Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999R2792.pdf

31999R2792

Rådets förordning (EG) nr 2792/1999 av den 17 december 1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektornEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 337 , 30/12/1999 s. 0010 - 0028RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2792/1999

av den 17 december 1999

om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

1. I rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna(4) fastställs de allmänna målen och uppgifterna för strukturfonderna och Fonden för fiskets utveckling (FFU), organisationen av dessa, stödmetoderna, programplaneringen och den allmänna organisationen för fondmedlen samt de allmänna ekonomiska bestämmelserna.

2. I rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den 20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk(5) fastställs målen och de allmänna bestämmelserna för den gemensamma fiskeripolitiken. Det är särskilt viktigt att skapa en ram för utvecklingen av gemenskapens fiskeflotta genom att tillämpa de beslut som rådet uppmanas att fatta i enlighet med artikel 11 i den förordningen. Kommissionen har till uppgift att omvandla dessa beslut till exakta bestämmelser för varje medlemsstat. Det är också viktigt att bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(6) iakttas.

3. I rådets förordning (EG) nr 1263/1999 av den 21 juni 1999 om Fonden för fiskets utveckling(7) anges det särskilda syftet med strukturåtgärderna inom sektorn, enligt definitionen i artikel 1 i den förordningen. Enligt artikel 4 skall rådet senast den 31 december 1999 besluta om föreskrifter och villkor för bidrag genom FFU till omstruktureringen av sektorn i syfte att garantera att denna omstrukturering når de mål som ställts upp för den.

4. Bestämmelser om programplaneringen bör fastställas.

5. De fleråriga utvecklingsprogram för fiskeflottor som antagits för perioden 1 januari 1997-31 december 2001 skall gälla fram till dess att de löper ut. Lämpliga bestämmelser bör föreskrivas för den period som inleds den 1 januari 2002.

6. Bestämmelser för övervakning och genomförande av de fleråriga utvecklingsprogrammen bör fastställas, särskilt när det gäller mekanismen för inträde i och utträde ur flottan samt ramen för de offentliga stöden till förnyelse av flottan, modernisering av fartygen samt skapande av gemensamma företag.

7. Det småskaliga kustfisket har en särskild ställning när det gäller målet för anpassning av fiskeansträngningarna. Det är viktigt att denna särställning tar sig uttryck i konkreta åtgärder i denna förordning.

8. För att genomföra omstrukturering av fiskeflottorna krävs kompletterande socioekonomiska åtgärder.

9. Det bör fastställas föreskrifter för beviljande av stöd till skydd och utveckling av de akvatiska resurserna samt till vattenbruk, utrustning i fiskehamnar, beredning, saluföring, inlandsfiske och gynnande av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

10. Strukturåtgärderna bör innefatta vissa åtgärder av strukturell natur till stöd för producentorganisationerna som för närvarande genomförs enligt rådets förordning (EEG) nr 3759/92 av den 17 december 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter(8) utan att därigenom äventyra producentorganisationernas reglerande roll enligt förordning (EEG) nr 3759/92. Det är även lämpligt att inkludera andra åtgärder av kollektivt intresse som genomförs av de yrkesverksamma.

11. Det bör fastställas föreskrifter för beviljande av skadestånd och ekonomisk ersättning till fiskare och fartygsägare i händelse av tillfälligt upphörande av verksamheten eller om tekniska restriktioner tillämpas för viss ombordutrustning eller vissa fiskemetoder.

12. Programmen bör innehålla nödvändiga medel för genomförande av nyskapande åtgärder samt åtgärder för tekniskt stöd.

13. Eftersom det är av stort intresse för fiskerisektorn att uppnå en varaktig balans mellan vattenbruksresurserna, utnyttjandet av dessa och miljöpåverkan, är det lika viktigt att vidta lämpliga åtgärder för att bevara näringskedjan som att vidta åtgärder för vattenbruket och fiskberedningsindustrin.

14. När åtgärderna inte begränsas till beviljande av gemenskapsstöd är det särskilt lämpligt att skapa en ram för ordningarna för statligt stöd inom denna sektor, utan att detta påverkar bestämmelserna i artiklarna 87-89 i fördraget, och att på ett enhetligt sätt införliva programplaneringen för omstruktureringen av gemenskapens fiskeflottor med det samlade strukturstödet.

15. De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(9).

16. Rådets förordning (EG) nr 2468/98 av den 3 november 1998 om kriterier och förfaranden för gemenskapens strukturstöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn och för beredning och avsättning av dess produkter(10), liksom övriga bestämmelser, bör upphävas. För att stöd, åtgärder och projekt som godkänts fram till och med den 31 december 1999 skall kunna genomföras på bästa sätt, bör de upphävda bestämmelserna dock fortsätta att tillämpas för detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Mål

1. Denna förordning skall fastställa en ram för de samlade strukturåtgärder inom fiskerisektorn som genomförs på en medlemsstats territorium, utan att detta påverkar regionala särdrag, för att nå målen enligt artikel 1.1 i förordning (EG) nr 1263/1999 och målen för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt bevarande av och långsiktig hållbarhet för resurser.

2. Strukturpolitiken inom sektorn har till syfte att styra och underlätta omstruktureringen. Omstruktureringen skall innebära insatser och åtgärder med varaktig verkan som bidrar till att slutföra de uppgifter som anges i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1263/1999.

Artikel 2

Medel

Fonden för fiskets utveckling, nedan kallad FFU, får, på de villkor som föreskrivs i denna förordning, ge stöd till de åtgärder som anges i avdelningarna II, III och IV, inom de områden som täcks av den gemensamma fiskeripolitiken i enlighet med artikel 1 i förordning (EEG) nr 3760/92.

AVDELNING I

PROGRAMPLANERING

Artikel 3

Gemensamma bestämmelser

1. Programplaneringen, enligt artikel 9 a i förordning (EG) nr 1260/1999, skall vara förenlig med målen för den gemensamma fiskeripolitiken och med bestämmelserna för de fleråriga utvecklingsprogrammen för fiskeflottorna i enlighet med artikel 4 i denna förordning. I detta syfte kommer den att vid behov kunna ses över, särskilt i slutet av varje tillämpningsperiod för de fleråriga utvecklingsprogrammen.

Programplaneringen skall täcka samtliga områden som avses i avdelningarna II, III och IV.

2. Programplaneringen för åtgärder som delfinansieras genom FFU i mål 1-områden skall ske i enlighet med artikel 2.2 första stycket i förordning (EG) nr 1263/1999.

Programplaneringen för åtgärder som delfinansieras genom FFU utanför mål 1-områden skall ske i enlighet med artikel 2.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1263/1999. Artikel 14, 15.2, artikel 15.3 första stycket, 15.5, 15.6, 15.7 samt artikel 19.3 och 19.4 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall tillämpas.

3. I planerna, enligt artikel 9 b i förordning (EG) nr 1260/1999 skall påvisas att offentligt stöd är nödvändigt för de uppsatta målen, och särskilt att de berörda fiskeflottorna utan offentlig stöd inte kan förnyas eller moderniseras samt att de planerade åtgärderna inte kommer att äventyra jämvikten på lång sikt för fiskeresurserna.

Planernas innehåll fastställs i bilaga I.

4. För den återstående del av programplaneringsperioden, som ännu inte täcks av ett flerårigt utvecklingsprogram som godkänts av kommissionen, skall de uppgifter om programplaneringen som lämnas endast vara vägledande; de skall anges närmare av medlemsstaterna vid godkännandet av det nya fleråriga utvecklingsprogrammet, i enlighet med målen för detta.

Artikel 4

Fleråriga utvecklingsprogram för fiskeflottorna

1. Rådet skall enligt artikel 11 i förordning (EEG) nr 3760/92 fastställa målen och åtgärderna för omstrukturering av fiskerisektorn. På grundval av detta rådsbeslut skall kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 23.2 anta fleråriga utvecklingsprogram för varje enskild medlemsstat.

2. I det kommissionsbeslut som avses i punkt 1 skall det särskilt fastställas ett antal mål och ett antal åtgärder för att genomföra dem, som gör det möjligt att förvalta fiskeansträngningen på ett konsekvent och långsiktigt sätt.

3. Som underlag för utarbetande av efterföljande fleråriga utvecklingsprogram skall medlemsstaterna före den 1 maj 2001 till kommissionen överlämna de uppgifter som anges i bilaga II till denna förordning.

