är bör emellertid de europeiska tillsynsmyndigheterna prioritera att fastställa bästa praxis i riktlinjer och se till att tillsyns- och aktsamhetspraxis överensstämmer med denna bästa praxis. Myndigheterna bör även fastställa bästa praxis och se till att det råder överensstämmelse när det gäller aktsamhetskraven för dessa organs huvudkontor.

(35)

Det enhetliga europeiska regelverk som ska tillämpas på alla finansinstitut på den inre marknaden bör säkerställa adekvat harmonisering av kriterier och metoder som ska användas av de behöriga myndigheterna för att bedöma risken för kreditinstituten. Syftet med att utarbeta förslag till tekniska standarder när det gäller metoden för intern riskklassificering, internmätningsmetoden och metoden med interna modeller för marknadsrisk, i enlighet med detta direktiv, bör vara att sörja för dessa metoders kvalitet och stabilitet och se till att behöriga myndigheter fortlöpande ser över metoderna. Dessa tekniska standarder bör göra det möjligt för behöriga myndigheter att tillåta finansinstitut att utforma olika metoder utifrån sin egen erfarenhet och sina egna särdrag, i enlighet med kraven i direktiv 2006/48/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (12), och med förbehåll för kraven i relevanta tekniska standarder.

(36)

Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att förbättra den inre marknadens funktion genom att säkerställa en hög, effektiv och enhetlig nivå på reglering och tillsyn, skydda insättare, investerare och förmånstagare och därigenom företag och konsumenter, skydda finansmarknadernas integritet, effektivitet och korrekta funktion, upprätthålla stabiliteten och hållbarheten i det finansiella systemet, skydda realekonomin, säkra de offentliga finanserna och stärka den internationella samordningen av tillsynen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, och de därför på grund av deras räckvidd bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(37)

Kommissionen bör senast den 1 januari 2014 rapportera till Europaparlamentet och rådet om de europeiska tillsynsmyndigheternas överlämnande av förslag till tekniska standarder i enlighet med detta direktiv och lägga fram lämpliga förslag.

(38)

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (13), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat (14), Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (15), direktiv 2003/41/EG, direktiv 2003/71/EG, direktiv 2004/39/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (16), Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (17), direktiv 2006/48/EG, direktiv 2006/49/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (18) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av direktiv 98/26/EG

Direktiv 98/26/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6.3 ska ersättas med följande:

”3.   Den medlemsstat som avses i punkt 2 ska omedelbart underrätta Europeiska systemrisknämnden, övriga medlemsstater och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (nedan kallad Esma), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (19).

2.

I artikel 10.1 ska första stycket ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska ange vilka system, och vilka respektive systemoperatörer, som kommer att omfattas av detta direktivs tillämpningsområde och ska anmäla dem till Esma samt underrätta den myndigheten om vilka myndigheter de har utsett enligt artikel 6.2. Esma ska offentliggöra dessa uppgifter på sin webbplats.”

3.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 10a

1.   De behöriga myndigheterna ska samarbeta med Esma vid tillämpning av detta direktiv, i enlighet med förordning (EU) nr 1095/2010.

2.   De behöriga myndigheterna ska omgående förse Esma med alla uppgifter den behöver för att utföra sina verksamhetsuppgifter, i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

Artikel 2

Ändringar av direktiv 2002/87/EG

Direktiv 2002/87/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Den samordnare som utsetts i enlighet med artikel 10 ska informera det moderföretag som finns i toppen av en grupp eller, i avsaknad av moderföretag, den reglerade enhet som har den största balansomslutningen inom den största finansiella sektorn i en grupp, om att gruppen har identifierats som ett finansiellt konglomerat och om utnämningen av samordnare.

Samordnaren ska också informera de behöriga myndigheter som har auktoriserat reglerade enheter i gruppen och de behöriga myndigheterna i den medlemsstat i vilken det blandade finansiella holdingföretaget har sitt huvudkontor samt den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna, inrättad genom artikel 54 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) (20), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) (21) respektive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (22) (nedan kallad den gemensamma kommittén).

b)

Följande punkt ska läggas till:

”3.   Den gemensamma kommittén ska på sin webbplats offentliggöra förteckningen över identifierade finansiella konglomerat och fortlöpande uppdatera förteckningen. Dessa uppgifter ska vara tillgängliga via länk på var och en av de europeiska tillsynsmyndigheternas webbplatser.”

2.

I artikel 9.2 ska följande led läggas till:

”d)

Arrangemang som införts för att vid behov bidra till och utveckla lämpliga arrangemang och planer för rekonstruktion och avveckling. Sådana arrangemang ska uppdateras regelbundet.”

3.

Rubriken på avsnitt 3 ska ersättas med följande:

4.

Följande artikel ska införas i avsnitt 3:

”Artikel 9a

Den gemensamma kommitténs roll

Den gemensamma kommittén ska, i enlighet med artikel 56 i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning (EU) nr1094/2010 respektive i förordning (EU) nr1095/2010, säkerställa samstämmig sektorsövergripande och gränsöverskridande tillsyn och överensstämmelse med unionslagstiftningen.”

5.

Artikel 10.1 ska ersättas med följande:

”1.   För att säkerställa tillfredsställande extra tillsyn över de reglerade enheterna i ett finansiellt konglomerat ska en enda samordnare med ansvar för samordning och utövande av den extra tillsynen utses bland de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter, inbegripet de som finns i den medlemsstat i vilken det blandade finansiella holdingföretaget har sitt huvudkontor. Samordnarens identitet ska offentliggöras på den gemensamma kommitténs webbplats.”

6.

I artikel 11.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”För att den extra tillsynen ska kunna underlättas och få en bred rättslig grund ska samordnaren, de andra relevanta behöriga myndigheterna och vid behov de övriga berörda behöriga myndigheterna införa samordningsarrangemang. Genom dessa samordningsarrangemang kan samordnaren anförtros ytterligare uppgifter och förfaranden specificeras för de relevanta behöriga myndigheternas beslutsprocesser enligt artiklarna 3, 4, 5.4, 6, 12.2, 16 och 18, samt för samarbetet med andra behöriga myndigheter.

I enlighet med artikel 8 och det förfarande som fastställs i artikel 56 i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 1094/2010 respektive i förordning (EU) nr 1095/2010 ska de europeiska tillsynsmyndigheterna, genom den gemensamma kommittén, utveckla riktlinjer i syfte att uppnå enhetlighet i tillsynsrutinerna i fråga om samstämmigheten i tillsynssamordningsarrangemangen i enlighet med artikel 131a i direktiv 2006/48/EG och artikel 248.4 i direktiv 2009/138/EG.”

7.

I artikel 12.1 ska tredje stycket ersättas med följande:

”När det är nödvändigt för utförandet av deras respektive verksamhetsuppgifter, får de behöriga myndigheterna också utbyta uppgifter om reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat med följande myndigheter i enlighet med bestämmelserna i särreglerna: centralbanker, Europeiska centralbankssystemet, Europeiska centralbanken, Europeiska systemrisknämnden i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (23).

8.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 12a

Samarbete och utbyte av uppgifter med den gemensamma kommittén

1.   När det gäller tillämpningen av detta direktiv ska de behöriga myndigheterna samarbeta med den gemensamma kommittén i enlighet med förordning (EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 och förordning (EU) nr 1095/2010.

2.   De behöriga myndigheterna ska omgående till den gemensamma kommittén överlämna alla uppgifter som den behöver för att utföra sina verksamhetsuppgifter, i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 1094/2010 respektive i förordning (EU) nr 1095/2010.”

9.

Artikel 14.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att det inte finns några rättsliga hinder inom deras jurisdiktion för att de fysiska och juridiska personer, vare sig dessa är reglerade enheter eller ej, som omfattas av extra tillsyn inbördes utbyter uppgifter som kan vara relevanta för den extra och europeiska tillsynen, och utbyta uppgifter i enlighet med detta direktiv och med de europeiska tillsynsmyndigheterna i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 1094/2010 respektive i förordning (EU) nr 1095/2010, vid behov genom den gemensamma kommittén.”

10.

I artikel 16 ska andra stycket ersättas med följande:

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17.2 får medlemsstaterna fastställa vilka åtgärder deras behöriga myndigheter får vidta när det gäller blandade finansiella holdingföretag. I enlighet med artiklarna 16 och 56 i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 1094/2010 respektive i förordning (EU) nr 1095/2010, får de europeiska tillsynsmyndigheterna, genom den gemensamma kommittén, utarbeta riktlinjer för åtgärder när det gäller blandade finansiella holdingföretag.”

11.

Artikel 18 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Utan att detta påverkar tillämpningen av särreglerna ska de behöriga myndigheterna i de fall där artikel 5.3 är tillämplig kontrollera huruvida reglerade enheter, vilkas moderföretag har huvudkontor i tredjeland, är föremål för sådan tillsyn som utövas av den behöriga myndigheten i detta tredjeland som är likvärdig med den extra tillsyn som föreskrivs i detta direktiv beträffande sådana reglerade enheter som avses i artikel 5.2. Kontrollen ska utföras av den behöriga myndighet som skulle vara samordnare om kriterierna i artikel 10.2 hade varit tillämpliga, på begäran av moderföretaget eller av någon av de reglerade enheter som auktoriserats i unionen eller på egen begäran.

Den behöriga myndigheten ska samråda med de andra relevanta behöriga myndigheterna och göra sitt yttersta för att iaktta alla tillämpliga riktlinjer som den gemensamma kommittén har utarbetat enligt artiklarna 16 och 56 i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 1094/2010 respektive i förordning (EU) nr 1095/2010.”

b)

Följande punkt ska införas:

”1a.   Om en behörig myndighet har invändningar mot ett beslut som fattats av en annan relevant behörig myndighet enligt punkt 1 ska artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 1094/2010 respektive i förordning (EU) nr 1095/2010 vara tillämplig.”

12.

Artikel 19.2 ska ersättas med följande:

”2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 218.1 och 218.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska kommissionen med stöd av den gemensamma kommittén, Europeiska bankkommittén, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionskommittén och Kommittén för finansiella konglomerat granska resultatet av de förhandlingar som avses i punkt 1 och den därigenom uppkomna situationen.”

13.

I artikel 20.1 ska följande stycke läggas till:

”Dessa åtgärder ska inte omfatta innehållet i de befogenheter som delegerats till och tilldelats kommissionen i fråga om de poster som anges i artikel 21a.”

14.

Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   De europeiska tillsynsmyndigheterna, genom den gemensamma kommittén, får ge allmänna riktlinjer om huruvida det är sannolikt att de system för extra tillsyn som tillämpas av behöriga myndigheter i tredjeländer kommer att uppfylla det mål för den extra tillsynen som ställs upp i detta direktiv, när det gäller reglerade enheter i ett finansiellt konglomerat vars ledande enhet har sitt huvudkontor i tredje land. Den gemensamma kommittén ska fortlöpande se över alla sådana riktlinjer och beakta varje förändring i den extra tillsyn som utförs av sådana behöriga myndigheter.”

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Senast den 1 december 2011 ska kommissionen se över artikel 20 och lägga fram eventuella lämpliga lagstiftningsförslag för att möjliggöra fullständig tillämpning av delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget och genomförandeakter i enlighet med artikel 291 i EUF-fördraget med avseende på detta direktiv. Utan att det påverkar tillämpningen av de genomförandeåtgärder som redan antagits, ska kommissionens befogenheter enligt artikel 21 att anta genomförandeåtgärder som fortsätter att gälla efter Lissabonfördragets ikraftträdande, upphöra att gälla den 1 december 2012.”

15.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 21a

Tekniska standarder

1.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av detta direktiv får de europeiska tillsynsmyndigheterna i enlighet med artikel 56 i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 1094/2010 respektive i förordning (EU) nr 1095/2010 utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn med avseende på

a)

artikel 2.11 i syfte att specificera tillämpningen av artikel 17 i rådets direktiv 78/660/EEG inom ramen för detta direktiv,

b)

artikel 2.17 i syfte att fastställa förfaranden eller specificera kriterier för fastställande av ’relevanta behöriga myndigheter’,

c)

artikel 3.5 i syfte att specificera alternativa parametrar för att identifiera ett finansiellt konglomerat,

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 1094/2010 respektive i förordning (EU) nr 1095/2010.

2.   För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för detta direktiv får de europeiska tillsynsmyndigheterna i enlighet med artikel 56 i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 1094/2010 respektive i förordning (EU) nr 1095/2010 utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande med avseende på

a)

artikel 6.2 i syfte att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för de beräkningsmetoder som anges i bilaga I del II, men utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.4,

b)

artikel 7.2 i syfte att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för förfarandena för när de poster som täcks av definitionen av ’riskkoncentrationer’ ska ingå i den tillsyn som avses i artikel 7. 2 andra stycket,

c)

artikel 8.2 i syfte att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för förfarandena för när de poster som täcks av definitionen av ’transaktioner inom det finansiella konglomeratet’ ska ingå i den tillsyn som avses i artikel 8.2 tredje stycket,

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 1094/2010 respektive i förordning (EU) nr 1095/2010.”

Artikel 3

Ändringar av direktiv 2003/6/EG

Direktiv 2003/6/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1.5 ska följande stycken läggas till:

”Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (nedan kallad Esma), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (24), får utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för de akter som antas av kommissionen i enlighet med denna artikel, i fråga om godtagen marknadspraxis.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i andra stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

2.

I artikel 6 ska följande punkt läggas till:

”11.   Esma får utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för de akter som antas av kommissionen i enlighet med punkt 10 första stycket sjätte strecksatsen.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

3.

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)

Den befintliga texten ska bli punkt 1.

b)

Följande punkt ska läggas till:

”2.   Esma får utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för akter som antas av kommissionen i enlighet med punkt 1.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

4.

I artikel 14 ska följande punkt läggas till:

”5.   Medlemsstaterna ska årligen ge Esma uppgifter i aggregerad form om alla administrativa åtgärder och sanktioner som beslutats i enlighet med punkterna 1 och 2.

Om den behöriga myndigheten har offentliggjort en administrativ åtgärd eller sanktion ska den samtidigt informera Esma om detta.

Om den offentliggjorda sanktionen gäller ett värdepappersföretag som auktoriserats i enlighet med direktiv 2004/39/EG ska Esma lägga till en hänvisning till den offentliggjorda sanktionen i det register över värdepappersföretag som upprättats enligt artikel 5.3 i det direktivet.”

5.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 15a

1.   De behöriga myndigheterna ska samarbeta med Esma vid tillämpning av detta direktiv, i enlighet med förordning (EU) nr 1095/2010.

2.   De behöriga myndigheterna ska omgående förse Esma med alla uppgifter den behöver för att utföra sina verksamhetsuppgifter, i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

6.

Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) får en behörig myndighet vars begäran om uppgifter inte ger resultat inom rimlig tid eller avslås, hänskjuta detta inom rimlig tid till Esma. Esma får i sådana fall som avses i första meningen agera i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr1095/2010, utan att det påverkar vare sig de möjligheter att vägra att tillmötesgå en begäran om uppgifter som anges i andra stycket i denna punkt eller Esmas möjligheter att handla i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

b)

I punkt 4 ska femte stycket ersättas med följande:

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 258 i EUF-fördraget får en behörig myndighet, vars begäran om att inleda en undersökning eller om tillstånd för de egna tjänstemännen att följa med den utländska behöriga myndighetens tjänstemän inte ges något svar inom rimlig tid eller avslås, hänskjuta detta inom rimlig tid till Esma. Esma får i sådana fall som avses i första meningen agera i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010, utan att det påverkar vare sig de möjligheter att vägra att tillmötesgå en begäran om uppgifter som anges i fjärde stycket i denna punkt eller Esmas möjligheter att handla i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

c)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för punkterna 2 och 4 får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande för förfaranden och former för utbyte av uppgifter och för inspektioner över nationsgränserna enligt denna artikel.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

7.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 17a

Senast den 1 december 2011 ska kommissionen se över artiklarna 1, 6, 8, 14 och 16 och lägga fram eventuella lämpliga lagstiftningsförslag för att möjliggöra fullständig tillämpning av delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget och genomförandeakter i enlighet med artikel 291 i EUF-fördraget med avseende på detta direktiv. Utan att det påverkar tillämpningen av de genomförandeåtgärder som redan antagits, ska kommissionens befogenheter enligt artikel 17 att anta genomförandeåtgärder som fortsätter att gälla efter Lissabonfördragets ikraftträdande upphöra att gälla den 1 december 2012.”

Artikel 4

Ändringar av direktiv 2003/41/EG

Direktiv 2003/41/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 a ska ersättas med följande:

”a)

institutet registreras i ett nationellt register av den behöriga myndigheten eller är auktoriserat; vid sådan verksamhet över gränserna som avses i artikel 20 ska även de medlemsstater där institutet är verksamt framgå av registret, och dessa uppgifter ska meddelas Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) (nedan kallad Eiopa), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (25), som ska offentliggöra dem på sin webbplats.

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   När det gäller sådan verksamhet över gränserna som avses i artikel 20 ska villkoren för att få bedriva sådan verksamhet godkännas i förväg av de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten. När medlemsstaterna ger ett sådant godkännande, ska de omedelbart informera Eiopa.”

2.

Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)

Den befintliga texten ska bli punkt 1.

b)

Följande punkt ska läggas till:

”2.   Eiopa får utarbeta tekniska standarder för genomförande när det gäller formerna för och utformningen av de dokument som förtecknas i punkt 1 c i-vi.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1094/2010.”

3.

I artikel 14.4 ska andra stycket ersättas med följande:

”Varje beslut om att förbjuda ett institut att utöva sin verksamhet ska omfatta utförliga skäl och delges institutet. Detta ska också anmälas till Eiopa.”

4.

I artikel 15.6 ska första stycket ersättas med följande:

”6.   För att kunna åstadkomma den ytterligare harmonisering av reglerna för beräkningen av tekniska avsättningar som kan vara motiverad – i synnerhet vad gäller räntesatserna och andra antaganden som påverkar de tekniska avsättningarna – ska kommissionen, på grundval av Eiopas utlåtande, vartannat år eller på begäran av en medlemsstat lägga fram en rapport om situationen när det gäller utvecklingen av verksamhet över gränserna.”

5.

I artikel 20 ska följande punkt läggas till:

”11.   Medlemsstaterna ska underrätta Eiopa om sina nationella bestämmelser av tillsynskaraktär som är relevanta när det gäller tjänstepensionsplaner och som inte omfattas av hänvisningen till nationell social- och arbetsmarknadslagstiftning i punkt 1.

Medlemsstaterna ska regelbundet och minst vartannat år uppdatera dessa uppgifter och Eiopa ska offentliggöra dem på sin webbplats.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna punkt ska Eiopa utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande för de förfaranden som ska följas och de format och mallar som de behöriga myndigheterna ska använda när de överlämnar och uppdaterar relevanta uppgifter till Eiopa. Eiopa ska överlämna sina förslag till tekniska standarder för genomförande till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1094/2010.”

6.

Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

a)

Titeln ska ersättas med följande:

b)

Följande punkt ska införas:

”2a.   De behöriga myndigheterna ska samarbeta med Eiopa vid tillämpning av detta direktiv, i enlighet med förordning (EU) nr 1094/2010.

De behöriga myndigheterna ska omgående förse Eiopa med alla uppgifter den behöver för att utföra sina verksamhetsuppgifter enligt detta direktiv och enligt förordning (EU) nr 1094/2010, i enlighet med artikel 35 i den förordningen.”

c)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Varje medlemsstat ska informera kommissionen och Eiopa om allvarligare problem som tillämpningen av detta direktiv ger upphov till.

Kommissionen, Eiopa och berörda medlemsstaters behöriga myndigheter ska undersöka sådana problem så snart som möjligt för att finna en lämplig lösning.”

Artikel 5

Ändringar av direktiv 2003/71/EG

Direktiv 2003/71/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

”3.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av detta direktiv får Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (nedan kallad Esma), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (26) utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera undantagen i punkt 1 a–e och punkt 2 a–h.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

2.

I artikel 5.2 ska följande stycken läggas till:

”För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för detta direktiv och de delegerade akter som antas av kommissionen i enlighet med punkt 5 ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för de delegerade akter som antas av kommissionen i enlighet med punkt 5 när det gäller en enhetlig mall för sammanfattningens utformning och för att göra det möjligt för investerare att jämföra det berörda värdepappret med andra relevanta produkter.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

3.

I artikel 7 ska följande punkt läggas till:

”4.   Esma får utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för de delegerade akter som antas av kommissionen i enlighet med punkt 1.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

4.

I artikel 8 ska följande punkt läggas till:

”5.   Esma får utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för de delegerade akter som antas av kommissionen i enlighet med punkt 4.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

5.

Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande stycke ska läggas till i punkt 2:

”Den behöriga myndigheten ska underrätta Esma om godkännandet av och varje tillägg till prospektet samtidigt som detta godkännande meddelas emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad, allt efter omständigheterna. De behöriga myndigheterna ska samtidigt ge Esma en kopia av prospektet och eventuella tillägg till detta.”

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten får besluta att godkännandet av prospektet ska överlämnas till den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat, förutsatt att förhandsanmälan görs till Esma och att den behöriga myndigheten godkänner detta. Ett överlämnande ska meddelas emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel på en reglerad marknad inom tre arbetsdagar från den dag då den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten fattade sitt beslut om överlämnande. Samma tidsfrist som i punkt 2 ska löpa från och med den dagen. Artikel 28.4 i förordning (EU) nr 1095/2010 ska inte tillämpas på överlämnande av godkännandet av prospektet enligt denna punkt.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för detta direktiv och underlätta kommunikationen mellan de behöriga myndigheterna och mellan de behöriga myndigheterna och Esma, får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för meddelanden enligt denna punkt.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i andra stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

6.

Artikel 14 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   När prospektet har godkänts ska det registreras av den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten och göras tillgängligt för Esma av den behöriga myndigheten samt göras tillgängligt för allmänheten av emittenten, erbjudaren eller den person som ansöker om upptagande till handel så snart det är praktiskt möjligt och under alla omständigheter i skälig tid före och senast vid den tidpunkt då erbjudandet till allmänheten börjar gälla eller de berörda värdepappren tas upp till handel. Dessutom ska prospektet, om det rör sig om det första erbjudandet till allmänheten av en kategori av aktier som ännu inte upptagits till handel på en reglerad marknad och som ska tas upp till handel för första gången, vara tillgängligt minst sex arbetsdagar innan erbjudandet löper ut.”

b)

Följande punkt ska införas:

”4a.   Esma ska på sin webbplats offentliggöra förteckningen över prospekt som har godkänts enligt artikel 13, i tillämpliga fall tillsammans med länkar till prospekt som offentliggjorts på webbplatsen för den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, på emittentens webbplats eller på webbplatsen för den reglerade marknaden. Den offentliggjorda förteckningen ska hållas aktuell och alla poster ska ligga kvar på webbplatsen under minst 12 månader.”

7.

I artikel 16 ska följande punkt läggas till:

”3.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering, specificera de krav som fastställs i denna artikel och beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera situationer där en ny omständighet av betydelse eller ett sakfel eller förbiseende i uppgifterna i prospektet kräver att ett tillägg till prospektet offentliggörs. Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

8.

Artikel 17 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   När ett erbjudande till allmänheten eller ett upptagande till handel på en reglerad marknad planeras i en eller flera medlemsstater eller i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, ska det prospekt som godkänts i hemmedlemsstaten, liksom eventuella tillägg till detta, vara giltigt för erbjudanden till allmänheten eller upptagande till handel i varje värdmedlemsstat, förutsatt att anmälan görs till Esma och den behöriga myndigheten i varje värdmedlemsstat i enlighet med artikel 18; detta ska dock inte påverka tillämpningen av artikel 23. Värdmedlemsstatens behöriga myndighet ska inte företa något godkännande eller annat administrativt förfarande i fråga om prospektet.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Om nya omständigheter, sakfel eller förbiseenden av betydelse som avses i artikel 16 uppdagas efter godkännandet av prospektet, ska den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten kräva att ett tillägg offentliggörs och godkänns i enlighet med artikel 13.1. Esma och den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten får upplysa den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten om behovet av nya uppgifter.”

9.

I artikel 18 ska följande punkter läggas till:

”3.   Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska underrätta Esma om intyget om godkännande av prospektet samtidigt som den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten underrättas.

Esma och den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten ska på sina webbplatser offentliggöra förteckningen över intyg om godkännande av prospekt och eventuella tillägg till dessa som har anmälts i enlighet med denna artikel, i tillämpliga fall tillsammans med länkar till de handlingar som offentliggjorts på webbplatsen för den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, på emittentens webbplats eller på webbplatsen för den reglerade marknaden. Den offentliggjorda förteckningen ska hållas aktuell och alla poster ska ligga kvar på webbplatsen under minst 12 månader.

4.   För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för detta direktiv och beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för anmälan av intyget om godkännande, kopian av prospektet, tillägget till prospektet och översättningen av sammanfattningen.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

10.

Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkter ska införas:

”1a.   De behöriga myndigheterna ska samarbeta med Esma vid tillämpningen av detta direktiv, i enlighet med förordning (EU) nr 1095/2010.

1b.   De behöriga myndigheterna ska omgående förse Esma med alla uppgifter den behöver för att utföra sina verksamhetsuppgifter, i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

b)

I punkt 2 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska meddela kommissionen, Esma och de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna alla beslut som fattas i fråga om delegering av uppgifter, inbegripet de exakta villkor som reglerar sådan delegering.”

c)

Följande stycke ska läggas till i punkt 4:

”I enlighet med artikel 21 i förordning (EU) nr1095/2010, ska Esma ha rätt att delta i inspektioner på plats enligt led d, om dessa utförs gemensamt av två eller flera behöriga myndigheter.”

11.

Artikel 22 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska följande stycke läggas till:

”De behöriga myndigheterna får till Esma hänskjuta situationer där en begäran om samarbete, i synnerhet för utbyte av upplysningar, har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) får Esma i de fall som avses i första meningen agera i enlighet med de befogenheter som myndigheten tilldelats genom artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Punkt 1 ska inte hindra de behöriga myndigheterna från att utbyta konfidentiella uppgifter eller från att överlämna konfidentiella uppgifter till Esma eller Europeiska systemrisknämnden (nedan kallad ESRB), med förbehåll för begränsningar avseende företagsspecifika uppgifter och effekter på tredjeländer som föreskrivs i förordning (EU) nr 1095/2010 respektive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (27). Uppgifter som utväxlas mellan behöriga myndigheter och Esma eller ESRB ska omfattas av den sekretess som gäller för anställda och tidigare anställda hos den behöriga myndighet som erhåller uppgifterna.

c)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel och beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna, ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera de uppgifter som krävs enligt punkt 2.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för punkt 2 och beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för samarbete och utbyte av uppgifter mellan behöriga myndigheter.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

12.

Artikel 23 ska ersättas med följande:

”Artikel 23

Säkerhetsåtgärder

1.   I fall då värdmedlemsstatens behöriga myndighet konstaterar att emittenter eller finansinstitut med ansvar för förfarandena i samband med erbjudanden till allmänheten begått oegentligheter, eller att emittenten inte uppfyllt de skyldigheter som följer av att ett värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad, ska den meddela dessa undersökningsresultat till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten och till Esma.

2.   Om emittenten eller det finansinstitut som ansvarar för erbjudandet till allmänheten fortsätter att överträda gällande lagar och andra författningar, trots de åtgärder som vidtagits av den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten eller därför att dessa visat sig otillräckliga, ska den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten, efter att ha informerat den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten och Esma, vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda investerarna och så snart som möjligt underrätta kommissionen och Esma om detta.”

Artikel 6

Ändringar av direktiv 2004/39/EG

Direktiv 2004/39/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5.3 ska ersättas med följande:

”3.   Varje medlemsstat ska registrera samtliga värdepappersföretag. Detta register ska vara tillgängligt för allmänheten och innehålla uppgift om vilka tjänster eller verksamheter värdepappersföretagen är auktoriserade för. Det ska uppdateras regelbundet. Varje auktorisation ska anmälas till Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (nedan kallad Esma), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (28).

Esma ska upprätta en förteckning över samtliga värdepappersföretag i unionen. Denna förteckning ska innehålla uppgift om vilka tjänster eller verksamheter värdepappersföretagen är auktoriserade för och den ska uppdateras regelbundet. Esma ska offentliggöra denna förteckning på sin webbplats och fortlöpande uppdatera den.

När en behörig myndighet har återkallat en auktorisation i enlighet med artikel 8 b–d ska denna återkallelse synas i förteckningen i fem år.

2.

I artikel 7 ska följande punkt läggas till:

”4.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel och artiklarna 9.2-9.4, 10.1 och 10.2 får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att fastställa

a)

de uppgifter som ska lämnas till de behöriga myndigheterna enligt artikel 7.2, inbegripet en verksamhetsplan,

b)

kraven i fråga om värdepappersföretags ledning enligt artikel 9.4 samt de uppgifter som behövs för underrättelse enligt artikel 9.2,

c)

kraven i fråga om aktieägare och delägare med kvalificerade innehav, samt faktorer som kan hindra den behöriga myndigheten från att utöva sin tillsynsfunktion på ett effektivt sätt, enligt artikel 10.1 och 10.2.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket, i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för artiklarna 7.2 och 9.2 får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för lämnande och tillhandahållande av de uppgifter som anges i de artiklarna.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

3.

I artikel 8 ska följande stycke läggas till:

”Varje återkallad auktorisation ska anmälas till Esma.”

