Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999R1447.pdf

31999R1447

Rådets förordning (EG) nr 1447/1999 av den 24 juni 1999 om att upprätta en förteckning över sådana beteenden som utgör allvarliga överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelserEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 167 , 02/07/1999 s. 0005 - 0006RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1447/1999

av den 24 juni 1999

om att upprätta en förteckning över sådana beteenden som utgör allvarliga överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 31.2a i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(3), får rådet på grundval av artikel 37 i fördraget upprätta en förteckning över sådana beteenden som utgör allvarliga överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser.

(2) För att öka öppenheten inom den gemensamma fiskeripolitiken bör medlemsstaterna förse kommissionen med uppgifter om förekomst av sådana beteenden samt om de åtgärder som vidtas av medlemsstaterna.

(3) Artikel 37 i förordning (EEG) nr 2847/93 innehåller bestämmelser om skydd av vissa personuppgifter inom ramen för ett kontrollsystem som är tillämpligt på den gemensamma fiskeripolitiken.

(4) Ovan nämnda förteckning skall stämma överens med liknande bestämmelser som antas av internationella fiskeriorganisationer.

(5) För vissa åtgärder som föreskrivs i denna förordning är det lämpligt att utfärda detaljerade regler för genomförandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Sådana beteenden som utgör allvarliga överträdelser av de av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser som avses i artikel 1 i förordning (EEG) nr 2847/93 skall förtecknas i bilagan.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall regelbundet till kommissionen anmäla förekomsten av sådana beteenden som avses i artikel 1 som har upptäckts och förse kommissionen med alla uppgifter om de åtgärder som de administrativa och/eller rättsliga myndigheterna har vidtagit.

2. Kommissionen skall göra alla uppgifter som den mottar i enlighet med punkt 1 tillgängliga för Europaparlamentet, rådet och den rådgivande kommittén för fiskerinäringen.

3. De uppgifter som anmälts enligt punkt 1 och gjorts tillgängliga enligt punkt 2 skall behandlas i enlighet med bestämmelserna i artikel 37 i förordning (EEG) nr 2847/93.

4. Detaljerade regler för genomförandet av denna artikel skall fastställas enligt förfarandet i artikel 36 i förordning (EEG) nr 2847/93.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 24 juni 1999.

På rådets vägnar

J. TRITTIN

Ordförande

(1) EGT C 105, 15.4.1999, s. 3.

(2) Yttrande avgivet den 4 maj 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2846/98 (EGT L 358, 31.12.1998, s. 5).

BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER SÅDANA BETEENDEN SOM UTGÖR ALLVARLIGA ÖVERTRÄDELSER AV DEN GEMENSAMMA FISKERIPOLITIKENS BESTÄMMELSER

A) Underlåtenhet att samarbeta med myndigheter med ansvar för övervakning

- Försvårande av fiskeriinspektörernas arbete när de fullgör sina åliggande att kontrollera efterlevnaden av gällande gemenskapsbestämmelser.

- Förfalskning, döljande, förstörande av eller ingrepp i bevis som kan användas i en undersökning eller ett rättsligt förfarande.

B) Underlåtenhet att samarbeta med observatörer

- Försvårande av observatörernas arbete när de fullgör sina åliggande enligt gemenskapslagstiftningen att granska efterlevnaden av gällande gemenskapsbestämmelser.

C) Underlåtenhet att iaktta villkoren för att få fiska

- Fiske utan innehav av fiskelicens, fisketillstånd eller annat nödvändigt tillstånd för att få fiska, vilket utfärdats av den medlemsstat vars flagg fartyget för eller av kommissionen.

- Fiske med ovan nämnd handling vars innehåll har förfalskats.

- Förfalskning, borttagande eller döljande av fiskefartygs identitetsmärke.

D) Underlåtenhet att iaktta bestämmelser under själva fisket

- Andvändning eller förvaring ombord av förbjudna fiskeredskap eller anordningar som påverkar redskapens selektivitet.

- Användning av förbjudna fiskemetoder.

- Underlåtenhet att surra eller stuva fiskeredskap vars användning är förbjuden i en viss fiskezon.

- Riktat fiske efter eller förvaring ombord av arter av bestånd som är föremål för ett moratorium eller fiskeförbud.

- Otillåtet fiske i en angiven zon och/eller under en särskild period.

- Underlåtenhet att iaktta bestämmelserna om minimistorlekar.

- Underlåtenhet att iaktta bestämmelserna och förfarandena för omlastningar och fiske som innebär samarbete mellan två eller flera fartyg.

E) Underlåtenhet att iaktta övervakningsresurserna

- Förfalskning av eller underlåtenhet att föra in uppgifter i loggböcker, landningsdeklarationer, avräkningsnotor, deklarationer om övertagande samt transportdokument eller underlåtenhet att hålla eller överlämna dessa dokument.

- Ingrepp i systemet för satellitkontroll av fiskefartygs position.

- Avsiktlig underlåtenhet att iaktta gemenskapsbestämmelserna för fjärrapportering om fiskefartygs rörelser samt av uppgifter om fiskeprodukter som hålls ombord.

- Underlåtenhet av befälhavaren på fiskefartyg från tredje land eller dennes företrädare att iaktta de tillämpliga kontrollbestämmelserna vid fiskeverksamhet i gemenskapens vatten.

F) Underlåtenhet att iaktta bestämmelser i samband med landning och saluföring av fiskeprodukter

- Landning av fiskeprodukter som bryter mot gemenskapsbestämmelser om kontroll och genomförande.

- Lagring, bearbetning, saluföring och transport av fiskeprodukter som inte följer gällande handelsnormer, särskilt normerna för minimistorlek.