Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32019L2177.pdf

27.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/155


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/2177

av den 18 december 2019

om ändring av direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument samt direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 53.1 och 62,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (4) inrättas ett regelverk för leverantörer av datarapporteringstjänster och ett krav på att en tillhandahållare av rapporteringstjänster som avser uppgifter efter handel måste auktoriseras som ett godkänt publiceringsarrangemang (APA). Dessutom måste en tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP) erbjuda konsoliderade handelsdata som omfattar all handel med både aktierelaterade och icke-aktierelaterade instrument i hela unionen i enlighet med direktiv 2014/65/EU. Genom direktiv 2014/65/EU formaliseras också transaktionsrapporteringskanaler till behöriga myndigheter genom att kräva att en tredje part som rapporterar på uppdrag av värdepappersföretag måste auktoriseras som en godkänd rapporteringsmekanism (ARM).

(2)

Kvaliteten på handelsdata och på behandling och tillhandahållande av sådana data, inklusive behandling och tillhandahållande över gränserna, är av yttersta vikt för att uppnå huvudmålet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (5), det vill säga att öka finansmarknadernas transparens. Genom tillförlitliga handelsdata får användarna överblick över handeln på finansmarknader i hela unionen och de behöriga myndigheterna får korrekt och heltäckande information om relevanta transaktioner. Med tanke på datahanteringens gränsöverskridande natur och fördelarna, bland annat potentiella stordriftsfördelar, med att samla datarelaterade befogenheter på ett och samma ställe, samt med tanke på att eventuella skillnader i tillsynspraxis inverkar negativt både på kvaliteten på handelsdata och på leverantörerna av datarapporteringstjänsters uppgifter, är det därför lämpligt att ansvaret för auktorisation och tillsyn av leverantörer av datarapporteringstjänster, och även befogenheten att samla in data, överförs från de behöriga myndigheterna till den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (6) (Esma), förutom med avseende på APA eller ARM som omfattas av ett undantag enligt förordning (EU) nr 600/2014.

(3)

För att göra denna överföring av befogenheter enhetlig är det lämpligt att stryka bestämmelserna i direktiv 2014/65/EU om operativa krav för leverantörer av datarapporteringstjänster och om de behöriga myndigheternas behörighet när det gäller leverantörer av datarapporteringstjänster, och föra in dessa bestämmelser i förordning (EU) nr 600/2014.

(4)

Att Esma övertar ansvaret för auktorisation av och tillsyn över leverantörer av datarapporteringstjänster, förutom med avseende på APA eller ARM som omfattas av ett undantag enligt förordning (EU) nr 600/2014, ligger väl i linje med Esmas uppgifter. Överföringen av datainsamlingsbefogenheter, auktorisation och tillsyn från behöriga myndigheter till Esma underlättar i själva verket Esmas övriga uppgifter enligt förordning (EU) nr 600/2014, till exempel marknadsövervakning, befogenheter när det gäller tillfälliga ingripanden och positionshantering samt bidrar till att säkerställa en konsekvent efterlevnad av kraven på transparens före och efter handel.

(5)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (7) föreskriver att försäkringsföretag och återförsäkringsföretag, försäkrings- och återförsäkringsgrupper, under vissa omständigheter i enlighet med den riskbaserade metoden för solvenskapitalkravet, kan använda interna modeller för att beräkna detta krav i stället för standardformeln.

(6)

I direktiv 2009/138/EG föreskrivs en landskomponent för volatilitetsjusteringen. I syfte att säkerställa att denna landskomponent effektivt minskar överdrivna avkastningsdifferenser mellan obligationer i det aktuella landet bör ett lämpligt tröskelvärde för den riskkorrigerade landsspreaden fastställas för aktivering av landskomponenten.