Artikel 5

Övervakning av de fleråriga utvecklingsprogrammen

1. För att genomförandet av de fleråriga utvecklingsprogrammen skall kunna övervakas skall medlemsstaterna före den 1 maj varje år till kommissionen överlämna en översikt över de framsteg som gjorts när det gäller deras fleråriga utvecklingsprogram. Senast tre månader efter detta datum skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en årlig rapport om genomförandet av de fleråriga utvecklingsprogrammen i hela gemenskapen.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna uppgifter om fiskefartygens fysiska egenskaper samt om övervakningen av fiskeansträngningen för varje flottsegment och typ av fiske, särskilt när det gäller kapacitetsutvecklingen och motsvarande fiskeverksamhet, i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 2090/98 av den 30 september 1998 om gemenskapens register över fiskefartyg(11) och kommissionens förordning (EG) nr 2091/98 av den 30 september 1998 om segmentering av fiskeflottan i gemenskapen och av fiskeansträngningen i förhållande till de fleråriga utvecklingsprogrammen(12).

3. På kommissionens eget initiativ, på den berörda medlemsstatens begäran eller i enlighet med bestämmelserna i de fleråriga utvecklingsprogrammen får kommissionen ompröva och anpassa samtliga fleråriga utvecklingsprogram, med iakttagande av det rådsbeslut som avses i artikel 4.1.

4. Kommissionen skall besluta om de ändringar som avses i punkt 3 i enlighet med förfarandet i artikel 23.2 i förordning (EEG) nr 3760/92.

5. Vid tillämpningen av denna artikel skall medlemsstaterna tillämpa bestämmelserna i artikel 24 i förordning (EEG) nr 2847/93.

AVDELNING II

GENOMFÖRANDE AV DE FLERÅRIGA UTVECKLINGSPROGRAMMEN FÖR FISKEFLOTTORNA

Artikel 6

Förnyelse av flottan och modernisering av fiskefartygen

1. Förnyelsen av flottan och moderniseringen av fiskefartygen skall ske enligt denna avdelning.

Varje medlemsstat skall för godkännande i enlighet med förfarandet i artikel 23.2 till kommissionen överlämna en permanent ordning för övervakning av förnyelsen av flottan och moderniseringen. Inom ramen för denna ordning skall medlemsstaterna visa att inträde i och utträde ur flottan kommer att hanteras så att kapaciteten inte överstiger de årliga mål som fastställs i det vägledande årliga programmet, totalt och för varje berört segment, eller där detta är tillämpligt, att fiskekapaciteten gradvis minskas så att dessa mål uppnås.

Denna ordning skall särskilt ta hänsyn till att annan kapacitet än fartyg med en längd som understiger tolv meter, trålare undantagna, som har dragits in med offentligt stöd, inte kan ersättas.

2. Medlemsstaterna kan lämna in en begäran om en klart fastställd och kvantifierad utökning av kapacitetsmålen för sådana åtgärder som förbättrar säkerhet, navigation till sjöss, hygien, produktkvalitet och arbetsförhållanden, under förutsättning att dessa åtgärder inte medför ett högre utnyttjande av berörda resurser.

En sådan begäran skall granskas av kommissionen och godkännas enligt förfarandet i artikel 23.2. Medlemsstaterna skall förvalta varje kapacitetsökning enligt den permanenta ordning som anges i punkt 1.

Artikel 7

Anpassning av fiskeansträngningen

1. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att anpassa fiskeåtgärden så att målen i de fleråriga utvecklingsprogram som anges i artikel 4 uppnås.

Om det är nödvändigt skall detta uppnås genom att fartygens fiskeverksamhet definitivt stoppas eller begränsas, eller genom en kombination av dessa båda åtgärder, i enlighet med tillämpliga bestämmelser i bilaga III.

2. Åtgärder för att definitivt stoppa fartygens fiskeverksamhet får endast gälla fartyg som är tio år eller äldre.

3. Fartygens fiskeverksamhet kan stoppas definitivt genom följande åtgärder:

a) Skrotning av fartyget.

b) Definitivt överförande av fartyget till ett tredje land, även inom ramen för ett gemensamt företag enligt definitionen i artikel 8, efter medgivande från de behöriga myndigheterna i det berörda landet, förutsatt att samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda:

i) Det föreligger lämpliga garantier för att man inte bryter mot internationella bestämmelser, särskilt beträffande bevarandet och förvaltningen av marina resurser eller andra mål inom den gemensamma fiskeripolitiken samt beträffande fiskarnas arbetsförhållanden.

ii) Det tredje land som fartyget skall överföras till har inte ansökt om medlemskap.

iii) Överförandet leder till en minskning av fiskeansträngningen beträffande de resurser som tidigare utnyttjades av det överförda fartyget. Detta kriterium skall dock inte gälla när det överförda fartyget har förlorat fiskemöjligheter enligt ett fiskeavtal med gemenskapen eller enligt ett annat avtal.

c) Permanent användning av fartyget för andra ändamål än fiske.

4. Kapaciteten för fartyg som omfattas av definitivt upphörande med fiskeverksamheten enligt punkterna 2 och 3 får inte under några omständigheter ersättas, med undantag av fartyg med en längd som understiger tolv meter, trålare undantagna, vilka får ersättas utan offentligt stöd.

Medlemsstaterna skall sörja för att fiskelicenserna för alla fartyg som dragits tillbaka annulleras och att anmälan sker till gemenskapens register över fiskefartyg att fartygen har dragits tillbaka. Medlemsstaterna skall även sörja för att fartyg som överförts till tredje land och som förklarats strukna ur registret är definitivt uteslutna från fiske i gemenskapens vatten.

5. Offentligt stöd för definitivt upphörande som betalas till stödmottagarna får inte överstiga följande belopp:

a) Skrotningsbidrag

i) 10-15 år gamla fartyg: se tabellerna 1 och 2 i bilaga IV.

ii) 16-29 år gamla fartyg: skalorna i tabellerna 1 och 2 minskade med 1,5 % för varje år över femton år.

iii) Fartyg som är 30 år eller äldre: skalorna i tabellerna 1 och 2 minskade med 22,5 %.

b) Bidrag för definitivt överförande inom ramen för ett gemensamt företag: beloppen i artikel 8.3. Inget offentligt stöd för detta ändamål får dock utgå för fartyg med ett tonnage under 20 brt eller 22 bt eller som är 30 år gamla eller mer.

c) Bidrag för annat definitivt överförande till tredje land: de högsta beloppen för skrotningsbidrag enligt punkt a minskade med 50 %. Inget offentligt stöd för detta ändamål får dock ges för fartyg med ett tonnage under 20 brt eller 22 bt eller som är 30 år gamla eller mer, utom under de villkor som anges i punkt 6.

d) Bidrag för andra fall av definitivt upphörande med fiskeverksamheten: de högsta beloppen för skrotningsbidrag enligt punkt a minskade med 50 %. Inget offentligt stöd för detta ändamål får dock ges för fartyg med ett tonnage under 20 brt eller 22 bt, utom under de villkor som anges i punkt 6.

6. Trots vad som sägs i punkt 5 c och 5 d och om ett fartyg definitivt övergår till verksamhet knuten till bevarandet av kulturarvet på en medlemsstats territorium, eller till verksamhet för fiskeriforskning eller utbildning som bedrivs av offentliga eller halvoffentliga organ i en medlemsstat, eller för att övervaka fiskeverksamheten, särskilt när denna verksamhet utförs av tredje land, skall det offentliga stödet beviljas enligt de villkor som anges i punkt 5 a.

7. Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 16 får åtgärder för att begränsa fiskeverksamheten omfatta begränsningar av det antal fiskedagar eller det antal dagar till havs som medges för en viss period. Dessa åtgärder får inte medföra offentligt stöd av något slag.

Artikel 8

Gemensamma företag

1. En medlemsstat får vidta åtgärder för att främja skapandet av gemensamma företag.

I denna förordning avses med "gemensamt företag" ett affärsföretag med en eller flera partner som är medborgare i det tredje land där fartyget är registrerat.

2. Förutom de villkor som avses i artikel 7 och i bilaga III för beviljande av bidrag för definitivt överförande skall följande villkor tillämpas:

a) Skapande och registrering av ett affärsföretag i enlighet med tredje lands lagstiftning, eller förvärv av innehav i ett redan registrerat företag, i syfte att bedriva affärsverksamhet inom fiskerisektorn i vatten som lyder under ett tredje lands suveränitet eller jurisdiktion. Gemenskapspartnern skall inneha en betydande andel, i allmänhet mellan 25 % och 75 % av aktiekapitalet.

b) Överföring till det gemensamma företaget i tredje land av äganderätten till det exporterade fartyget. Under en period på fem år får fartyget varken användas för annan fiskeverksamhet än sådan som tillåts av de behöriga myndigheterna i det tredje landet, eller användas av andra fartygsägare.

3. Bidragen för skapandet av gemensamma företag får inte vara högre än 80 % av det högsta beloppet för det skrotningsbidrag som avses i artikel 7.5 a.