4.

I artikel 10a ska följande punkt läggas till:

”8.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att upprätta en uttömmande förteckning över uppgifter enligt punkt 4, som tilltänkta förvärvare ska foga till sin underrättelse, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för artiklarna 10, 10a och 10b ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för det samråd mellan de relevanta behöriga myndigheterna som avses i artikel 10.4.

Esma ska överlämna sina förslag till tekniska standarder för genomförande till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i fjärde stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

5.

Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och Esma om alla svårigheter av allmän natur som deras värdepappersföretag möter vid etablering eller tillhandahållande av investeringstjänster eller utförande av investeringsverksamhet i tredjeland.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När det genom de rapporter som avses i punkt 1 kommer till kommissionens kännedom att ett tredjeland inte erbjuder värdepappersföretag hemmahörande i unionen effektivt marknadstillträde jämförbart med det som unionen erbjuder värdepappersföretag från ifrågavarande tredjeland, ska kommissionen med beaktande av riktlinjerna från Esma lämna förslag till rådet om lämpligt förhandlingsmandat i syfte att uppnå jämförbara konkurrensmöjligheter för värdepappersföretag hemmahörande i unionen. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet.

Europaparlamentet ska omedelbart och fullständigt informeras i alla skeden av förfarandet i enlighet med artikel 217 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Esma ska bistå kommissionen vid tillämpningen av denna artikel.”

6.

I artikel 16.2 ska följande stycke läggas till:

”Esma får utarbeta riktlinjer för de metoder för övervakning som avses i detta stycke.”

7.

I artikel 19.6 ska första strecksatsen ersättas med följande:

”—

De tjänster till vilka det hänvisas i ingressen avser aktier som upptagits till handel på en reglerad marknad eller på en likvärdig marknad i tredjeland, penningmarknadsinstrument, obligationer eller andra former av skuldförbindelser (exklusive obligationer eller skuldförbindelser som omfattar derivat), fondandelar och andra okomplicerade finansiella instrument. En marknad i tredjeland ska anses vara likvärdig med en reglerad marknad om den uppfyller krav som är likvärdiga med dem som fastställs i avdelning III. Kommissionen och Esma ska på sina webbplatser offentliggöra en förteckning över de marknader som ska anses vara likvärdiga. Denna förteckning ska regelbundet uppdateras. Esma ska bistå kommissionen i bedömningen av marknader i tredjeland.”

8.

I artikel 23.3 ska första stycket ersättas med följande:

”3.   Medlemsstater som beslutar att tillåta att värdepappersföretag utser anknutna ombud ska upprätta ett offentligt register. Anknutna ombud ska införas i det offentliga registret i den medlemsstat där de har sitt driftsställe. Esma ska på sin webbplats offentliggöra hänvisningar eller länkar till de offentliga register som upprättats enligt denna artikel av de medlemsstater som beslutat att tillåta värdepappersföretag att utse anknutna ombud.”

9.

Artikel 25 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Utan att det påverkar ansvarsfördelningen för genomförandet av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (29) ska medlemsstaterna, under Esmas samordning i enlighet med artikel 31 i förordning (EU) nr 1095/2010, se till att det finns lämpliga åtgärder så att den behöriga myndigheten har möjlighet att övervaka verksamheten i värdepappersföretagen för att se till att dessa handlar hederligt, rättvist och professionellt och på ett sätt som främjar marknadernas integritet.

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna ska kräva att värdepappersföretagen under minst fem års tid håller relevanta uppgifter om samtliga transaktioner med finansiella instrument som de har utfört, såväl för egen räkning som för kunds räkning, tillgängliga för den behöriga myndigheten. När det gäller transaktioner för kunders räkning ska uppgifterna innefatta alla upplysningar och identitetsuppgifter om kunden samt de uppgifter som krävs enligt direktiv 2005/60/EG.

Esma får begära tillgång till dessa uppgifter i enlighet med det förfarande och på de villkor som anges i artikel 35 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

10.

Artikel 27.2 ska ersättas med följande:

”2.   Den behöriga myndigheten för den likviditetsmässigt mest relevanta marknaden, såsom den definieras i artikel 25, för varje aktie ska avgöra minst en gång per år, på grundval av det aritmetiska medelvärdet av de order som utförts på marknaden för aktien i fråga, vilken kategori av aktier som den tillhör. Dessa uppgifter ska offentliggöras för alla marknadsdeltagare och vidarebefordras till Esma, som ska offentliggöra dem på sin hemsida.”

11.

Artikel 31 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska andra stycket ersättas med följande:

”I det fall ett värdepappersföretag avser att använda sig av anknutna ombud, ska den behöriga myndigheten i värdepappersföretagets hemmedlemsstat på begäran av den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten och inom rimlig tid meddela vilka anknutna ombud som värdepappersföretaget har för avsikt att använda sig av i den medlemsstaten. Värdmedlemsstaten får offentliggöra sådana uppgifter. Esma får begära tillgång till dessa uppgifter i enlighet med det förfarande och på de villkor som anges i artikel 35 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”7.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera vilka uppgifter som ska anmälas i enlighet med punkterna 2, 4 och 6.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för överlämnandet av uppgifter i enlighet med punkterna 3, 4 och 6.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

12.

I artikel 32 ska följande punkt läggas till:

”10.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera vilka uppgifter som ska anmälas i enlighet med punkterna 2, 4 och 9.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för överlämnandet av uppgifter i enlighet med punkterna 3 och 9.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

13.

I artikel 36 ska följande punkt läggas till:

”6.   Varje återkallad auktorisation ska anmälas till Esma.”

14.

Artikel 41.2 ska ersättas med följande:

”2.   En behörig myndighet som begär att handeln med ett instrument ska stoppas tillfälligt eller avföras från handel på en eller flera reglerade marknader ska omedelbart offentliggöra sitt beslut och informera Esma och de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater. De behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna ska begära att handeln med detta finansiella instrument tillfälligt stoppas eller att instrumentet avförs från handel på de reglerade marknader och MTF-plattformar som står under deras tillsyn, såvida inte en sådan åtgärd allvarligt skulle skada investerarnas intressen eller hindra den inre marknaden från att fungera korrekt.”

15.

I artikel 42.6 ska andra stycket ersättas med följande:

”Den reglerade marknaden ska delge den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat i vilken medlemsstat den avser att vidta sådana åtgärder. Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska inom en månad vidarebefordra dessa upplysningar till den medlemsstat där den reglerade marknaden avser att vidta sådana åtgärder. Esma får begära tillgång till dessa uppgifter i enlighet med det förfarande och på de villkor som anges i artikel 35 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

16.

Artikel 47 ska ersättas med följande:

”Artikel 47

Förteckning över reglerade marknader

Varje medlemsstat ska upprätta en förteckning över de reglerade marknader för vilka den är hemmedlemsstat och översända denna till övriga medlemsstater och till Esma. Varje ändring av denna förteckning ska översändas på motsvarande sätt. Esma ska offentliggöra och uppdatera denna förteckning på sin webbplats.”

17.

Artikel 48 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Varje medlemsstat ska utse de behöriga myndigheter som ska fullgöra var och en av de uppgifter som föreskrivs i detta direktiv. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen, Esma och övriga medlemsstaters behöriga myndigheter om vilka behöriga myndigheter som är ansvariga för att utföra varje enskild uppgift och om eventuell uppdelning av ansvaret.”

b)

I punkt 2 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska meddela kommissionen, Esma och de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna alla beslut som fattas i fråga om delegering av uppgifter, inbegripet de exakta villkor som reglerar sådan delegering.”

c)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Esma ska offentliggöra och uppdatera en förteckning över de behöriga myndigheter som avses i punkterna 1 och 2 på sin webbplats.”

18.

I artikel 51 ska följande punkter läggas till:

”4.   Medlemsstaterna ska årligen ge Esma uppgifter i aggregerad form om alla administrativa åtgärder och sanktioner som beslutats i enlighet med punkterna 1 och 2.

5.   Om den behöriga myndigheten har offentliggjort en administrativ åtgärd eller sanktion ska den samtidigt informera Esma om detta.

6.   Om den offentliggjorda sanktionen gäller ett värdepappersföretag som auktoriserats i enlighet med detta direktiv ska Esma lägga till en hänvisning till den offentliggjorda sanktionen i det register över värdepappersföretag som upprättats enligt artikel 5.3.”

19.

I artikel 53 ska följande punkt läggas till:

”3.   De behöriga myndigheterna ska underrätta Esma om de klagomåls- och överprövningsförfaranden enligt punkt 1 som finns tillgängliga inom deras jurisdiktion.

Esma ska offentliggöra och uppdatera en förteckning över samtliga system utanför domstol på sin webbplats.”

20.

Rubriken på kapitel II ska ersättas med följande:

21.

Artikel 56 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska tredje stycket ersättas med följande:

”För att underlätta och påskynda samarbetet, särskilt utbytet av uppgifter, ska medlemsstaterna utse en enda behörig myndighet som kontaktpunkt vad gäller detta direktiv. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen, Esma och de andra medlemsstaterna namnen på de myndigheter som har utsetts att motta förfrågningar om utbyte av uppgifter eller samarbete enligt denna punkt. Esma ska offentliggöra en förteckning över dessa myndigheter på sin webbplats och fortlöpande uppdatera den.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Om en behörig myndighet har goda skäl att misstänka att enheter som inte står under dess överinseende har utfört handlingar i en annan medlemsstat som strider mot detta direktiv ska den anmäla detta på ett så tydligt sätt som möjligt till den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten och till Esma. Den underrättade behöriga myndigheten ska vidta lämpliga åtgärder. Den ska underrätta den behöriga myndighet som lämnat anmälan och Esma om resultatet av åtgärden och, i den mån det är möjligt, om hur ärendet utvecklas i stort. Denna punkt ska inte påverka befogenheterna för den behöriga myndighet som har lämnat underrättelsen.”

c)

Följande punkt ska läggas till:

”6.   För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för de samarbetsformer som avses i punkt 2.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

22.

Artikel 57 ska ändras på följande sätt:

a)

Den befintliga texten ska bli punkt 1.

b)

Följande punkter ska läggas till:

”2.   I syfte att uppnå samstämmighet i tillsynspraxis ska Esma kunna delta i tillsynskollegiernas verksamhet, inbegripet kontroller eller utredningar på plats som genomförs gemensamt av två eller fler behöriga myndigheter i enlighet med artikel 21 i förordning (EU) nr 1095/2010.

3.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av punkt 1 får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera de uppgifter som ska utbytas mellan behöriga myndigheter när de deltar i samarbete avseende tillsynsverksamhet, kontroller på plats och vid utredningar.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för punkt 1 får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för behöriga myndigheter när de ska samarbeta avseende tillsynsverksamhet, kontroller på plats och vid utredningar.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

23.

Artikel 58 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för punkterna 1 och 2 får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för utbyte av uppgifter.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Varken denna artikel, artikel 54 eller artikel 63 ska hindra en behörig myndighet från att till Esma, Europeiska systemrisknämnden (nedan kallad ESRB), centralbankerna, Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken i deras egenskap av monetära myndigheter och, där så är lämpligt, till andra offentliga myndigheter med ansvar för att övervaka betalnings- och avvecklingssystem överlämna konfidentiella uppgifter som ska användas för att de ska kunna fullgöra sina verksamhetsuppgifter. Dessa myndigheter eller organ ska inte heller hindras från att meddela de behöriga myndigheterna de uppgifter dessa eventuellt behöver för att utföra sina verksamhetsuppgifter enligt detta direktiv.”

24.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 58a

Bindande medling

De behöriga myndigheterna får till Esma hänskjuta situationer där en begäran enligt ett av följande led har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid, nämligen

a)

en begäran om att utföra tillsynsverksamhet, en kontroll på plats eller en utredning enligt artikel 57, eller

b)

en begäran om att utbyta uppgifter enligt artikel 58,

I de situationer som avses i första stycket får Esma agera i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010, utan att det påverkar vare sig de möjligheter att vägra att tillmötesgå en begäran om uppgifter som anges i artikel 59a eller Esmas möjligheter att handla i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

25.

I artikel 59 ska andra stycket ersättas med följande:

”När den behöriga myndigheten har för avsikt att inte tillmötesgå en sådan begäran ska denna underrätta den behöriga myndighet som lämnat begäran och Esma om detta och lämna så fullständiga uppgifter som möjligt.”

26.

I artikel 60 ska följande punkt läggas till:

”4.   För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för punkterna 1 och 2 får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för samråd med andra behöriga myndigheter före beviljande av auktorisation.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

27.

Artikel 62 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Om ett värdepappersföretag fortsätter att handla på ett sätt som tydligt skadar värdmedlemsstatens investerares intressen eller leder till att marknaderna inte fungerar korrekt, trots de åtgärder som vidtagits av den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, eller om sådana åtgärder visar sig vara otillräckliga, ska följande gälla:

a)

Den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten ska efter att ha underrättat den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att skydda investerarna och se till att marknaderna fungerar väl; detta ska inbegripa möjligheten att hindra värdepappersföretag som bryter mot bestämmelserna från att inleda fler transaktioner inom deras territorium. Kommissionen och Esma ska omgående informeras om sådana åtgärder.

b)

Dessutom får den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten hänskjuta ärendet till Esma, som får agera i enlighet med de befogenheter som den tilldelats genom artikel 19 i förordning nr 1095/2010.”

b)

I punkt 2 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Om värdepappersföretaget trots att värdmedlemsstaten vidtagit åtgärder fortsätter att bryta mot de bestämmelser i lagar och andra författningar som avses i första stycket och som gäller i värdmedlemsstaten, ska följande gälla:

a)

Den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten ska efter att ha underrättat den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att skydda investerarna och se till att marknaderna fungerar väl. Kommissionen och Esma ska omgående informeras om sådana åtgärder.

b)

Dessutom får den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten hänskjuta ärendet till Esma, som får agera i enlighet med de befogenheter som den tilldelats genom artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

c)

I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Om den reglerade marknaden eller MTF-plattformen fortsätter att handla på ett sätt som tydligt skadar värdmedlemsstatens investerares intressen eller leder till att marknaderna inte fungerar korrekt, trots de åtgärder som vidtagits av den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, eller om sådana åtgärder visar sig vara otillräckliga, ska följande gälla:

a)

Den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten ska efter att ha underättat den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att skydda investerarna och se till att marknaderna fungerar väl; detta ska inbegripa möjligheten att hindra den reglerade marknaden eller MTF-plattformen från att ge i värdmedlemsstaten etablerade medlemmar på distans eller aktörer på distans tillgång till dess funktioner. Kommissionen och Esma ska omgående informeras om sådana åtgärder.

b)

Dessutom får den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten hänskjuta ärendet till Esma, som får agera i enlighet med de befogenheter som den tilldelats genom artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

28.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 62a

Samarbete och utbyte av uppgifter med Esma

1.   De behöriga myndigheterna ska samarbeta med Esma vid tillämpning av detta direktiv, i enlighet med förordning (EU) nr 1095/2010.

