Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31986R2930.pdf

31986R2930

Rådets förordning (EEG) nr 2930/86 av den 22 september 1986 om definition av fiskefartygs egenskaperEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 274 , 25/09/1986 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 4 Volym 2 s. 0126

Svensk specialutgåva Område 4 Volym 2 s. 0126RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2930/86 av den 22 september 1986 om definition av fiskefartygs egenskaper

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(), och

med beaktande av följande:

I samband med den gemensamma fiskeripolitiken hänvisas till fiskefartygs egenskaper, som till exempel längd, bredd, tonnage, datum då fartyget togs i bruk och motorstyrka.

Det är nödvändigt att använda samma regler för att bestämma olika fartygs egenskaper för att villkoren för att utöva verksamheten skall bli enhetliga inom gemenskapen.

De definitioner som fastställs bör så långt det är möjligt motsvara de definitioner av fartygs egenskaper som nu används i medlemsstaterna. Gemenskapen bör därför stödja sig på de initiativ som redan tagits av specialiserade internationella organisationer.

Den internationella Torremolinos-konventionen (1977) om säkerhet på fiskefartyg, som upprättats genom den internationella sjöfartsorganisationen (IMO), har redan ratificerats av flera medlemsstater och bör ratificeras av de övriga i enlighet med rekommendation 80/907/EEG().

Den internationella skeppsmätningskonventionen, som upprättats i London 1969 genom den sagda organisationen, har redan ratificerats av alla medlemsstater utom Luxemburg och Portugal.

Den internationella standardiseringsorganisationen har fastställt standarder för förbränningsmotorer, som redan i stor utsträckning tillämpas i medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmän bestämmelse

De definitioner av fiskefartygs egenskaper som fastställs i denna förordning skall gälla för alla gemenskapens regler för fiskeri.

Artikel 2

Längd

1. Ett fartygs längd skall vara dess längd överallt, definierad som avståndet i en rät linje mellan den främsta delen av fören och den bakersta delen av aktern.

Enligt denna definition avses med

a) fören: den vattentäta skrovkonstruktionen, back, förlig och främre brädgång om sådan finns, men inte bogspröt och skyddsräcke,

b) aktern: den vattentäta skrovkonstruktionen, akterspegel, akterlig överbyggnad, trålramp och brädgång, men inte skyddsräcke, halsdävert, framdrivningsmaskineri, roder och styrinrättning, dykarlejdare och plattformar.

Längd överallt skall mätas i meter med en noggrannhet på två decimaler.

2. I gemenskapens lagstiftning skall längden mellan perpendiklarna definieras som det uppmätta avståndet mellan de förliga och akterliga perpendiklarna, så som fastställs i den internationella konventionen om säkerhet på fiskefartyg.

Längden mellan perpendiklarna skall mätas i meter med en noggrannhet på två decimaler.

Artikel 3

Bredd

Ett fartygs bredd skall vara dess största bredd så som den definieras i bilaga 1 till den internationella skeppsmätningskonventionen.

Bredden överallt skall mätas i meter med en noggrannhet på två decimaler.

Artikel 4

Tonnage

1. Ett fartygs tonnage skall vara bruttotonnaget så som det definieras i bilaga 1 till den internationella skeppsmätningskonventionen.

2. I gemenskapens lagstiftning skall nettotonnage definieras så som anges i bilaga 1.

Artikel 5

Motorstyrka

1. Motorstyrkan skall vara den samlade maximala kontinuerliga motorstyrka som kan uppnås vid varje motors svänghjul och som kan användas för att mekaniskt, elektriskt, hydrauliskt eller på annat sätt framdriva fartyget. Om en växellåda är inbyggd i motorn skall emellertid styrkan mätas vid växellådans utgångsfläns.

Avdrag skall inte göras för hjälpmaskineri som drivs av motorn.

Motorstyrkan skall uttryckas i kilowatt.

2. Den kontinuerliga motorstyrkan skall bestämmas i enlighet med de krav som fastställs av den internationella standardiseringsorganisationen i dess rekommenderade internationella standard ISO 3046/1, andra utgåvan, oktober 1981.

3. De ändringar som är nödvändiga för att anpassa de i punkt 2 angivna kraven till den tekniska utvecklingen skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 14 i förordning (EEG) nr 170/83().

Artikel 6

Ibruktagningsdatum

Ibruktagningsdatumet skall vara det datum då ett officiellt säkerhetscertifikat utfärdas första gången.

Om ett officiellt säkerhetscertifikat inte utfärdas, skall ibruktagningsdatumet vara det datum fartyget första gången registreras i ett officiellt fiskefartygsregister.

När det gäller fiskefartyg som tagits i bruk före den dag då denna förordning träder i kraft, skall emellertid ibruktagningsdatumet vara det datum då fartyget första gången registreras i ett officiellt fiskefartygsregister.

Artikel 7

Avslutande bestämmelser

1. Denna förordning träder i kraft den första dagen i den tredje månaden efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. För fartyg som tas i bruk före den dag då denna förordning träder i kraft skall emellertid artiklarna 2, 3, 4 och 5 tillämpas först från och med den 18 juli 1994; de skall dock tillämpas på sådana fartyg som ändrats mellan dagen för denna förordnings ikraftträdande och den 18 juli 1994.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 september 1986.

På rådets vägnar

M. JOPLING

Ordförande

() EGT nr C 356, 31.12.1985, s. 64.

() EGT nr C 88, 14.4.1986, s. 103.

() EGT nr L 259, 2.10.1980, s. 29.

() EGT nr L 24, 27.1.1983, s. 1.