Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32010R0584.pdf

10.7.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 176/16


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 584/2010

av den 1 juli 2010

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller den skriftliga anmälans och fondföretagsintygets form och innehåll, elektronisk kommunikation mellan behöriga myndigheter i samband med anmälan, förfaranden för kontroller på plats och utredningar samt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (1), särskilt artiklarna 95.2 a, b och c, 101.9 och 105, och

av följande skäl:

(1)

Genom direktiv 2009/65/EG ges kommissionen befogenhet att specificera och harmonisera vissa aspekter av det nya förfarandet för att anmäla marknadsföring av andelar av fondföretag i en värdmedlemsstat. Harmoniseringen bör ge de behöriga myndigheterna visshet om hur de nya kraven kommer att fungera och bör bidra till att säkerställa att det nya förfarandet fungerar väl.

(2)

För att underlätta anmälningsförfarandet är det nödvändigt att ange form och innehåll för den standardmall för skriftlig anmälan som fondföretagen ska använda samt form och innehåll för det intyg som medlemsstaternas behöriga myndigheter ska använda för att bekräfta att fondföretaget uppfyller villkoren i direktiv 2009/65/EG. Medlemsstaterna bör också kunna sända både den skriftliga anmälan och intyget elektroniskt.

(3)

Eftersom direktiv 2009/65/EG har till syfte att säkerställa att fondföretagen kan marknadsföra sina andelar i andra medlemsstater, under förutsättning att de omfattas av ett anmälningsförfarande som bygger på förbättrad kommunikation mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, bör förfarandet för elektronisk översändning av anmälningshandlingarna mellan de behöriga myndigheterna beskrivas ingående.

(4)

Enligt direktiv 2009/65/EG ska de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat kontrollera att anmälningshandlingarna är kompletta, innan de översänder handlingarna i sin helhet till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där fondföretaget har för avsikt att marknadsföra sina andelar. Direktivet ger också fondföretagen rätt att tillträda en värdmedlemsstats marknad omedelbart efter det att de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat har översänt de kompletta anmälningshandlingarna till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där fondföretaget har för avsikt att marknadsföra sina andelar. För att garantera rättssäkerhet är det nödvändigt att fastställa när de kompletta anmälningshandlingarna ska anses vara översända. Dessutom bör det vid elektronisk kommunikation krävas att de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat ser till att fullständiga handlingar har översänts innan de meddelar fondföretaget om översändningen enligt artikel 93.3 i direktiv 2009/65/EG. Dessutom bör det fastställas vilka förfaranden som ska användas för att hantera tekniska problem som uppstår vid själva översändningen av anmälningshandlingarna mellan de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat och värdmedlemsstat.

(5)

I syfte att förenkla översändningen av anmälningshandlingarna och ta hänsyn till den tekniska utvecklingen och möjligheten att utveckla mer sofistikerade system för elektronisk kommunikation, bör de behöriga myndigheterna ingå samarbetsöverenskommelser för att förbättra den elektroniska översändningen av anmälningshandlingarna, framför allt avseende systemsäkerhet och kryptering. De behöriga myndigheterna bör också samordna överenskommelserna om elektronisk kommunikation inom europeiska värdepapperstillsynskommittén.

(6)

I direktiv 2009/65/EG åläggs medlemsstaterna att vidta nödvändiga administrativa och organisatoriska åtgärder för att underlätta samarbetet. Ett förstärkt samarbete mellan de behöriga myndigheterna är en förutsättning för att säkerställa att fondföretagen och de förvaltningsbolag som förvaltar fondföretag efterlever direktiv 2009/65/EG, att den inre marknaden fungerar friktionsfritt och att det finns en hög skyddsnivå för investerare.

(7)

I direktiv 2009/65/EG anges det att de behöriga myndigheterna i en medlemsstat får begära att de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat medverkar vid tillsynsverksamhet, kontroller på plats eller vid en utredning som ska genomföras på den sistnämnda medlemsstatens territorium. När ett fondföretag förvaltas av ett förvaltningsbolag med säte i en annan medlemsstat, är det väsentligt att det finns mekanismer för samarbetet mellan de behöriga myndigheterna, och närmare förfaranden som de behöriga myndigheterna kan tillämpa när de behöver göra en utredning eller kontroll på plats av en enhet eller person som uppehåller sig i en annan medlemsstat.

