Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32016L1034.pdf

30.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 175/8


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/1034

av den 23 juni 2016

om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 53.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (5) (nedan gemensamt kallade de nya rättsliga ramarna) är viktiga finansiella lagstiftningsakter som antogs i kölvattnet av finanskrisen när det gäller värdepappersmarknader, investeringsförmedlare och handelsplatser. De nya rättsliga ramarna förstärker och ersätter Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (6).

(2)

De nya rättsliga ramarna reglerar de krav som är tillämpliga på värdepappersföretag, reglerade marknader, leverantörer av datarapporteringstjänster och företag från tredjeländer som tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet i unionen. De nya rättsliga ramarna harmoniserar ordningen för positionslimiter för råvaruderivat i syfte att förbättra transparensen, stödja ordnad prissättning och förhindra marknadsmissbruk. De nya rättsliga ramarna inför dessutom regler för algoritmisk högfrekvenshandel och förbättrar tillsynen över finansmarknaderna genom att administrativa sanktioner harmoniseras. Med utgångspunkt i nu gällande regler stärker de nya rättsliga ramarna också investerarskyddet genom att det införs handfasta organisations- och uppförandekrav. Medlemsstaterna ska införliva direktiv 2014/65/EU senast den 3 juli 2016.

(3)

Enligt de nya rättsliga ramarna krävs det att handelsplatser och systematiska internhandlare tillhandahåller de behöriga myndigheterna referensuppgifter för finansiella instrument som på ett enhetligt sätt redogör för egenskaperna hos varje finansiellt instrument som omfattas av direktiv 2014/65/EU. Dessa uppgifter används också för andra ändamål, t.ex. beräkning av tröskelvärden för transparens och likviditet samt positionsrapportering för råvaruderivat.

(4)

För att man ska kunna samla in uppgifter på ett effektivt och harmoniserat sätt håller en ny infrastruktur för uppgiftsinsamling, referensdatasystemet för finansiella instrument (nedan kallat Firds), på att utvecklas av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad Esma) i samarbete med nationella behöriga myndigheter. Firds kommer att omfatta ett stort antal finansiella instrument som inkluderats i tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 600/2014, och det kommer att koppla samman Esmas, de nationella behöriga myndigheternas och handelsplatsernas dataflöden i hela unionen. De allra flesta av de nya it-system som ska stödja Firds kommer att behöva byggas upp från grunden, baserat på nya parametrar.

(5)

Medlemsstaterna ska tillämpa de bestämmelser som införlivar direktiv 2014/65/EU från och med den 3 januari 2017. Med tanke på hur omfattande och komplexa de uppgifter är som ska samlas in och bearbetas för att de nya rättsliga ramarna ska bli operativa, i synnerhet för transaktionsrapportering, transparensberäkningar och rapportering av positioner för råvaruderivat, kan emellertid berörda parter, såsom handelsplattformar, Esma och nationella behöriga myndigheter, inte anses vara i stånd att säkerställa att den infrastruktur som krävs för uppgiftsinsamling kommer att vara på plats och operativ till det datumet.

(6)

Avsaknaden av nödvändig datainsamlingsinfrastruktur skulle ha återverkningar på hela tillämpningsområdet för de nya rättsliga ramarna. Utan uppgifter skulle det inte vara möjligt att fastställa en exakt avgränsning av de finansiella instrument som faller inom de nya rättsliga ramarnas tillämpningsområde. Dessutom skulle det inte vara möjligt att skräddarsy reglerna för transparens före och efter handel, för att avgöra vilka instrument som är likvida och när undantag eller uppskjutande av offentliggörande bör beviljas.

(7)

I avsaknad av nödvändig datainsamlingsinfrastruktur skulle handelsplatser och värdepappersföretag inte kunna rapportera genomförda transaktioner till de behöriga myndigheterna. I avsaknad av positionsrapportering för råvaruderivat skulle det vara svårt att genomdriva positionslimiter för sådana råvaruderivat. Utan positionsrapportering skulle möjligheterna i praktiken vara små att upptäcka överträdelser av positionslimiterna. Många krav avseende algoritmisk handel är också beroende av uppgifter.

(8)

Avsaknaden av nödvändig datainsamlingsinfrastruktur skulle även göra det svårt för värdepappersföretag att tillämpa regler för bästa möjliga genomförande. Handelsplatser och systematiska internhandlare skulle inte kunna publicera uppgifter om kvaliteten på genomförandet av transaktioner på dessa handelsplatser. Värdepappersföretag skulle inte få tillgång till viktiga genomförandeuppgifter som de behöver för att välja bästa sättet att utföra kundorder.

(9)

För att säkerställa rättslig säkerhet och undvika potentiella marknadsstörningar är det nödvändigt och motiverat att vidta brådskande åtgärder för att skjuta upp tillämpningen av de nya rättsliga ramarna i deras helhet, inbegripet alla delegerade akter och genomförandeakter som har antagits enligt de nya rättsliga ramarna.

(10)

Processen för att införa datainsamlingsinfrastrukturen omfattar fem steg, nämligen affärsmässiga krav, specifikationer, utveckling, provning och installation. Esma uppskattar att dessa åtgärder kommer att vara avslutade senast i januari 2018, under förutsättning att det råder rättslig säkerhet avseende de slutliga kraven enligt de relevanta tekniska tillsynsstandarderna senast i juni 2016.

