Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997D0413.pdf

31997D0413

97/413/EG: Rådets beslut av den 26 juni 1997 om mål och närmare bestämmelser för omstrukturering av gemenskapens fiskerisektor under perioden från och med den 1 januari 1997 till och med den 31 december 2001 i syfte att uppnå bestående jämvikt mellan resurserna och utnyttjandet av dessaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 175 , 03/07/1997 s. 0027 - 0032RÅDETS BESLUT av den 26 juni 1997 om mål och närmare bestämmelser för omstrukturering av gemenskapens fiskerisektor under perioden från och med den 1 januari 1997 till och med den 31 december 2001 i syfte att uppnå bestående jämvikt mellan resurserna och utnyttjandet av dessa (97/413/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den 20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk (1), särskilt artikel 11 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag (2),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Gemenskapens fiskeflotta bör omstruktureras i syfte att ge sektorn klara perspektiv på hållbara fiskeaktiviteter med beaktande av de särskilda förhållanden som råder för varje typ av fiske och av de tänkbara ekonomiska och sociala konsekvenserna.

Målen och de närmare bestämmelserna bör föreskrivas per flottsegment eller typ av fiske i förhållande till beståndens tillstånd, med beaktande av det tredje fleråriga utvecklingsprogrammet (FUP III), de olika situationerna i medlemsstaterna och det faktum att medlemsstaterna bör kunna utveckla den fiskeansträngning som krävs för att utnyttja de kvoter som faktiskt finns tillgängliga.

Den sysselsättning som sektorn skapar i de områden som är beroende av fiske bör beaktas så att de särskilda behoven i dessa regioner skyddas.

Det är särskilt nödvändigt att bevara den rådande jämvikten och gemenskapens regelverk, med vederbörlig hänsyn tagen till principen om relativ stabilitet.

Mot bakgrund av de senaste vetenskapliga utlåtandena om tillståndet för de resurser som finns tillgängliga för gemenskapens fartyg, finns det ett starkt behov av att minska fiskedödligheten för vissa bestånd.

Det är därför nödvändigt att anta särskilda riktlinjer för att under en lämplig tidsperiod minska fiskeansträngningen för bestånden i fråga.

Minskningen av fiskeansträngningen bör inriktas på de bestånd som riskerar utfiskning och på överfiskade bestånd.

Försiktighetsstrategin kräver att fiskeansträngningen när det gäller andra bestånd inte ökas om inte en sådan ökning är vederbörligen motiverad.

När det gäller typer av fiske som omfattar flera arter är det lämpligt att minskningen av fiskeansträngningen vägs så att den relativa mängden hotade bestånd i den totala fångsten återspeglas.

Den gemensamma fiskeripolitiken föreskriver ett stort antal åtgärder, vilka var för sig eller sammantagna bidrar till att minska fiskedödligheten.

Det småskaliga kustfisket med fartyg som inte är trålare bör särbehandlas, eftersom denna verksamhet är sysselsättningsintensiv och samtidigt endast i ringa grad påverkar bestånd som riskerar utfiskning och överfiskade bestånd.

Med tanke på behovet av att säkerställa att högsta möjliga säkerhetsnormer följs inom gemenskapens fiskeflotta, bör förbättringar av säkerheten i vissa fall inte anses stå i motsatsförhållande till målen för medlemsstaterna flottsegment.

Maskinstyrka och tonnage är de viktigaste parametrarna för att uttrycka fiskekapaciteten hos de flottor som använder aktiva redskap. De viktigaste parametrarna för att uttrycka ansträngningen är annorlunda när det gäller passiva redskap. Det är dock nödvändigt att säkerställa ett icke-diskriminerande tillvägagångssätt och helt likvärdiga resultat för de två redskapstyperna.

Medlemsstaterna bör kunna välja att minska fiskedödligheten genom de olika metoder som är tillgängliga för dem, antingen genom att minska kapaciteten per flottsegment eller genom att minska fiskeansträngningen för varje typ av fiske. Därför måste medlemsstaterna få en viss tid på sig för att utveckla förvaltningsprogram för att införa dessa metoder i syfte att uppnå de uppställda målen.