Bidragen som avses i denna punkt kan inte kumuleras med de bidrag som avses i artikel 7.5 a, 7.5 c och 7.5 d.

4. Förvaltningsmyndigheten skall betala ut 80 % av bidragsbeloppet till den sökande när fartyget överförs till det gemensamma företaget, efter det att den sökande har styrkt att en bankgaranti har lämnats till ett belopp som motsvarar 20 % av bidragsbeloppet.

5. Varje år under fem på varandra följande år från och med den dag då det gemensamma företaget inrättades eller den dag då gemenskapspartnern förvärvade sitt innehav i företaget, skall den sökande till förvaltningsmyndigheten överlämna en rapport om genomförandet av verksamhetsplanen, inklusive uppgifter om fångster och marknader för fiskeriprodukter, särskilt produkter som landats i eller exporterats till gemenskapen, med handlingar som styrker uppgifterna, åtföljd av företagets balansräkning samt en uppgift om dess nettotillgångar. Förvaltningsmyndigheten skall översända rapporten till kommissionen för kännedom.

Den resterande delen av bidraget skall betalas ut till den sökande efter två års verksamhet och efter det att de två första rapporterna har mottagits.

6. Bankgarantin skall lösas vid godkännandet av den femte rapporten, under förutsättning att alla villkor är uppfyllda.

7. Vid behov skall tillämpningsföreskrifter till denna artikel antas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.

Artikel 9

Offentligt stöd till förnyelse av flottan och modernisering av fiskefartygen

1. Utan att det påverkar villkoren i artikel 3.3 andra stycket skall offentligt stöd till förnyelse av flottan och modernisering av fartyg beviljas endast på följande villkor och på de villkor som anges i artikel 6 och i bilaga III och under förutsättning att de övergripande årliga målen i det fleråriga utvecklingsprogrammet iakttas:

a) Då de årliga målen i de berörda segmenten iakttas skall medlemsstaterna se till att under programplaneringsperioden 2000-2006 tillförsel av ny kapacitet med offentligt stöd kompenseras genom en indragning av kapacitet utan offentligt stöd som är åtminstone lika med den nya kapacitet som tillförts det berörda segmentet, beräknat på det samlade värdet och på både tonnage och maskinstyrka.

b) Om de årliga målen i de berörda segmenten inte ännu iakttas måste medlemsstaterna fram till den 31 december 2001 säkerställa att tillförsel av ny kapacitet med offentligt stöd under perioden 2000-2001 kompenseras genom en indragning av stöd utan offentligt stöd som är minst 30 % större än den nya tillförseln i det berörda segmentet, beräknat på det samlade värdet och på både tonnage och maskinstyrka.

Den indragna kapaciteten får inte ersättas med någon annan kapacitet än den nya kapacitet som tillförs genom offentligt stöd enligt denna punkt.

c) Statligt stöd får även beviljas till utrustning eller modernisering av fartyg om detta inte berör kapacitet i fråga om tonnage eller maskinstyrka.

Rådet skall i enlighet med förfarandet i artikel 37 i fördraget före den 31 december 2001 besluta om varje nödvändig ändring som från och med den 1 januari 2002 skall tillämpas på bestämmelserna i denna punkt.

2. Följderna av att bevilja offentligt stöd skall beaktas i den årliga genomföranderapport som anges i artikel 21.

3. Indikatorer avseende beviljandet av offentligt stöd för förnyelse av flottan och modernisering av fiskefartygen i planerna enligt bilaga I.2 d skall fastställas enligt denna artikel.

4. De utgifter som berättigar till offentligt stöd enligt punkt 1 får inte överstiga följande belopp:

a) Byggnad av fiskefartyg: dubbla skalan enligt tabell 1 i bilaga IV.

b) Modernisering av fiskefartyg, inklusive eventuella kostnader för ommätning av tonnaget i enlighet med bilaga I till 1969 års konvention om skeppsmätning(13): skalorna i tabell 1 i bilaga IV.

Artikel 10

Gemensamma bestämmelser om fiskeflottor

1. Offentligt stöd till förnyelse av fiskeflottan och modernisering av fartyg får medges endast om medlemsstaten inom föreskriven tid

a) har lämnat den information som avses i artikel 5,

b) har iakttagit rådets förordning (EEG) nr 2930/86 av den 22 september 1986 om definition av fiskefartygs egenskaper(14),

c) har genomfört de i artikel 6.1 nämnda arrangemangen och

d) uppfyller de övergripande årliga målen som anges i de fleråriga utvecklingsprogrammen.

2. Om skyldigheterna enligt punkt 1 a-d inte uppfylls får kommissionen anpassa kapacitetsmålen i det fleråriga utvecklingsprogrammet mot bakgrund av tillgänglig information i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.

3. Följande bestämmelser skall tillämpas när det gäller kumulation av offentligt stöd till fiskeflottan:

a) Utgifter för modernisering skall inte omfattas av stöd under de fem år som följer på beviljandet av offentligt stöd för att bygga det berörda fartyget.

b) Bidrag för definitivt upphörande enligt artikel 7.5 och bidrag för skapande av gemensamma företag enligt artikel 8 får inte beviljas samtidigt med något annat gemenskapsstöd som beviljas inom ramen för denna förordning eller förordningarna (EEG) nr 2908/83(15), (EEG) nr 4028/86(16) och (EG) nr 2468/98. Dessa bidrag skall minskas

i) med en del av det belopp som tidigare erhållits i samband med moderniseringsstöd och/eller bidrag för ett tillfälligt samföretag. Denna del skall beräknas tidsproportionellt för den femårsperiod som föregår ett definitivt upphörande eller skapandet av ett gemensamt företag,

ii) med hela det belopp som tidigare erhållits för stöd för tillfälligt upphörande av verksamheten enligt artikel 16.1 i denna förordning och enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 2468/98 som betalas ut under två år före det definitiva upphörandet eller skapandet av det gemensamma företaget.

4. Stöd till byggande och modernisering enligt denna förordning skall betalas ut tidsproportionellt när det berörda fartyget stryks från gemenskapens register för fiskefartyg, inom tio år efter att det byggts eller inom fem år från att moderniseringen utförts.

Artikel 11

Småskaligt kustfiske

1. I denna förordning skall med "småskaligt kustfiske" avses fiske som bedrivs av fartyg med en total längd på under tolv meter.

2. Medlemsstaterna får vidta ytterligare åtgärder enligt denna förordning för att komplettera åtgärderna för förbättring av villkoren vid utövandet av småskaligt kustfiske, enligt de villkor som föreskrivs i denna artikel.

3. När en grupp fartygsägare eller kärnfamiljer av fiskare som bedriver småskaligt kustfiske går samman för att genomföra ett integrerat, kollektivt projekt för att utveckla eller modernisera sitt fiske, får ett engångsbidrag som medfinansieras genom FFU beviljas deltagarna.

4. Särskilt följande projekt kan betraktas som integrerade, kollektiva projekt enligt denna punkt:

- Säkerhetsutrustning ombord och förbättring av sanitära förhållanden och arbetsförhållanden.

- Tekniska innovationer (tekniker för mer selektivt fiske).

- Organisation av produktions-, berednings- och saluföringskedjan (främjande och mervärde för produkterna).

- Omskolning eller yrkesutbildning.

5. Engångsbidraget får vara högst 150000 euro per integrerat kollektivt projekt. Förvaltningsmyndigheten skall fastställa det bidragsbelopp som faktiskt betalas ut och fördelning av det mellan stödmottagarna i förhållande till storleken på projektet och på de finansiella åtaganden som var och en av deltagarna har gjort.

Artikel 12

Socioekonomiska åtgärder

1. I denna artikel skall med "fiskare" avses varje person som har sin huvudsakliga sysselsättning ombord på ett havsgående fiskefartyg som bedriver aktivt fiske.

2. Medlemsstaterna får till förmån för fiskare vidta åtgärder av socioekonomisk art i samband med åtgärder för omstrukturering av gemenskapens fiskerisektor i enlighet med artikel 11 i förordning (EEG) nr 3760/92.

3. Ekonomiskt stöd från FFU får endast utgå till följande åtgärder:

a) Medfinansiering av nationella ordningar får förtidspensionering av fiskare, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

i) Förmånstagarens ålder då han förtidspensioneras får inte med mer än tio år avvika från den lagstadgade pensionsåldern enligt medlemsstatens gällande lagstiftning; alternativt skall förmånstagaren vara minst 55 år.

ii) Förmånstagaren skall styrka att han har varit yrkesverksam som fiskare i minst tio år.

Under förtidspensioneringen får dock finansiellt stöd från FFU inte utgå till fiskarnas normala pensionssystem.