2.   De behöriga myndigheterna ska omgående förse Esma med alla uppgifter den behöver för att utföra sina verksamhetsuppgifter enligt detta direktiv, i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

29.

Artikel 63.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna och, i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) nr 1095/2010, Esma får ingå samarbetsavtal om utbyte av uppgifter med de behöriga myndigheterna i tredjeländer endast om de utlämnade uppgifterna omfattas av garantier om tystnadsplikt som minst motsvarar dem som krävs enligt artikel 54. Detta utbyte av uppgifter måste vara avsett för fullgörande av dessa behöriga myndigheters verksamhetsuppgifter.

Medlemsstaterna och Esma får överföra personuppgifter till tredjeland i enlighet med kapitel IV i direktiv 95/46/EG.

Medlemsstaterna och Esma får också ingå samarbetsavtal om utbyte av uppgifter med tredjeländers behöriga myndigheter, organ och fysiska eller juridiska personer som ansvarar för en eller flera av följande verksamheter:

a)

Tillsynen över kreditinstitut, andra finansinstitut, försäkringsföretag och finansmarknader.

b)

Värdepappersföretags likvidation och konkurs eller liknande förfaranden.

c)

Lagstadgad revision av värdepappersföretags och andra finansinstituts, kreditinstituts och försäkringsföretags räkenskaper vid fullgörandet av sina tillsynsuppgifter, eller som förvaltar ersättningssystem vid fullgörandet av sina verksamhetsuppgifter.

d)

Tillsyn över organ som är inblandade i värdepappersföretags likvidation och konkurs eller liknande förfaranden.

e)

Tillsyn över personer med uppdrag att utföra lagstadgad revision av räkenskaperna hos försäkringsföretag, kreditinstitut, värdepappersföretag och andra finansinstitut.

De samarbetsavtal som avses i tredje stycket får endast ingås om de utlämnade uppgifterna omfattas av garantier om tystnadsplikt som minst motsvarar dem som krävs i artikel 54. Detta utbyte av uppgifter ska vara avsett för fullgörande av dessa myndigheters och organs eller fysiska eller juridiska personers verksamhetsuppgifter.”

30.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 64a

Tidsfristklausul

Senast den 1 december 2011 ska kommissionen se över artiklarna 2, 4, 10b, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27-30, 40, 44, 45, 56 och 58 och lägga fram eventuella lämpliga lagstiftningsförslag för att möjliggöra fullständig tillämpning av delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget och genomförandeakter i enlighet med artikel 291 i EUF-fördraget när det gäller detta direktiv. Utan att det påverkar tillämpningen av de genomförandeåtgärder som redan antagits, ska kommissionens befogenheter enligt artikel 64 att anta genomförandeåtgärder som fortsätter att gälla efter Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 upphöra att gälla den 1 december 2012.”

Artikel 7

Ändringar av direktiv 2004/109/EG

Direktiv 2004/109/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.3 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”3.   I syfte att anpassa reglerna till den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna, specificera kraven och säkerställa en konsekvent tillämpning av punkt 1 ska kommissionen, i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, anta åtgärder avseende definitionerna i punkt 1.”

b)

Tredje stycket ska ersättas med följande:

”De åtgärder som avses i leden a och b i andra stycket ska fastställas genom delegerade akter i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b.”

2.

Artikel 5.6 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”6.   Kommissionen ska i syfte att beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna anta åtgärder, i enlighet med artikel 27.2 eller artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, för att specificera kraven och säkerställa en enhetlig tillämpning av punkterna 1–5 i den här artikeln.”

b)

Tredje stycket ska ersättas med följande:

”De åtgärder som avses i led a ska antas i enlighet med förfarandet i artikel 27.2. De åtgärder som avses i leden b och c ska fastställas genom delegerade akter i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b.”

c)

Fjärde stycket ska ersättas med följande:

”Där så är lämpligt får kommissionen också anpassa den femårsperiod som avses i punkt 1 genom en delegerad akt i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b.”

3.

Artikel 9.7 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”7.   Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, anta åtgärder i syfte att beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att specificera de krav som föreskrivs i punkterna 2, 4 och 5.”

b)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, specificera den maximala längden på den ’korta avvecklingstid’ som avses i punkt 4 i denna artikel samt lämpliga kontrollmekanismer för den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten.”

4.

Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 8 ska ändras på följande sätt:

i)

I första stycket ska inledningen ersättas med följande:

”8.   I syfte att beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att specificera de krav som föreskrivs i punkterna 1, 2, 4, 5 och 6 i denna artikel, ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, anta följande åtgärder:”

ii)

Led a ska utgå.

iii)

Andra stycket ska utgå.

b)

Följande punkt ska läggas till:

”9.   För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpning av denna artikel och beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna får Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (nedan kallad Esma), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (30) utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att ta fram standardformulär, mallar och förfaranden som ska användas när emittenten underrättas enligt punkt 1 i denna artikel eller när uppgifter enligt artikel 19.3 registreras.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

5.

Artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

Första stycket ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, anta åtgärder i syfte att beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att specificera de krav som föreskrivs i punkt 1. Den ska i synnerhet fastställa”

ii)

Led c ska ersättas med följande:

”c)

innehållet i underrättelsen,”

iii)

Andra stycket ska utgå.

b)

Följande punkt ska läggas till:

”3.   För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för punkt 1 i denna artikel och beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att ta fram standardformulär, mallar och förfaranden som ska användas när emittenten underrättas enligt punkt 1 i denna artikel eller när uppgifter enligt artikel 19.3 registreras.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

6.

Artikel 14.2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, anta åtgärder i syfte att beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och för att specificera de krav som föreskrivs i punkt 1.”

7.

Artikel 17.4 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, anta åtgärder i syfte att beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken samt för att specificera de krav som föreskrivs i punkterna 1, 2 och 3. Kommissionen ska särskilt specificera genom vilka kategorier av finansinstitut en aktieägare får utöva sina finansiella rättigheter enligt punkt 2 c.”

8.

Artikel 18.5 ska ersättas med följande:

”5.   Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, anta åtgärder i syfte att beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken samt för att specificera de krav som föreskrivs i punkterna 1–4. Kommissionen ska särskilt specificera genom vilka kategorier av finansinstitut en skuldebrevsinnehavare får utöva sina finansiella rättigheter enligt punkt 2 c.”

9.

Artikel 19.4 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, anta åtgärder för att specificera de krav som föreskrivs i punkterna 1, 2 och 3.

Kommissionen ska i synnerhet fastställa enligt vilket förfarande emittenten, en aktieägare, en innehavare av andra finansiella instrument eller en person eller enhet som avses i artikel 10, ska ge in uppgifter till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten enligt punkt 1 respektive 3, i syfte att göra det möjligt att utföra registreringen med elektroniska hjälpmedel i hemmedlemsstaten.”

10.

Artikel 21.4 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen ska genom delegerade akter i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, anta åtgärder i syfte att beakta den tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken samt för att specificera de krav som föreskrivs i punkterna 1, 2 och 3.

Kommissionen ska i synnerhet fastställa

a)

miniminormer för spridning av obligatoriska uppgifter enligt punkt 1,

b)

miniminormer för den mekanism för centrallagring som avses i punkt 2.

Kommissionen får också upprätta och uppdatera en förteckning över medier som kan användas för att sprida uppgifterna till allmänheten.”

11.

I artikel 22.1 ska första stycket ersättas med följande:

”1.   Esma ska utarbeta riktlinjer, i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1095/2010, för att ytterligare förbättra tillgången för allmänheten till de uppgifter som ska offentliggöras enligt direktiv 2003/6/EG, direktiv 2003/71/EG och det här direktivet.”

12.

Artikel 23 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Om en emittent har sitt säte i ett tredjeland får den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten undanta emittenten från kraven i artiklarna 4–7, 12.6 och 14-18, förutsatt att det berörda tredjelandets lagstiftning innehåller motsvarande krav eller att emittenten uppfyller de krav som fastställs i det tredjelandets lagstiftning och som den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten anser vara likvärdiga.

Den behöriga myndigheten ska därefter informera Esma om det undantag som beviljats.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för punkt 1 ska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 27.2 anta genomförandeåtgärder

i)

genom vilka en mekanism införs som garanterar likvärdigheten mellan de krav på uppgifter som fastställs i detta direktiv inbegripet finansiell redovisning och finansiella uppgifter, som krävs enligt lag eller administrativa bestämmelser i ett tredjeland,

ii)

där det anges att det tredjeland där emittenten är registrerad garanterar att informationskrav likvärdiga dem som fastställs i detta direktiv ska tillämpas enligt dess lagar och andra författningar eller enligt praxis och rutiner som är grundade på de internationella standarder som fastställts av internationella organisationer.

I samband med led ii i första stycket ska kommissionen med hjälp av delegerade akter i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, även anta åtgärder för bedömningen av normer som är relevanta för emittenterna i mer än ett land.

Kommissionen ska i enlighet med förfarandet i artikel 27.2 fatta de beslut som krävs, enligt de villkor som fastställs i artikel 30.3, om huruvida de redovisningsstandarder som används av emittenter i tredjeland motsvarar gemenskapsbestämmelserna. Om kommissionen beslutar att redovisningsstandarderna i ett tredjeland inte motsvarar gemenskapsbestämmelserna kan den tillåta att de berörda emittenterna fortsätter att använda sådana redovisningsstandarder under en lämplig övergångsperiod.

I samband med tredje stycket ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, även anta åtgärder som syftar till att upprätta allmänna likvärdighetskriterier avseende redovisningsstandarder som är relevanta för emittenter i mer än ett land.”

c)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   För att specificera de krav som föreskrivs i punkt 2 får kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, anta åtgärder i vilka det fastställs vilken typ av uppgifter som offentliggjorts i ett tredjeland och som är viktig för allmänheten i unionen.”

d)

I punkt 7 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ska också genom delegerade akter i enlighet med artikel 27.2a, 27.2b och 27.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b, anta åtgärder som syftar till att upprätta allmänna likvärdighetskriterier med avseende på första stycket.”

e)

Följande punkt ska läggas till:

”8.   Esma ska bistå kommissionen att fullgöra sina uppgifter enligt denna artikel, i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

13.

Artikel 24 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska första stycket ersättas med följande:

”1.   Varje medlemsstat ska utse den centrala myndighet som avses i artikel 21.1 i direktiv 2003/71/EG till central behörig myndighet med ansvar för att uppfylla skyldigheterna i det här direktivet och att säkerställa att de bestämmelser som antas till följd av det här direktivet tillämpas. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och Esma om detta.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen, Esma, i enlighet med artikel 28.4 i förordning (EU) nr 1095/2010, och de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater om alla eventuella överenskommelser om delegering av uppgifter, inklusive de exakta villkoren för delegeringen.”

14.

Artikel 25 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkter ska införas:

”2a.   De behöriga myndigheterna får till Esma hänskjuta situationer där en begäran om samarbete har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) får Esma, i de situationer som avses i första meningen, agera i enlighet med de befogenheter som myndigheten tilldelats genom artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.

2b.   De behöriga myndigheterna ska samarbeta med Esma vid tillämpning av detta direktiv, i enlighet med förordning (EU) nr 1095/2010.

2c.   De behöriga myndigheterna ska omgående förse Esma med alla uppgifter den behöver för att utföra sina verksamhetsuppgifter enligt detta direktiv och enligt förordning (EU) nr 1095/2010 i enlighet med artikel 35 i den förordningen.”

b)

I punkt 3 ska den första meningen ersättas med följande:

”3.   Punkt 1 ska inte hindra de behöriga myndigheterna från att utbyta konfidentiella uppgifter med eller förmedla uppgifter till Esma och Europeiska systemrisknämnden (ESRB), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (31).

c)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Medlemsstaterna och Esma får i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) nr 1095/2010 ingå samarbetsavtal som föreskriver utbyte av uppgifter med behöriga myndigheter eller organ i tredjeland som enligt sin respektive lagstiftning får utföra någon av de verksamhetsuppgifter som de tilldelas genom detta direktiv i enlighet med artikel 24. Medlemsstaterna ska informera Esma när de ingår samarbetsavtal. Detta utbyte av uppgifter ska omfattas av garantier om sekretess som minst motsvarar dem som krävs i den här artikeln. Detta utbyte av uppgifter ska vara avsett för fullgörande av de behöriga myndigheternas eller organens tillsynsuppgifter. Om uppgifterna ursprungligen kommer från en annan medlemsstat får de endast lämnas vidare om uttryckligt medgivande ges från de behöriga myndigheter som har lämnat dem, och i så fall endast i det syfte som avsågs när dessa myndigheter gav sitt medgivande.”

15.

Artikel 26 ska ersättas med följande:

”Artikel 26

Säkerhetsåtgärder

1.   Om den behöriga myndigheten i en värdmedlemsstat konstaterar att emittenten, aktieägaren, innehavaren av andra finansiella instrument eller den person som avses i artikel 10 gjort sig skyldig till oegentligheter eller inte uppfyllt sina skyldigheter, ska den vidarebefordra uppgifterna om detta till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten och till Esma.

2.   Om emittenten eller värdepappersinnehavaren fortsätter att överträda gällande lag eller andra bestämmelser trots de åtgärder som vidtagits av den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten eller därför att dessa åtgärder varit otillräckliga ska den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten, efter att ha underrättat den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, vidta alla nödvändiga åtgärder i enlighet med artikel 3.2 för att skydda investerarna genom att snarast möjligt meddela detta till kommissionen och Esma.”

16.

Rubriken på kapitel VI ska ersättas med följande:

17.

Artikel 27 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2a ska ersättas med följande:

”2a.   Befogenheten att anta de delegerade akter som avses i artiklarna 2.3, 5.6, 9.7, 12.8, 13.2, 14.2, 17.4, 18.5, 19.4, 21.4, 23.4, 23.5 och 23.7 ska ges till kommissionen för en period på fyra år från och med den 4 januari 2011. Kommissionen ska utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast sex månader innan perioden på fyra år löpt ut. Delegeringen av befogenhet ska automatiskt förlängas med perioder av samma längd, om den inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet i enlighet med artikel 27a.”

b)

Följande punkter ska införas:

”2b.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

2c.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 27a och 27b.”

18.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 27a

Återkallande av delegering

1.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.3, 5.6, 9.7, 12.8, 13.2, 14.2, 17.4, 18.5, 19.4, 21.4, 23.4, 23.5 och 23.7 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

2.   Den institution som inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen inom en rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas.

3.   Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 27b

Invändningar mot delegerade akter

1.   Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period om tre månader från delgivningsdagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska denna period förlängas med tre månader.

2.   Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av den tidsperiod som avses i punkt 1 har invänt mot den delegerade akten, ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut, förutsatt att både Europaparlamentet och rådet underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några invändningar.

