Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32015R0462.pdf

20.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 76/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/462

av den 19 mars 2015

om fastställande av tekniska standarder för genomförande avseende förfarandena för tillsynsmyndighetens godkännande av etablering av specialföretag, för samarbete och informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheter när det gäller specialföretag samt för att fastställa format och mallar för de uppgifter som specialföretagen ska rapportera i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (1), särskilt artikel 211.2 a och b, och

av följande skäl:

(1)

För att ett specialföretag ska kunna bildas och få ta på sig risker från försäkrings- eller återförsäkringsföretag behöver det först godkännas av tillsynsmyndigheten. Villkoren och förfarandena för att bevilja och för att dra tillbaka sådana godkännanden, inklusive kraven på dokumentation, regleras genom direktiv 2009/138/EG, och bör kompletteras genom bestämmelserna i denna förordning.

(2)

Om ett specialföretag övertar risker från fler än ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag, bör det hålla tillgångar som motsvarar eller överstiger dess sammanlagda maximala riskexponering med hänsyn till varje enskild avtalsförpliktelse. När en tillsynsmyndighet ska ge ett godkännande bör den bedöma om detta villkor är uppfyllt, och då ta hänsyn till varje enskilt avtalsarrangemang och överföring av risker.

(3)

Det måste fastställas vilka förfaranden som ska gälla för samarbete och informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheterna, om specialföretaget är etablerat i en annan medlemsstat än den där försäkrings- eller återförsäkringsföretaget som det övertar risker ifrån är etablerat. Samarbetet och informationsutbytet mellan tillsynsmyndigheterna är särskilt viktigt under processen för tillsynsmyndighetens godkännande av specialföretaget. Om det sker väsentliga förändringar som skulle kunna påverka huruvida specialföretaget uppfyller kraven i artikel 211 i direktiv 2009/138/EG, eller när en auktorisation återkallas eller upphör, kräver det en ändamålsenlig och effektiv tillsyn så att samarbetet och informationsutbytet mellan tillsynsmyndigheterna fortsätter.

(4)

I artikel 325 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 (2) anges rapporteringskrav vars syfte är att möjliggöra för de tillsynsmyndigheter som är behöriga för respektive specialföretag att bedöma om de senare fortsätter att uppfylla de relevanta kraven. Dessa krav bör kompletteras med de mallar och format som anges i denna förordning.

(5)

För att klargöra vilka tekniska regler som behöver införas bör man definiera begreppet specialföretag som tar på sig risker enligt flera olika avtal.

(6)

Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska standarder för genomförande som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har lämnat till kommissionen.

(7)

Eiopa har anordnat öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska standarder för genomförande som den här förordningen grundas på, analyserat de potentiella kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den intressentgrupp för försäkring och återförsäkring som inrättas genom artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (3).

(8)

För att klargöra vilka tillsynsbestämmelser som gäller under den infasningsperiod som avses i artikel 308a i direktiv 2009/138/EG och som börjar den 1 april 2015, är det viktigt att denna förordning träder i kraft så snart som möjligt, alltså dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs

a)

vilka förfaranden som ska följas vid beviljande eller återkallande av tillsynsmyndighetens godkännande av etablering av specialföretag,

b)

vilka förfarandena som ska följas för samarbete och informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheten i den medlemsstat i vilken specialföretaget är etablerat och tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där det försäkrings- eller återförsäkringsföretag från vilket risken överförs är etablerat,

c)

de format och mallar som ska användas för årlig rapportering av information från specialföretaget.

Artikel 2

Definition

I denna förordning avses med specialföretag som tar på sig risker enligt flera olika avtal: ett specialföretag som övertar risker i kraft av fler än ett separat avtal, från ett eller flera försäkrings- eller återförsäkringsföretag.

Artikel 3

Tillsynsmyndighetens godkännande av etablering av specialföretag

Ett specialföretag ska söka auktorisation från tillsynsmyndigheten i den medlemsstat inom vars territorium det har för avsikt att inrätta sitt huvudkontor.

Artikel 4

Tillsynsmyndighetens beslut

1.   Tillsynsmyndigheten i den medlemsstat i vilken specialföretaget är etablerat eller kommer att etableras ska fatta beslut om ansökan om auktorisation inom sex månader från den dag då ansökan mottagits.

2.   I sitt beslut att bevilja godkännande ska tillsynsmyndigheten ange de verksamheter inom vilka specialföretaget har auktorisation att verka, och om så krävs eventuella villkor som rör dessa verksamheter.

3.   Varje beslut om avslag på en ansökan om auktorisation ska åtföljas av en närmare motivering, och ska meddelas sökanden av tillsynsmyndigheten.

Artikel 5

Förevisnings- och dokumentationskrav

När ett specialföretag ska inrättas och ansöker om godkännande från tillsynsmyndigheten för detta ska det kunna visa att kraven i artiklarna 318–324, 326 och 327 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 är uppfyllda, och att företaget också har kapacitet att uppfylla kraven i artikel 325 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35; specialföretaget ska bifoga dokumentation till sin ansökan som styrker detta. Den ansökande ska tillsammans med sin ansökan om auktorisation minst bifoga de styrkande handlingar som anges i bilaga I. Denna dokumentation ska beskriva specialföretagets struktur, de risker företaget avser att ta på sig och hur dess finansiering ska ske.