Antalet förmånstagare får i varje medlemsstat för hela programplaneringsperioden inte överstiga det antal arbetstillfällen på fiskefartyg som bortfallit till följd av att fiskeverksamheten definitivt upphört i enlighet med artikel 7.

b) Beviljande av individuella kompensationsbetalningar till fiskare som kan visa att de har arbetat minst tolv månader som fiskare, på grundval av bidragsberättigande kostnader på högst 10000 euro för varje enskild förmånstagare förutsatt att det fiskefartyg på vilket förmånstagaren var påmönstrad omfattas av åtgärder som gäller definitivt upphörande av verksamheten i enlighet med artikel 7.

c) Beviljande av ej förnybara, individuella kompensationsbetalningar till fiskare som kan visa att de har arbetat minst fem år som fiskare, för omskolning av dem eller diversifiering av deras verksamhet till andra områden än havsfiske, inom ramen för en individuell eller kollektiv social plan på grundval av en bidragsberättigande kostnad på högst 50000 euro per enskild förmånstagare. Förvaltningsmyndigheten skall fastställa det individuella beloppet beroende på storleken på omskolnings- och diversifieringsprojektet samt förmånstagarens finansiella åtagande.

d) Beviljande av individuella bidrag till fiskare under 35 år som kan visa att de har arbetat minst fem år som fiskare eller som kan visa att de har motsvarande yrkesutbildning och som för första gången blir ägare eller delägare till ett fiskefartyg, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

i) Fiskefartyget måste ha en total längd på mellan 7 meter och 24 meter, det måste när det förvärvas vara mellan 10 och 20 år, det måste nyttjas för aktivt fiske och det måste vara registrerat i gemenskapens register över fiskefartyg.

ii) Ägarskapet får inte överföras inom samma familj i upp till två led.

Förvaltningsmyndigheten skall bestämma beloppet för varje individuellt bidrag, särskilt på grundval av fartygets storlek och ålder och de finansiella villkoren för förvärvet (anskaffningskostnad, lånenivå och lånevillkor, eventuell borgensförbindelse från en tredje part, och/eller andra finansieringslösningar).

Förvaltningsmyndigheten skall också fastställa övriga villkor och kriterier för förvärvet.

Bidragsbeloppet får aldrig överstiga 10 % av anskaffningskostnaden eller 50000 euro.

4. Förvaltningsmyndigheten skall vidta de nödvändiga åtgärderna, särskilt genom lämpliga kontrollmekanismer, för att säkerställa

a) att de förmånstagare som omfattas av den åtgärd som avses i punkt 3 a definitivt upphör med yrkesfiske,

b) att samma fiskare inte skall kunna omfattas av mer än en av de åtgärder som avses i punkt 3,

c) att den ersättning som avses i punkt 3 b återbetalas tidsproportionellt om förmånstagaren återupptar sin fiskeverksamhet inom mindre än ett år efter det att ersättningen betalats ut till honom,

d) att den ersättning som avses i punkt 3 c återbetalas tidsproportionellt om förmånstagaren återupptar sin fiskeverksamhet inom mindre än fem år efter det att ersättningen betalats ut till honom,

e) att de förmånstagare som omfattas av den åtgärd som avses i punkt 3 c verkligen bedriver en ny verksamhet,

f) att det bidrag som avses i punkt 3 d återbetalas tidsproportionellt om förmånstagarens äganderätt överförs till annan eller om fartygets verksamhet definitivt upphör enligt artikel 7 inom mindre än fem år efter det att bidraget erhållits.

5. Alla ordningar, beräkningsmetoder, kriterier och andra bestämmelser som förvaltningsmyndigheten skall fastställa för genomförandet av denna artikel skall beskrivas i de programkomplement som avses i artikel 18.3 i förordning (EG) nr 1260/1999.

6. Medlemsstaten får införa sociala åtgärder som finansieras nationellt och som riktar sig till fiskare för att underlätta tillfälligt upphörande med fiskeverksamheten inom ramen för planerna för skydd av de akvatiska resurserna.

AVDELNING III

SKYDD OCH UTVECKLING AV AKVATISKA RESURSER, VATTENBRUK, UTRUSTNING I FISKEHAMNAR, BEREDNING OCH SALUFÖRING SAMT INLANDSFISKE

Artikel 13

Räckvidd

1. På de villkor som anges i bilaga III får medlemsstaterna vidta åtgärder för att främja kapitalinvesteringar på följande områden:

a) Fast eller flyttbar utrustning för skydd och utveckling av de akvatiska resurserna, förutom utsättning.

b) Vattenbruk.

c) Utrustning i fiskehamnar.

d) Beredning och saluföring av produkter från fisket och vattenbruket.

e) Inlandsfiske.

2. Ekonomiskt stöd från FFU får endast beviljas för projekt som

a) bidrar till att strukturförbättringarna i fråga ger bestående ekonomiska fördelar,

b) ger tillräckliga garantier för teknisk och ekonomisk bärkraft,

c) inte ger kontraproduktiva effekter, särskilt undanröjer risk för kapacitetsökning som leder till överskottsproduktion.

AVDELNING IV

ANDRA ÅTGÄRDER

Artikel 14

Åtgärder för att finna och främja nya avsättningsmöjligheter

1. Medlemsstaterna får enligt de villkor som anges i bilaga III vidta åtgärder för att främja kollektiv verksamhet för att finna och främja nya avsättningsmöjligheter för fiskeri- och vattenbruksprodukter, särskilt

a) verksamhet knuten till kvalitetscertifiering, produktmärkning, rationalisering av produktbeteckningar samt standardisering av produkter,

b) säljkampanjer, däribland sådana som betonar kvalitetsfrågorna,

c) konsument- och marknadsundersökningar,

d) anordnande av och deltagande i mässor och utställningar,

e) anordnande av studie- och affärsbesök,

f) marknadsundersökningar och enkäter, däribland sådana som gäller möjligheterna att saluföra gemenskapens produkter i tredje land,

g) kampanjer för att förbättra saluföringsmöjligheterna,

h) säljrådgivning och säljstöd samt service till grossistföretag och detaljhandlare samt till producentorganisationer.

2. Företräde skall ges åt investeringar som

a) syftar till att stimulera avsättning för överskottsarter eller underutnyttjade arter,

b) genomförs av organisationer som är officiellt erkända i enlighet med förordning (EEG) nr 3759/92,

c) genomförs gemensamt av flera producentorganisationer eller andra organisationer inom sektorn som är erkända av de nationella myndigheterna,

d) genomför en kvalitetspolitik för fiskeri- och vattenbruksprodukter,

e) syftar till att främja produkter som framställts på ett miljövänligt sätt.

3. Åtgärderna får inte inriktas efter varumärken eller hänvisa till ett särskilt land eller geografiskt område, utom i de särskilda fall då ett officiellt ursprungserkännande medges för en produkt eller ett framställningssätt genom hänvisning till ett särskilt geografiskt område, i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel(17). En sådan hänvisning kan endast tillåtas från och med den dag då beteckningen förs in i det register som avses i artikel 6.3 i förordning (EEG) nr 2081/92.

Artikel 15

Åtgärder som genomförs av branschen

1. Medlemsstaterna får uppmuntra bildandet av samt underlätta verksamheten för producentorganisationer som är erkända i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3759/92:

a) Ett stöd får beviljas producentorganisationer som bildats efter den 1 januari 2000 under tre år från och med dagen för erkännandet. Stödbeloppet får under det första, andra och tredje året inte överstiga

i) 3 %, 2 % respektive 1 % av värdet av de produkter som saluförts av producentorganisationen,

ii) 60 %, 40 % respektive 20 % av producentorganisationens administrationskostnader.

b) Utan att det påverkar bestämmelserna under a får stöd beviljas producentorganisationer som har fått särskilt erkännande i enlighet med artikel 7a.1 i förordning (EEG) nr 3759/92 under tre år från och med dagen för det särskilda erkännandet i syfte att underlätta genomförandet av deras planer för att förbättra kvalitet. Stödbeloppet får under det första, andra och tredje året inte överstiga 60 %, 50 % respektive 40 % av de kostnader som genomförandet av planen innebär för producentorganisationen.

c) Det stöd som avses under a och b skall betalas ut till de slutliga stödmottagarna under det år som följer på det år för vilket stödet beviljats, och senast den 31 december 2008.

2. Medlemsstaterna får uppmuntra kortsiktiga åtgärder av kollektivt intresse som går utöver vad som ett privat företag normalt åtar sig och som genomförs genom aktivt deltagande av branschfolk eller av organisationer som handlar på producenternas vägnar och som har erkänts av förvaltningsmyndigheten och bidrar till att målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppnås.

