Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999R1263.pdf

31999R1263

Rådets förordning (EG) nr 1263/1999 av den 21 juni 1999 om Fonden för fiskets utvecklingEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 161 , 26/06/1999 s. 0054 - 0056RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1263/1999

av den 21 juni 1999

om Fonden för fiskets utveckling

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

1. Den gemensamma fiskeripolitiken bidrar till att de allmänna målen i artikel 33 i fördraget uppfylls. Särskilt rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den 20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk(4), bidrar till upprättandet av en balans mellan, å ena sidan, bevarande och förvaltning av resurser och, å andra sidan, fiskeansträngning och varaktigt och rationellt utnyttjande av de resurserna.

2. Strukturåtgärderna för fiske och vattenbruk bör bidra till att målen i den gemensamma fiskepolitiken liksom målen i artikel 100 i fördraget förverkligas.

3. Genom att sådana strukturåtgärder år 1993 införlivades i strukturfondsförordningen förbättrades samverkan mellan gemenskapsåtgärderna samtidigt som det blev möjligt att på ett mer sammanhängande sätt bidra till att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen.

4. Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 maj 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna(5) utgör en övergripande översyn av genomförandet av strukturpolitiken, så att en ny strukturpolitik kan börja tillämpas från och med den 1 januari 2000. Sådana strukturåtgärder kommer att utgöra en del av de syften och uppgifter som avses i artikel 2 i nämnda förordning. Rådets förordning (EEG) nr 2080/93 av den 20 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88 i fråga om Fonden för fiskets utveckling(6) bör därför upphävas och ersättas med en ny förordning som bland annat innehåller föreskrifter för en övergång utan avbrott i strukturåtgärderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. De strukturåtgärder som i enlighet med denna förordning genomförs med finansiellt stöd från gemenskapen i sektorn för fiske och vattenbruk och vid bearbetning och saluföring av produkter därifrån (nedan kallad sektorn) skall stödja förverkligandet av de allmänna målen i artiklarna 33 och 100 i fördraget och de mål som anges i förordningarna (EEG) nr 3760/92 och (EG) nr 1260/1999.

2. De åtgärder som avses i punkt 1 har till syfte att

a) bidra till att en hållbar balans uppnås mellan fiskeresurser och utnyttjandet av dessa,

b) stärka företagsstrukturernas konkurrenskraft och utvecklingen av ekonomiskt livskraftiga företag i sektorn,

c) förbättra tillgången på marknaden och förädlingsvärdet hos produkter från fiske och vattenbruk,

d) bidra till att ge områden som är beroende av fiske och vattenbruk ny livskraft.

3. Gemenskapens finansiella stöd får beviljas för genomförande av åtgärder till stöd för en eller flera av de uppgifter som anges i punkt 2, i enlighet med artikel 2.

4. Rådet skall, i enlighet med förfarandet i artikel 4, fastställa stödåtgärdsområdena för de strukturåtgärder som avses i punkt 1 i denna artikel.

Artikel 2

1. Fonden för fiskets utveckling kallas härefter FFU.

2. De åtgärder som genomförs med finansiellt stöd från FFU i strukturfondernas mål 1 skall utgöra en del av programplaneringen för detta mål.

De åtgärder som genomförs med finansiellt stöd från FFU utanför mål 1 skall vara föremål för ett samlat programdokument i varje medlemsstat som berörs.

3. De åtgärder som nämns i punkt 2 skall omfatta alla strukturåtgärder i sektorn inom följande områden.

- Förnyelse av flottan och modernisering av fiskefartygen.

- Anpassning av fiskeansträngningen.

- Gemensamma företag.

- Småskaligt kustfiske.

- Socioekonomiska åtgärder.

- Skydd av fiskeresurserna i kustområdena.

- Vattenbruk.

- Utrustning i fiskehamnar.

- Beredning och saluföring av fiske- och vattenbruksprodukter.