(8)

En behörig myndighet bör ha rätt att anmoda andra behöriga myndigheter att samarbeta i frågor som faller inom dess tillsynsområde. Den anmodade myndigheten bör ge sitt bistånd även när det beteende som utreds inte betraktas som en överträdelse inom den egna jurisdiktionen. Den anmodade myndigheten får neka att ge sitt bistånd i de fall som förtecknas i artikel 101.6 i direktiv 2009/65/EG.

(9)

Enligt direktiv 2009/65/EG ska medlemsstaternas behöriga myndigheter omedelbart förse varandra med de upplysningar som krävs för att de ska kunna utföra sina åtaganden. Därför bör detaljföreskrifter fastställas om rutinmässigt informationsutbyte och informationsutbyte utan föregående begäran.

(10)

För att säkerställa att kraven i direktiv 2009/65/EG och i denna förordning tillämpas från och med samma dag, bör denna förordning börja tillämpas samtidigt med de åtgärder som införlivar direktiv 2009/65/EG i den nationella lagstiftningen.

(11)

Europeiska värdepapperstillsynskommittén, som inrättats genom kommissionens beslut 2009/77/EG (2), har rådfrågats i tekniska frågor.

(12)

De åtgärder som föreskrivs genom denna förordning är förenliga med yttrandet från europeiska värdepapperskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

KAPITEL I

ANMÄLNINGSFÖRFARANDE

Artikel 1

Den skriftliga anmälans form och innehåll

Ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) ska utarbeta den skriftliga anmälan som avses i artikel 93.1 i direktiv 2009/65/EG i enlighet med mallen i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Fondföretagsintygets form och innehåll

De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat ska utarbeta det intyg om att fondföretaget uppfyller villkoren i direktiv 2009/65/EG, som avses i artikel 93.3 i direktivet, i enlighet med mallen i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Angiven e-postadress

1.   De behöriga myndigheterna ska ange en e-postadress för översändningen av de handlingar som avses i artikel 93.3 i direktiv 2009/65/EG och för informationsutbytet i samband med anmälningsförfarandet enligt samma artikel.

2.   De behöriga myndigheterna ska informera andra medlemsstaters behöriga myndigheter om den angivna e-postadressen och ska säkerställa att de myndigheterna omedelbart underrättas om e-postadressen ändras.

3.   De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat ska översända alla de handlingar som avses i artikel 93.3 andra stycket i direktiv 2009/65/EG uteslutande till den e-postadress som angivits av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där fondföretaget avser att marknadsföra sina andelar.

4.   De behöriga myndigheterna ska införa ett förfarande för att säkerställa att den e-postadress som har angivits för mottagandet av anmälningar töms varje arbetsdag.

Artikel 4

Översändningen av anmälningshandlingarna

1.   De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat ska per e-post översända de fullständiga handlingar som avses i artikel 93.3 första och andra stycket i direktiv 2009/65/EG till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där fondföretaget avser att marknadsföra sina andelar.

Eventuella bilagor till den skriftliga anmälan i bilaga I ska förtecknas i e-brevet och översändas i ett vedertaget elektroniskt format som gör att de kan visas och skrivas ut.

2.   Översändningen av de fullständiga handlingarna enligt artikel 93.3 andra stycket i direktiv 2009/65/EG, ska endast i följande fall anses inte ha ägt rum:

a)

En handling som måste översändas saknas, är ofullständig eller är i ett annat format än det som anges i punkt 1.

b)

De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat har inte använt den e-postadress som har angivits av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där fondföretaget avser att marknadsföra sina andelar, i enlighet med artikel 3.1.

c)

De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat har inte översänt de fullständiga handlingarna till följd av ett tekniskt fel i sitt elektroniska system.

3.   De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat ska säkerställa att översändningen av de fullständiga handlingar som avses i artikel 93.3 i direktiv 2009/65/EG verkligen har ägt rum innan de meddelar fondföretaget att översändningen skett.

4.   Om de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat informeras om eller på annat sätt blir medvetna om att översändningen av de fullständiga handlingarna inte har ägt rum, ska de omedelbart vidta åtgärder för att översända de fullständiga handlingarna.

5.   De behöriga myndigheterna får komma överens om att ersätta översändningen per e-post av de fullständiga handlingar som avses i artikel 93.3 andra stycket i direktiv 2009/65/EG med en annan mer avancerad elektronisk metod, eller om att vidta ytterligare åtgärder för att öka säkerheten för översända e-postmeddelanden.