3. Stöd får ges till åtgärder på följande områden:

a) Förvaltning och kontroll av villkoren för tillgång till vissa fiskezoner och för förvaltning av kvoter.

b) Förvaltning av fiskeansträngningen.

c) Främjande av redskap och metoder som av förvaltningsmyndigheten godkänts som mest selektiva.

d) Främjande av tekniska åtgärder för bevarande av resurserna.

e) Främjande av åtgärder som förbättrar arbetsförhållandena samt de sanitära förhållandena för produkterna, ombord och efter det att de landats.

f) Kollektiv utrustning för vattenbruk, omstrukturering eller förbättring av anläggningar för vattenbruk, kollektiv behandling av spillvatten från vattenbruk.

g) Utrotning av sjukdomsriskerna vid uppfödning av fisk samt av parasiter i avrinningsområdena och i kustområdenas ekosystem.

h) Insamling av grundläggande uppgifter och/eller utarbetande av modeller för miljöledning rörande fiskeri- och vattenbrukssektorn i syfte att skapa integrerade förvaltningsplaner för kustområdena.

i) Organisation av elektronisk handel och annan informationsteknik i syfte att sprida teknisk och kommersiell information.

j) Skapande av plantskolor för företag inom sektorn och/eller centrum för insamling av produkter från fisket och vattenbruket.

k) Tillgång till utbildning, särskilt när det gäller kvalitet, samt organisation av överföring av know-how ombord på fartygen och i land.

l) Utformning och införande av system för förbättring och kontroll av kvaliteten, hälsovillkoren, statistikverktygen och miljöpåverkan.

m) Skapande av mervärde för produkterna (t.ex. genom experiment, nyskapande åtgärder, uppvärdering av biprodukter).

n) Förbättring av kunskap om och insyn i produktionen och marknaden.

Utgifterna i samband med den normala produktionsprocessen i företagen omfattas inte av denna punkt.

4. Tillämpningsföreskrifterna till denna artikel skall antas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.

Artikel 16

Tillfälligt upphörande av verksamheten samt annan ekonomisk ersättning

1. Vid tillfälligt upphörande av verksamheten får medlemsstaterna bevilja ersättning till fiskare och fartygsägare under följande omständigheter:

a) Vid oförutsebara händelser, särskilt sådana som orsakas av biologiska omständigheter: Ersättningen får betalas ut under högst två månader per år eller sex månader under perioden 2000-2006. Förvaltningsmyndigheten skall i förväg översända lämpligt vetenskapligt underlag till kommissionen.

b) Om ett fiskeavtal inte förnyas, eller om det upphävs, för de gemenskapsflottor som är beroende av avtalet: Ersättningen får betalas ut under högst sex månader. En förlängning med sex månader är möjlig under förutsättning att en av kommissionen godkänd omställningsplan genomförs för den berörda flottan.

c) Vid genomförande av en plan för återhämtning av en resurs som hotar att uttömmas, som beslutats av kommissionen eller en eller flera medlemsstater: Ersättning får betalas ut under högst två år samt får förlängas med ett år. Ersättning får även betalas ut, med samma tidsmässiga begränsningar, till beredningsindustrin om denna är beroende av tillgång till en resurs som omfattas av återhämtningsplanen, och om import inte kan ersätta den minskade tillgången. Före genomförandet av återhämtningsplanen skall förvaltningsmyndigheten till kommissionen översända lämpliga vetenskapliga och ekonomiska bestyrkande handlingar. Kommissionen skall utan dröjsmål begära ett yttrande från den kommitté som föreskrivs i artikel 16 i förordning (EEG) nr 3760/92.

2. Vid rådsbeslut om tekniska restriktioner för vissa fiskeredskap eller fiskemetoder får medlemsstaterna bevilja ekonomisk ersättning till fiskare och fartygsägare. Detta stöd är avsett att täcka utgifter för teknisk anpassning och får inte betalas ut under mer än sex månader.

3. Det finansiella bidraget från FFU till de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 får per medlemsstat och för hela perioden 2000-2006 inte överskrida den högsta av följande två trösklar: En miljon euro eller 4 % av det finansiella bidrag från gemenskapen som beviljas sektorn i den berörda medlemsstaten.

Förvaltningsmyndigheten skall fastställa det ersättningsbelopp som avses i punkterna 1 och 2 och som skall betalas ut i enskilda fall med hänsyn till relevanta parametrar, så som de faktiska förlusterna, omfattningen av omställningsåtgärderna, återhämtningsplanen, eller insatserna i fråga om teknisk anpassning.

4. De åtgärder som införs genom denna artikel får under inga omständigheter användas som ett bidrag till att uppnå målen för det fleråriga utvecklingsprogram som avses i artikel 5 eller motiveras genom ett återkommande säsongsanknutet upphörande av verksamheten som en del av den rådande förvaltningen av fisket.

Artikel 17

Nyskapande åtgärder och tekniskt stöd

1. Medlemsstaterna skall i de planer som avses i artikel 3.3 och definieras i artikel 9 b i förordning (EG) nr 1260/1999 inkludera de medel som behövs för att genomföra studier, pilot- och demonstrationsprojekt, åtgärder för utbildning, tekniskt stöd, utbyte av erfarenheter och reklam knutna till utarbetandet, genomförandet, övervakningen, utvärderingen eller anpassningen av operativa program och samlade programplaneringsdokument.

2. Ett pilotprojekt skall vara ett projekt som genomförs av en ekonomisk aktör, ett vetenskapligt eller tekniskt organ eller ett annat behörigt organ och som avser att under villkor som ligger nära de reella villkoren inom sektorn testa den tekniska tillförlitligheten och/eller den ekonomiska bärkraften i en innovativ teknik, i syfte att inhämta och sedan sprida tekniska och/eller ekonomiska kunskaper om den testade tekniken. Pilotprojekt skall alltid omfatta teknisk övervakning som är tillräckligt frekvent och långvarig för att ge betydande resultat. De skall omfattas av vetenskapliga rapporter som skall lämnas till förvaltningsmyndigheten. Denna skall utan dröjsmål överlämna rapporterna till kommissionen för kännedom.

Projekt för experimentellt fiske får omfattas av denna typ av stöd, under förutsättning att de är knutna till målet att bevara fiskeresurserna och de avser att införa mer selektiva tekniker.

3. De åtgärder som avses i punkt 1 får särskilt omfatta de områden som avses i artikel 15.2 och 15.3, under förutsättning att de genomförs på initiativ av offentliga eller halvoffentliga organ, eller andra organ som av förvaltningsmyndigheten utsetts för detta.

De får även inbegripa byggande eller ombyggnad av fartyg, förutsatt att dessa fartyg uteslutande är avsedda för fiskeriforskning och utbildningsverksamhet som genomförs av offentliga eller halvoffentliga organ och för en medlemsstats flagg.

4. Dessutom får de åtgärder som anges i punkt 1 omfatta åtgärder som främjar lika möjligheter i fråga om anställning mellan kvinnor och män som arbetar inom sektorn.

AVDELNING V

ALLMÄNNA OCH FINANSIELLA BESTÄMMELSER

Artikel 18

Iakttagande av villkoren för intervention

Förvaltningsmyndigheten skall se till att de särskilda villkor för intervention som avses i bilaga III iakttas.

Den skall dessutom försäkra sig om att förmånstagarna har nödvändig teknisk kapacitet och att företagen är ekonomiskt bärkraftiga innan stöd beviljas.

Artikel 19

Anmälan av stödordningar

1. Medlemsstaterna skall i enlighet med artiklarna 87-89 i fördraget till kommissionen anmäla de stödordningar som föreskrivs i de planer som avses i artikel 3.3 och som definieras i artikel 9 b i förordning (EG) nr 1260/1999.

2. Medlemsstaterna får inom ramen för denna förordnings räckvidd vidta kompletterande stödåtgärder enligt andra villkor och regler än de som föreskrivs i denna förordning, eller stödåtgärder som avser ett belopp som överstiger det maximibelopp som anges i bilaga IV, under förutsättning att dessa åtgärder är förenliga med artiklarna 87-89 i fördraget.

Artikel 20

Valutaomräkning

För de medlemsstater som inte ingår i "euro-området" skall de belopp i euro som fastställs i denna förordning räknas om till nationell valuta enligt den kurs som offentliggörs i C-serien av Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Omräkningen skall göras enligt den kurs som gäller den 1 januari det år då medlemsstaten beslutar att bevilja bidraget eller stödet.

Artikel 21

Tillämpningsföreskrifter

Formen för utgiftsspecifikationerna samt de årliga genomföranderapporterna skall fastställas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 23.2.

Artikel 22

Kommittéförfarande

De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning och som rör de frågor som anges i artiklarna 4, 5, 6, 8, 10, 15 och 21 skall antas i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 23.2.