Artikel 6

Återkallelse av auktorisation

1.   Den tillsynsmyndighet som beviljar sitt godkännande för etablering av ett specialföretag får återkalla auktorisationen om

a)

specialföretaget inte längre uppfyller de ursprungliga villkor på vilka det godkändes att företaget inrättades,

b)

specialföretaget allvarligt åsidosatt sina förpliktelser enligt de bestämmelser det omfattas av.

2.   Vid tillämpning av led b ovan ska tillsynsmyndigheten betrakta det som ett allvarligt åsidosättande av specialföretagets förpliktelser om företaget inte konstant har uppfyllt kravet att vara fullt finansierat, och enligt tillsynsmyndighetens bedömning inte heller förmår rätta till denna brist inom rimlig tid.

3.   Varje beslut att återkalla en auktorisation ska baseras på en fullständig motivering och meddelas specialföretaget utan dröjsmål.

Artikel 7

Specialföretag som tar på sig risker enligt flera olika avtal

1.   Vid ansökan om godkännande från tillsynsmyndigheten om att etablera ett specialföretag som ska ta på sig risker enligt flera olika avtal ska den sökande dessutom visa tillsynsmyndigheten att företagets solvens inte kan påverkas negativt vid en eventuell likvidation av något av de försäkrings- eller återförsäkringsföretag som risker kommer att överföras ifrån, och att specialföretaget alltid kommer att uppfylla solvenskravet.

2.   För att visa att ett specialföretag som ska ta på sig risker enligt flera olika avtal har en solvens som inte skulle påverkas negativt av eventuella likvidationsförfaranden av något av de försäkrings- eller återförsäkringsföretag som risker skulle överföras ifrån, ska företaget lägga fram tillräcklig dokumentation för att göra det möjligt för tillsynsmyndigheten att bedöma den sammanlagda maximala riskexponeringen och den maximala riskexponering som följer av varje enskilt avtal vid överföring av risker från ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag.

3.   Den som ansöker om godkännande från tillsynsmyndigheten för att etablera ett specialföretag som ska ta på sig risker enligt flera olika avtal ska först lägga fram tillräcklig dokumentation som visar att företaget uppfyller villkoren i artiklarna 319–321 och 326 i tillämpningsföreskrifterna, och som tar hänsyn till varje enskilt avtal för att avgöra om specialföretaget i fråga uppfyller solvenskraven.

4.   Om den sökande inte kan lämna tillräckligt belägg i linje med punkterna 1–3 ska tillsynsmyndigheten avslå ansökan om att etablera ett sådant specialföretag.

Artikel 8

Fortlöpande samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna

1.   Om det specialföretag som övertar risker från ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag som är etablerat i en annan medlemsstat än den där försäkrings- eller återförsäkringsföretaget är auktoriserat, ska de berörda tillsynsmyndigheterna samarbeta fortlöpande.

2.   Tillsynsmyndigheterna ska utbyta information som är relevant för att utföra sina uppgifter, inklusive upplysningar om eventuella planerade tillsynsåtgärder som riktas mot specialföretaget eller det försäkrings- och återförsäkringsföretag som överför risk om dessa åtgärder kan påverka tillsynen av specialföretaget eller av försäkrings- och återförsäkringsföretaget som överför risk. Tillsynsmyndigheterna ska i sådana fall meddela detta utan dröjsmål.

Artikel 9

Samråd innan en auktorisation beviljas

Innan en auktorisation beviljas ska den tillsynsmyndighet från vilken godkännande av etablering av specialföretag begärs samråda med tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där det försäkrings- eller återförsäkringsföretag som risk skulle överföras från är etablerat.

Artikel 10

Meddelande om ändringar

Den tillsynsmyndighet som är behörig för ett givet specialföretag ska utan dröjsmål överlämna alla relevanta upplysningar som erhållits från specialföretaget enligt artikel 325.5 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 om eventuella förändringar som kan påverka huruvida företaget fortsätter uppfylla kraven i artiklarna 318–324, 326 och 327 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 till den tillsynsmyndighet som är behörig i fråga om de försäkrings- eller återförsäkringsföretag som överför risk till specialföretaget. Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål meddela om specialföretaget har åsidosatt solvenskravet.

Artikel 11

Meddelande om återkallande av auktorisation

Om en auktorisation som tilldelats ett specialföretag återkallas ska den tillsynsmyndighet som är behörig för specialföretaget i fråga omedelbart anmäla detta till tillsynsmyndigheten för det försäkrings- eller återförsäkringsföretag som överför risk.

Artikel 12

Vidarebefordran av årlig rapportering

Den tillsynsmyndighet som är behörig för ett specialföretag, och som tar emot årlig rapportering från företaget enligt artikel 325.3–4 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35, ska utan dröjsmål vidarebefordra denna information till tillsynsmyndigheten för det försäkrings- eller återförsäkringsföretag som överför risk till specialföretaget. När det gäller specialföretag som tar på sig risker enligt flera olika avtal får den behöriga tillsynsmyndigheten välja att bara vidarebefordra relevanta delar till tillsynsmyndigheterna i den medlemsstat där de berörda försäkrings- eller återförsäkringsföretagen är etablerade.

