Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

62010CB0255.pdf

26.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 151/10


Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 16 februari 2012 — (begäran om förhandsavgörande av Tribunale di Roma — Italien) — brottmål mot Alessandro Sacchi

(Mål C-255/10) (1)

(Artikel 104.3 i rättegångsreglerna - Etableringsfrihet - Frihet att tillhandahålla tjänster - Hasardspel - Upptagande av vadhållningsinsatser i samband med sportevenemang - Krav på koncession - Konsekvenserna av att unionsrätten åsidosatts vid tilldelningen av koncessioner - Tilldelning av 16 300 ytterligare koncessioner - Principen om likabehandling och skyldighet till öppenhet - Rättssäkerhetsprincipen - Skydd för innehavare av äldre koncessioner - Nationell lagstiftning - Minsta avstånd mellan platser för upptagande av vadhållningsinsatser - Tillåtlighet - Gränsöverskridande verksamhet som kan likställas med den verksamhet som är föremål för koncession - Förbjudet enligt nationell lagstiftning - Tillåtlighet)

2012/C 151/17

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Roma

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Alessandro Sacchi

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Tribunale di Roma — Fri rörlighet för personer — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Upptagande av vadhållningsinsatser — Nationell lagstiftning om att denna verksamhet omfattas av krav på att tillstånd och tillstånd att bedriva verksamhet av betydelse för den allmänna säkerheten meddelas — Skydd meddelat för rättssubjekt som erhållit tillstånd i enlighet med tilldelningsförfaranden som innebär att andra aktörer i samma bransch rättsstridig uteslutits — Förenligt med artiklarna 43 EG och 49 EG

Avgörande

1.

Artiklarna 43 EG och 49 EG samt principen om likabehandling och effektivitetsprincipen ska tolkas så, att de utgör hinder mot att en medlemsstat — som i strid med unionsrätten har uteslutit en kategori aktörer från tilldelning av koncessioner för att utöva ekonomisk verksamhet, och som försöker avhjälpa denna överträdelse genom att tilldela ett stort antal nya koncessioner — genom att bland annat föreskriva minsta avstånd mellan nya koncessionsinnehavares och befintliga aktörers driftsställen, skyddar de marknadspositioner som de befintliga aktörerna har förvärvat.

2.

Artiklarna 43 EG och 49 EG ska tolkas så, att de utgör hinder mot att sanktioner vidtas mot organiserad verksamhet med upptagande av vadhållningsinsatser som bedrivs utan att koncession eller polistillstånd meddelats personer som har samband med en aktör som i strid med unionsrätten uteslutits från en anbudsinfordran, även efter att en ny anbudsinfordran hållits i syfte att avhjälpa överträdelsen av unionsrätten, eftersom denna anbudsinfordran och den påföljande tilldelningen av nya koncessioner i realiteten inte inneburit att det rättsstridiga uteslutandet av den ovannämnde aktören från den tidigare anbudsinfordran avhjälptes.

3.

Av artiklarna 43 EG och 49 EG samt av principen om likabehandling, principen om skyldighet till öppenhet och rättssäkerhetsprincipen följer att villkoren för en anbudsinfordran — såsom den som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, och bland annat bestämmelser om förlust av koncessioner som meddelats i slutet av ett anbudsförfarande, såsom de bestämmelser som anges i artikel 23.2 a och 23.3 i förslaget till överenskommelse mellan den självständiga administrationen av statliga monopol och köparen av koncessionen för hasardspel avseende andra evenemang än hästkapplöpningar — ska vara tydligt, klart och otvetydigt formulerade, vilket det ankommer på den nationella domstolen att kontrollera.


(1)  EUT C 209, 31.7.2010.