3.   Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt inom den tidsperiod som avses i punkt 1 ska akten inte träda i kraft. I enlighet med artikel 296 i EUF-fördraget ska den institution som invänder mot den delegerade akten ange skälen för detta.”

Artikel 8

Ändringar av direktiv 2005/60/EG

Direktiv 2005/60/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 11.4 ska ersättas med följande:

”4.   Medlemsstaterna ska underrätta varandra, Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten) (nedan kallad EBA), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (32), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) (nedan kallad Eiopa), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (33) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (nedan kallad Esma), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (34) (nedan tillsammans kallade de europeiska tillsynsmyndigheterna), i den mån det är av betydelse för tillämpningen av detta direktiv och i enlighet med relevanta bestämmelser i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 1094/2010 och i förordning (EU) nr 1095/2010, och kommissionen om fall där de anser att ett tredjeland uppfyller de villkor som anges i punkterna 1 eller 2 eller i andra situationer som uppfyller de tekniska kriterier som fastställs i enlighet med artikel 40.1 b.

2.

Artikel 16.2 ska ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna ska underrätta varandra, de europeiska tillsynsmyndigheterna i den mån det är av betydelse för tillämpningen av detta direktiv och i enlighet med relevanta bestämmelser i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 1094/2010 och i förordning (EU) nr 1095/2010 och kommissionen om fall där de anser att ett tredjeland uppfyller de villkor som anges i punkt 1 b.”

3.

Artikel 28.7 ska ersättas med följande:

”7.   Medlemsstaterna ska underrätta varandra, de europeiska tillsynsmyndigheterna i den mån det är av betydelse för tillämpningen av detta direktiv och i enlighet med relevanta bestämmelser i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 1094/2010 och i förordning (EU) nr 1095/2010 och kommissionen om fall där de anser att ett tredjeland uppfyller de villkor som anges i punkt 3, 4 eller 5.”

4.

Artikel 31 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna, de europeiska tillsynsmyndigheterna i den mån det är av betydelse för tillämpningen av detta direktiv och i enlighet med relevanta bestämmelser i förordning (EU) nr 1093/2010, i förordning (EU) nr 1094/2010 och i förordning (EU) nr 1095/2010, och kommissionen ska underrätta varandra om fall där lagstiftningen i ett tredjeland inte tillåter tillämpning av de åtgärder som krävs enligt i punkt 1 första stycket, och samordnade åtgärder kan vidtas för att finna en lösning.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel och beakta den tekniska utvecklingen i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism får de europeiska tillsynsmyndigheterna, med beaktande av det befintliga regelverket och vid behov i samarbete med andra relevanta unionsorgan på området, utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i enlighet med artikel 56 i förordning 1093/2010, i förordning 1094/2010 respektive i förordning (EU) nr 1095/2010, i syfte att specificera vilken typ av ytterligare åtgärder som avses i punkt 3 i den här artikeln samt den minsta insats som ska göras av kreditinstituten och finansinstituten då tredjelandets lagstiftning inte tillåter tillämpning av de åtgärder som krävs enligt punkt 1 första stycket i den här artikeln.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

5.

I artikel 34 ska följande punkt läggas till:

”3.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel och beakta den tekniska utvecklingen i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism får de europeiska tillsynsmyndigheterna, med beaktande av det befintliga regelverket och vid behov i samarbete med andra relevanta unionsorgan på området, utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i enlighet med artikel 56 i förordning 1093/2010, i förordning 1094/2010 respektive i förordning (EU) nr 1095/2010, i syfte att specificera det minsta innehållet i den underrättelse som avses i punkt 2.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

6.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 37a

1.   När det gäller tillämpningen av detta direktiv ska de behöriga myndigheterna samarbeta med de europeiska tillsynsmyndigheterna i enlighet med förordning (EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 respektive förordning (EU) nr 1095/2010.

2.   De behöriga myndigheterna ska till de europeiska tillsynsmyndigheterna överlämna alla uppgifter som de behöver för att fullgöra sina verksamhetsuppgifter enligt detta direktiv och i enlighet med förordning (EU) nr 1093/2010, förordning (EU) nr 1094/2010 respektive förordning (EU) nr 1095/2010.”

7.

Rubriken på kapitel VI ska ersättas med följande:

8.

Artikel 40 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

I första stycket ska inledningen ersättas med följande:

”1.   För att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism och specificera de krav som fastställs genom detta direktiv, får kommissionen anta följande åtgärder:”

ii)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”Åtgärderna ska antas genom delegerade akter i enlighet med artikel 41.2a, 41.2b och 41.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 41a och 41b.”

b)

I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Åtgärderna ska antas genom delegerade akter i enlighet med artikel 41.2a, 41.2b och 41.2c, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 41a och 41b.”

9.

Artikel 41 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:

”2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av artikel 8 i det beslutet, förutsatt att de åtgärder som antas i enlighet med det förfarandet inte ändrar de väsentliga bestämmelserna i detta direktiv.”

b)

Punkt 2a ska ersättas med följande:

”2a.   Befogenheten att anta de delegerade akter som avses i artikel 40 ska ges till kommissionen för en period på fyra år från och med den 4 januari 2011. Kommissionen ska utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast sex månader innan perioden på fyra år löpt ut. Delegeringen av befogenhet ska automatiskt förlängas med perioder av samma längd, om den inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet i enlighet med artikel 41a.”

c)

Följande punkter ska införas:

”2b.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt, ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

2c.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 41a och 41b.”

d)

Punkt 3 ska utgå.

10.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 41a

Återkallande av delegering

1.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 40 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

2.   Den institution som inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen inom en rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas.

3.   Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 41b

Invändningar mot delegerade akter

1.   Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period om tre månader från delgivningsdagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska denna period förlängas med tre månader.

2.   Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av den tidsperiod som avses i punkt 1 har invänt mot den delegerade akten, ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut, förutsatt att både Europaparlamentet och rådet underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några invändningar.

3.   Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt inom den tidsperiod som avses i punkt 1 ska den inte träda i kraft. I enlighet med artikel 296 i EUF-fördraget ska den institution som invänder mot den delegerade akten ange skälen för detta.”

Artikel 9

Ändringar av direktiv 2006/48/EG

Direktiv 2006/48/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)

Nuvarande stycke ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska föreskriva att kreditinstitut ska ha erhållit auktorisation innan de inleder sin verksamhet. De ska, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 7–12, fastställa de villkor som ska gälla för auktorisationen och anmäla dem till kommissionen och till Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (35) (nedan kallad EBA).

b)

Följande stycken ska läggas till:

”2.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel får EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn

a)

när det gäller de uppgifter som ska lämnas till de behöriga myndigheterna i samband med ansökan om auktorisation av kreditinstitut, inbegripet verksamhetsplanen enligt artikel 7,

b)

som specificerar villkoren för att uppfylla kravet enligt artikel 8,

c)

som specificerar dels de krav som gäller för aktieägare och medlemmar med kvalificerade innehav, dels de faktorer som kan hindra den behöriga myndigheten från att utöva en effektiv tillsyn enligt artikel 12.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i leden a, b och c i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

3.   För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel får EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande för standardformulär, mallar och förfaranden för sådant överlämnande av uppgifter.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

2.

I artikel 9.2 ska led b ersättas med följande:

”b)

de berörda medlemsstaterna ska anmäla sina skäl för att utnyttja denna möjlighet till kommissionen och EBA, och”

3.

Artikel 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 14

Varje auktorisation ska anmälas till EBA.

Namnen på varje enskilt kreditinstitut som har beviljats auktorisation ska uppföras på en förteckning. EBA ska offentliggöra och fortlöpande uppdatera denna förteckning på sin webbplats.”

4.

Artikel 17.2 ska ersättas med följande:

”2.   En återkallelse av auktorisation ska anmälas till kommissionen och EBA och ska motiveras. Berörda personer ska delges motiveringen.”

5.

I artikel 19 ska följande punkt läggas till:

”9.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel får EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att upprätta en uttömmande förteckning över uppgifter enligt artikel 19a.4, som tilltänkta förvärvare ska foga till sin underrättelse, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 i den här artikeln.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för detta direktiv får EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande för att upprätta gemensamma förfaranden, formulär och mallar för samrådet mellan de relevanta behöriga myndigheterna enligt artikel 19b.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

6.

I artikel 22 ska följande punkt läggas till:

”3.   För att specificera de krav som fastställs i denna artikel och säkerställa konvergens i tillsynspraxis får EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera de styrformer, metoder och rutiner som avses i punkt 1, i enlighet med principerna om proportionalitet och omfattning enligt punkt 2.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

7.

I artikel 25 ska följande punkt läggas till:

”5.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera vilka uppgifter som ska anmälas i enlighet med denna artikel.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för sådana underrättelser.

EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Kommissionen ges också befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i andra stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

8.

I artikel 26 ska följande punkt läggas till:

”5.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera vilka uppgifter som ska anmälas i enlighet med denna artikel.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för sådana underrättelser.

EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Kommissionen ges också befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i andra stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

9.

I artikel 28 ska följande punkt läggas till:

”4.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera vilka uppgifter som ska anmälas i enlighet med denna artikel.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för sådana underrättelser.

EBA ska lämna in dessa förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Kommissionen ges också befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i andra stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

10.

I artikel 33 ska första stycket ersättas med följande:

”Innan åtgärder vidtas i den ordning som föreskrivs i artikel 30, får värdmedlemsstatens behöriga myndigheter i brådskande fall interimistiskt vidta de åtgärder som är nödvändiga till skydd för insättare, investerare och andra mottagare av tjänster. Kommissionen, EBA och de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter ska underrättas om sådana åtgärder så snart det kan ske.”

11.

Artikel 36 ska ersättas med följande:

”Artikel 36

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och EBA om antalet och arten av de fall i vilka underrättelse vägrats enligt artikel 25 och artikel 26.1, 26.2 och 26.3 och i vilka fall åtgärder har vidtagits med stöd av artikel 30.3.”

12.

Artikel 38.2 ska ersättas med följande:

”2.   De behöriga myndigheterna ska göra anmälan till kommissionen, EBA och Europeiska bankkommittén om alla auktorisationer för filialer som beviljats kreditinstitut med huvudkontor i ett tredjeland.”

13.

Artikel 39 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska följande led läggas till:

”c)

att EBA kan inhämta de uppgifter som medlemsstaternas behöriga myndigheter har mottagit från nationella myndigheter i tredjeländer i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   EBA ska bistå kommissionen vid tillämpning av denna artikel, i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

14.

I artikel 42 ska följande punkter läggas till:

”De behöriga myndigheterna får till EBA hänskjuta situationer där en begäran om samarbete, i synnerhet en som syftar till utbyte av uppgifter, har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 258 i EUF-fördraget får EBA, i de situationer som avses i första meningen, agera i enlighet med de befogenheter som den ges inom ramen för artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera uppgifterna i den.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för krav på utbyte av uppgifter som kan förväntas underlätta övervakningen av kreditinstituten.

EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i tredje stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Kommissionen ges också befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i fjärde stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

15.

Artikel 42a ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande stycke införas efter fjärde stycket:

”Om någon eller några av de berörda behöriga myndigheterna har hänskjutit ärendet till EBA i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010, när den inledande tvåmånadersperioden har löpt ut, ska de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten skjuta upp sitt beslut och invänta det beslut som EBA kan fatta enligt artikel 19.3 i den förordningen. De behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten ska fatta sitt beslut i enlighet med EBA:s beslut. Denna tvåmånadersperiod ska anses utgöra förlikningsskedet i den mening som avses i artikel 19 i den förordningen. EBA ska fatta sitt beslut inom en månad. Ärendet får inte hänskjutas till EBA efter det att den inledande tvåmånadersperioden har löpt ut eller ett gemensamt beslut har fattats.”

b)

I punkt 3 ska följande stycken läggas till:

”För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel får EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera allmänna villkor för tillsynskollegiers funktionssätt.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i fjärde stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10-14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel får EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande för att fastställa tillsynskollegiers operativa funktionssätt.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i sjätte stycket i enlighet med förfarandet i artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

16.

Artikel 42b ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   När de fullgör sina skyldigheter ska de behöriga myndigheterna beakta samstämmighet i tillsynsverktyg och tillsynspraxis när de tillämpar de lagar, andra författningar och administrativa krav som antagits enligt detta direktiv. Medlemsstaterna ska därför se till att

a)

de behöriga myndigheterna deltar i EBA:s aktiviteter,

b)

de behöriga myndigheterna följer EBA:s riktlinjer och rekommendationer, och motiverar de fall då så inte sker,

c)

de nationella uppdrag som de behöriga myndigheterna tilldelas inte hindrar dem från att fullgöra sina uppgifter som medlemmar i EBA eller enligt detta direktiv.”

b)

Punkt 2 ska utgå.

17.

Artikel 44.2 ska ersättas med följande:

”2.   Vad som sägs i punkt 1 ska inte hindra medlemsstaternas behöriga myndigheter från att utbyta uppgifter eller förmedla uppgifter till EBA i enlighet med detta direktiv, andra direktiv som gäller för kreditinstitut och artiklarna 31 och 35 i förordning (EU) nr 1093/2010. För sådana uppgifter ska tystnadsplikt gälla enligt punkt 1.”

18.

Artikel 46 ska ersättas med följande:

”Artikel 46

I enlighet med artikel 33 i förordning (EU) nr 1093/2010 får medlemsstaterna och EBA ingå samarbetsavtal om utbyte av uppgifter med behöriga myndigheter i tredjeländer samt med myndigheter eller organ i tredjeländer enligt definitionen i artiklarna 47 och 48.1 i detta direktiv endast om de lämnade uppgifterna är föremål för garantier om tystnadsplikt som minst är likvärdiga med dem som avses i artikel 44.1 i detta direktiv. Syftet med detta utbyte av uppgifter är att låta nämnda myndigheter eller organ utföra sin tillsynsuppgift.

Om uppgifterna ursprungligen kommer från en annan medlemsstat får de inte lämnas vidare utan uttryckligt medgivande från de myndigheter som har lämnat dem, och i så fall endast i det syfte som avsågs när dessa myndigheter gav sitt medgivande.”

19.

Artikel 49 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”Bestämmelserna i detta avsnitt ska inte utgöra hinder för en behörig myndighet att lämna ut uppgifter till följande myndigheter eller organ för att de ska kunna fullgöra sina verksamhetsuppgifter:

a)

Centralbanker inom det Europeiska centralbankssystemet och andra organ med liknande verksamhetsuppgifter i deras egenskap av monetära myndigheter, om de uppgifterna är relevanta för utövandet av deras respektive uppdrag föreskrivna i lag, inklusive bedrivandet av monetär politik och tillhandahållande av likviditet i detta sammanhang, övervakning av systemen för betalningar, clearing och avveckling, samt för skyddet av det finansiella systemets stabilitet.

b)

I förekommande fall, andra offentliga myndigheter med uppgift att utöva tillsyn över betalningssystem.

c)

Europeiska systemrisknämnden (nedan kallad ESRB), om dessa uppgifter är relevanta för att utöva dess i lag föreskrivna verksamhetsuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (36).