(7)

Mot bakgrund av ökad gränsöverskridande försäkringsverksamhet är det nödvändigt att göra tillämpningen av unionsrätten mer enhetlig när det gäller gränsöverskridande försäkringsverksamhet, i synnerhet på ett tidigt stadium. I detta syfte bör informationsutbytet och samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (8) (Eiopa) stärkas. I synnerhet bör en anmälningsplikt vid betydande gränsöverskridande försäkringsverksamhet eller i en krissituation och villkor för inrättande av samarbetsplattformar föreskrivas när den förväntade gränsöverskridande försäkringsverksamheten är betydande. Huruvida den gränsöverskridande försäkringsverksamheten är betydande bör bedömas utifrån de årliga bruttopremieinkomster som är tecknade i värdmedlemsstaten i förhållande till försäkringsföretagets totala årliga tecknade bruttopremieinkomster vad gäller effekterna på försäkringstagarskyddet i värdmedlemsstaten och med hänsyn till effekterna av respektive försäkringsföretags filial eller verksamhet på värdmedlemsstatens marknad i fråga om friheten att tillhandahålla tjänster. Samarbetsplattformar är ett effektivt verktyg för att åstadkomma ett stärkt och snabbt samarbete tillsynsmyndigheter emellan och därmed även stärka konsumentskyddet. Tillsynsmyndigheten i hemmedlemsstaten har dock, och kommer att fortsätta att ha, befogenhet över beslut om auktorisation, tillsyn och kontroll av efterlevnaden.

(8)

Om den gränsöverskridande försäkringsverksamheten är betydande med hänsyn till värdmedlemsstatens marknad och kräver ett nära samarbete mellan tillsynsorganen i hemmedlemsstaten och värdmedlemsstaten, särskilt om en försäkringsgivare skulle kunna riskera att hamna i finansiella svårigheter vilket kan leda till att försäkringstagare och tredje parter skadas, bör Eiopa inrätta och samordna samarbetsplattformar.

(9)

För att beakta det faktum att kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner (Ceiops) ersätts med Eiopa bör hänvisningarna till Ceiops i direktiv 2009/138/EG utgå.

(10)

Till följd av ändringarna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (9) kommer den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), inrättad genom den förordningen (EBA), att få en ny roll i arbetet med att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och senare ändringar kommer att behöva göras av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 (10).

(11)

Direktiven 2009/138/EG, 2014/65/EU och (EU) 2015/849 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av direktiv 2014/65/EU

Direktiv 2014/65/EU ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Detta direktiv ska tillämpas på värdepappersföretag, marknadsoperatörer och företag från tredjeland som tillhandahåller investeringstjänster genom etablering av en filial i unionen.”

b)

I punkt 2 led d utgå.

2.

Artikel 4.1 ska ändras på följande sätt:

a)

Leden 36 och 37 ska ersättas med följande:

”36.

ledningsorgan: ett eller flera organ i ett värdepappersföretag, en marknadsoperatör, eller en leverantör av datarapporteringstjänster enligt definitionen i artikel 2.1 led 36a i förordning (EU) nr 600/2014, som har utsetts i enlighet med nationell rätt, har bemyndigats att fastställa enhetens strategi, mål och allmänna inriktning, och som kontrollerar och övervakar ledningens beslutsfattande samt omfattar personer som i praktiken leder enhetens verksamhet.

När det i detta direktiv hänvisas till ledningsorganet, och ledningsorganets lednings- och tillsynsfunktioner enligt nationell rätt handhas av olika organ eller olika medlemmar inom ett organ, ska medlemsstaten identifiera de organ eller de medlemmar i ledningsorganet som är ansvariga i enlighet med nationell rätt, såvida inte något annat anges i detta direktiv.

37.

personer i ledande befattning: fysiska personer med verkställande uppgifter i ett värdepappersföretag, en marknadsoperatör, eller en leverantör av datarapporteringstjänster enligt definitionen i artikel 2.1 led 36a i förordning (EU) nr 600/2014, som har ansvar för och kan ställas till svars inför ledningsorganet för den dagliga ledningen av enheten, inbegripet genomförandet av strategier avseende företagets och dess personals distribution av tjänster och produkter till kunder.”

b)

Leden 52, 53, 54, 55 c och 63 ska utgå.

3.

I artikel 22 ska följande stycke läggas till:

”Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna, om de ansvarar för auktorisation och tillsyn av ett godkänt publiceringsarrangemangs (APA), enligt definitionen i artikel 2.1 led 34 i förordning (EU) nr 600/2014 med ett undantag i enlighet med artikel 2.3 i den förordningen, eller en godkänd rapporteringsmekanisms (ARM), enligt definitionen i artikel 2.1 led 36 i den förordningen med ett undantag i enlighet med artikel 2.3 i den förordningen, verksamhet, övervakar verksamheten för APA eller ARM så att de kan bedöma om de villkor för verksamheten som föreskrivs i den förordningen uppfylls. Medlemsstaterna ska säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas så att de behöriga myndigheterna kan få tillgång till den information som krävs för att kunna bedöma om APA eller ARM uppfyller dessa krav.”