Artikel 13

Kvantitativ information i de årliga rapporterna

I enlighet med artikel 325 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 ska specialföretaget varje år till sin tillsynsmyndighet lämna kvantitativ information enligt de format och mallar som anges i bilaga II, enligt anvisningarna i bilaga III, med följande innehåll:

a)

De materiella uppgifterna, redovisade enligt mall SPV.01.01 i bilaga II, ifylld enligt anvisningarna i bilaga III, referens SPV.01.01.

b)

Grundläggande information om specialföretaget, redovisad enligt mall SPV.01.02 i bilaga II, ifylld enligt anvisningarna i bilaga III, referens SPV.01.02.

c)

Poster utanför specialföretagets balansräkning, med särredovisning av materiella tillgångsklasser, skulder och eget kapital, inklusive skuldebrev och andra finansieringsmekanismer enligt mall SPV.02.01 i bilaga II, redovisade enligt anvisningarna i bilaga III, referens SPV.02.01.

d)

Poster utanför specialföretagets balansräkning, angivna enligt mall SPV.02.02 i bilaga II, redovisade enligt anvisningarna i bilaga III, referens SPV.02.02.

e)

Risker som företaget tar på sig enligt varje enskilt avtal om överföring av risker från försäkrings- eller återförsäkringsföretag, angivna enligt mall SPV.03.01 i bilaga II, redovisade enligt anvisningarna i bilaga III, referens SPV.03.01.

f)

Förteckning över skuldebrev eller andra finansieringsmekanismer som emitteras för varje enskilt avtal om överföring av risker från försäkrings- eller återförsäkringsföretag, angivna enligt mall SPV.03.02 i bilaga II, redovisade enligt anvisningarna i bilaga III, referens SPV.03.02.

Artikel 14

Kvalitativ information i de årliga rapporterna

I enlighet med artikel 325 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 ska specialföretaget varje år till sin tillsynsmyndighet lämna in kvalitativ information enligt följande:

a)

En beskrivning av de grunder, metoder och antaganden som ligger till grund för värderingen av tillgångarna.

b)

En beskrivning av de grunder, metoder och antaganden som använts för att fastställa den sammanlagda maximala riskexponeringen.

c)

Närmare uppgifter om eventuella intressekonflikter mellan specialföretaget och försäkrings- eller återförsäkringsföretagen eller de parter som tillhandahåller lån eller finansiering.

d)

Information om alla betydande transaktioner som specialföretaget deltagit i under den senaste rapporteringsperioden.

e)

Information som visar att specialföretaget kontinuerligt är fullt finansierat, inbegripet

i)

en beskrivning av de risker, inbegripet likviditetsrisker och kvantifierbara risker som specialföretaget tagit på sig,

ii)

information om skuldebrev som emitterats samt andra finansieringsmekanismer som specialföretaget deltagit i.

f)

Om specialföretaget inte kontinuerligt har respekterat sin skyldighet att vara fullt finansierat under rapporteringsperioden ska det meddela alla relevanta uppgifter om denna överträdelse, och om hur den har avhjälpts, i enlighet med artikel 326 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 under rapporteringsperioden.

g)

Kvalitativa uppgifter om alla förändringar som kan påverka hur specialföretaget uppfyller kraven i artiklarna 318–324, 326 och 327 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

Artikel 15

Beskrivning av de risker som specialföretaget åtagit sig

När specialföretaget i enlighet med kravet enligt artikel 14 beskriver de risker det tagit på sig, ska det i sin årliga rapport redovisa följande:

a)

Om riskerna är huvudsakligen kopplade till liv- eller skadeförsäkringar.

b)

Vilka typer av utlösande händelser som gäller för dessa risker.

c)

Huruvida det under rapporteringsperioden inträffat en utlösande händelse som medfört en fordran på specialföretagets tillgångar.

d)

Om något belopp kopplat till en sådan fordran betalades ut under rapporteringsperioden, och om så varit fallet, hur mycket som har betalats ut hittills samt om den utlösande händelsen har inverkat negativt på specialföretagets likviditet.

e)

Om specialföretagets riskprofil förändrats materiellt sedan den föregående rapporteringsperioden, eller jämfört med de ursprungliga villkor som meddelats dess tillsynsmyndighet i samband med auktorisationen.

Artikel 16

Information om emitterade skuldebrev eller andra finansieringsmekanismer som specialföretaget deltagit i

När specialföretaget i enlighet med kravet i artikel 14 ger information om skuldebrev som emitterats eller andra finansieringsmekanismer som företaget deltagit i ska följande information ingå:

a)

Inkomster från emission av skuldebrev eller andra finansieringsmekanismer, samt uppgift om huruvida beloppen är fullständigt inbetalda för varje enskilt avtal för överföring av risker från ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag.

b)

Hur en finansieringsmekanism är indelad i nivåer, inklusive uppgifter om vilka trancher och nivåer som använts, vilka externa kreditvärderingar eller interna kreditbetyg som använts för emitterade skuldinstrument och vilka kreditvärderingsinstitut bedömningarna i förekommande fall har utgått ifrån.

c)

Skälen till att finansiella arrangemang bedöms vara tillräckligt robusta för att garantera fortsatt skydd av potentiella fordringar från de försäkrings- eller återförsäkringsföretag från vilka risk har överförts till specialföretaget, så att specialföretaget har kvar sin förmåga att täcka de belopp det blir skyldigt när de förfaller till betalning, samt för att se till att betalningsplanerna för skuldförbindelser och finansieringsmekanismer följs.

d)

Uppgifter om skuldebrev som eventuellt har avskrivits, återköpts eller inlösts – helt eller delvis – dels under tiden sedan dessa instrument emitterades, dels separat för den aktuella rapporteringsperioden.