Artikel 23

Kommittéer

1. Kommissionen skall biträdas av

a) Kommittén för fiskets och vattenbrukets struktur, som inrättades genom artikel 51 i förordning (EG) nr 1260/1999, för att genomföra artiklarna 8, 15 och 21, och

b) Kommittén för fiske och vattenbruk, som inrättades genom artikel 17 i förordning (EEG) nr 3760/92, för att genomföra artiklarna 4, 5, 6 och 10.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3. Kommittéerna skall själva anta sina arbetsordningar.

Artikel 24

Övergångsbestämmelser

Den 1 januari 2000 skall följande upphöra att gälla:

- Förordning (EG) nr 2468/98.

- Artikel 7.1, 7.2, 7.3 och artikel 7b i förordning (EEG) nr 3759/92.

- Förordning (EEG) nr 3140/82(18).

De upphävda bestämmelserna skall dock fortsätta att tillämpas för stöd, åtgärder och projekt som godkänts före den 31 december 1999.

Hänvisningar till upphävda förordningar och artiklar skall tolkas som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 25

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 1999.

På rådets vägnar

K. HEMILÄ

Ordförande

(1) EGT C 16, 21.1.1999, s. 12.

(2) EGT C 279, 1.10.1999, s. 325.

(3) EGT C 209, 22.7.1999, s. 10.

(4) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

(5) EGT L 389, 31.12.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1181/98 (EGT L 164, 9.6.1998, s. 1 ).

(6) EGT L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2486/98 (EGT L 358, 31.12.1998, s. 5).

(7) EGT L 161, 26.6.1999, s. 54.

(8) EGT L 388, 31.12.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3318/94 (EGT L 350, 31.12.1994, s. 15).

(9) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10) EGT L 312, 20.11.1998, s. 19.

(11) EGT L 266, 1.10.1998, s. 27.

(12) EGT L 266, 1.10.1998, s. 36.

(13) Internationell konvention om skeppsmätning, utarbetad i London år 1969 vid Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

(14) EGT L 274, 25.9.1986, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3259/94 (EGT L 339, 29.12.1994, s. 11).

(15) Rådets förordning (EEG) nr 2908/83 av den 4 oktober 1983 om en gemensam åtgärd för omstrukturering, modernisering och utveckling av fiskerinäringen och vattenbruket (EGT L 290, 22.10.1983, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3733/85 (EGT L 361, 31.12.1985, s. 78).

(16) Rådets förordning (EEG) nr 4028/86 av den 18 december 1986 om gemenskapsåtgärder för att förbättra och anpassa strukturerna inom fiske- och vattenbrukssektorn (EGT L 376, 31.12.1986, s. 7). Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3946/92 (EGT L 401, 31.12.1992, s. 1).

(17) EGT L 208, 27.7.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1068/97 (EGT L 156, 13.6.1997, s. 10).

(18) Rådets förordning (EEG) nr 3140/82 av den 22 november 1982 om beviljande och finansiering av medlemsstaternas stöd till producentorganisationer inom fiskerisektorn (EGT L 331, 26.11.1982, s. 7).

BILAGA I

PLANERNAS INNEHÅLL

1. Kvantifierad beskrivning av den nuvarande situationen för vart och ett av de områden som avses i avdelningarna II, III och IV

a) Starka och svaga sidor.

b) Sammanfattning av de åtgärder som vidtagits och effekten av den finansiering som skett under tidigare år.

c) Behoven inom sektorn, särskilt när det gäller kraven enligt de fleråriga utvecklingsprogrammen för fiskeflottan.

2. Strategi för omstrukturering av sektorn

a) Resultaten av samråd och åtgärder som vidtagits för att engagera behöriga myndigheter och organ samt socioekonomiska parter på lämpliga nivåer.

b) Mål:

i) Allmänna mål inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken.

ii) Prioriteringar.

iii) Särskilda mål för varje stödområde, om möjligt kvantifierade.

c) Uppvisande av att de offentliga stöden är nödvändiga för att uppnå målen; åtgärder som vidtagits för att undvika kontraproduktiva effekter, särskilt när det gäller skapande av överkapacitet.

d) Flottan:

i) Indikatorer avseende flottans utveckling i förhållande till målen för det fleråriga utvecklingsprogrammet.

ii) Fisketeknik och fiskeredskap som skall rekommenderas vid en eventuell omställning av fiskeverksamheten.

e) Förväntade effekter (på sysselsättning, produktion m.m.).

3. Medel att uppnå målen

a) Åtgärder (rättsliga, finansiella eller andra) som planeras inom varje område för att genomföra planerna, särskilt stödordningarna.

b) Vägledande finansieringsplan som omfattar hela programplaneringsperioden med en uppställning av de medel som föreskrivs på gemenskapsnivå, samt på regional, nationell eller annan nivå för varje stödområde.

c) Behov i fråga om studier, pilot- och demonstrationsprojekt, åtgärder för utbildning, tekniskt stöd och reklam knutna till utarbetande, genomförande, övervakning, utvärdering eller anpassning av de berörda åtgärderna.

4. Genomförande

a) Förvaltningsmyndighet utsedd av medlemsstaten.

b) Åtgärder för att garantera ett effektivt och lämpligt genomförande, inklusive övervakning och utvärdering. Definiering av kvantifierade indikatorer.

c) Bestämmelser i fråga om kontroll, sanktioner och reklamåtgärder.

d) Flottan:

i) Metoder för att övervaka fiskeresursernas utveckling, särskilt utsatta resurser.

ii) För fasta fiskeredskap - arrangemang för att övervaka fiskeansträngningen, inklusive utvecklingen när det gäller redskapens antal och storlek.

BILAGA II

MINIMIINNEHÅLL I DE EFTERFÖLJANDE FLERÅRIGA UTVECKLINGSPROGRAMMEN FÖR FISKEFLOTTAN

1. Uppdatering av lägesbeskrivning som anges i bilaga I

Uppdateringen skall bestå av en beskrivning av hur situationen förändrats för fisket, fiskeflottan och sysselsättningen efter det att de programplaneringsdokument som avses i artikel 3 lämnades in.

2. Resultat av det föregående programmet

a) Medlemsstaterna skall senast den 1 maj 2001 ange och kommentera vilka framsteg som gjorts och vilka metoder som använts för att nå de mål som satts upp för programmen för 1997-2001.

b) Analysera de allmänna administrativa och socioekonomiska förhållanden under vilka programmet genomfördes och, i förekommande fall, särskilt de förhållanden under vilka åtgärder för att minska fisket genomfördes.

c) Ange närmare och kommentera för varje flottsegment vilka ekonomiska resurser som satts in av gemenskapen eller på nationell eller regional nivå för att åstadkomma de resultat som nåtts.

3. Nya riktlinjer

Ange på grundval av de svar som lämnats på punkterna 1 och 2 vilka riktlinjer som bör ges för de olika flottsegementen för de efterföljande fleråriga utvecklingsprogrammen, särskilt i fråga om följande två åtgärder:

a) Förnyelse av flottan: Kriterier för inträde och utträde per segment och ekonomiska medel i samband med detta. Rättsliga eller administrativa bestämmelser som gör att medlemsstaten kan övervaka inträdes- och utträdesflödet av fartyg i dess flotta. Åtgärder som medlemsstaten vidtar för varje flottsegment för att garantera att offentligt stöd som beviljas för åtgärder för förnyelse och anpassning av fiskeansträngningen inte får motsatt effekt när det gäller att uppnå målen för programmen.

b) Anpassning av fiskeansträngningen: Önskvärd utveckling av fiskeansträngningen per segment fram till och med upphörandet av det efterföljande fleråriga utvecklingsprogrammet, uttryckt i förhållande till de mål som fastställs per segment för den 31 december 2001. Därtill hörande bestämmelser i lagar och andra författningar. Förvaltningsordningar för fiskeverksamheten. Omfattningen av de administrativa och finansiella medel som krävs för att uppnå de nya mål som fastställts på detta sätt.

BILAGA III

SÄRSKILDA VILLKOR OCH KRITERIER FÖR STÖD

1. Genomförande av de fleråriga utvecklingsprogrammen (avdelning II)

1.0. Fartygens ålder

Enligt denna förordning skall ett fartygs ålder anges i heltal som skillnaden mellan det år då förvaltningsmyndigheten beslutade att bevilja ett bidrag eller stöd och det år då fartyget byggdes (eller, om sådana uppgifter saknas, det år då det togs i bruk).