Eventuella alternativa metoder och förfinade förfaranden ska vara förenliga med de tidsfrister för anmälan som anges i kapitel XI i direktiv 2009/65/EG och ska inte försvåra för fondföretagen att få marknadstillträde i en annan medlemsstat än sin hemmedlemsstat.

Artikel 5

Mottagandet av anmälningshandlingarna

1.   När de behöriga myndigheterna i en medlemsstat där ett fondföretag avser att marknadsföra sina andelar tar emot de handlingar som ska översändas till dem enligt artikel 93.3 i direktiv 2009/65/EG, ska de så snart som möjligt, men senast fem arbetsdagar efter mottagandet av handlingarna, bekräfta för de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat huruvida

a)

samtliga bilagor som förtecknas i enlighet med artikel 4.1 i denna förordning har mottagits, och

b)

den dokumentation som måste översändas till dem är i ett format som kan visas och skrivas ut.

Bekräftelsen får sändas per e-post till de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat på den adress som angivits i enlighet med artikel 3.1, såvida inte de aktuella behöriga myndigheterna har kommit överens om en mer avancerad metod för att bekräfta mottagandet.

2.   När de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat inte inom den tidsfrist som anges i punkt 1 har tagit emot bekräftelsen från de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där fondföretaget avser att marknadsföra sina andelar, ska de kontakta dessa behöriga myndigheter för att kontrollera huruvida de fullständiga handlingarna har översänts.

KAPITEL II

TILLSYNSSAMARBETE

AVSNITT 1

Förfarande för kontroller på plats och utredningar

Artikel 6

Anmodan om bistånd vid kontroller på plats och utredningar

1.   En behörig myndighet som avser att genomföra en kontroll på plats eller en utredning på en annan medlemsstats territorium (nedan kallad anmodande myndighet) ska överlämna en skriftlig anmodan till den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten (nedan kallad anmodad myndighet). Anmodan ska innehålla uppgifter om

a)

anledningarna till anmodan, inklusive den lagstiftning inom den anmodande myndighetens jurisdiktion som anmodan är baserad på,

b)

omfattningen av kontrollen på plats eller utredningen,

c)

de åtgärder som den anmodande myndigheten redan har vidtagit,

d)

eventuella åtgärder som den anmodande myndigheten ska vidta,

e)

den föreslagna metoden för kontrollen på plats eller utredningen, och orsaken till varför den anmodande myndigheten väljer den.

2.   Anmodan ska lämnas in i tillräckligt god tid före kontrollen på plats eller utredningen.

3.   När en anmodan om bistånd vid kontroll på plats eller utredning är brådskande, får den översändas per e-post och därefter bekräftas skriftligen.

4.   Den anmodade myndigheten ska utan onödigt dröjsmål bekräfta att den mottagit anmodan.

5.   Den anmodande myndigheten ska tillgängliggöra all information som den anmodade myndigheten begär, för att det ska bli möjligt för den anmodade myndigheten att tillhandahålla det bistånd som krävs.

6.   Den anmodade myndigheten ska utan onödigt dröjsmål översända all information och alla dokument som den har tillgång till och som är relevanta eller användbara för den anmodande myndigheten, mot bakgrund av anledningarna till och omfattningen av kontrollen på plats eller utredningen.

7.   Mot bakgrund av de dokument och den information som översänts i enlighet med punkt 5 eller 6 ska den anmodade myndigheten och den anmodande myndigheten göra en ny bedömning av om kontrollen på plats eller utredningen är nödvändig.

8.   Den anmodade myndigheten ska besluta om kontrollen på plats eller utredningen ska genomföras av den själv, av den anmodande myndigheten, eller av revisorer eller andra experter.

9.   De båda myndigheterna ska komma överens om fördelningen av kostnaderna i samband med kontrollen på plats eller utredningen.

Artikel 7

Kontroller på plats och utredningar som genomförs av den anmodade myndigheten

1.   När den anmodade myndigheten beslutar sig för att själv genomföra en kontroll på plats eller utredning ska den genomföra denna i enlighet med det förfarande som föreskrivs i lagstiftningen för den medlemsstat på vars territorium kontrollen eller utredningen ska äga rum.

2.   När den anmodande myndigheten begär att dess egna tjänstemän ska åtfölja de tjänstemän från den anmodade myndigheten som genomför kontrollen eller utredningen i enlighet med artikel 101.5 i direktiv 2009/65/EG, ska de båda myndigheterna komma överens om de praktiska detaljerna för detta samarbete.