- Åtgärder för att finna och främja nya avsättningsmöjligheter.

- Åtgärder som genomförs av branschmedlemmar.

- Tillfälligt upphörande med verksamheten samt annan ekonomisk ersättning.

- Innovativa åtgärder och tekniskt stöd.

Rådet kan anpassa denna förteckning även åtgärder enligt förfarandet i artikel 4.

4. Medlemsstaterna skall på nationell nivå säkerställa att stöden för omstrukturering av fiskeflottorna genom FFU överensstämmer med medlemsstaternas förpliktelser enligt den gemensamma fiskeripolitiken, i synnerhet de fleråriga utvecklingsprogrammen.

5. FFU skall dessutom, och i enlighet med artiklarna 22 och 23 i förordning (EG) nr 1260/1999 gefinansiellt bidrag till

a) innovativa åtgärder, inbegripet gränsöverskridande insatser eller projekt och upprättande av nätverk för aktörerna i sektorn och områden som är beroende av fiske och vattenbruk,

b) åtgärder för tekniskt stöd.

I enlighet med artikel 22.2 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall det område för pilotprojekt som avses i a i denna punkt a utvidgas genom beslutet om finansiellt bidrag från fonderna när det gäller åtgärder som kan finansieras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1261/1999 av den 21 juni 1999 Europeiska regionala utvecklingsfonden(7), i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1262/1999 av den 21 juni 1999 om Europeiska socialfonden(8) och rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar(9) för att genomföra alla de åtgärder som planeras genom de berörda innovativa åtgärderna.

Artikel 3

Det finansiella bidrag som beviljas varje enskild insats eller enskilt projekt enligt de åtgärder som avses i artikel 1.3 får inte överskrida det maximibelopp som skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 4.

Artikel 4

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5 skall rådet, på förslag av kommissionen och i enlighet med förfarandet i artikel 37 i fördraget, senast den 31 december 1999 anta närmare föreskrifter och villkor för gemenskapens finansiella bidrag till de strukturåtgärder som anges i artikel 2.

Artikel 5

1. Rådets förordning (EEG) nr 4028/86(10) och rådets förordning (EEG) nr 4042/89(11) skall fortsätta att tillämpas på de ansökningar om stöd som har lämnats in före den 1 januari 1994.

2. De delar av de belopp som kommissionen tilldelat projekt under tiden från och med den 1 januari 1989 till och med den 31 december 1993 enligt förordning (EEG) nr 4028/86 för vilka kommissionen inte har mottagit någon begäran om slutlig utbetalning senast sex år och tre månader efter den dag stödet beviljats, skall kommissionen automatiskt frigöra senast sex år och nio månader efter den dag stödet beviljats, och belopp som felaktigt har utbetalats skall återbetalas, utan att det påverkar projekt som har skjutits upp på rättsliga grunder.

Artikel 6

Förordning (EEG) nr 2080/93 upphör härmed att gälla från och med den 1 januari 2000.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall anses som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 7

De övergångsbestämmelser som anges i artikel 52 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall i tillämpliga delar även gälla för denna förordning.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 21 juni 1999.

På rådets vägnar

G. VERHEUGEN

Ordförande

(1) EGT C 176, 9.6.1998, s. 44.

(2) Yttrandet avgett den 6 maj 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT C 407, 28.12.1998, s. 74.

(4) EGT L 389, 31.12.1992, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1181/98 (EGT L 164, 9.6.1998, s. 3).

(5) Se sidan 1 i detta nummer av EGT.

(6) EGT L 193, 31.7.1993, s. 1.

(7) Se sidan 43 i detta nummer av EGT.

(8) Se sidan 48 i detta nummer av EGT.

(9) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.

(10) EGT L 376, 31.12.1986, s. 7, Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2080/93.

(11) EGT L 388, 30.12.1989, s. 1. Förordning senast ändrad genom förordning (EG) nr 2080/93.