4.

Avdelning V ska utgå.

5.

Artikel 70 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ändras på följande sätt:

i)

I led a ska leden xxxvii–xxxx utgå.

ii)

I led b ska följande led införas:

”xxa)

Artikel 27f.1, 27f.2 och 27f.3, artikel 27g.1–27g.5 och artikel 27i.1–27i.4, om ett APA eller en ARM har ett undantag i enlighet med artikel 2.3.”

b)

I punkt 4 ska leden a och b ersättas med följande:

”a)

Artikel 5, 6.2, 34, 35, 39 eller 44 i detta direktiv, eller

b)

artikel 7.1 tredje meningen i förordning (EU) nr 600/2014 eller artikel 11.1 i den förordningen, och, om ett APA eller en ARM har ett undantag i enlighet med artikel 2.3 i den förordningen, artikel 27b i den förordningen.”

c)

I punkt 6 ska led c ersättas med följande:

”c)

I fråga om ett värdepappersföretag, en marknadsoperatör som auktoriserats att driva en MTF-plattform eller en OTF-plattform eller en reglerad marknad, tillfällig indragning eller återkallelse av företagets auktorisation i enlighet med artiklarna 8 och 43 i detta direktiv, och, om ett APA eller en ARM har ett undantag i enlighet med artikel 2.3 i förordning (EU) nr 600/2014, tillfällig indragning eller återkallelse av auktorisationen i enlighet med artikel 27e i den förordningen.”

6.

I artikel 71 ska punkt 6 ersättas med följande:

”6.   Om den offentliggjorda straffrättsliga påföljden eller administrativa sanktionen gäller ett värdepappersföretag, en marknadsoperatör, ett kreditinstitut i samband med investeringstjänster och investeringsverksamhet eller sidotjänster eller en filial till ett tredjelandsföretag, som auktoriserats i enlighet med detta direktiv, eller ett APA eller en ARM som auktoriserats i enlighet med förordning (EU) nr 600/2014 och som har ett undantag i enlighet med artikel 2.3 i den förordningen, ska Esma lägga till en hänvisning till den offentliggjorda påföljden eller sanktionen i det relevanta registret.”

7.

I artikel 77.1 första stycket ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska åtminstone föreskriva att varje person som är auktoriserad i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG (*1) och som i ett värdepappersföretag, på en reglerad marknad, eller i ett APA eller i en ARM som auktoriserats i enlighet med förordning (EU) nr 600/2014 och som har ett undantag i enlighet med artikel 2.3 i den förordningen, utför det uppdrag som beskrivs i artikel 34 i direktiv 2013/34/EU eller artikel 73 i direktiv 2009/65/EG eller varje annat uppdrag som föreskrivs i lag, ska vara skyldig att omgående underrätta de behöriga myndigheterna om varje uppgift eller beslut rörande detta företag som han eller hon har fått kännedom om under sitt uppdrag och som kan

(*1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).”"

8.

Artikel 89 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 2 och 3 ska ersättas med följande:

”2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 2.3, artikel 4.1.2 andra stycket och artiklarna 4.2, 13.1, 16.12, 23.4, 24.13, 25.8, 27.9, 28.3, 30.5, 31.4, 32.4, 33.8, 52.4, 54.4, 58.6 och 79.8 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den 2 juli 2014.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 2.3, artikel 4.1.2 andra stycket och artiklarna 4.2, 13.1, 16.12, 23.4, 24.13, 25.8, 27.9, 28.3, 30.5, 31.4, 32.4, 33.8, 52.4, 54.4, 58.6 och 79.8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.”

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   En delegerad akt som antas enligt artikel 2.3, artikel 4.1.2 andra stycket och artiklarna 4.2, 13.1, 16.12, 23.4, 24.13, 25.8, 27.9, 28.3, 30.5, 31.4, 32.4, 33.8, 52.4, 54.4, 58.6 eller 79.8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

9.