Bestämmelserna i detta avsnitt ska inte utgöra hinder för myndigheter och organ enligt första stycket att till de behöriga myndigheterna vidarebefordra sådana uppgifter som de kan behöva för tillämpningen av artikel 45.

b)

Fjärde stycket ska ersättas med följande:

”I en kritisk situation enligt artikel 130.1 ska medlemsstaterna medge att de behöriga myndigheterna omgående skickar uppgifterna till centralbankerna inom Europeiska centralbankssystemet om dessa uppgifter är relevanta för utövandet av deras respektive i lag föreskrivna verksamhetsuppgifter, inklusive bedrivandet av monetär politik och relaterade åtgärder för att tillföra likviditet, övervakning av systemen för betalningar, clearing och värdepappersavveckling, och för skyddet av det finansiella systemets stabilitet, samt till ESRB i enlighet med förordning (EU) nr 1092/2010 om dessa uppgifter är relevanta för utövandet av dess i lag föreskrivna verksamhetsuppgifter.”

20.

Artikel 63a ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Enligt de bestämmelser som reglerar instrumentet ska kapital, icke betalda räntor eller utdelning vara av sådan art att de absorberar förluster och inte förhindrar en rekapitalisering av kreditinstitutet genom lämpliga mekanismer som har utarbetats av EBA enligt punkt 6.”

b)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering liksom konvergens i tillsynspraxis ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera kraven i fråga om de instrument som avses i punkt 1 i denna artikel. EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 1 januari 2014. Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

EBA ska även utfärda riktlinjer för de instrument som avses i led a i artikel 57 första stycket.

EBA ska övervaka tillämpningen av dessa riktlinjer.”

21.

I artikel 74.2 ska andra stycket ersättas med följande:

”För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för detta direktiv ska de behöriga myndigheterna från och med den 31 december 2012 tillämpa enhetliga format, intervall och datum för rapportering när kreditinstituten ska meddela dessa beräkningar. För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för detta direktiv ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att införa enhetliga format (med motsvarande anvisningar), intervall och datum för rapportering inom unionen före den 1 januari 2012. Rapporteringsformaten ska stå i proportion till arten och omfattningen av kreditinstitutens verksamhet och till dess komplexitetsgrad.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för detta direktiv ska EBA också utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande för de it-lösningar som ska tillämpas vid sådan rapportering.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i andra och tredje styckena i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

22.

I artikel 81.2 ska följande stycken läggas till:

”För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel ska EBA i samråd med Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (nedan kallad Esma), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (37), utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera en värderingsmetod för kreditvärderingar. EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i andra stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

23.

I artikel 84.2 ska följande stycken läggas till:

”För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel får EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera en värderingsmetod enligt vilken de behöriga myndigheterna kan tillåta kreditinstitut att använda IRB-metoden.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i led a i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

24.

I artikel 97.2 ska följande stycken läggas till:

”För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel ska EBA i samråd med Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera en värderingsmetod för kreditvärderingar. EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i andra stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

25.

I artikel 105.1 ska följande stycken läggas till:

”För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel får EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera en värderingsmetod enligt vilken de behöriga myndigheterna kan tillåta kreditinstitut att använda internmätningsmetoder.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i andra stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

26.

Andra stycket i artikel 106.2 ska ersättas med följande:

”För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna punkt ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera undantagen i leden c och d, samt för att specificera de villkor som används för att avgöra om det föreligger en grupp av kunder med inbördes anknytning i enlighet med punkt 3. EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i andra stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

27.

Artikel 110.2 ska ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna ska föreskriva att rapporteringen ska ske minst två gånger om året. De behöriga myndigheterna ska från och med den 31 december 2012 tillämpa enhetliga format, intervall och datum för rapportering. För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för detta direktiv ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att införa enhetliga format (med motsvarande anvisningar), intervall och datum för rapportering inom unionen före den 1 januari 2012. Rapporteringsformaten ska stå i proportion till arten och omfattningen av kreditinstitutens verksamhet och till dess komplexitetsgrad.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för detta direktiv ska EBA också utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande för de it-lösningar som ska tillämpas vid sådan rapportering.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första och andra styckena i enlighet med förfarandet i artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

28.

I artikel 111.1 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna får fastställa ett lägre tröskelvärde än 150 miljoner EUR och ska informera EBA och kommissionen om detta.”

29.

Artikel 122a.10 ska ersättas med följande:

”10.   EBA ska årligen rapportera till kommissionen om de behöriga myndigheternas efterlevnad av denna artikel.

För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att uppnå samstämmighet i tillsynspraxis med avseende på denna artikel, inklusive vilka åtgärder som ska vidtas vid bristande uppfyllelse av erforderlig noggrannhet och skyldigheter i fråga om riskhantering. EBA ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i andra stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

30.

I artikel 124 ska följande punkt läggas till:

”6.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel får EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera såväl denna artikel som ett gemensamt förfarande och en gemensam metod för riskvärdering.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

31.

Artikel 126.4 ska ersättas med följande:

”4.   De behöriga myndigheterna ska underrätta kommissionen och EBA om alla överenskommelser inom ramen för punkt 3.”

32.

Artikel 129.1 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande stycke införas efter första stycket:

”Om den samordnande tillsynsmyndigheten underlåter att utföra de uppgifter som avses i första stycket eller om de behöriga myndigheterna inte samarbetar med den samordnande tillsynsmyndigheten i den omfattning som krävs för att utföra de uppgifter som avses i första stycket kan någon av de berörda behöriga myndigheterna hänskjuta detta till EBA, som får agera i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

b)

I punkt 2 ska följande läggas till sist i femte stycket:

”Om någon av de berörda behöriga myndigheterna har hänskjutit ärendet till EBA enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010 när sexmånadersperioden har löpt ut, ska den samordnande tillsynsmyndigheten skjuta upp sitt beslut och invänta eventuella beslut som EBA kan fatta enligt artikel 19.3 i den förordningen om dess beslut och fatta sitt beslut i enlighet med EBA:s beslut. Denna sexmånadersperiod ska anses utgöra förlikningsskedet i den mening som avses i den förordningen. EBA ska fatta sitt beslut inom en månad. Ärendet får inte hänskjutas till EBA efter det att sexmånadersperioden har löpt ut eller ett gemensamt beslut har fattats.”

c)

I punkt 2 ska följande stycken läggas till:

”För att säkerställa en enhetlig tillämpning av den gemensamma beslutsprocess som avses i denna punkt, och i syfte att underlätta gemensamma beslut, får EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande för ansökningar om sådana tillstånd som avses i artiklarna 84.1, 87.9 och 105 samt i del 6 i bilaga III.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i sjätte och sjunde styckena i enlighet med förfarandet i artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

d)

Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

i)

I tredje stycket ska namnet ”Europeiska banktillsynskommittén” ersättas med ”EBA”.

ii)

Fjärde stycket ska ersättas med följande:

”Om de behöriga myndigheterna inte kan fatta ett sådant gemensamt beslut inom fyra månader ska den samordnande tillsynsmyndigheten fatta ett beslut om tillämpningen av artiklarna 123, 124 och 136.2 på gruppbasis efter att vederbörligen ha övervägt den riskvärdering av filialerna som har utförts av relevanta behöriga myndigheter. Om någon av de berörda behöriga myndigheterna har hänskjutit ärendet till EBA enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010 när fyramånadersperioden har löpt ut, ska den samordnande tillsynsmyndigheten skjuta upp sitt beslut och invänta eventuella beslut som EBA kan fatta enligt artikel 19.3 i den förordningen och fatta sitt beslut i enlighet med EBA:s beslut. Denna fyramånadersperiod ska anses utgöra förlikningsskedet i den mening som avses i den förordningen. EBA ska fatta sitt beslut inom en månad. Ärendet får inte hänskjutas till EBA efter det att fyramånadersperioden har löpt ut eller ett gemensamt beslut har fattats.”

iii)

Femte stycket ska ersättas med följande:

”Beslutet om tillämpningen av artiklarna 123, 124 och 136.2 ska fattas av respektive behöriga myndigheter med ansvar för tillsynen av dotterföretaget till ett moderkreditinstitut inom unionen eller ett finansiellt moderholdingföretag inom unionen, individuellt eller på undergruppsbasis, efter att vederbörligen ha beaktat synpunkter och invändningar från den samordnande tillsynsmyndigheten. Om någon av de berörda behöriga myndigheterna har hänskjutit ärendet till EBA enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010 när fyramånadersperioden har löpt ut, ska den samordnande tillsynsmyndigheten skjuta upp sitt beslut och invänta eventuella beslut som EBA kan fatta enligt artikel 19.3 i den förordningen och fatta sitt beslut i enlighet med EBA:s beslut. Denna fyramånadersperiod ska anses utgöra förlikningsskedet i den mening som avses i den förordningen. EBA ska fatta sitt beslut inom en månad. Ärendet får inte hänskjutas till EBA efter det att fyramånadersperioden har löpt ut eller ett gemensamt beslut har fattats.”

iv)

Sjunde stycket ska ersättas med följande:

”Om EBA har tillfrågats ska samtliga behöriga myndigheter beakta dess råd och förklara alla betydande avvikelser från sådana råd.”

v)

Tionde stycket ska ersättas med följande:

”EBA får utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för den beslutsprocess som avses i denna punkt, med beaktande av tillämpningen av artiklarna 123, 124 och 136.2, i syfte att underlätta gemensamma beslut.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i tionde stycket i enlighet med förfarandet i artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

33.

I artikel 130.1 ska första och andra styckena ersättas med följande:

”1.   Om en kritisk situation uppstår, inklusive en sådan situation som definieras i artikel 18 i förordning (EU) nr 1093/2010 eller en situation med en negativ utveckling på marknaderna, som kan äventyra marknadernas likviditet och stabiliteten hos det finansiella systemet i någon av de medlemsstater där enheter ur en grupp har auktoriserats eller där betydande filialer enligt artikel 42a har inrättats, ska den samordnande tillsynsmyndigheten enligt kapitel 1 avsnitt 2 snarast möjligt underrätta EBA, ESRB och de myndigheter som avses i artikel 49 fjärde stycket och artikel 50 och lämna alla uppgifter som är avgörande för att de ska kunna fullgöra sina verksamhetsuppgifter. Denna skyldighet ska gälla för alla de behöriga myndigheter som anges i artiklarna 125 och 126 och för den behöriga myndighet som anges i artikel 129.1.

Om den myndighet som avses i artikel 49 fjärde stycket blir medveten om en situation som beskrivs i första stycket, ska den så snart det är praktiskt möjligt underrätta de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 125 och 126 samt EBA.”

34.

I artikel 131 ska tredje stycket ersättas med följande:

”De behöriga myndigheter som ansvarar för att auktorisera ett dotterföretag vars moderföretag är ett kreditinstitut, får genom bilaterala avtal, i enlighet med artikel 28 i förordning (EU) nr 1093/2010, delegera ansvaret för tillsynen till de behöriga myndigheter som beviljat moderföretaget auktorisation och utövar tillsyn över detta, så att dessa myndigheter ikläder sig ansvar för tillsynen över dotterföretaget i enlighet med detta direktiv. EBA ska hållas underrättat om förekomsten av sådana avtal och om deras innehåll. Den ska vidarebefordra sådana uppgifter till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater och till Europeiska bankkommittén.”

35.

Artikel 131a ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Den samordnande tillsynsmyndigheten ska inrätta tillsynskollegier för att underlätta utförandet av de uppgifter som anges i artiklarna 129 och 130.1 och, med beaktande av de krav på konfidentialitet som anges i punkt 2 i den här artikeln och unionsrättens krav, tillse att samordning och samarbete vid behov sker med berörda myndigheter i tredjeländer.

EBA ska bidra till att främja och övervaka effektivitet, ändamålsenlighet och konsekvens i arbetet i de tillsynskollegier som avses i denna artikel, i enlighet med artikel 21 i förordning (EU) nr 1093/2010. I detta syfte ska EBA delta i den utsträckning den finner lämpligt och ska i detta sammanhang betraktas som behörig myndighet.

Tillsynskollegierna ska tillhandahålla ett ramverk åt den samordnande tillsynsmyndigheten, EBA och övriga behöriga myndigheter för att utföra följande verksamhetsuppgifter:

a)

Utbyta uppgifter sinsemellan och med EBA i enlighet med artikel 21 i förordning (EU) nr 1093/2010.

b)

Enas om en frivillig fördelning av verksamhetsuppgifter och frivillig delegering av ansvarsområden, där så är lämpligt.

c)

Fastställa program för tillsynsgranskning, baserat på en riskvärdering av gruppen i enlighet med artikel 124.

d)

Öka tillsynens effektivitet genom att avlägsna onödiga dubbleringar av tillsynskraven, bland annat i samband med de förfrågningar om uppgifter som anges i artiklarna 130.2 och 132.2.

e)

Konsekvent tillämpa tillsynskraven enligt detta direktiv i samtliga enheter inom en bankgrupp, utan att det påverkar de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionslagstiftningen.

f)

Tillämpa artikel 129.1 c med hänsyn tagen till arbetet i andra forum som kan komma att inrättas på detta område.

De behöriga myndigheter som deltar i tillsynskollegierna och EBA ska ha ett nära samarbete. Kraven på konfidentialitet enligt kapitel 1 avsnitt 2 får inte förhindra att de behöriga myndigheterna utbyter konfidentiella uppgifter inom tillsynskollegier. Tillsynskollegiers inrättande och funktion ska inte påverka de behöriga myndigheternas rättigheter och skyldigheter enligt detta direktiv.”

b)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel får EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera allmänna villkor för tillsynskollegiernas funktionssätt.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i andra stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel får EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande för att fastställa tillsynskollegiernas operativa funktionssätt.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i fjärde stycket i enlighet med förfarandet i artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

ii)

Sjätte stycket ska ersättas med följande:

”Med förbehåll för de krav på konfidentialitet som anges i kapitel 1 avsnitt 2 ska den samordnande tillsynsmyndigheten informera EBA om aktiviteterna i tillsynskollegiet, bland annat i kritiska situationer, och meddela alla uppgifter som är särskilt relevanta till EBA för att uppnå samstämmighet i tillsynen.”

36.

Artikel 132.1 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande stycken ska införas efter första stycket:

”De behöriga myndigheterna ska samarbeta med EBA vid tillämpning av detta direktiv, i enlighet med förordning (EU) nr 1093/2010.