1.1. Definitivt upphörande (artikel 7.3)

a) Ett definitivt upphörande får endast gälla fartyg som har bedrivit fiskeverksamhet under minst 75 dagar till havs under var och en av de två tolvmånadersperioder som föregår dagen för begäran om definitivt upphörande eller, alternativt, fiskeverksamhet under minst 80 % av det antal dagar till havs som tillåts i gällande nationell lagstiftning för det berörda fartyget.

I Östersjön skall i stället för 75 dagar

- 60 dagar gälla för fartyg som är registrerade i hamnar belägna norr om 59°30' N,

- 40 dagar gälla för fartyg som är registrerade i hamnar belägna norr om 59°30' N och som fiskar lax.

b) Följande villkor måste vara uppfyllda:

i) Före det definitiva upphörandet måste fartyget vara registrerat i gemenskapens fiskefartygsregister.

ii) Vid det tillfälle då bidraget beviljas måste fartyget vara i fullt användbart skick.

iii) Efter det definitiva upphörandet skall fiskelicensen annulleras och fartyget deklareras som definitivt struket ur gemenskapens fiskefartygsregister.

iv) Vid definitiv överföring till tredje land måste fartyget utan dröjsmål föras in i det tredje landets register och får aldrig återinföras på gemenskapens vatten.

c) Vid förlust av ett fartyg mellan den dag då ett beslut om beviljande av stöd fattades och dagen för det faktiska definitiva upphörandet, skall förvaltningsmyndigheten göra en finansiell korrigering för den ersättning som betalas ut genom försäkringen.

d) Inget offentligt stöd enligt artikel 7 får betalas ut för ett fartyg som har överförts till tredje land för att ersätta ett fartyg som gått förlorat och som tillhör ett gemensamt företag i enlighet med artikel 8.

1.2. Gemensamma företag (artikel 8)

a) Förutom villkoren för definitivt överförande av fartyg till tredje land i enlighet med artikel 7.3 b och punkt 1.1 i denna bilaga, skall ett fartyg, som överförts inom ramen för gemensamma företag, uppfylla följande villkor:

i) Det skall sedan minst fem år tillbaka ha varit verksamt under en medlemsstats flagg

- på gemenskapens vatten

- och/eller på vatten tillhörande ett tredje land antingen i samband med ett fiskeavtal med gemenskapen eller i samband med ett annat avtal

- och/eller på internationellt vatten där fisket är reglerat genom en internationell konvention.

ii) Fartyget skall inom sex månader från och med den dag då ett beslut om beviljande av bidrag fattades ha utrustats med sådan teknisk utrustning som krävs för verksamhet på det tredje landets vatten under de villkor som anges i det fisketillstånd som utfärdats av myndigheterna i det tredje landet. Fartyget skall uppfylla gemenskapens säkerhetsföreskrifter och vara försäkrat enligt förvaltningsmyndighetens anvisningar. Gemenskapsstöd skall inte utgå för de eventuella kostnaderna i samband med utrustningen.

b) Vid den tidpunkt då ansökan om bidrag för gemensamma företag lämnas in skall förmånstagaren överlämna följande information till förvaltningsmyndigheten:

i) En beskrivning av fartyget, särskilt omfattande internt nummer, registreringsnummer, tonnage och maskinstyrka samt det år då det togs i bruk.

ii) Fem år tillbaka: Fartygets tjänst och verksamhet (samt villkor för utövande av verksamheten), angivande av fiskezoner (gemenskapens vatten/andra), eventuellt gemenskapsstöd eller nationellt eller regionalt stöd som mottagits tidigare.

iii) Bevis för att projektet är ekonomiskt bärkraftigt som särskilt omfattar

- en finansieringsplan som särskilt anger de olika aktieinnehavarnas bidrag i form av kontanter eller naturaförmåner, nivån på bidrag när det gäller partner i gemenskapen/tredje land, andel av det bidrag enligt artikel 7.5 b som skall investeras i kontanter i det gemensamma företaget,

- en verksamhetsplan som täcker minst fem år och som särskilt anger fiskezoner, landningsplatser och slutdestination för fångsterna.

iv) Kopia av försäkringsavtalet.

c) Följande villkor måste uppfyllas av förmånstagaren under fem år med början den dag då äganderätten till fartyget överförs på det gemensamma företaget:

i) Ändringar av villkoren för utnyttjande av fartyget (särskilt när det gäller byte av partner, ändringar i det gemensamma företagets aktiekapital, ändrad flagg, ändrad fiskezon) inom ramen för de villkor som anges i artikel 8.2 måste föregås av godkännande från förvaltningsmyndigheten.

ii) Ett fartyg som gått förlorat genom skeppsbrott skall ersättas med ett likvärdigt fartyg inom ett år efter skeppsbrottet.

d) Om de villkor som avses under a och b inte är uppfyllda när ansökan om bidrag för gemensamma företag lämnas in, skall det offentliga stödet begränsas till det bidrag för definitivt överförande som avses i artikel 7.5 c.

e) Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 29.4 och artikel 38 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall förvaltningsmyndigheten göra en finansiell korrigering i differensen mellan bidraget för det gemensamma företaget och bidraget för det definitiva överförandet (nedan kallad differensen) i följande fall:

i) Om förmånstagaren till förvaltningsmyndigheten anmäler en förändring av villkoren för verksamheten som får till följd att villkoren i artikel 8.2 i denna förordning inte längre iakttas, eller om ett fartyg säljs eller partnern från gemenskapen överför sitt innehav eller fartygsägaren från gemenskapen lämnar det gemensamma företaget skall en finansiell korrigering motsvarande en del av differensen göras tidsproportionellt för en femårsperiod.

ii) Om det vid kontroll konstateras att villkoren i artikel 8.2 i denna förordning och villkoren under c i denna punkt inte iakttas, skall det göras en finansiell korrigering motsvarande differensen.

iii) Om förmånstagaren efter anmodan från förvaltningsmyndigheten underlåter att överlämna den verksamhetsrapport som avses i artikel 8.5 i denna förordning, skall en finansiell korrigering motsvarande en del av differensen göras tidsproportionellt för en femårsperiod.

iv) Om ett fartyg går förlorat och inte ersätts, skall en finansiell korrigering motsvarande en del av differensen göras tidsproportionellt för en femårsperiod.

1.3. Förnyelse av flottan (artiklarna 6 och 9)

a) Fartygen skall konstrueras med hänsyn till förordningar och direktiv rörande hygien, säkerhet, hälsa, produktkvalitet och arbetsförhållanden samt till gemenskapsbestämmelserna om mätning av fartyg och övervakning av fiskeverksamheten.

b) Fartygen skall införas i lämpligt segment i gemenskapsregistret.

c) Utan att det påverkar bestämmelserna i artiklarna 7, 8 och artikel 12.3 d får överföring av äganderätten till ett fiskefartyg inte omfattas av gemenskapsstöd.

1.4. Modernisering av fartyg (artiklarna 6 och 9)

a) Fartygen skall vara registrerade i gemenskapens fiskefartygsregister. Ändringar i fartygens karakteristika måste inges till detta register, och fartygen måste vid moderniseringsarbetet mätas i enlighet med gemenskapsbestämmelserna.

b) Investeringarna bör avse

i) rationalisering av fisket, särskilt genom mer selektiva fisketekniker och metoder ombord, för att undvika icke önskvärda bifångster,

och/eller

ii) förbättring av kvaliteten på produkter som fångas och bereds ombord, användning av bättre teknik för fiske och beredning av fångsterna, samt tillämpning av de lagstadgade hälsobestämmelserna,

och/eller

iii) förbättring av arbets- och säkerhetsvillkoren.

Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 16.2, skall utbyte av fiskeredskap inte betraktas som bidragsberättigande kostnad.

2. Investeringar på de områden som avses under avdelning III

2.0. Allmänna bestämmelser

a) Företagsprojekt får avse kapitalinvesteringar i produktion och förvaltning (konstruktion, utbyggnad, utrustning och modernisering av anläggningar).

b) Kapitalinvesteringar för att förbättra hygienvillkoren eller hälsovillkoren för människor eller djur, för att förbättra produktkvaliteten eller minska miljöföroreningen samt, där detta är relevant, för att öka produktionen, skall omfattas av stödet.

c) Överföring av äganderätten till ett företag får inte omfattas av gemenskapsstöd.

2.1. Skydd och utveckling av akvatiska resurser

De kostnader som får omfattas av stöd från FFU skall uteslutande avse utplacering av fasta eller flyttbara anordningar för att skydda och utveckla de akvatiska resurserna samt vetenskaplig övervakning av projekten. Dessa skall

a) vara av gemensamt intresse,

b) genomföras av offentliga eller halvoffentliga organ, erkända branschorganisationer eller andra organ som förvaltningsmyndigheten har utsett för detta ändamål,

c) inte ha några negativa effekter på den akvatiska miljön.

