Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31994R3259.pdf

31994R3259

Rådets förordning (EG) nr 3259/94 av den 22 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2930/86 om definition av fiskefartygs egenskaperEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 339 , 29/12/1994 s. 0011 - 0013

Finsk specialutgåva Område 4 Volym 7 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 4 Volym 7 s. 0003RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 3259/94 av den 22 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2930/86 om definition av fiskefartygs egenskaper

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

I samband med den gemensamma fiskeripolitiken hänvisas det till mätning av fiskefartyg och därför krävs det enhetliga definitioner om mätning av fartyg. Rådets förordning (EEG) nr 2930/86 av den 22 september 1986 om definition av fiskefartygs egenskaper () antogs i det syftet.

Gemenskapens åtgärder på detta område bör så långt det är möjligt stödja sig på rekommendationer som redan antagits av specialiserade internationella organisationer.

Det har erkänts ett behov av ett standardiserat internationellt system för mätning av fartyg, på grund av att enskilda fartyg med samma längd kan ha helt olika tonnage. Med hänsyn till detta undertecknades den internationella skeppsmätningskonventionen i London den 23 juni 1969 (ICTM 1969) under den internationella sjöfartsorganisationens (IMO) ledning.

I den konventionen definieras bruttotonnage som den totala volymen av alla inneslutna rum i fartyget. I bilaga 1 till konventionen fastställs metoden för mätning av bruttotonnage.

Konventionen är från och med den 18 juli 1994 tillämplig på alla icke undantagna fartyg, inklusive fiskefartyg med en längd på minst 24 meter som gör internationella resor. Undantagna från konventionen är bl.a. fartyg med en längd på mindre än 24 meter.

Genom förordning (EEG) nr 2930/86 utvidgas bestämmelserna i bilaga 1 till konventionen till att omfatta alla fiskefartyg inom gemenskapen.

Medlemsstaterna har stött på vissa svårigheter när de har genomfört bestämmelserna om tonnage i förordning (EEG) nr 2930/86 fullt ut, särskilt med avseende på mindre fiskefartyg.

Bestämmelserna för existerande fartyg bör vara flexibla, särskilt för dem som har en längd på mindre än 15 meter, så att det kan användas en uppskattning vid bestämningen av deras tonnage.

För fartyg med en längd under 15 meter är det önskvärt med en enklare definition av begreppet bruttotonnage.

Fartyg som har en längd på 15 meter eller mera bör mätas i enlighet med konventionen med hänsyn till att fartygets överbyggnad och utrymmen är större.

Perioden för ommätning av existerande fiskefartyg med en längd på minst 15 meter men mindre än 24 meter har fastställts till den 18 juli 1994, men den bör förlängas på grund av de tekniska krav som ställs vid mätning av fartyg enligt metoden i 1969 års konvention.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2930/86 ändras på följande sätt:

1. Artikel 3 första stycket skall ersättas med följande:

"Ett fartygs bredd skall vara dess största bredd så som den definieras i bilaga 1 till den internationella skeppsmätningskonventionen, nedan kallad '1969 års konvention'."

2. Artikel 4.1 skall ersättas med följande:

"1. a) Ett fiskefartygs tonnage skall vara bruttotonnaget så som det definieras i bilaga 1 till 1969 års konvention.

b) Bruttotonnaget för alla nya fiskefartyg med en längd överallt på minst 15 meter och vilkas kölar har sträckts den 18 juli 1994 eller därefter skall mätas på det sätt som det specificeras i bilaga 1 till 1969 års konvention.

c) Bruttotonnaget för nya och existerande fiskefartyg med en längd överallt på mindre än 15 meter skall mätas i enlighet med den formel som anges i bilaga 1 till denna förordning.

d) Bruttotonnaget för alla existerande fartyg med en längd på minst 24 meter mellan perpendiklarna skall före den 18 juli 1994 mätas om i enlighet med bilaga 1 till 1969 års konvention.

För fartyg i denna kategori som inte gör internationella resor i den mening som avses i 1969 års konvention och som därför inte omfattas av bestämmelserna i konventionen skall den sista dagen för ommätning skjutas upp till den 31 december 1994.

e) Om inte annat följer av punkterna 2 och 3 får bruttotonnaget för existerande fartyg med en längd överallt på minst 15 meter men under 24 meter mellan perpendiklarna uppskattas i enlighet med den metod som anges i bilagan till den här förordningen när kommissionen anser att de värdena är tillräckligt exakta.

Medlemsstaterna skall emellertid mäta tonnaget hos fartyg i den här kategorin i enlighet med bilaga 1 till 1969 års konvention under följande omständigheter:

- På begäran av fartygsägaren.

- Om en fartygsägare ansöker om att få delta i en ordning där gemenskapen betalar ut finansiellt stöd och stödet är beroende av fartygets tonnage. Gemenskapsstöd som beviljas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 3699/93 av den 21 december 1993 om kriterier och förfaranden för gemenskapens strukturstöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn och för beredning och avsättning av dess produkter(*) kommer emellertid att genomföras i enlighet med de ikraftvarande bestämmelserna i den förordningen. Till och med den 1 januari 2004 får hänvisning till enheten tonnage uttryckt i BRT göras vid genomförande av stödsystem som avses i artiklarna 8 och 9 i förordning (EG) nr 3699/93, förutsatt att uppgifter som avser den måttenheten har anmälts till kommissionen senast den 18 juli 1994 inom ramen för de förfaranden som omfattas av kommissionens förordning (EG) nr 109/94 av den 19 januari 1994 om gemenskapens register över fiskefartyg(**).

- Om den behöriga myndigheten i en medlemsstat bedömer att ändringar eller anpassningar som har gjorts avseende ett fartygs mätning medför en väsentlig förändring av tonnaget.

Medlemsstaterna skall säkerställa att alla fartyg som återstår i den här kategorin mäts om före den 1 januari 2004 i enlighet med bilaga 1 till 1969 års konvention.

(*) EGT nr L 346, 31.12.1993, s. 1. (**) EGT nr L 19, 22.1.1994, s. 5."

3. Den bilaga som innefattas av bilagan till den här förordningen skall läggas till.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1995 med undantag av bestämmelserna i artikel 1.2 som avser artikel 4.1 d i förordning (EEG) nr 2930/86 och som skall tillämpas från och med den 18 juli 1994.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 1994.

På rådets vägnar H. SEEHOFER Ordförande

() EGT nr C 323, 21.11.1994.

() Yttrandet avgivet den 14 september 1994.

() EGT nr L 274, 25.9.1986, s. 1.

BILAGA

"BILAGA

Nya fartyg