Artikel 17

Rapporteringsformer

Specialföretagen ska lämna in den kvantitativa delen av den rapport som avses i artikel 13 till tillsynsmyndigheten på elektronisk väg, och lämna in det kvalitativa innehållet i den rapport som avses i artikel 15 i ett elektroniskt läsbart format.

Artikel 18

Valuta och enheter

1.   Specialföretaget ska överlämna alla finansiella data från den rapport som avses i artikel 13 i sin rapporteringsvaluta. För detta ändamål ska belopp i andra valutor omräknas till rapporteringsvalutan, till den valutakurs som gäller vid rapporteringsperiodens slut.

2.   Specialföretaget ska rapportera numeriska faktauppgifter enligt följande format:

a)

Data av typen ”penningbelopp” ska anges med en minsta noggrannhet motsvarande en enhet.

b)

Data av typen ”heltal” ska anges utan decimaler och med en noggrannhet motsvarande en enhet.

Artikel 19

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).


BILAGA I

De styrkande handlingar som avses i artikel 5 i denna förordning ska innefatta följande:

1.

En tydlig och detaljerad presentation och analys, i form av ett organisationsschema, av alla de parter som deltar i transaktionen – inklusive berörda försäkrings- eller återförsäkringsföretag – som faller under en annan tillsynsmyndighets behörighet än den som beviljar auktorisation åt specialföretaget.

2.

Uppgifter om identitet och kvalifikationer hos specialföretagets originatorer eller sponsorer, om parten i fråga är någon annan än det försäkrings- eller återförsäkringsföretag som risken ska överföras ifrån.

3.

Uppgifter om det försäkrings- eller återförsäkringsföretag som risken ska överföras ifrån.

4.

Uppgifter om identitet och kvalifikationer hos de personer som utsetts eller kommer att utses till förvaltare för specialföretagets tillgångar, i tillämpliga fall.

5.

Uppgifter om identitet och kvalifikationer hos de personer som anställts eller kommer att anställas av specialföretaget, inklusive detaljerade uppgifter om de personer som faktiskt kommer att driva specialföretaget.

6.

Uppgifter om identitet och kvalifikationer hos de personer som direkt eller indirekt har eller kommer att ha kvalificerade innehav i specialföretaget, inklusive beloppsangivelser för dessa innehav.

7.

Uppgifter om identitet och kvalifikationer hos de personer som kommer att delta i ledningsarbete eller bidra med professionella tjänster till specialföretaget, t.ex. finansiell redovisning.

8.

Specialföretagets stiftelseurkund och bolagsordning, eller utkast till sådana handlingar.

9.

Detaljerade uppgifter om försäkrings- eller återförsäkringsföretagets ursprungliga försäkringsavtal, med tydliga uppgifter om vilka risker försäkrings- eller återförsäkringsföretaget från början åtagit sig, och vilka som kommer att överföras till specialföretaget, inklusive en bedömning och beskrivning av hur överföringen av risker och självbehållet av återstående risker är förenliga med kraven i artikel 320 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

10.

Detaljerade uppgifter om utkastet till avtal om risköverföring mellan specialföretaget och försäkrings- eller återförsäkringsföretaget, inklusive en beskrivning av hur avtalet kommer att uppfylla kraven i artikel 210, 211, 319 och 320 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35. Beskrivningen ska alltid ange

a)

vad som betraktas som utlösande händelser eller mekanismer enligt avtalet, och

b)

den maximala sammanlagda riskexponeringen enligt avtalet.

11.

En bedömning av hur specialföretagets juridiska struktur och organisationsstruktur uppfyller kraven i artiklarna 210, 319, 320, 324, 326 och 327 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35. I denna översikt bör det också ingå ett yttrande om huruvida specialföretagets juridiska struktur erbjuder ett juridiskt bindande skydd för dess tillgångar, och därmed garanterar att företagets soliditet inte kommer att påverkas negativt, i enlighet med kraven i artiklarna 318 b och 321 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35. Bedömningen bör innefatta följande:

a)

En förklaring av hur specialföretaget är, eller kommer att vara finansierat fullt ut, inklusive uppgifter om till exempel stress- eller scenariotester, så att det kan bedömas om kravet att företaget ska vara fullt finansierat är uppfyllt och att detta förhållande kommer att bestå.

b)

Uppgifter om specialföretagets aktiekapital, inklusive storlek, tillväxt och potentiell investerarkoncentration, samt uppgift om hur stor del av aktiekapitalet som innehas av specialföretagets ledning.

c)