Den nödvändiga minskningen av fiskeansträngningen kan uppnås genom program för begränsning av fiskeansträngningen eller kapacitetsnedskärningar. Särskilda program för begränsning av fiskeansträngningen för bestånd som riskerar utfiskning och överfiskade bestånd bör uppmuntras om en medlemsstat visar sig kunna införa och förvalta sådana program. I avsaknad av program för begränsning av fiskeansträngningen eller om dessa program inte erbjuder nödvändiga garantier eller inte ger tillräckliga resultat, är det enda återstående alternativet kapacitetsnedskärning.

De mål för medlemsstaternas flottor som anges i detta beslut bör grunda sig på målen ovan.

De av medlemsstaternas flottsegment som berörs av bilaterala fiskeavtal, eller av fiskeaktiviteter som omfattas av internationella fiskekonventioner i vilka gemenskapen är avtalsslutande part, bör anpassas i enlighet med de resurser som är tillgängliga och åtkomliga enligt dessa avtal eller konventioner.

Detta beslut bygger på en femårsperiod, så att verkliga framsteg kan säkerställas under en tillräckligt lång tid. De föreslagna åtgärderna måste syfta till att undanröja de faktorer som gjorde denna omstrukturering nödvändig, särskilt genom att införa ett fast system för förnyelse av flottan.

En översyn av målen för minskningen av fiskeansträngningen bör göras av rådet till slutet av 1999 på grundval av de senaste tillgängliga vetenskapliga utlåtandena samt på en samtidigt gjord bedömning av verkningarna av alla aktuella åtgärder på tillståndet för resurserna och sektorn, vilken bedömning kommissionen skall överlämna till rådet.

Det är nödvändigt att kontrollera att medlemsstaternas program fullföljs gradvis och med avseende på mellanliggande mål.

Full insyn bör råda mellan medlemsstaterna. Denna insyn bör - i den beslutsprocess som leder fram till att de enskilda programmen för medlemsstaterna antas och senare genomförs - säkerställas genom de förfaranden som föreskrivs i artikel 18 i förordning (EEG) nr 3760/92.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta beslut används följande definitioner:

1. Flottsegmentens kapacitet skall uttryckas åtminstone i bruttoton och maskinstyrka i kW i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2930/86 av den 22 september 1986 om definition av fiskefartygs egenskaper (4).

2. Insatsen för de flottsegment som består av fartyg som använder aktiva redskap skall definieras i enlighet med bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 109/94 av den 19 januari 1994 om gemenskapens register över fiskefartyg (5).

3. Insatsen för de flottsegment som består av fartyg som använder passiva redskap skall uttryckas i den fartygskapacitet som anges under 1.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.1 skall ett flottsegment definieras som en grupp fartyg som har likartade fysiska egenskaper och som använder samma fiskeredskap eller samma typ av fiskeredskap.

5. Typ av fiske skall definieras som fiskeaktivitet i fråga om ett bestånd eller en grupp av bestånd som fångas med samma fiskeredskap eller samma typ av fiskeredskap.

Artikel 2

1. Senast den 31 december 2001 skall fiskeansträngningen i varje medlemsstat ha minskat med utgångspunkt i de nivåer som anges i artikel 7.1 och på grundval av de nedskärningstal för fiskeansträngningen som skall uppnås för de hotade bestånd som anges i bilaga I.

2. De anvisade talen för nedskärning skall vara

- 30 % för de bestånd som riskerar utfiskning i bilaga I.

- 20 % för överfiskade bestånd i bilaga I.

3. När det gäller fullt utnyttjande bestånd i bilaga I skall det inte ske någon ökning av fiskeansträngningen under perioden 1997-2001.

4. När det gäller andra bestånd än de som avses i punkterna 2 och 3, inbegripet de bestånd för vilka tillståndet inte är tillräckligt känt, skall det inte ske någon ökning av fiskeansträngningen under perioden 1997-2001. I särskilda fall då medlemsstaterna kan ange ytterligare fiskemöjligheter i fråga om dessa bestånd, får en nivå för en ytterligare fiskeansträngning beslutas för de flottsegment som fiskar dessa bestånd.

