Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31993R3690.pdf

31993R3690

Rådets förordning (EG) nr 3690/93 av den 20 december 1993 om ett gemenskapssystem för fastställande av bestämmelser om vilka uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenserEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 341 , 31/12/1993 s. 0093 - 0095

Finsk specialutgåva Område 4 Volym 5 s. 0195

Svensk specialutgåva Område 4 Volym 5 s. 0195RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 3690/93 av den 20 december 1993 om ett gemenskapssystem för fastställande av bestämmelser om vilka uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenser

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

För att bidra till en bättre reglering av resursutnyttjandet och till ökad insyn föreskrivs i artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den 20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk () att ett övergripande gemenskapssystem för fiskelicenser skall införas.

Genom rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken () antas bl.a. bestämmelser om övervakningen av åtgärder för bevarande och förvaltning av resurser. Detta ramprogram bör kompletteras.

Gemenskapssystemet bör föreskriva vilka uppgifter som minst måste ingå i fiskelicenserna för varje fartyg som för en medlemsstats flagg.

Det bör därför fastställas att fiskelicenserna skall innehålla uppgifter som gör det möjligt att identifiera fartyget samt uppgifter om dess tekniska egenskaper.

De uppgifter som lämnas i fiskelicenserna bör motsvara de egenskaper som anges i rådets förordning (EEG) nr 2930/86 av den 22 september 1986 om definition av fiskefartygs egenskaper () och följa de närmare bestämmel-

ser som fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 1381/87 av den 20 maj 1987 om närmare bestämmelser för märkning och dokumentation av fiskefartyg (). Dessa uppgifter måste lämnas in i den form som fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 163/89 av den 24 januari 1989 om gemenskapens register över fiskefartyg ().

Det bör vara möjligt för medlemsstaterna att vidta sådana åtgärder att de behöriga myndighetera när som helst kan kontrollera uppgifterna i fiskelicenserna.

Bestämmelser bör antas för att möjliggöra samarbete inom gemenskapen.

Det bör fastställas antingen en övergångsperiod för utfärdande av fiskelicenser i form av dokument, eller ett undantag från kravet på att förvara licenser ombord för vissa fartygskategorier.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Ett gemenskapssystem för fiskelicenser skall inrättas som fastställler vilka uppgifter som minst skall ingå i de fiskelicenser som anges i artikel 5 i förordning (EEG) nr 3760/92.

2. Alla fiskefartyg i gemenskapen skall ha en fiskelicens knuten till fartyget.

3. Licensen skall förvaras ombord på fartyget.

4. Fiskefartyg får inte fånga, förvara ombord, lasta om eller landa fisk om fiskelicens inte har utfärdats eller om fiskelicensen har dragits in eller upphävts tillfälligt.

Artikel 2

I denna förordning avses med fiskelicens för gemenskapsfartyg flaggmedlemsstatens intyg angående de uppgifter om identifiering, tekniska egenskaper och utrustning för gemenskapsfiskefartyget, som minst skall lämnas i enlighet med bilagan.

Artikel 3

Flaggmedlemsstaten skall utfärda och administrera fiskelicenser för de fiskefartyg som för dess flagg, varvid hänsyn skall tas till bestämmelserna i artikel 11 i förordning (EEG) nr 3760/92.

Artikel 4

1. Flaggmedlemsstaten skall säkerställa att uppgifterna om identifiering, tekniska egenskaper och utrustning för varje fartyg som för dess flagg är korrekta och att de motsvarar de uppgifter som finns i gemenskapens fiskefartygsregister som upprättats i enlighet med förordning (EEG) nr 163/89.

2. Flaggmedlemsstaten skall besluta om de åtgärder som krävs för att göra det möjligt för de behöriga tillsynsmyndigheterna att när som helst kontrollera de uppgifter som anges i punkt 1.

Artikel 5

Flaggmedlemsstaten skall slutgiltigt eller tillfälligt dra in fiskelicensen för sådana fartyg som tillfälligt lagts upp och dra in fiskelicensen för sådana fartyg som slutgiltigt upphört med fiske.

Artikel 6

Flaggmedlemsstaten skall komplettera det eller de register som den inrättat i enlighet med förordning (EEG) nr 163/89 för att kunna föra in alla uppgifter från de fiskelicenser som har utfärdats till de fartyg som för dess flagg.

Artikel 7

1. Flaggmedlemsstaterna skall utse de myndigheter som skall vara behöriga att ufärda fiskelicenser och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att systemet fungerar effektivt.

2. Flaggmedlemsstaterna skall meddela de övriga medlemsstaterna och kommissionen namn och adress till de behöriga myndigheter som avses i punkt 1. De skall meddela kommissionen de åtgärder som vidtagits på nationell nivå senast sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft, eller, i fråga om ändringar, så snart som möjligt.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen vidarebefordra uppgifterna i de register som avses i artikel 6, enligt förfarandet i förordning (EEG) nr 163/89.

2. Flaggmedlemsstatens behöriga myndighet skall på begäran av någon annan flaggmedlemsstats tillsynsmyndighet som låter inspektera ett fartyg inom sitt jurisdiktionsområde, bekräfta de uppgifter som anges i artikel 4. Begäran om bekräftelse får även ställas till kommissionen.

Artikel 9

Rådet skall senast den 31 december 1994 fatta beslut om de bestämmelser som kommissionen föreslagit angående fiskelicenser för gemenskapsfiskefartyg och för sådana fartyg som för ett icke-medlemslands flagg som fiskar inom gemenskapens fiskeområde och vars verksamhet omfattas av bestämmelser om utnyttjandet av vissa resurser.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1995.

Medlemsstaterna får emellertid fram till den 1 januari 1996 bevilja undantag från det krav som anges i artikel 1.3 för fartyg som för deras flagg och som uteslutande fiskar i farvatten som ligger under deras jurisdiktion.

Medlemsstaterna får bevilja undantag från samma krav för fartyg som har en största längd på mindre än 10 meter, för deras flagg och uteslutande fiskar i farvatten som ligger under deras jurisdiktion.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 december 1993.

På rådets vägnar A. BOURGEOIS Ordförande

() EGT nr C 310, 16.11.1993, s. 13.

() Yttrandet avgivet den 17 december 1993.

() EGT nr L 389, 31.12.1992, s. 1.

() EGT nr L 261, 20.10.1993, s. 1.

() EGT nr L 274, 25.9.1986, s. 1.

() EGT nr L 132, 21.5.1987, s. 9.

() EGT nr L 132, 21.5.1987, s. 9.

() EGT nr L 20, 25.1.1989, s. 5.

BILAGA

UPPGIFTER SOM MINST SKALL LÄMNAS0008

>Start Grafik>

I. IDENTIFIKATION

A. FARTYG

|||| Internt nummer i

flottförteckningen

1. Fartygets namn:

2. Flaggstat:

3. Registreringshamn:

4. Registreringsnummer:

5. Utvändig märkning:

6. Internationell signal:

B. ANVÄNDARE

1. Ägarens/ägarnas namn:

Adress:

2. Befraktarens/befraktarnas namn:

Adress:

(om det är fråga om en juridisk person eller en sammanslutning, ange representantens/representanternas namn)

II TEKNISKA EGENSKAPER OCH UTRUSTNING

1. Fartygstyp:

2. Huvudmaskintyp:

1

2

3

4

3. Maskinstyrka:

4. Längd - största längd, eller

- mellan perpendiklarna eller

- annan standard0009

5. Tonnage: - "Oslo" eller

- "London" eller

- andra standarder

6. Flottkategori eller upplysningar för dess identifiering0010.

>Slut Grafik>