Artikel 8

Kontroller på plats och utredningar som genomförs av den anmodande myndigheten

1.   När den anmodade myndigheten beslutar sig för att den anmodande myndigheten ska få genomföra en kontroll på plats eller utredning, ska kontrollen eller utredningen genomföras i enlighet med det förfarande som föreskrivs i lagstiftningen för den medlemsstat på vars territorium kontrollen eller utredningen ska äga rum.

2.   När den anmodade myndigheten beslutar sig för att den anmodande myndigheten ska få genomföra en kontroll på plats eller utredning, ska den anmodade myndigheten tillhandahålla det bistånd som krävs för att underlätta kontrollen eller utredningen.

3.   Om den anmodande myndigheten får tillgång till väsentlig information, som är av betydelse för den anmodade myndigheten när den utför sina åtaganden i samband med kontrollen på plats eller utredningen, ska den utan onödigt dröjsmål översända denna information till den anmodade myndigheten.

Artikel 9

Kontroller på plats och utredningar som genomförs av revisorer eller experter

1.   När den anmodade myndigheten beslutar sig för att revisorer eller experter ska få genomföra en kontroll på plats eller utredning, ska kontrollen eller utredningen genomföras i enlighet med det förfarande som föreskrivs i lagstiftningen för den medlemsstat på vars territorium kontrollen eller utredningen ska äga rum.

2.   När den anmodade myndigheten beslutar sig för att revisorer eller experter ska få genomföra en kontroll på plats eller utredning, ska den anmodade myndigheten tillhandahålla det bistånd som krävs för att underlätta för revisorerna eller experterna i deras arbete.

3.   När den anmodande myndigheten föreslår att revisorer eller experter ska utnämnas, ska den översända all relevant information om revisorernas eller experternas identitet och yrkeserfarenhet till den anmodade myndigheten.

Den anmodade myndigheten ska omgående meddela den anmodande myndigheten huruvida den godkänner den föreslagna utnämningen.

Om den anmodade myndigheten inte godkänner den föreslagna utnämningen eller om den anmodande myndigheten inte föreslår vilka revisorer eller experter som ska utnämnas, ska den anmodade myndigheten ha rätt att föreslå revisorer eller experter.

4.   Om de båda myndigheterna inte är överens om utnämnandet av revisorer eller experter, ska den anmodade myndigheten besluta om den själv ska genomföra kontrollen på plats eller utredningen eller om den ska tillåta den anmodande myndigheten att genomföra kontrollen eller utredningen.

5.   Den myndighet som har föreslagit de utnämnda revisorerna eller experterna ska stå för kostnaderna i fråga, såvida inte den anmodade myndigheten och den anmodande myndigheten har kommit överens om något annat.

6.   Om revisorerna eller experterna när de genomför kontrollen på plats eller utredningen får tillgång till väsentlig information, som är av betydelse för den anmodade myndigheten när den utför sina åtaganden, ska de omedelbart översända denna information till den anmodade myndigheten.

Artikel 10

Anmodan om stöd vid intervjuer med personer i en annan medlemsstat

1.   När den anmodande myndigheten anser att det är nödvändigt att intervjua personer som uppehåller sig i en annan medlemsstat, ska den myndigheten överlämna en skriftlig anmodan till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten i fråga.

2.   Anmodan ska innehålla uppgifter om

a)

anledningarna till anmodan, inklusive den lagstiftning inom den anmodande myndighetens jurisdiktion som anmodan är baserad på,

b)

intervjuns omfattning,

c)

de åtgärder som den anmodande myndigheten redan har vidtagit,

d)

eventuella åtgärder som den anmodande myndigheten ska vidta,

e)

den metod som föreslås för intervjuerna, och varför den anmodande myndigheten har valt den.

3.   Anmodan ska lämnas in i tillräckligt god tid före intervjuerna.

4.   När en anmodan om bistånd vid intervjuer med personer som uppehåller sig i en annan medlemsstat är brådskande, får den översändas per e-post och därefter bekräftas skriftligen.

5.   Den anmodade myndigheten ska utan onödigt dröjsmål bekräfta att den mottagit anmodan.

6.   Den anmodande myndigheten ska tillgängliggöra all information som den anmodade myndigheten begär, för att det ska bli möjligt för den anmodade myndigheten att tillhandahålla det bistånd som krävs.

7.   Den anmodade myndigheten ska utan onödigt dröjsmål överlämna all information och alla dokument som den har tillgång till och som är relevanta eller användbara för den anmodande myndigheten, mot bakgrund av anledningarna till och omfattningen av intervjuerna.