5. Vägda nedskärningstal för fiskeansträngningen skall beräknas per flottsegment eller per typ av fiske utifrån sammansättningen av fångsterna av bestånd för dessa flottsegment eller för denna typ av fiske i enlighet med bilaga II.

Artikel 3

En medlemsstat får undanta fiskefartyg med en total längd som understiger tolv meter, med undantag för trålare, från bestämmelserna i artikel 2. Den totala kapaciteten hos detta flottsegment, uttryckt i bruttoton och maskinstyrka i kW, skall inte överstiga nivån den 1 januari 1997 eller den nivå som svarar mot målen i FUP III för perioden fram till och med den 31 december 2001, utom inom ramen för program för att förbättra säkerheten till sjöss.

Artikel 4

1. Segmenteringen av varje medlemsstats flotta skall bestämmas i förhållande till de bestånd som anges i bilaga I och till fiskemetoderna med beaktande av den segmentering som antogs som del av FUP III och av de olika situationerna i medlemsstaterna.

2. I de fleråriga utvecklingsprogrammen för medlemsstaterna skall de kapacitetsökningar som uteslutande beror på förbättringar av säkerheten från fall till fall motivera en motsvarande ökning av målen för flottsegmenten, om de inte ökar de berörda fartygens fiskeansträngning.

Artikel 5

En minskning av fiskedödligheten hos hotade bestånd skall uppnås för varje flottsegment genom kapacitetsnedskärning eller för varje typ av fiske genom en minskning av fiskeansträngningen.

Artikel 6

1. Varje medlemsstat skall senast den 30 juni 1997 förelägga kommissionen ett program för begränsning av fiskeansträngningen. I detta program skall utgångsnivåerna för kapaciteten och fiskeansträngningen per flottsegment fastställas på grundval av de mål som har uppställts i FUP III med hänsyn tagen till de uppgifter om fiskeansträngningen som har lämnats i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) nr 109/94.

Om målen uppnås enbart genom kapacitetsnedskärning skall medlemsstaten tillämpa vägda nedskärningstal på flottsegmentet, beräknade enligt bilaga II.

Om målen uppnås genom minskning av fiskeansträngningen skall medlemsstaten ange vilka typer av fiske som hör till de olika flottsegmenten och tilldela dem utgångsnivåer för fiskeansträngningen inom gränserna för de utgångsnivåer som har bestämts för varje flottsegment, för att garantera att medlemsstaterna kan utnyttja de kvoter som för tillfället är tillgängliga för dem. Medlemsstaten skall tillämpa de nedskärningstal som anges i artikel 2 på nivåerna för fiskeansträngningen för varje typ av fiske som anges ovan.

Medlemsstaten skall ange och kvantifiera på vilket sätt (kapacitet, aktivitet) ovan nämnda mål skall uppnås.

2. Varje medlemsstat skall bland de sätt som finns för att minska fiskeansträngningen i sitt program bestämma den kapacitetsnedskärning inom varje flottsegment som gör det möjligt att nå målen. Denna kapacitetsnedskärning skall garanteras genom att det i varje medlemsstat införs ett fast system för kontroll av flottförnyelsen. Detta system skall bestämma, segment för segment, det förhållande mellan utgående och inkommande fartyg som skall säkerställa att fiskekapaciteten per fartygstyp under perioden sänks till den bestämda nivån.

3. Om en medlemsstat inte lägger fram sådana program eller om dessa inte godkänns, skall målen för minskningen av fiskeansträngningen uppnås genom kapacitetsnedskärningar.

4. Om en medlemsstat inte når de mellanliggande årliga målen som avses i artikel 9.1 skall målen för följande år anpassas i enlighet med detta, även genom kapacitetsnedskärningar.

Artikel 7

1. Utgångspunkt för målen för medlemsstaternas flotta för den 31 december 2001 skall vara de mål för flottan som uppställdes i de föregående programmen för den 31 december 1996.