Detaljerade uppgifter om motparterna i avtalen om överföring av risk från försäkrings- eller återförsäkringsföretag till specialföretaget, bland annat om de exakta rollerna för specialföretaget och för försäkrings- eller återförsäkringsföretaget samt övriga parters identiteter och roller; informationen om övriga parter ska omfatta, men behöver inte vara begränsad till, uppgifter om innehavare av värdepapper, ansvariga för kontakter med kunder och enskilda motparter, förvaringsinstitut, förvaltningsfonder, kapitalförvaltare, försäkringsgivare samt sponsorer till transaktionen. Det ska också ingå en bedömning av de konsolideringskrav som tillämpas för specialföretagets redovisning då det ingår i en grupp.

d)

Uppgifter om de kvantifierbara risker som specialföretaget står inför, bland annat likviditetsrisk, samt uppgifter om dess likviditetsstrategi.

e)

Uppgifter om hur specialföretagets investeringsstrategi påverkar riskbilden.

f)

Uppgifter om hur specialföretaget uppfyller solvenskraven enligt artikel 327 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35.

g)

Närmare uppgifter om överföringen av risk, inklusive en bedömning av återstående materiella risker, inklusive basrisker.

h)

I förekommande fall, närmare uppgifter om användningen och utformningen av hedginginstrument, till exempel ränteswappar eller valutaderivatinstrument.

i)

I förekommande fall, närmare uppgifter om åtaganden utanför balansräkningen som ingåtts till stöd för specialföretaget, till exempel garantier eller andra riskreducerande instrument som sålts till eller i annan form ställts till specialföretagets förfogande.

j)

Finansiella prognoser över specialföretagets förväntade livslängd.

k)

En försäkringsteknisk bedömning av de försäkringsrisker som tas över.

l)

Ett utkast till plan för specialföretagets rapportering för tillsynsändamål, i syfte att uppfylla kraven i artiklarna 325–327 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 inklusive uppgifter om sådana specifika faktorer som bör rapporteras enligt artiklarna 325.2 och 326.1–2 den delegerade förordningen (EU) 2015/35, samt uppgifter om hur materiella förändringar ska rapporteras till tillsynsmyndigheten.

12.

Transaktionshandlingar och utkast till sådana handlingar avseende emission av skuldebrev eller finansieringsmekanismer samt överföring av risk till de aktörer som emitterat eller erbjudit sådana skuldebrev eller finansieringsmekanismer. Denna dokumentation behövs för att visa att kraven i artiklarna 210, 211, 320 och 321 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 kommer att förbli uppfyllda, och bör innehålla följande:

a)

Prospekt, emissionscirkulär eller motsvarande, PPM (private placement memorandum) eller utkast till sådana handlingar.

b)

Kreditvärdering eller en rapport från ett kreditvärderingsinstitut som föregått specialföretagets emission av ett finansiellt instrument.

c)

Närmare uppgifter om eventuellt anlitande av borgensmän för någon del av de värdepappersemissioner som planeras.

d)

Ett exemplar av, eller ett utkast till, avtal med förvaltare (trustee), om något sådant föreligger.

e)

I fråga om upplåning eller finansieringsmekanismer: en beskrivning av specialföretagets likviditetsstrategi för de finansiella instrument som emitterats, inklusive struktur och nivåindelning (tiering), förekommande innehavspositioner och bestämmelser för fall där innehavare vill dra sig ur.

f)

En bedömning av hur specialföretagets investeringsstrategi påverkar riskbilden.

g)

Avtal eller utkast till avtal om användning av hedginginstrument, till exempel ränteswappar eller valutaderivatinstrument, samt detaljer om dessa instruments utformning.

h)

Transaktionshandlingar eller utkast till sådana handlingar avseende delar av de avtal som gäller överföring av risk från ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag till specialföretaget vilka kan uppfattas som anknutna transaktioner enligt artikel 210.3 och artikel 320.2 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35. Detta kan i förekommande fall även omfatta avtal med andra deltagare i transaktionen, liksom uppdrags- eller serviceavtal.

13.

Om ett specialföretag som auktoriserats före den 31 december 2015 inleder någon ny verksamhet efter det datumet ska företaget meddela alla relevanta uppgifter om hur dess befintliga verksamhet kan påverka den sammanlagda riskexponeringen i samband med den nya verksamheten.


BILAGA II

Mallar för specialföretagens rapportering

SPV.01.01 – Materiella uppgifter

Numerisk kod

Benämning

 

C0010

SPV.01.02

Grundläggande information

R0010

 

SPV.02.01

Balansräkning

R0020

 

SPV.02.02

Utanför balansräkningen

R0030

 

SPV.03.01

Risker som företaget tagit på sig

R0040

 

SPV.03.02

Skuldebrev eller andra finansieringsmekanismer

R0050

 

SPV.01.02 – Grundläggande information

 

C0010

Det rapporterande specialföretagets namn

R0010

 

Identifieringskod

R0020

 

Typ av kod

R0030

 

Land där specialföretaget är etablerat

R0040

 

Rapportdatum

R0050

 

Referensdatum

R0060

 

Rapporteringsvaluta

R 0070

 

Risker som företaget åtagit sig genom separata avtal

R0080

 

Uppfyllelse av kravet på fullständig finansiering under rapporteringsperioden

R0090

 

SPV.02.01 – Balansräkning

 

Värde

Tillgångar

 

C0010

Insättningar och utlåning

R0010

 

Värdepapperiserad utlåning

R0020

 

Skuldebrev

R0030

 

Andra värdepapperiserade tillgångar

R0040

 

Aktieinnehav och andelar i företag för kollektiva investeringar

R0050

 