I artikel 90 ska punkterna 2 och 3 utgå.

10.

I artikel 93.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 3 januari 2018.”

11.

I bilaga I ska avsnitt D utgå.

Artikel 2

Ändringar av direktiv 2009/138/EG

Direktiv 2009/138/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 77d.4 ska första meningen ersättas med följande:

”För varje relevant land ska volatilitetsjusteringen av de riskfria räntesatser som avses i punkt 3 för detta lands valuta, före tillämpningen av 65-procentsfaktorn, ökas med skillnaden mellan den riskkorrigerade landsspreaden och två gånger den riskkorrigerade valutaspreaden, om denna differens är positiv och den riskkorrigerade landsspreaden är högre än 85 räntepunkter.”

2.

I artikel 112 ska följande punkt införas:

”3a.   Tillsynsmyndigheterna ska i enlighet med artikel 35.1 i förordning (EU) nr 1094/2010 informera Eiopa om ansökningar om att använda eller ändra en intern modell. Eiopa får på begäran av en eller flera berörda tillsynsmyndigheter tillhandahålla tekniskt stöd, i enlighet med artikel 8.1 b i den förordningen, till den eller de tillsynsmyndigheter som begärde stöd i samband med beslutet om ansökningen.”

3.

I kapitel VIII i avdelning I ska följande avsnitt införas:

”Avsnitt 2a

Underrättelse och samarbetsplattformar

Artikel 152a

Underrättelse

1.   Om tillsynsmyndigheten i hemmedlemsstaten avser att auktorisera ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag i vars verksamhetsplan det anges att en del av dess verksamhet kommer att grundas på friheten att tillhandahålla tjänster eller etableringsfriheten i en annan medlemsstat, och om det i verksamhetsplanen också anges att denna verksamhet sannolikt kommer att vara relevant när det gäller värdmedlemsstatens marknad, ska tillsynsmyndigheten i hemmedlemsstaten underrätta Eiopa och tillsynsmyndigheten i den berörda värdmedlemsstaten om detta.

2.   Tillsynsmyndigheten i hemmedlemsstaten ska också, utöver den underrättelse som avses i punkt 1, underrätta Eiopa och tillsynsmyndigheten i den berörda värdmedlemsstaten om den konstaterar försämringar av de ekonomiska förhållandena eller andra framväxande risker från ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag som bedriver verksamhet som grundas på friheten att tillhandahålla tjänster eller etableringsfriheten och som kan ha en gränsöverskridande effekt. Tillsynsmyndigheten i värdmedlemsstaten får också underrätta tillsynsmyndigheten i den berörda hemmedlemsstaten om den hyser allvarliga och motiverade farhågor i fråga om konsumentskydd. Tillsynsmyndigheterna får hänskjuta ärendet till Eiopa och begära myndighetens hjälp om ingen bilateral lösning kan hittas.

3.   De underrättelser som avses i punkterna 1 och 2 ska vara tillräckligt detaljerade för att möjliggöra en korrekt bedömning.

4.   De underrättelser som avses i punkterna 1 och 2 påverkar inte tillämpningen av tillsynsmandatet för tillsynsmyndigheterna i hem- och värdmedlemsstaten i enlighet med detta direktiv.

Artikel 152b

Samarbetsplattformar

1.   Eiopa får, vid motiverade farhågor om negativa effekter för försäkringstagare, på eget initiativ eller på begäran av en eller flera berörda tillsynsmyndigheter, inrätta och samordna en samarbetsplattform för att förbättra informationsutbytet och förstärka samarbetet mellan de berörda tillsynsmyndigheterna, om ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag bedriver eller har för avsikt att bedriva verksamhet som grundas på friheten att tillhandahålla tjänster eller etableringsfriheten och om

a)

sådan verksamhet är relevant när det gäller värdmedlemsstatens marknad,

b)

en underrättelse från tillsynsmyndigheten i hemmedlemstaten om försämringar av de ekonomiska förhållandena eller andra framväxande risker har gjorts i enlighet med artikel 152a.2, eller

c)

ärendet har hänskjutits till Eiopa i enlighet med artikel 152a.2.