De behöriga myndigheterna ska förse EBA med alla uppgifter den behöver för att utföra sina verksamhetsuppgifter enligt detta direktiv och enligt förordning (EU) nr 1093/2010, i enlighet med artikel 35 i den förordningen.”

b)

Följande stycken ska läggas till:

”De behöriga myndigheterna får till EBA hänskjuta situationer där

a)

en behörig myndighet inte har lämnat väsentliga uppgifter, eller

b)

en begäran om samarbete, i synnerhet en som syftar till utbyte av relevanta uppgifter, har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 258 i EUF-fördraget får EBA i de situationer som avses i sjunde stycket agera i enlighet med de befogenheter som EBA ges enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

37.

I artikel 140 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.   De behöriga myndigheter som har ansvar för gruppbaserad tillsyn ska upprätta förteckningar över sådana finansiella holdingföretag som anges i artikel 71.2. Dessa förteckningar ska överlämnas till de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater, till EBA och till kommissionen.”

38.

Artikel 143 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

Följande mening ska läggas till i slutet av första stycket:

”EBA ska bistå kommissionen och Europeiska bankkommittén med utförandet av dessa uppgifter, vilket också inbegriper huruvida dessa riktlinjer bör uppdateras.”

ii)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”Den behöriga myndighet som utför den kontroll som avses i punkt 1 första stycket ska beakta all sådan vägledning. Den behöriga myndigheten ska i detta syfte samråda med EBA innan beslut fattas.”

b)

I punkt 3 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Tillsynsteknikerna ska utformas så att de uppfyller de mål för den gruppbaserade tillsynen som ställs upp i detta kapitel och ska rapporteras till de andra berörda behöriga myndigheterna, EBA och kommissionen.”

39.

I artikel 144 ska följande stycken läggas till:

”För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel ska EBA utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa format, struktur, innehållsförteckning och årligt publiceringsdatum för de uppgifter som föreskrivs genom denna artikel. EBA ska överlämna sina förslag till tekniska standarder för genomförande till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

40.

I artikel 150 ska följande punkt läggas till:

”3.   EBA ska utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för detta direktiv angående

a)

punkterna 15–17 i bilaga V,

b)

punkt 23 l i bilaga V vad gäller kriterierna för fastställande av de lämpliga förhållandena mellan den fasta och den rörliga delen av den samlade ersättningen och punkt 23 o ii i bilaga V vad gäller angivande av vilka kategorier av instrument som uppfyller de kriterier som anges i den punkten,

c)

del 2 i bilaga VI vad gäller de kvantitativa faktorerna enligt punkt 12, de kvalitativa faktorerna enligt punkt 13 och referensvärdet enligt punkt 14.

EBA ska överlämna sina förslag till tekniska standarder för genomförande till kommissionen senast den 1 januari 2014.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010.”

41.

Artikel 156 ska ändras på följande sätt:

a)

Termen ”Europeiska banktillsynskommittén” ska ersättas med ”EBA”.

b)

Första stycket ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska, i samarbete med EBA och medlemsstaterna och med beaktande av Europeiska centralbankens synpunkter regelbundet kontrollera om detta direktiv tillsammans med direktiv 2006/49/EG väsentligt påverkar konjunkturcykeln och med stöd av denna granskning överväga om eventuella åtgärder för att komma till rätta med situationen är motiverade.”

Artikel 10

Ändringar av direktiv 2006/49/EG

Direktiv 2006/49/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 18 ska följande punkt läggas till:

”5.   Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten) (nedan kallad EBA), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr1093/2010 (38) får utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera de värderingsmetoder enligt vilka de behöriga myndigheterna får tillåta institut att använda interna modeller för att beräkna kapitalkrav enligt detta direktiv.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10-14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

2.

I artikel 22.1 ska följande stycke läggas till:

”Om de behöriga myndigheterna frångår gruppbaserad tillämpning av kapitalkraven i enlighet med denna artikel ska de underrätta kommissionen och EBA.”

3.

Artikel 32.1 ska ändras på följande sätt:

a)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”De behöriga myndigheterna ska underrätta EBA, rådet och kommissionen om dessa rutiner.”

b)

Följande stycke ska läggas till:

”EBA ska utfärda riktlinjer för de rutiner som avses i denna punkt.”

4.

Artikel 36.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska utse de myndigheter som är behöriga att utföra de åligganden som föreskrivs i detta direktiv. De ska underrätta EBA och kommissionen om detta och i förekommande fall om hur ansvaret fördelats.”

5.

I artikel 38.1 ska följande stycken läggas till:

”De behöriga myndigheterna ska samarbeta med EBA vid tillämpning av detta direktiv, i enlighet med förordning (EU) nr 1093/2010.

De behöriga myndigheterna ska omgående förse EBA med alla uppgifter den behöver för att utföra sina verksamhetsuppgifter enligt detta direktiv och enligt förordning (EU) nr 1093/2010 i enlighet med artikel 35 i den förordningen.”

Artikel 11

Ändringar av direktiv 2009/65/EG

Direktiv 2009/65/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 5 ska följande punkt läggas till:

”8.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel får Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (nedan kallad Esma), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (39), utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera de uppgifter som ska lämnas till de behöriga myndigheterna i samband med ansökan om auktorisation av ett fondföretag.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

2.

I artikel 6.1 ska följande stycke läggas till:

”Esma ska underrättas om alla auktorisationer som beviljas och ska offentliggöra och hålla aktuell en förteckning över auktoriserade förvaltningsbolag på sin webbplats.”

3.

I artikel 7 ska följande punkt läggas till:

”6.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera

a)

vilka uppgifter som ska lämnas till den behöriga myndigheten i ansökan om auktorisation av förvaltningsbolaget, inklusive verksamhetsplanen,

b)

vilka krav som gäller för förvaltningsbolaget enligt punkt 2 och vilka uppgifter som ska ingå i den anmälan som föreskrivs i punkt 3,

c)

vilka krav som gäller för aktieägare och delägare med kvalificerade innehav, samt de faktorer som kan hindra den behöriga myndigheten från att effektivt utöva sin tillsynsfunktion, enligt artikel 8.1 i detta direktiv och i artikel 10.1 och 10.2 i direktiv 2004/39/EG, i enlighet med artikel 11 i det här direktivet.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för meddelanden eller tillhandahållande av de uppgifter som anges i första stycket a och b.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

4.

Artikel 9.2 ska ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna ska underrätta Esma och kommissionen om alla svårigheter av allmän natur som fondföretag möter vid marknadsföringen av sina andelar i tredjeland.

Kommissionen ska så snabbt som möjligt undersöka dessa svårigheter för att finna en lämplig lösning. Esma ska bistå kommissionen vid utförandet av denna uppgift.”

5.

I artikel 11 ska följande punkt läggas till:

”3.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av detta direktiv får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att upprätta en fullständig förteckning över uppgifter, enligt vad som föreskrivs i denna artikel och med avseende på artikel 10b.4 i direktiv 2004/39/EG, som tilltänkta förvärvare ska foga till sin anmälan, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10a.2 i det direktivet.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för det samråd mellan de relevanta behöriga myndigheterna vilket föreskrivs i denna artikel och med avseende på artikel 10.4 i direktiv 2004/39/EG.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

6.

Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

i)

Första stycket ska ersättas med följande:

”3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 116 ska kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 112a och 112b, anta åtgärder som specificerar de förfaranden och arrangemang som avses i punkt 1 andra stycket led a och de strukturer och de organisatoriska krav för att minimera intressekonflikter som avses i punkt 1 andra stycket led b.”

ii)

Andra stycket ska utgå.

b)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att specificera tillämpningsvillkoren för de delegerade akter som antas av kommissionen i fråga om de förfaranden, arrangemang, strukturer och organisatoriska krav som avses i punkt 3.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

7.

Artikel 14 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i)

I första stycket ska inledningen ersättas med följande:

”2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 116 ska kommissionen, genom delegerade akter i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 112a och 112b, anta åtgärder för att se till att förvaltningsbolag fullgör de skyldigheter som avses i punkt 1, särskilt”

ii)

Andra stycket ska utgå.

b)

Följande punkt ska läggas till:

”3.   För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att ytterligare specificera de delegerade akter som antas av kommissionen i fråga om de kriterier, principer och åtgärder som avses i punkt 2.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

8.

I artikel 17 ska följande punkt läggas till:

”10.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera vilka uppgifter som ska anmälas i enlighet med punkterna 1, 2, 3, 8 och 9.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpningen av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för överlämnandet av uppgifter i enlighet med punkterna 3 och 9.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

9.

I artikel 18 ska följande punkt läggas till:

”5.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera vilka uppgifter som ska anmälas i enlighet med punkterna 1, 2 och 4.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för överlämnandet av uppgifter i enlighet med punkterna 2 och 4.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

10.

I artikel 20 ska följande punkt läggas till:

”5.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att fastställa vilka uppgifter som ska lämnas till de behöriga myndigheterna då ett förvaltningsbolag ansöker om att förvalta ett fondföretag som är etablerat i en annan medlemsstat.

Kommissionen får anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10-14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för ett sådant överlämnande av uppgifter.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i tredje stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

11.

Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Om förvaltningsbolaget, trots de åtgärder som vidtagits av de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat eller eftersom sådana åtgärder visar sig vara otillräckliga eller inte är möjliga i medlemsstaten i fråga, fortsätter att vägra att lämna de uppgifter som förvaltningsbolagets värdmedlemsstat begär in enligt punkt 2, eller fortsätter att bryta mot de bestämmelserna i lagar eller regelverk som avses i samma punkt och som gäller i förvaltningsbolagets värdmedlemsstat får de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets värdmedlemsstat vidta endera av följande åtgärder:

a)

Efter att ha underrättat de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat, vidta lämpliga åtgärder, inbegripet inom ramen för artiklarna 98 och 99, för att förhindra eller beivra ytterligare oegentligheter och, i den mån det är nödvändigt, för att förhindra att förvaltningsbolaget påbörjar några ytterligare transaktioner inom deras territorium. Medlemsstaterna ska se till att det inom deras territorium är möjligt att delge förvaltningsbolagen de juridiska handlingar som dessa åtgärder kräver. I de fall då tjänsten som tillhandahålls inom förvaltningsbolagets värdmedlemsstat består i förvaltning av ett fondföretag får förvaltningsbolagets värdmedlemsstat kräva att förvaltningsbolaget upphör med förvaltningen av det fondföretaget.

b)

I de fall då de anser att den behöriga myndigheten i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat inte har agerat korrekt, hänskjuta ärendet till Esma, som får agera i enlighet med de befogenheter som den ges enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

b)

I punkt 7 ska första och andra styckena ersättas med följande:

”7.   Innan åtgärder vidtas i den ordning som föreskrivs i punkt 3, 4 eller 5 får de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets värdmedlemsstat i brådskande fall interimistiskt vidta de åtgärder som är nödvändiga till skydd för investerare och andra mottagare av tjänster. Kommissionen, Esma och de andra berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter ska snarast möjligt underrättas om sådana åtgärder.

Efter samråd med de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter får kommissionen besluta att medlemsstaten i fråga ska ändra eller upphäva dessa åtgärder, utan att detta påverkar Esmas befogenheter i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

c)

I punkt 9 ska första stycket ersättas med följande:

”9.   Medlemsstaterna ska underrätta Esma och kommissionen om antalet och arten av de fall i vilka de inte har beviljat auktorisation enligt artikel 17 eller avslagit en ansökan enligt artikel 20 samt eventuella åtgärder som vidtagits i enlighet med punkt 5 i den här artikeln.”

12.

Artikel 23.6 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”6.   Kommissionen får, genom delegerade akter enligt artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 112a och 112b, anta bestämmelser för åtgärder som ska vidtas av ett förvaringsinstitut för att detta ska kunna fullgöra sina skyldigheter avseende ett fondföretag som förvaltas av ett förvaltningsbolag som är etablerat i en annan medlemsstat, inklusive de uppgifter som behöver ingå i de standardavtal som ska användas av förvaringsinstitutet och förvaltningsbolaget i enlighet med punkt 5.”

b)

Andra stycket ska utgå.

13.

I artikel 29 ska följande punkter läggas till:

”5.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av detta direktiv får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera

a)

vilka uppgifter som ska lämnas till de behöriga myndigheterna i ansökan om auktorisation av investeringsbolaget, inklusive verksamhetsplanen,

b)

vilka faktorer som kan hindra den behöriga myndigheten från att utöva en effektiv tillsyn, enligt punkt 1 c.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

6.   För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa standardformulär, mallar och förfaranden för överlämnandet av uppgifter i enlighet med punkt 5 första stycket a.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

14.

Artikel 32.6 ska ersättas med följande:

”6.   Medlemsstaterna ska underrätta Esma och kommissionen om vilka investeringsbolag som omfattas av undantagen i punkterna 4 och 5.”

15.

Artikel 33.6 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”6.   Kommissionen får, genom delegerade akter i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 112a och 112b, anta bestämmelser för åtgärder som ska vidtas av ett förvaringsinstitut för att detta ska kunna fullgöra sina skyldigheter avseende ett fondföretag som förvaltas av ett förvaltningsbolag som är etablerat i en annan medlemsstat, inklusive de uppgifter som behöver ingå i de standardavtal som ska användas av förvaringsinstitutet och förvaltningsbolaget i enlighet med punkt 5.”

b)

Andra stycket ska utgå.

16.

Artikel 43 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 5

i)

ska första stycket ersättas med följande:

”5.   Kommissionen får, genom delegerade akter i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 112a och 112b, anta åtgärder för att närmare beskriva innehåll, format och kommunikationssätt för de uppgifter som avses i punkterna 1 och 3.”

ii)

ska andra stycket utgå.

b)

Följande punkt ska läggas till:

”6.   För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att specificera tillämpningsvillkoren för de delegerade akter som antas av kommissionen vad gäller innehåll, format och metod för att lämna de uppgifter som avses i punkterna 1 och 3 i denna artikel.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

17.

I artikel 50 ska följande punkt läggas till:

”4.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera bestämmelserna om vilka kategorier av tillgångar som fondföretag kan investera i enligt denna artikel samt enligt delegerade akter som kommissionen antagit om dessa bestämmelser.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

18.

Artikel 51 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande stycke ska läggas till:

”De nationella behöriga myndigheterna ska säkerställa att alla uppgifter som erhålls enligt föregående punkt, och som sammanställs för alla de förvaltnings- och investeringsbolag de utövar tillsyn över, finns tillgängliga för Esma i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 1095/2010 och för Europeiska systemrisknämnden (ESRB), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (40), i enlighet med artikel 15 i den förordningen så att systemrisker kan övervakas på unionsnivå.

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 116 ska kommissionen, genom delegerade akter i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 112a och 112b, anta åtgärder för att specificera

a)

kriterier för att bedöma lämpligheten i det förfarande för riskhantering som används av förvaltningsbolaget i enlighet med punkt 1 första stycket,

b)

detaljerade regler avseende en exakt och oberoende bedömning av värdet på OTC-derivat, och

c)

detaljerade regler för innehållet i och förfarandet som ska följas vid överlämnande av uppgifter som avses i punkt 1 tredje stycket till de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat.”

c)

Följande punkt ska läggas till:

”5.   För att säkerställa enhetliga villkor för tillämpningen av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för de delegerade akter som antas av kommissionen gällande de kriterier och regler som avses i punkt 4.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

19.