Finansiella derivat

R0060

 

Icke-finansiella tillgångar (inklusive anläggningstillgångar)

R 0070

 

Övriga väsentliga tillgångar totalt

R0080

 

Övriga tillgångar

R0090

 

Tillgångar totalt

R0100

 

Skulder

 

 

Lån och inlåning som erhållits

R0110

 

Emitterade skuldebrev och motsvarande

R 0120

 

Finansiella derivat

R0130

 

Övriga väsentliga skulder totalt

R0140

 

Övriga skulder

R0150

 

Skulder totalt

R0160

 

Aktiekapital

 

 

Aktiekapital totalt

R0170

 

Beskrivning av enskilda poster

 

Värde

C0020

 

C0010

Övriga tillgångsklasser av betydelse 1

R0180

 

 

 

Beskrivning av enskilda poster

 

Värde

C0020

 

C0010

Övriga skuldklasser av betydelse 1

R0190

 

 

 

Beskrivning av enskilda poster

 

Värde

C0020

 

C0010

Aktier, post 1

R0200

 

 

 

SPV.02.02 – Utanför balansräkningen

 

Räkenskapsvärde

Poster utanför balansräkningen

 

C0010

Garantier som mottagits av specialföretaget direkt

R0010

 

Säkerheter som mottagits

R0020

 

Poster utanför balansräkningen totalt

R0030

 

Förpliktelser utanför balansräkningen

 

 

Säkerheter som ställts

R0040

 

Övriga förpliktelser utanför balansräkningen totalt

R0050

 

Beskrivning av enskilda poster

 

Räkenskapsvärde

C0020

 

C0010

Post utanför balansräkningen 1

R0060

 

 

 

Beskrivning av enskilda poster

 

Räkenskapsvärde

C0020

 

C0010

Förpliktelse utanför balansräkningen 1

R 0070

 

 

 

SPV. 03.01 – Risker som företaget åtagit sig

 

Avtalsarrangemang

Datum för utfärdande

Befintliga poster/former av användning från tiden före genomförandet av direktiv 2009/138/EG

Överlåtande företag – namn

Överlåtande företag – kod

Typ av kod

Högsta sammanlagda riskexponering per avtalsarrangemang

Tillgångar som innehas för den enskilda risken

Uppfyllelse av kravet på fullständig finansiering under rapporteringsperioden

Duration

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Totalt

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk 1

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPV.03.02 – Skuldebrev eller andra finansieringsmekanismer

 

Avtalsarrangemang

Beskrivning av skuldebrev eller annan finansieringsmekanism som emitterats för avtalsarrangemanget

Belopp för skuldebrev eller annan finansieringsmekanism som emitterats för avtalsarrangemanget

C0010

C0020

C0030

Totalt

R0010

 

 

 

Skuldebrev eller annan finansieringsmekanism 1

R0020

 

 

 

 

 

 

 


BILAGA III

Denna bilaga innehåller ytterligare anvisningar till de mallar som ingår i bilaga II till denna förordning. Den första kolumnen i tabellerna anger de poster som ska rapporteras genom att identifiera fälten i mallen i bilaga II.

Om det begärs att specialföretaget ska komplettera den kvantitativa rapporteringen med en särskild motivering, ska inte förklaringen lämnas in i rapporteringsmallen, utan ska ingå i den beskrivande delen av specialföretagets själva uppgiftsinlämning till tillsynsmyndigheten.

SPV.01.01 – Innehåll i uppgiftsinlämningen

Fält

Post

Anvisningar

R0010/C0010

Grundläggande information

Rapporterad

R0020/C0010

Balansräkning

Ett av alternativen i följande fasta förteckning ska användas:

1

Rapporterad.

9

Inte rapporterad (i detta fall krävs motivering).

R0030/C0010

Poster utanför balansräkningen

Ett av alternativen i följande fasta förteckning ska användas:

1

Rapporterad.

2

Inte rapporterad/finns inga poster utanför balansräkningen.

9

Inte rapporterad av andra skäl (i detta fall krävs motivering).

R0040/C0010

Övertagna risker

Ett av alternativen i följande fasta förteckning ska användas:

1

Rapporterad.

9

Inte rapporterad (i detta fall krävs motivering).

R0050/C0010

Skuldebrev eller andra finansieringsmekanismer

Ett av alternativen i följande fasta förteckning ska användas:

1

Rapporterad.

9

Inte rapporterad (i detta fall krävs motivering).

SPV.01.02 – Grundläggande information

Fält

Post

Anvisningar

R0010/C0010

Namn på rapporterande specialföretag

Namn på specialföretag som överlämnar rapporten till tillsynsmyndigheten.

R0020/C0010

Identifieringskod

Identifiering av det specialföretag som använder följande prioritering:

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

Identifieringskod som används på den lokala marknaden, tilldelad av den nationella tillsynsmyndigheten.

R0030/C0010

Typ av kod

Typ av kod som används under posten ”identifieringskod”. Ett av alternativen i följande fasta förteckning ska användas:

1.

LEI

2.

Lokal kod

R0040/C0010

Specialföretagets hemland

ISO 3166-1 alpha-2 landskod där specialföretaget har godkänts.

R0050/C0010

Rapporteringsdatum

ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD) kod för det datum då rapporten till tillsynsmyndigheten upprättas.