2.   Punkt 1 påverkar inte de berörda tillsynsmyndigheternas rätt att inrätta en samarbetsplattform om de alla är eniga om att göra detta.

3.   Inrättandet av en samarbetsplattform enligt punkterna 1 och 2 påverkar inte tillsynsmandatet för tillsynsmyndigheterna i hem- och värdmedlemsstaten i enlighet med detta direktiv.

4.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 35 i förordning (EU) nr 1094/2010 ska de berörda tillsynsmyndigheterna på Eiopas begäran i god tid lämna alla de uppgifter som behövs för att samarbetsplattformen ska fungera väl.”

4.

Artikel 231 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Grupptillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål underrätta de övriga medlemmarna i tillsynskollegiet, inbegripet Eiopa, om att ansökan har mottagits och överlämna den fullständiga ansökan, tillsammans med de handlingar som företaget har lämnat, till de medlemmarna. Eiopa får på begäran av en eller flera berörda tillsynsmyndigheter tillhandahålla tekniskt stöd, i enlighet med artikel 8.1 b i förordning (EU) nr 1094/2010, till den eller de tillsynsmyndigheter som begärde stöd i samband med beslutet om ansökan.”

b)

I punkt 3 tredje stycket ska första meningen ersättas med följande:

”Om Eiopa inte fattar ett sådant beslut som avses i andra stycket i denna punkt i enlighet med artikel 19.3 i förordning (EU) nr 1094/2010 ska det slutliga beslutet fattas av grupptillsynsmyndigheten.”

5.

I artikel 237.3 tredje stycket ska första meningen ersättas med följande:

”Om Eiopa inte fattar ett sådant beslut som avses i andra stycket i denna punkt i enlighet med artikel 19.3 i förordning (EU) nr 1094/2010 ska det slutliga beslutet fattas av grupptillsynsmyndigheten.”

6.

I artikel 248.4 ska tredje stycket utgå.

Artikel 3

Ändringar av direktiv (EU) 2015/849

Direktiv (EU) 2015/849 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Kommissionen ska göra den rapport som avses i punkt 1 tillgänglig för medlemsstaterna och de ansvariga enheterna i syfte att hjälpa dem att identifiera, förstå, hantera och minska riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism samt göra det möjligt för andra berörda aktörer, inklusive nationella lagstiftare, Europaparlamentet, Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (*2) (EBA) och företrädare för EU:s finansunderrättelseenheter (FIU), att bättre förstå de riskerna. Dessa rapporter ska offentliggöras senast sex månader efter det att de har gjorts tillgängliga för medlemsstaterna, bortsett från de rapportdelar som innehåller sekretessbelagda uppgifter.

(*2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).”"

b)

I punkt 5 ska andra meningen ersättas med följande:

”Därefter ska EBA lämna ett yttrande vartannat år.”

2.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska andra meningen ersättas med följande:

”Myndighetens namn eller en beskrivning av mekanismen ska meddelas kommissionen, EBA och de övriga medlemsstaterna.”

b)

I punkt 5 ska första meningen ersättas med följande:

”5.   Medlemsstaterna ska göra resultaten av sina riskbedömningar, inbegripet uppdateringarna av dem, tillgängliga för kommissionen, EBA och de övriga medlemsstaterna.”

3.

I artikel 17 ska första meningen ersättas med följande:

”Senast den 26 juni 2017 ska de europeiska tillsynsmyndigheterna utfärda riktlinjer, till behöriga myndigheter, kreditinstitut och finansiella institut, i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 om de riskfaktorer som ska beaktas och de åtgärder som ska vidtas i situationer där förenklade åtgärder för kundkännedom är lämpliga. Från och med den 1 januari 2020 ska EBA, om så är lämpligt, utfärda sådana riktlinjer.”

4.

I artikel 18.4 ska första meningen ersättas med följande:

”4.   Senast den 26 juni 2017 ska de europeiska tillsynsmyndigheterna utfärda riktlinjer, till behöriga myndigheter, kreditinstitut och finansiella institut, i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 om de riskfaktorer som ska beaktas och de åtgärder som ska vidtas i situationer där skärpta åtgärder för kundkännedom är lämpliga. Från och med den 1 januari 2020 ska EBA, om så är lämpligt, utfärda sådana riktlinjer.”