2. När målen för varje medlemsstats fiskeflotta uppställs i enlighet med detta beslut skall de specifika särdragen hos de olika fiskeflottorna beaktas.

Artikel 8

De flottsegment som fiskar i tredje lands vatten eller på öppet hav skall anges och deras fiskeansträngning anpassas av kommissionen och medlemsstaten med hänsyn tagen till de totala fiskemöjligheterna för detta flottsegment i enlighet med de mål som föreskrivs i de rekommendationer för förvaltning av fisket som har utfärdats av internationella organisationer, godkänts av gemenskapen eller medlemsstaten och, i förekommande fall, de fiskemöjligheter i tredje lands vatten som anges i avtal som ingåtts mellan gemenskapen och dessa tredje länder.

Artikel 9

1. Målen och de närmare bestämmelserna i detta beslut skall tillämpas av kommissionen under perioden 1997-2001 i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 3699/93 (6). Kommissionen skall senast den 30 november 1997 anta de fleråriga utvecklingsprogrammen för de enskilda medlemsstaternas fiskeflottor. Programmen skall tillämpas från och med den 1 januari 1997 och skall, med avseende på årliga mellanliggande mål, gradvis ha fullföljts senast den 31 december 2001.

2. Kommissionen skall senast den 30 mars 1999 förelägga rådet en rapport om tillståndet för och utvecklingen av fiskebestånden och de olika typerna av fiske på grundval av de senaste vetenskapliga utlåtanden som finns att tillgå och på en bedömning av de verkningar som struktur-, bevarande-, och kontrollåtgärder samt andra politiska åtgärder och de verkningar som de fleråriga utvecklingsprogrammen haft på resursernas tillstånd och på sektorn.

3. Rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 11 i förordning (EEG) nr 3760/92 senast den 31 december 1999, på grundval av vetenskapliga utlåtanden och andra upplysningar i kommissionens rapport, besluta om eventuell nödvändig anpassning av målen för fiskeansträngningen för perioden från och med den 1 januari 2000 till och med den 31 december 2001.

Artikel 10

Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta beslut skall förfarandena i artikel 18 i förordning (EEG) nr 3760/92 gälla.

Artikel 11

Detta beslut skall gälla från och med den 1 januari 1997.

Artikel 12

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 26 juni 1997.

På rådets vägnar

H. VAN MIERLO

Ordförande

(1) EGT nr L 389, 31.12.1992, s. 1. Förordningen ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

(2) EGT nr C 259, 6.9.1986, s. 6.

(3) EGT nr C 20, 20.1.1997, s. 372.

(4) EGT nr L 274, 25.9.1986, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 3259/94 (EGT nr L 339, 29.12.1994, s. 11).

(5) EGT nr L 19, 22.1.1994, s. 5. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 493/96 (EGT nr L 72, 21.3.1996, s. 12).

(6) Rådets förordning (EG) nr 3699/93 av den 21 december 1993 om kriterier och förfaranden för gemenskapens strukturstöd inom fiskeri- och vattenbrukssektor och för beredning och avsättning av dess produkter (EGT nr L 346, 31.12.1993, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 965/96 (EGT nr L 131, 1.6.1996, s. 1).

BILAGA I

>Plats för tabell>

BILAGA II

Mål för minskning av fiskeansträngningen

1. Målen för minskning av ansträngningen (ERT) för en medlemsstats flottsegment eller typ av fiske skall beräknas enligt följande formel:

ERT = RR x W

där

ERT = mål för minskning av ansträngningen,

RR = nedskärningstal enligt artikel 2,

W = procentandel av fångsten i ett flottsegment eller en viss typ av fiske, inbegripet bestånd som riskerar utfiskning och överfiskade bestånd.

2. Nedskärningstalet för ett flottsegment eller en viss typ av fiske skall bestämmas i enlighet med följande tabell med beaktande av fångstens sammansättning när det gäller bestånd som riskerar utfiskning, överfiskade bestånd, fullt utnyttjade bestånd och andra bestånd.

>Plats för tabell>