R0060/C0010

Referensdatum

ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD) kod för det datum som identifierar rapporteringsperiodens sista dag.

R0070/C0010

Valuta som används för rapportering

ISO 4217 alfabetisk kod för valutan på de monetära belopp som används i varje rapport.

R0080/C0010

Övertagna risker genom separata avtal

Ange antalet separata riskavtal som ett specialföretag kan ha fått tillstånd att anta enligt villkor som fastställs av dess tillsynsmyndighet.

R0090/C0010

Överensstämmelse med kravet på full finansiering under perioden

Ange om kravet på full finansiering upprätthålls mellan två rapporteringsperioder. Följande fasta förteckning ska användas:

1.

Överensstämmelse med kravet på full finansiering

2.

Bristande efterlevnad av kravet på full finansiering

SPV.02.01 – Balansräkning

Fält

Post

Anvisningar

R0010/C0010

Inlåning och lånefordringar

Värdet av inlåning och lånefordringar enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG. Denna post ska omfatta följande:

All inlåning

Lån som specialföretaget beviljat

Kontanter.

R0020/C0010

Värdepapperiserade lån

Värde av de värdepapperiserade lån som tagits av specialföretaget, beräknat enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.

R0030/C0010

Skuldebrev och motsvarande

Värde av innehav av skuldebrev, beräknat enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG. Efterställda fordringar i form av skuldebrev.

R0040/C0010

Andra värdepapperiserade tillgångar

Värde av andra värdepapperiserade tillgångar som inte ingår under posterna ”värdepapperiserade lån” (C0010/R0020) eller ”skuldebrev” (C0010/R0030), beräknat enligt med artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.

R0050/C0010

Innehav av aktier och andelar i kollektiva investeringsföretag

Värde av eget kapital och kollektiva investeringsandelar som innehas enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.

R0060/C0010

Finansiella derivat

Värde av finansiella derivat med positivt värde enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.

R0070/C0010

Icke-finansiella tillgångar (inklusive anläggningstillgångar)

Värde av andra materiella och immateriella tillgångar än finansiella tillgångar enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.

R0080/C0010

Totalt övriga väsentliga tillgångskategorier

Summa övriga väsentliga tillgångskategorier.

R0090/C0010

Övriga tillgångar

Värde på alla övriga tillgångar som inte omfattas av föregående poster enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.

R0100/C0010

Summa tillgångar

Totalt värde av specialföretagets tillgångar.

R0110/C0010

Lån och insättningar som erhållits

Värden som specialföretaget är skyldigt sina fordringsägare, exklusive värden som hänför sig till emitterade överlåtbara värdepapper.

R0120/C0010

Emitterade räntebärande värdepapper

Värde på de värdepapper som emitterats av specialföretaget, exklusive eget kapital enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.

R0130/C0010

Finansiella derivat

Värde av finansiella derivat med negativt värde enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.

R0140/C0010

Totalt andra materiella skuldkategorier

Summa övriga skuldkategorier.

R0150/C0010

Övriga skulder

Värde av övriga skulder som inte omfattas av föregående poster enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.

R0160/C0010

Skulder totalt

Totala skulder i specialföretaget.

R0170/C0010

Summa eget kapital

Totalt eget kapital i specialföretaget.

R0180/C0020

Andra väsentliga tillgångskategorier 1

Beskrivning av väsentliga tillgångskategorier. Identifiera så många andra väsentliga kategorier som krävs för att ge en klar bild av typ av väsentliga tillgångar i specialföretaget.

R0180/C0010

Andra väsentliga tillgångskategorier 1 – Värde

Värde av varje väsentlig tillgångskategori.

R0190/C0020

Andra väsentliga skuldkategorier 1

Beskrivning av väsentliga skuldkategorier. Identifiera så många andra väsentliga kategorier som krävs för att ge en klar bild av typ av väsentliga skuldkategorier i specialföretaget.

R0190/C0010

Andra väsentliga skuldkategorier 1 – Värde

Värdet av varje väsentlig skuldkategori.

R0200/C0020

Eget kapital (väsentliga poster)

Beskrivning av väsentliga poster i eget kapital. Ska fastställas av varje specialföretag med beaktande av typ av väsentliga poster som innehas av det rapporterande specialföretaget och som ska fortsätta att vara enhetliga under rapporteringsperioder.

R0200/C0010

Post under eget kapital 1

Värde av varje post under eget kapital som rapporterats enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.

SPV.02.02 – Poster utanför balansräkningen

Fält

Post

Anvisningar

R0010/C0010

Garantier som direkt ställts till specialföretaget

Bokfört värde av de garantier som direkt ställts till specialföretaget.

R0020/C0010

Säkerheter som mottagits

Bokfört värde av de säkerheter som mottagits.

R0030/C0010

Totalt övriga poster utanför balansräkningen

Bokfört värde av varje annan post utanför balansräkningen som rapporterats.

R0040/C0010

Ställda säkerheter

Bokfört värde av ställda säkerheter.

R0050/C0010

Totala övriga förpliktelser utanför balansräkningen

Bokfört värde av varje annan rapporterad skyldighet utanför balansräkningen.

R0060/C0020

Poster utanför balansräkningen 1

Beskrivning av varje annan post utanför balansräkningen. Specialföretaget ska rapportera så många olika poster som behövs.