5.

Artikel 41.1 ska ersättas med följande:

”1.   Behandlingen av personuppgifter enligt detta direktiv omfattas av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/679 (*3) och (EU) 2018/1725 (*4).

(*3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1)."

(*4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).”"

6.

Artikel 45 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Medlemsstaterna och EBA ska underrätta varandra om fall där ett tredjelands rätt inte tillåter att de riktlinjer och rutiner som krävs i enlighet med punkt 1 genomförs. I dessa fall får samordnade åtgärder vidtas för att finna en lösning. Vid bedömningen av vilka tredjeländer som inte tillåter att de riktlinjer och rutiner som krävs i enlighet med punkt 1 genomförs ska medlemsstaterna och EBA beakta eventuella rättsliga hinder som kan stå i vägen för ett korrekt genomförande av dessa riktlinjer och rutiner, bland annat sekretess, uppgiftsskydd och andra restriktioner som begränsar informationsutbytet och som kan vara relevanta för detta ändamål.”

b)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   EBA ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att ange den typ av ytterligare åtgärder som avses i punkt 5 och de minimiåtgärder som ska vidtas av kreditinstitut och finansiella institut om ett tredjelands rätt inte tillåter att de åtgärder som krävs i enlighet med punkterna 1 och 3 genomförs.

EBA ska överlämna de förslag till tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket till kommissionen senast den 26 december 2016.”

c)

Punkt 10 ska ersättas med följande:

”10.   EBA ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn om kriterierna för att avgöra när det är lämpligt att inrätta en central kontaktpunkt enligt punkt 9 och vilka funktioner de centrala kontaktpunkterna bör ha.

EBA ska överlämna de förslag till tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket till kommissionen senast den 26 juni 2017.”

7.

Artikel 48 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1a andra stycket ska tredje meningen ersättas med följande:

”Medlemsstaternas finansiella tillsynsmyndigheter ska också fungera som kontaktpunkter för EBA.”

b)

I punkt 10 ska första meningen ersättas med följande:

”10.   Senast den 26 juni 2017 ska de europeiska tillsynsmyndigheterna i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 utfärda riktlinjer för behöriga myndigheter om vad som kännetecknar en riskbaserad tillsynsmetod och vilka åtgärder som ska vidtas när riskbaserad tillsyn utövas. Från och med den 1 januari 2020 ska EBA, om så är lämpligt, utfärda sådana riktlinjer.”

8.

I kapitel VI, avsnitt 3 ska rubriken på underavsnitt II ersättas med följande:

Samarbete med EBA”.

9.

Artikel 50 ska ersättas med följande:

Artikel 50

De behöriga myndigheterna ska förse EBA med alla uppgifter som behövs för att EBA ska kunna utföra sina uppgifter enligt detta direktiv.”

10.

Artikel 62 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska se till att deras behöriga myndigheter informerar EBA om alla administrativa sanktioner och åtgärder som i enlighet med artiklarna 58 och 59 påförts kreditinstitut och finansiella institut, inbegripet eventuella överklaganden med anledning av dessa samt resultatet därav.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   EBA ska ha en webbplats med länkar till varje behörig myndighets offentliggörande av administrativa sanktioner och åtgärder som i enlighet med artikel 60 har påförts kreditinstitut och finansiella institut samt visa under vilken tidsperiod varje medlemsstat offentliggör administrativa sanktioner och åtgärder.”

Artikel 4

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2021 anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

2.   Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2020 anta och offentliggöra de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artikel 2.1 i detta direktiv. De ska genast till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3.   Medlemsstaterna ska tillämpa de bestämmelser som avser artikel 1 från och med den 1 januari 2022 och de bestämmelser som avser artiklarna 2 och 3 från och med den 30 juni 2021. Medlemsstaterna ska tillämpa de bestämmelser som avser artikel 2.1 senast den 1 juli 2020.

4.   När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i punkterna 1 och 2 ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 18 december 2019.

På Europaparlamentets vägnar

D.M. SASSOLI

Ordförande

På rådets vägnar

T. TUPPURAINEN

Ordförande


(1)  EUT C 251, 18.7.2018, s. 2.

(2)  EUT C 227, 28.6.2018, s. 63.

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 2 december 2019.

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(10)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).