Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

62012CN0111.pdf

26.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 151/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 29 februari 2012 — Ministero per i beni e le attività cultural m.fl. mot Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia m.fl.

(Mål C-111/12)

2012/C 151/30

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ministero per i beni e le attività cultural, Ordini degli Ingegneri delle Province di Venezia, di Padova, di Treviso, di Vicenza, di Verona e Provincia, di Rovigo och di Belluno

Motparter: Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Alessandro Mosconi, Comune di S. Martino Buon Albergo, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona, Istituzione di Ricovero e di Educazione di Venezia (IRE) och Ordine degli Architetti di Venezia

Tolkningsfrågor

1.

Utgör gemenskapens direktiv 85/384/EG, (1) i den del den i övergångsbestämmelser (artiklarna 10 och 11) tillåter migrerande yrkesutövare som innehar uttryckligen angivna yrkestitlar att utöva verksamhet på arkitekturområdet, hinder för att i Italien som giltig anse en förvaltningspraxis, för vilken den rättsliga grunden är artikel 52 andra stycket första delen i kungligt dekret nr 2537/1925, enligt vilken vissa arbeten på fast egendom av konstnärligt intresse förbehålls sökande som innehar titeln ”arkitekt” och sökande som visar att de besitter särskilda kvalifikationer på området för kulturell egendom utöver dem som generellt ger behörighet att utöva verksamhet på arkitekturområdet enligt direktivet?

2.

Får en sådan praxis bestå i en kontroll, även avseende yrkesutövare från andra medlemsstater än Italien och även om de har en yrkestitel som visar en generell kompetens för utövande av verksamhet på arkitekturområdet, av att vederbörande visar att de besitter en yrkeskompetens (vilken kontroll även görs av italienska yrkesutövare i samband med examina som ger behörighet att utöva arkitektyrket), vilken kontroll endast görs för att avgöra om de ska få utöva sådan yrkesverksamhet som avses i artikel 52 andra stycket första delen i kungligt dekret nr 2357/1925?


(1)  EGT L 223, s. 15.