R0060/C0010

Poster utanför balansräkningen 1 – bokfört värde

Bokfört värde på varje annan post utanför balansräkningen som rapporteras.

R0070/C0020

Förpliktelser utanför balansräkningen, förpliktelse 1

Beskrivning av varje annan förpliktelse utanför balansräkningen. Specialföretaget ska rapportera så många olika poster som behövs.

R0070/C0010

Förpliktelser utanför balansräkningen 1 – bokfört värde

Bokfört värde av varje annan förpliktelse utanför balansräkningen som rapporteras.

SPV. 03.01 – Övertagna risker

Fält

Post

Anvisningar

R0010/C0070

Totalt – aggregerad högsta riskexponering per avtal

Totalvärde på specialföretagets maximala aggregerade riskexponering

C0070/R0010 = Summa (C0070/R0020)

R0010/C0080

Summa tillgångar som innehas för skilda risker

Värdet av totala tillgångar

SPV. 03.01 C0080/R0010 = Summa (C0080/R0020) = SPV.02.01.C0010/R0100

R0020/C0010

Avtal

Om specialföretag som tar på sig risker enligt flera olika avtal är inblandade ska uppgifter lämnas för varje separat avtal (varje övertagen risk som är avskiljbar). Denna post identifierar riskavtalskoden.

Om tillsynsmyndigheten tilldelar en kod, ska den koden användas. Om inte ska specialföretaget tilldela en kod som hålls konsekvent under rapporteringsåren och som inte får återanvändas.

Det antal rader som rapporterats ska vara detsamma som det antal som identifieras i SPV.01.02.C0010/R0080.

R0020/C0020

Datum för utfärdande

ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD) kod för utfärdandedatum för varje riskarrangemang som är avskiljbart.

R0020/C0030

Enitteringar/användning som påbörjats före genomförandet av direktiv 2009/138/EG

Identifiering av avtal som har ingåtts före den 31 december 2015. Följande fasta förteckning ska användas:

1.

Före den 31 december 2015.

2.

Efter den 31 december 2015.

R0020/C0040

Namn på överlåtande företag

Namnet på det försäkrings- eller återförsäkringsföretag som överför risker till specialföretaget.

R0020/C0050

Kod för överlåtande företag

Identifieringskod för återförsäkringstagare som använder följande prioritering, om befintlig:

Identifieringskod för juridiska personer (LEI)

Specifik kod.

Specifik kod:

För (åter)försäkringsföretag inom EES: identifieringskod som används på den lokala marknaden, tilldelad av företagets tillsynsmyndighet.

För icke-EES företag och icke reglerade företag, identifieringskod som lämnats av specialföretaget. Vid tilldelning av en identifieringskod till varje icke-EES eller icke reglerat företag, ska det uppfylla följande format på ett enhetligt sätt:

Företagets identifieringskod + ISO 3166-1 alpha- 2 landskod för företaget + fem siffror

R0020/C0060

Typ av kod

Identifiering av den kod som använts i posten ”cedentkod” (C0050). Ett av alternativen i följande fasta förteckning ska användas:

1.

LEI

2.

Specifik kod

R0020/C0070

Aggregerad högsta riskexponering per avtal

Värde per avtal vad gäller sammanlagd maximal riskexponering.

R0020/C0080

Tillgångar som innehas för skilda risker

Värde av sammanlagda tillgångar per arrangemang.

R0020/C0090

Överensstämmelse med kravet på full finansiering inom avtalet under hela rapporteringsperioden

Ange om kravet på full finansiering upprätthållits mellan två rapporteringsperioder. Följande fasta förteckning ska användas:

1.

Överensstämmelse med kravet på full finansiering

2.

Avvikelse från kravet på full finansiering

R0020/C0100

Duration

Värdet på den återstående löptiden för avtalet i månader.

SPV. 03.02 – Skulder eller andra finansieringsmekanismer

Fält

Post

Anvisningar

R0010/C0030

Totalt – Skuldbelopp eller andra finansieringsmekanismer som utfärdats för avtal

Totalt värde på emitterade värdepapper

SPV.03.02.C0030/R0010 = Summa (C0030/R0020) = SPV.02.01.C0010/R0120

R0020/C0010

Avtal

Om specialföretag som tar på sig risker enligt flera avtal är inblandade ska uppgifter lämnas för varje separat avtal (varje överlåtbar risk som kan avskiljas). Denna post identifierar riskavtalskoden.

Om tillsynsmyndigheten tilldelar en kod, ska den koden användas. Om inte, ska specialföretaget tilldela en kod som hålls konstant under rapporteringsåren och som inte får återanvändas.

Antalet rader som rapporteras ska vara desamma som det antal som anges i SPV.01.02.C0010/R0080.

R0020/C0020

Skuldebrev eller annan finansieringsmekanism 1

Beskrivning av skuldebrev eller annan finansieringsmekanism som emitterats för avtalet, inbegripet transaktionens referens.

Så många rader som behövs ska användas per avtal för att rapportera varje räntebärande värdepapper som emitterats.

R0020/C0030

Skuldbelopp eller annan finansieringsmekanism som utfärdats för avtal

Värde för varje emission av skuldebrev eller varje annan finansieringsmekanism.