Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31998R1181.pdf

31998R1181

Rådets förordning (EG) nr 1181/98 av den 4 juni 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 3760/92 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbrukEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 164 , 09/06/1998 s. 0001 - 0002RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1181/98 av den 4 juni 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 3760/92 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande

I artikel 8 i förordning (EEG) nr 3760/92 av den 20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk (4) fastställs att rådet för varje fiske eller grupp av fisken skall besluta om högsta tillåtna fångst och fördela fiskemöjligheterna avseende dessa fisken mellan medlemsstaterna. I denna artikel fastställs inte någon behörighet för rådet när det gäller tilldelningen av fångster i gemenskapens farvatten till fiskefartyg som för tredje lands flagg och har tillstånd att fiska i dessa vatten. Det finns därför anledning att föreskriva en sådan behörighet vad gäller beslut om de fiskemöjligheter som skall tilldelas tredje land samt om de tekniska villkor inom ramen för vilka fångsterna skall ske.

Det bör fastställas att de tekniska åtgärder för bevarande av resurserna som är av tillfälligt slag och som är förknippade med de villkor inom ramen för vilka kvoterna får fiskas, kan antas enligt samma förfarande som det som fastställts för att bestämma högsta tillåtna fångst.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 3760/92 ändras på följande sätt:

1) Artikel 8.2 skall ersättas med följande:

"2. Om det visar sig nödvändigt att begränsa beskattningsnivåerna för fiske i eller utanför gemenskapens fiskevatten för gemenskapens fartyg, eller i gemenskapens fiskevatten för fiskefartyg som för tredje lands flagg, skall sådana begränsningar fastställas i enlighet med punkterna 3 och 4."

2) I artikel 8.4 skall

a) led i ersättas med följande:

"i) Det skall för varje fiske eller grupp av fisken från fall till fall besluta om högsta tillåtna fångst samt de villkor som är förknippade med dessa fångstbegränsningar och/eller begränsningar av högsta tillåtna fiskeansträngning, om så är lämpligt för flera år. Besluten skall grunda sig på de mål och strategier för förvalningen som fastställts i enlighet med punkt 3."

b) följande led läggas till:

"vi) Det skall besluta om de fiskemöjligheter som skall tilldelas tredje länder samt de särskilda villkor inom ramen för vilka fångsterna skall ske."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 4 juni 1998.

På rådets vägnar

D. BLUNKETT

Ordförande

(1) EGT C 316, 25.10.1996, s. 13.

(2) EGT C 286, 22.9.1997, s. 37.

(3) EGT C 89, 19.3.1997, s. 23.

(4) EGT L 389, 31.12.1992, s. 1. Förordningen ändrad genom 1994 års anslutningsakt.