(11)

Mot bakgrund av de exceptionella omständigheterna och för att göra det möjligt för Esma, de nationella behöriga myndigheterna och berörda parter att slutföra det operativa genomförandet är det lämpligt att skjuta upp det datum då medlemsstaterna måste tillämpa de åtgärder som införlivar direktiv 2014/65/EU och det datum då upphävandet av direktiv 2004/39/EG ska träda i kraft med tolv månader till den 3 januari 2018. Rapporter och granskningar bör skjutas upp på motsvarande sätt. Det är dessutom lämpligt att skjuta upp det datum då medlemsstaterna måste ha införlivat direktiv 2014/65/EU till den 3 juli 2017.

(12)

Det undantag som anges i artikel 2.1 d i direktiv 2014/65/EU bör utvidgas till att omfatta icke-finansiella enheter som är medlemmar av eller deltagare på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform (nedan kallad MTF-plattform) eller har direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats vid genomförandet av transaktioner på en handelsplats vilka på ett objektivt mätbart sätt minskar risker som står i direkt samband med affärsverksamheten eller likviditetsfinansieringen hos dessa icke-finansiella enheter eller deras koncerner.

(13)

Direktiv 2014/65/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2014/65/EU ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2.1 ska led d ii ersättas med följande:

”ii)

är medlemmar av eller deltagare på en reglerad marknad eller en MTF-plattform, å ena sidan, eller har direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats, å andra sidan, med undantag av icke-finansiella enheter som på en handelsplats genomför transaktioner som på ett objektivt mätbart sätt minskar risker som står i direkt samband med affärsverksamheten eller likviditetsfinansieringen hos dessa icke-finansiella enheter eller deras koncerner,”

2.

I artikel 25.4 a ska andra stycket ersättas med följande:

”Vid tillämpning av detta led ska en marknad i ett tredjeland anses vara likvärdig med en reglerad marknad, om kraven och förfarandet i tredje och fjärde styckena är tillgodosedda.

På begäran av den behöriga myndigheten i en medlemsstat ska kommissionen anta beslut om likvärdighet i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 89a.2 där det anges huruvida de rättsliga och tillsynsmässiga ramarna i ett tredjeland säkerställer att en reglerad marknad som är auktoriserad i detta tredjeland uppfyller de rättsligt bindande krav som, för tillämpningen av detta led, är likvärdiga med de krav som följer av förordning (EU) nr 596/2014, av avdelning III i det här direktivet, av avdelning II i förordning (EU) nr 600/2014 och av direktiv 2004/109/EG, och som är föremål för effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll i det tredjelandet. Den behöriga myndigheten ska ange varför den anser att det berörda tredjelandets rättsliga och tillsynsmässiga ramar är att betrakta som likvärdiga och ska lämna relevant information i detta avseende.

Ett sådant tredjelands rättsliga och tillsynsmässiga ramar får anses vara likvärdiga om de uppfyller minst följande villkor:

i)

Marknaderna är föremål för auktorisering och för fortlöpande effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll.

ii)

Marknaderna har tydliga och transparenta regler för upptagande till handel av värdepapper, så att handeln med dessa värdepapper kan ske på ett rättvist, välordnat och effektivt sätt och att de är fritt överlåtbara.

iii)

Emittenter av värdepapper är skyldiga att lämna regelbundet återkommande och löpande information för att säkerställa ett gott skydd för investerarna.

iv)

Marknadernas transparens och integritet säkerställs genom förhindrande av marknadsmissbruk i form av insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan.”

3.

I artikel 69.2 andra stycket ska datumet ”3 juli 2016” ersättas med ”3 juli 2017”.

4.

I artikel 70.1 tredje stycket ska datumet ”3 juli 2016” ersättas med ”3 juli 2017”.

5.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 89a

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av europeiska värdepapperskommittén, som inrättats genom kommissionens beslut 2001/528/EG (*). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (**).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

(*)  Kommissionens beslut 2001/528/EG av den 6 juni 2001 om inrättande av en europeisk värdepapperskommitté (EUT L 191, 13.7.2001, s. 45)."

(**)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).”"

6.

Artikel 90 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska datumet ”3 mars 2019” ersättas med ”3 mars 2020”.

b)

I punkt 2 ska datumet ”3 september 2018” ersättas med ”3 september 2019” och datumet ”3 september 2020” ersättas med ”3 september 2021”.

c)

I punkt 4 ska datumet ”1 januari 2018” ersättas med ”1 januari 2019”.

7.

I artikel 93.1 ska datumet ”3 juli 2016” ersättas med ”3 juli 2017”, datumet ”3 januari 2017” ersättas med ”3 januari 2018” och datumet ”3 september 2018” ersättas med ”3 september 2019”.

8.

I artikel 94 ska datumet ”3 januari 2017” ersättas med ”3 januari 2018”.

9.

I artikel 95.1 ska datumet ”3 juli 2020” ersättas med ”3 januari 2021” och datumet ”3 januari 2017” ersättas med ”3 januari 2018”.

Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 juni 2016.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

A.G. KOENDERS

Ordförande


(1)  Yttrande av den 29 april 2016 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Yttrande av den 26 maj 2016 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 7 juni 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 17 juni 2016 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).