8.   Mot bakgrund av de dokument och den information som överlämnats i enlighet med punkt 6 eller 7 ska den anmodade myndigheten och den anmodande myndigheten göra en ny bedömning av om intervjuerna är nödvändiga.

9.   Den anmodade myndigheten ska besluta om intervjuerna ska utföras av den själv eller av den anmodande myndigheten.

10.   De båda myndigheterna ska komma överens om fördelningen av kostnaderna i samband med intervjuerna.

11.   Den anmodande myndigheten får delta vid de intervjuer som anmodas i enlighet med punkt 1. Myndigheten får före och under intervjuerna lämna in frågor som ska ställas.

Artikel 11

Särskilda bestämmelser för kontroller på plats och utredningar

1.   De behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat och de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat ska informera varandra om varje kontroll på plats och utredning som ska genomföras avseende det förvaltningsbolag eller fondföretag som omfattas av deras respektive tillsynsområde. När sådan information har lämnats, får den informerade behöriga myndigheten utan onödigt dröjsmål anmoda den informerande behöriga myndigheten att införliva de frågor som faller inom den informerade myndighetens tillsynsområde i kontrollen eller undersökningen.

2.   De behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat får anmoda de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat om bistånd i samband med kontroll på plats och utredning av fondföretagets förvaringsinstitut, när så är nödvändigt för att tillsynsuppgifterna avseende förvaltningsbolaget ska fullgöras.

3.   De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat och de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat ska komma överens om förfaranden för att utbyta information om resultaten av de kontroller på plats och utredningar som har genomförts avseende förvaltningsbolag och fondföretag som omfattas av deras respektive tillsynsområde.

4.   Om det är nödvändigt ska de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat och de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat komma överens om vilka ytterligare åtgärder som bör vidtas avseende kontroller på plats eller utredningar.

AVSNITT 2

Informationsutbyte

Artikel 12

Rutinmässigt informationsutbyte

1.   De behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat ska omedelbart informera de behöriga myndigheterna i fondföretagets värdmedlemsstat och, såvida fondföretaget förvaltas av ett förvaltningsbolag med säte i en annan medlemsstat än fondföretagets hemmedlemsstat, de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat om

a)

eventuella beslut att återkalla auktorisationen för ett fondföretag,

b)

eventuella beslut om att ett fondföretag ska ställa in emission, återköp eller inlösen av sina andelar,

c)

eventuella andra allvarliga åtgärder som vidtagits mot ett fondföretag.

2.   När ett fondföretag förvaltas av ett förvaltningsbolag med säte i en annan medlemsstat än fondföretagets hemmedlemsstat, ska de behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemmedlemsstat omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat, om förvaltningsbolagets förmåga att korrekt utföra sina åtaganden i förhållande till de fondföretag det förvaltar kan vara betydligt påverkad, eller om förvaltningsbolaget inte uppfyller kraven i kapitel III i direktiv 2009/65/EG.

3.   När ett fondföretag förvaltas av ett förvaltningsbolag med säte i en annan medlemsstat än fondföretagets hemmedlemsstat, ska de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat respektive förvaltningsbolagets hemmedlemsstat underlätta det informationsutbyte som krävs för att de ska kunna utföra sina åtaganden enligt direktiv 2009/65/EG, däribland inrättandet av ett lämpligt informationsflöde. Här ingår det informationsutbyte som är nödvändigt vid

a)

förfarandena för auktorisering av förvaltningsbolag att bedriva verksamhet på en annan medlemsstats territorium i enlighet med artiklarna 17 och 18 i direktiv 2009/65/EG,

b)

förfarandena för auktorisering av förvaltningsbolag att förvalta fondföretag som är auktoriserade i en annan medlemsstat än förvaltningsbolagets hemmedlemsstat, i enlighet med artikel 20 i direktiv 2009/65/EG,

c)

den löpande tillsynen av förvaltningsbolag och fondföretag.

Artikel 13

Informationsutbyte utan föregående begäran

De behöriga myndigheterna ska utan föregående begäran och onödigt dröjsmål sända all relevant information, som kan väntas vara av väsentligt intresse när åtagandena enligt direktiv 2009/65/EG utförs, till andra behöriga myndigheter.

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 juli 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 302, 17.11.2009, s. 32.

(2)  EUT L 25, 29.1.2009, s. 18.


BILAGA I

SKRIFTLIG ANMÄLAN


BILAGA II

FONDFÖRETAGSINTYG