Varje projekt skall omfatta vetenskaplig övervakning under minst fem år, och denna skall särskilt avse utvärdering och övervakning av utvecklingen för vattenbruksresurserna i de berörda vattnen. Förvaltningsmyndigheten skall varje år till kommissionen överlämna rapporterna om den vetenskapliga övervakningen för kännedom.

2.2. Vattenbruk

a) I denna förordning skall med vattenbruk avses uppfödning eller odling av vattenlevande organismer där tekniker används i syfte att utöver den aktuella miljöns naturliga kapacitet öka produktionen av organismerna i fråga. Dessa skall under hela uppfödnings- eller odlingsfasen och fram till och med skörden förbli en fysisk eller juridisk persons egendom.

b) Ledare för projekt för intensiv fiskodling skall tillsammans med en ansökan om offentligt stöd till förvaltningsmyndigheten överlämna den information som avses i bilaga IV till direktiv 85/337/EEG(1). Förvaltningsmyndigheten skall avgöra om projektet skall utvärderas i enlighet med artiklarna 5-10 i det direktivet. När det offentliga stödet har beviljats skall kostnaderna för denna informationssamling om miljöpåverkan samt eventuella utvärderingskostnader berättiga till stöd genom FFU.

c) Investeringar i anläggningar som avser att installera och förbättra vattencirkulation i vattenbruksanläggningar och på servicefartyg skall vara stödberättigande.

d) Om investeringarna avser teknik som innebär en betydande minskning av miljöpåverkan, får trots grupp 3 i tabell 3 punkt 2 i bilaga IV, privata stödmottagares bidrag (C) begränsas till 30 % av de stödberättigande utgifterna i mål 1-områden och 50 % i andra områden, i stället för 40 % respektive 60 %.

2.3. Utrustning i fiskehamnar

Investeringar av intresse för alla fiskare som använder en hamn och som bidrar till den allmänna utvecklingen av hamnen och till förbättring av de tjänster som erbjuds fiskarna skall prioriteras. De skall särskilt avse anläggningar och utrustning som syftar till att

a) förbättra villkoren för landning, beredning och lagring av fiskeriprodukter i hamnarna,

b) stödja fiskefartygens verksamhet (försörjning med bränsle, is och vatten, underhåll och reparation av fiskefartyg),

c) förbättra kajerna i syfte att öka säkerheten vid lastning eller landning av produkter.

2.4. Beredning och saluföring

a) I denna förordning skall med "beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter" avses alla arbetsmoment, inbegripet hantering, behandling, produktion och distribution mellan landningen eller skörden och den slutliga produkten.

b) Följande investeringar skall inte berättiga till stöd:

i) Fiskeri- och vattenbruksprodukter avsedda att användas och beredas för annan användning än som livsmedel, utom om det rör sig om investeringar som uteslutande avser behandling, beredning och saluföring av avfall från fiskeri- och vattenbruksprodukter.

ii) Detaljhandeln.

c) Om investeringarna avser gemensamma anläggningar eller teknik som innebär en betydande minskning av miljöpåverkan, får, trots grupp 3 i tabell 3 punkt 2 i bilaga IV, privata stödmottagares bidrag (C) begränsas till 30 % av de stödberättigande utgifterna i mål 1-områden och 50 % i andra områden, i stället för 40 % respektive 60 %.

2.5. Inlandsfiske

a) I denna förordning avses med inlandsfiske sådan fiskeverksamhet som bedrivs i kommersiellt syfte av fartyg som enbart opererar i inlandsvatten på medlemsstaternas territorier och som inte omfattas av bestämmelserna i punkt II.

b) När investeringen rör konstruktion av ett fartyg för inlandsfiske skall bestämmelserna i 1.3 a i bilaga III tillämpas.

c) När investeringen rör moderniseringen av ett fartyg för inlandsfiske skall bestämmelserna i 1.4 b i bilaga III tillämpas.

d) Investeringar skall inte berättiga till stöd om de kan äventyra balansen mellan flottans storlek och de motsvarande tillgängliga fiskeresurserna.

e) Skrotningsbidrag till fartyg avsedda för inlandsfiske skall inte berättiga till stöd.

f) Förvaltningsmyndigheten skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att fartyg som mottar finansiellt stöd från FFU enligt artikel 13 fortsätter att endast operera i inlandsvatten.

3. Åtgärder för att finna och främja nya avsättningsmöjligheter (artikel 14)

a) Stödberättigande åtgärder skall särskilt avse

i) arvoden till reklambyråer och andra tjänsteleverantörer som är engagerade i utarbetandet och genomförandet av säljkampanjer,

ii) inköp och hyra av reklamutrymme, skapande av slogans eller märken under hela säljkampanjen,

iii) utgifter för publicering, extern personal, lokaler och fordon som är nödvändiga för kampanjerna.

b) Driftskostnader för stödmottagaren (personal, utrustning, fordon m.m.) skall inte vara stödberättigande.

(1) Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT L 175, 5.7.1985, s. 40). Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/11/EG (EGT L 73, 14.3.1997, s. 5).

BILAGA IV

SKALOR OCH SATSER FÖR STÖD

1. Stödskalor för fiskeflottorna (Avdelning II)

TABELL 1

>Plats för tabell>

TABELL 2

>Plats för tabell>

Endast tabell 1 skall gälla, från och med den 1 januari 2000, för fartyg med en längd över 24 meter mellan perpendiklarna och, från och med den 1 januari 2004, för alla fartyg.

2. Satser för finansiellt deltagande

För alla åtgärder som avses i avdelningarna II, III och IV skall gemenskapens finansiella deltagande (A), det sammanlagda offentliga finansiella deltagandet (nationellt, regionalt och annat) från den berörda medlemsstaten (B) samt eventuellt finansiellt deltagande från privata stödmottagare (C) begränsas enligt följande, uttryckt i procent av stödberättigande kostnader:

Grupp 1:

Bidrag för definitivt upphörande av verksamheten (artikel 7), bidrag för skapande av gemensamma företag (artikel 8), småskaligt kustfiske (artikel 11), socioekonomiska åtgärder (artikel 12), skydd och utveckling av akvatiska resurser (artikel 13.1 a), anläggningar i fiskehamnar utan finansiellt deltagande av privata stödmottagare (artikel 13.1 c), åtgärder för att finna och främja nya avsättningsmöjligheter utan deltagande av privata stödmottagare (artikel 14), åtgärder som genomförs av branschen utan deltagande av privata stödmottagare (artikel 15), bidrag för tillfälligt upphörande med verksamhet och annan ekonomisk ersättning (artikel 16), nyskapande åtgärder samt tekniskt stöd, inklusive pilotprojekt som genomförs av offentliga organ (artikel 17).

Grupp 2:

Förnyelse av fiskeflottan och modernisering av fiskefartygen (artikel 9).

Grupp 3:

Vattenbruk (artikel 13.1 b), anläggningar i fiskehamnar med deltagande av privata stödmottagare (artikel 13.1 c), beredning och saluföring (artikel 13.1 d), inlandsfiske (artikel 13.1 e), åtgärder för att finna och främja nya avsättningsmöjligheter med deltagande av privata stödmottagare (artikel 14), åtgärder från branschen för finansiellt deltagande av privata stödmottagare (artikel 15.2).

Grupp 4:

Pilotprojekt som inte genomförs av offentliga organ (artikel 17).

Med avseende på operationer som rör skydd och utveckling av akvatiska resurser (artikel 13.1 a), utrustning i fiskehamnar (artikel 13.1 c), åtgärder för att finna och främja nya avsättningsmöjligheter (artikel 14) och åtgärder som genomförs av branschen (artikel 15), skall förvaltningsmyndigheten fastställa huruvida de skall inordnas under grupp 1 eller grupp 3, i synnerhet på grundval av följande överväganden:

- Kollektiva visavi individuella intressen.

- Kollektiva visavi individuella stödmottagare (producentorganisationer, branschorganisationer).

- Offentlig tillgång till resultaten av operationen visavi privat ägande och kontroll.

- Finansiellt deltagande av kollektiva organ, forskningsinstitutioner.

TABELL 3

>Plats för tabell>

Om det rör sig om investeringar i små och medelstora företag i enlighet med kommissionens rekommendation 96/280/EG(1) får satserna (A) i grupperna 2 och 3 ökas i en omfattning som motsvarar de andra finansieringsformer än direkt stöd som används, utan att denna ökning får överstiga 10 % av den totala stödberättigande kostnaden. Den privata stödmottagarens bidrag skall minskas i motsvarande grad.

(1) Kommissionens rekommendation 96/280/EG av den 3 april om definitionen på små och medelstora företag (EGT L 107, 30.4.1996, s. 4).