I artikel 52.4 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska till Esma och kommissionen överlämna en förteckning över de kategorier av obligationer som avses i första stycket och över de kategorier av emittenter som, enligt gällande lag och enligt sådana tillsynsregler som avses i det stycket, beviljats tillstånd att emittera sådana obligationer som uppfyller kriterierna i den här artikeln. Till förteckningen ska fogas uppgifter om vad slags garantier som erbjudits. Kommissionen och Esma ska till övriga medlemsstater genast vidarebefordra dessa uppgifter jämte de kommentarer de anser lämpliga samt göra uppgifterna tillgängliga för allmänheten på sin webbplats. Uppgifterna kan tas upp till diskussion i Europeiska värdepapperskommittén som avses i artikel 112.1.”

20.

Artikel 60 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 6 ska ändras på följande sätt:

i)

I första stycket ska inledningen ersättas med följande:

”6.   Kommissionen får, genom delegerade akter i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 112a och 112b, anta åtgärder för att specificera”

ii)

Andra stycket ska utgå.

b)

Följande punkt ska läggas till:

”7.   För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för de delegerade akter som antas av kommissionen gällande det avtal, de åtgärder och de förfaranden som avses i punkt 6.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

21.

Artikel 61 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen får, genom delegerade akter i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 112a och 112b, anta åtgärder för att specificera

a)

de uppgifter som ska ingå i det avtal som avses i punkt 1, och

b)

de kategorier av oegentligheter enligt punkt 2 som ska anses få negativa återverkningar på feederfondföretaget.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för de delegerade akter som antas av kommissionen gällande det avtal, de åtgärder och de kategorier av oegentligheter som avses i punkt 3.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

22.

Artikel 62.4 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen får, genom delegerade akter i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 112a och 112b, anta åtgärder för att specificera innehållet i det avtal som avses i punkt 1 första stycket.”

23.

Artikel 64 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen får, genom delegerade akter i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 112a och 112b, anta åtgärder för att specificera

a)

format för och det sätt på vilket de uppgifter som anges i punkt 1 ska tillhandahållas, eller

b)

om feederfondföretaget överför alla eller en del av sina tillgångar till masterfondföretaget i utbyte mot andelar, förfarandet för värdering och revision av detta apporttillskott samt formerna för feederfondföretagets förvaringsinstituts medverkan i detta förfarande.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”5.   För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för hur uppgifterna ska tillhandahållas, får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för de delegerade akter som antas av kommissionen gällande formatet för och sättet för tillhandahållande av de uppgifter och det förfarande som avses i punkt 4.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

24.

I artikel 69 ska följande punkt läggas till:

”5.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera bestämmelserna om innehållet i prospektet, årsrapporten och halvårsrapporten enligt bilaga I samt formatet för dessa dokument.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

25.

Artikel 75.4 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen får, genom delegerade akter i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 112a och 112b, anta åtgärder för att fastställa de särskilda villkor som ska uppfyllas när prospektet tillhandahålls via ett varaktigt medium, annat än i pappersform, eller via en webbplats som inte är ett varaktigt medium.”

26.

Artikel 78 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.   Kommissionen ska, genom delegerade akter i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 112a och 112b, anta åtgärder i vilka följande fastställs:

a)

Det detaljerade och fullständiga innehållet i de basfakta som ska tillhandahållas investerare i enlighet med punkterna 2, 3 och 4.

b)

Det detaljerade och uttömmande innehållet i de basfakta som ska tillhandahållas investerare i följande specifika fall:

i)

För fondföretag med flera delfonder, basfakta som ska tillhandahållas investerare som tecknar sig för en särskild delfond, däribland hur byte till en annan delfond kan ske och avgifterna för detta.

ii)

För fondföretag som erbjuder flera aktiekategorier, de basfakta som ska tillhandahållas investerare som tecknar sig för en särskild aktiekategori.

iii)

För fond-i-fondföretag, de basfakta som ska tillhandahållas investerare som tecknar sig för fondföretag som i sin tur placerar i andra fondföretag eller i andra företag för kollektiva investeringar enligt artikel 50.1 e.

iv)

För master/feederstrukturer, de basfakta som ska lämnas till investerare som tecknar sig för andelar i feederfonder.

v)

För strukturerade, kapitalskyddade och andra jämförbara fondföretag, de basfakta som ska tillhandahållas investerare avseende de särskilda kännetecknen för sådana fondföretag.

c)

Närmare uppgifter om format för och presentation av de basfakta som ska tillhandahållas investerare i enlighet med punkt 5.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”8.   För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för de delegerade akter som antas av kommissionen i enlighet med punkt 7 när det gäller de uppgifter som avses i punkt 3.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

27.

Artikel 81.2 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen får, genom delegerade akter i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 112a och 112b, anta åtgärder för att fastställa de särskilda villkor som ska uppfyllas när basfakta för investerare tillhandahålls via ett varaktigt medium i annan form än pappersform eller via en webbplats som inte utgör ett varaktigt medium.”

28.

I artikel 83 ska följande punkt läggas till:

”3.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera vilka krav som enligt denna artikel gäller för upplåning.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

29.

I artikel 84 ska följande punkt läggas till:

”4.   För att säkerställa en konsekvent harmonisering av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att specificera vilka villkor ett fondföretag ska uppfylla, efter det att återköp eller inlösen av andelar i fondföretaget tillfälligt senarelagts i enlighet med punkt 2 a, när beslut har fattats om uppskov.

Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

30.

Artikel 95 ska ersättas med följande:

”Artikel 95

1.   Kommissionen får, genom delegerade akter i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 112a och 112b, anta åtgärder för att specificera

a)

omfattningen av de uppgifter som avses i artikel 91.3,

b)

åtgärder för att de behöriga myndigheterna i fondföretagets värdmedlemsstat lättare ska få tillgång till de uppgifter eller handlingar som avses i artikel 93.1, 93.2 och 93.3 i enlighet med artikel 93.7.

2.   För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för artikel 93 får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa

a)

form och innehåll för den standardiserade notifieringsskrivelse som ska användas av ett fondföretag för anmälan enligt artikel 93.1, inklusive en anvisning om vilka handlingar som översättningarna avser,

b)

form och innehåll för en standardmall för intyg som medlemsstaternas behöriga myndigheter ska använda enligt artikel 93.3,

c)

förfarandet för de behöriga myndigheternas utbyte av uppgifter och användning av elektronisk kommunikation vid anmälan enligt artikel 93.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

31.

Artikel 97.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som ska utföra de uppgifter som föreskrivs i detta direktiv. De ska underrätta Esma och kommissionen om detta och i förekommande fall om hur ansvaret fördelats.”

32.

Artikel 101 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas:

”2a.   De behöriga myndigheterna ska samarbeta med Esma vid tillämpningen av detta direktiv, i enlighet med förordning (EU) nr 1095/2010.

De behöriga myndigheterna ska omgående förse Esma med alla uppgifter den behöver för att utföra sina verksamhetsuppgifter, i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

b)

Punkterna 8 och 9 ska ersättas med följande:

”8.   De behöriga myndigheterna får till Esma hänskjuta situationer där en begäran

a)

om att utbyta uppgifter enligt artikel 109 har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid,

b)

om att utföra en utredning eller kontroll på plats enligt artikel 110 har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid, eller

c)

om tillstånd för de egna tjänstemännen att följa med den utländska behöriga myndighetens tjänstemän har avslagits eller inte lett till åtgärder inom rimlig tid.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) får Esma, i de situationer som avses i första stycket, agera i enlighet med de befogenheter som den tilldelats inom ramen för artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010, utan att det påverkar vare sig de möjligheter att vägra att efterkomma en begäran om uppgifter eller utredning som avses i punkt 6 i denna artikel eller Esmas förmåga att i sådana fall handla i enlighet med artikel 17 i den förordningen.

9.   För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa gemensamma förfaranden för samarbete mellan behöriga myndigheter vid utförandet av kontroller på plats och utredningar enligt punkterna 4 och 5.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

33.

Artikel 102 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:

”2.   Vad som sägs i punkt 1 ska inte hindra medlemsstaternas behöriga myndigheter från att utbyta uppgifter i enlighet med detta direktiv eller annan unionslagstiftning som gäller för fondföretag eller för företag som medverkar i deras affärsverksamhet eller från att överlämna uppgifter till Esma i enlighet med förordning (EU) nr 1095/2010 eller ESRB. För sådana uppgifter ska tystnadsplikt gälla enligt punkt 1.”

b)

I punkt 5 ska följande led läggas till:

”d)

Esma, Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (41), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (42) och ESRB.

34.

Artikel 103.3 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Medlemsstaterna ska meddela Esma, kommissionen och de övriga medlemsstaterna vilka myndigheter som har tillåtelse att motta uppgifter enligt punkt 1.”

b)

Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.   Medlemsstaterna ska meddela Esma, kommissionen och de övriga medlemsstaterna vilka myndigheter eller organ som har tillåtelse att motta uppgifter enligt punkt 4.”

35.

Artikel 105 ska ersättas med följande:

”Artikel 105

För att säkerställa enhetliga tillämpningsvillkor för bestämmelserna i detta direktiv gällande uppgiftsutbyte får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande i syfte att fastställa tillämpningsvillkoren för förfarandena för utbyte av uppgifter mellan de behöriga myndigheterna samt mellan de behöriga myndigheterna och Esma.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

36.

Artikel 108.5 ska ändras på följande sätt:

a)

Led b i första stycket ska ersättas med följande:

”b)

om så krävs hänskjuta ärendet till Esma, som får agera i enlighet med de befogenheter som den tilldelats enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

b)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”Kommissionen och Esma ska omgående informeras om eventuella åtgärder som vidtas enligt led a i första stycket.”

37.

Rubriken på kapitel XIII ska ersättas med följande:

38.

Artikel 111 ska ersättas med följande:

”Artikel 111

Kommissionen får anta tekniska anpassningar av detta direktiv i fråga om

a)

förtydligande av definitionerna för att säkerställa en konsekvent harmonisering och en enhetlig tillämpning av detta direktiv inom hela unionen, eller

b)

konsekvent terminologi och utformning av definitioner i enlighet med senare akter om fondföretag samt närstående frågor.

De åtgärder som avses i första stycket ska antas genom delegerade akter i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4, och med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 112a och 112b.”

39.

Artikel 112 ska ersättas med följande:

”Artikel 112

1.   Kommissionen ska biträdas av Europeiska värdepapperskommittén, inrättad genom kommissionens beslut 2001/528/EG.

2.   Befogenheten att anta de delegerade akter som avses i artiklarna 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 och 111 ska ges till kommissionen för en period på fyra år från och med den 4 januari 2011. Kommissionen ska utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast sex månader innan perioden på fyra år löpt ut. Delegeringen av befogenhet ska automatiskt förlängas med perioder av samma längd, om den inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet i enlighet med artikel 112a.

3.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt, ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

4.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 112a och 112b.”

40.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 112a

Återkallande av delegering

1.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 och 111 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

2.   Den institution som inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen inom en rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas.

3.   Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart eller vid ett senare, i beslutet angivet, datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 112b

Invändningar mot delegerade akter

1.   Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period om tre månader från delgivningsdagen. På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska denna period förlängas med tre månader.

2.   Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av den period som anges i punkt 1 har invänt mot den delegerade akten, ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut, förutsatt att både Europaparlamentet och rådet underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några invändningar.

3.   Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt inom den tidsperiod som anges i punkt 1 ska den inte träda i kraft. I enlighet med artikel 296 i EUF-fördraget ska den institution som invänder mot den delegerade akten ange skälen för detta.”

Artikel 12

Översyn

Kommissionen ska senast den 1 januari 2014 för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om huruvida de europeiska tillsynsmyndigheterna har lagt fram de förslag till tekniska standarder för tillsyn och de förslag till tekniska standarder för genomförande som avses i detta direktiv, oavsett om det är obligatoriskt eller frivilligt att lägga fram sådana förslag, samt eventuella förslag med anledning av detta.

Artikel 13

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2011 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 1.1, 1.2, 2.1 a, 2.2, 2.5, 2.7, 2.9, 2.11 b, 3.4, 3.6 a, 3.6 b, 4.1 a, 4.3, 5.5 a, 5.5 b första stycket, 5.6, 5.8, 5.9 (angående artikel 18.3 i direktiv 2003/71/EG), 5.10, 5.11 a och b, 5.12, 6.1 (angående artikel 5.3 första stycket i direktiv 2004/39/EG), 6.3, 6.5 a, 6.10, 6.13, 6.14, 6.16, 6.17 a och b, 6.18, 6.19 (angående artikel 53.3 första stycket i direktiv 2004/39/EG), 6.21 a och b, 6.23 b, 6.24, 6.25, 6.27, 7.12 a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 9.1 a, 9.2, 9.3, 9.4, 9.10, 9.11, 9.12, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.20, 9.29, 9.32, 9.33 a och b, 9.33 d ii-iv, 9.34, 9.35, 9.36 b ii, 9.37 b, 9.38, 9.39, 10.2, 10.3 a, 10.4, 11.2, 11.4, 11.11, 11.14, 11.19, 11.31, 11.32b (angående artikel 101.8 i direktiv 2009/65/EG), 11.33, 11.34, och 11.36 i det här direktivet. De ska genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen samt en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningarna ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 14

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 15

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 24 november 2010.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

O. CHASTEL

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 18 mars 2010 (EUT C 87, 1.4.2010, s. 1).

(2)  Yttrandet avgivet den 18 mars 2010 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 22 september 2010 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 17 november 2010.

(4)  Se sidan 12 i detta nummer av EUT.

(5)  Se sidan 48 i detta nummer av EUT.

(6)  Se sidan 84 i detta nummer av EUT.

(7)  EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.

(8)  EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.

(9)  EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.

(10)  EGT L 166, 11.6.1998, s. 45.

(11)  EUT L 235, 23.9.2003, s. 10.

(12)  EUT L 177, 30.6.2006, s. 201.

(13)  EGT L 166, 11.6.1998, s. 45.

(14)  EUT L 35, 11.2.2003, s. 1.

(15)  EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.

(16)  EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.

(17)  EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.

(18)  EUT L 302, 17.11.2009, s. 32.

(19)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.”

(20)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.

(21)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.

(22)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.”

(23)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 1.”

(24)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.”

(25)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.”

(26)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.”

(27)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 1.”

(28)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.”

(29)  EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.”

(30)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.”

(31)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 1.”

(32)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.

(33)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.

(34)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.”

(35)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.”

(36)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 1.”

(37)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.”

(38)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.”

(39)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.”

(40)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 1.”

(41)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.

(42)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.”