Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001R0366.pdf

32001R0366

Kommissionens förordning (EG) nr 366/2001 av den 22 februari 2001 om närmare bestämmelser för rådets förordning (EG) nr 2792/1999Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 055 , 24/02/2001 s. 0003 - 0015Kommissionens förordning (EG) nr 366/2001

av den 22 februari 2001

om närmare bestämmelser för rådets förordning (EG) nr 2792/1999

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2792/1999 av den 17 december 1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn(1), särskilt artikel 8.7 och artikel 21 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 1263/1999 av den 21 juni 1999 om Fonden för fiskets utveckling(2), föreskrivs att åtgärderna skall finansieras inom ramen för strukturfondernas programplanering.

(2) Programmen bör genomföras i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna(3), särskilt artiklarna 31-33 och 37-39.

(3) För övervakningen av samtliga programs genomförande bör de årsrapporter som avses i artikel 37 i förordning (EG) nr 1260/1999 innehålla kvantifierade och kodifierade uppgifter i form av strikt enhetliga lägesöversikter. Uppgifterna i fråga bör inte endast omfatta genomförda, pågående eller planerade projekt inom ramen för FFU, utan också indragningar av befintliga fiskefartyg från flottan, utan offentligt stöd med tillämpning av artikel 9 i förordning (EG) nr 2792/1999.

(4) Lägesbeskrivningarna bör vara förenliga med kommissionens förordningar (EG) nr 2090/98(4), (EG) nr 643/2000(5) och (EG) nr 1685/2000(6).

(5) Kommissionen bör förfoga över lämpliga uppgifter för alla medlemsstaternas strukturåtgärder inom fiskesektorn, inbegripet de stöd som avses i artikel 19.2 i förordning (EG) nr 2792/1999. Det bör därför inrättas ett enhetligt system för medlemsstaternas redovisning av utbetalda stödbelopp.

(6) När det gäller övervakning och utvärdering av den totala inverkan av gemensamma företag, bör det upprättas en förteckning över viktiga och jämförbara uppgifter som skall översändas till kommissionen samtidigt som de verksamhetsrapporter som avses i artikel 8.5 i förordning (EG) nr 2792/1999.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 37 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall de årliga genomföranderapporterna innehålla lägesbeskrivningar för programmen. I dessa skall finnas uppgifter om:

a) projekt som genomförts, pågår eller planeras inom ramen för FFU, och

b) indragningar av befintliga fartyg i fiskeflottan, som genomförts utan offentligt stöd med tillämpning av artikel 9 i förordning (EG) nr 2792/1999.

Projekten är "genomförda" eller "pågående" när de stödberättigande utgifterna har certifierats och utbetalats av stödmottagarna. Projekten är "planerade" när medlen är anslagna genom ett administrativt beslut om beviljande av offentligt stöd.

2. Lägesbeskrivningarna skall varje år före den 30 april läggas fram elektroniskt för kommissionen i enlighet med förlagan i bilaga I till denna förordning.

Dessutom krävs det minst ett originalexemplar i pappersformat.

Artikel 2

Varje år före den 30 april skall medlemsstaterna till kommissionen översända en sammanfattning över de stöd som avses i artikel 19.2 i förordning (EG) nr 2792/1999 i enlighet med förlagan i bilaga II till denna förordning.

Det krävs minst ett originalexemplar i pappersformat.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall se till att förvaltningsmyndigheten till kommissionen elektroniskt översänder följande uppgifter om varje gemensamt företag enligt definitionen i artikel 8 i förordning (EG) nr 2792/1999:

a) Senast sex månader efter beslutet om beviljande av bidrag, skall de viktigaste uppgifterna om det gemensamma företaget översändas, i enlighet med förlagan i bilaga III-a till denna förordning. Om så krävs skall dessa uppgifter uppdateras och översändas på nytt.

b) Samtidigt som rapporter om genomförande av verksamhetsplanen skall uppgifter översändas om genomförd verksamhet under den period som rapporten i fråga omfattar, i enlighet med förlagan i bilaga III-b till denna förordning.

Artikel 4

Föreskrifterna för verkställande av det stöd som beviljas av FFU och som presenteras inom ramen för de åtgärder som beskrivs i rådets förordning (EG) nr 2468/98(7), inbegripet ansökningar om stöd som har godkänts efter den 1 januari 1994 inom ramen för rådets förordning (EEG) nr 4028/86(8) och (EEG) nr 4042/89(9), skall fortfarande regleras av kommissionens förordning (EG) nr 1796/95(10).

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 februari 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 337, 30.12.1999, s. 10.

(2) EGT L 161, 26.6.1999, s. 54.

(3) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

(4) EGT L 266, 1.10.1998, s. 27.

(5) EGT L 78, 29.3.2000, s. 4.

(6) EGT L 193, 29.7.2000, s. 39.

(7) EGT L 312, 20.11.1998, s. 19.

(8) EGT L 376, 31.12.1986, s. 7.

(9) EGT L 388, 30.12.1989, s. 1.

(10) EGT L 174, 26.7.1995, s. 11.

BILAGA I

>PIC FILE= "L_2001055SV.000502.EPS">

>PIC FILE= "L_2001055SV.000601.EPS">

BILAGA II

>PIC FILE= "L_2001055SV.000702.EPS">

BILAGA III

FÖRORDNING (EG) nr 2792/1999 - GEMENSAMMA FÖRETAG

skickas till Europeiska kommissionen, GD Fiske, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bryssel

e-post: fisheries-fs@cec.eu.int

(artikelnumren hänför sig till förordning (EG) nr 2792/1999)

a) UPPGIFTER OM DET GEMENSAMMA FÖRETAGET

Information om förvaltning, ekonomi och budgetgenomförande i det gemensamma företagets projekt

Spalterna nummer ...

1) CCI (gemensam identifikationskod) för det operativa programmet/det samlade programplaneringsdokumentet som tilldelats bidraget för det gemensamma företaget.

2) Projektets identifikationsnummer (tilldelat av förvaltningsmyndigheten för det operativa programmet/samlade programplaneringsdokumentet vid tiden för det administrativa beslutet om att bevilja offentligt stöd).

3) Projektets registreringsdatum (datum för inlämnande av bidragsansökan) (dd/mm/åååå).

4) Datum då förvaltningsmyndigheten för det operativa programmet/samlade programplaneringsdokumentet fattade det administrativa beslutet om att bevilja stöd (dd/mm/åååå).

5) Beviljat bidragsbelopp (EUR) (artikel 8.3).

6) FFU-stöd som tilldelats projektet (EUR).

7) Bankgarantibelopp (EUR) (artikel 8.4).

8) Datum för upprättande av bankgaranti (dd/mm/åååå).

9) Faktiskt utbetalat förskottsbelopp (EUR) (artikel 8.4).

10) Datum för förskottsutbetalning (dd/mm/åååå).

11) Faktiskt utbetalat restbelopp (EUR) (artikel 8.5).

12) Datum för restbetalning (dd/mm/åååå).

Uppgifter om fartygen i det gemensamma företaget

(ange endast ett fartyg per rad, använd flera rader om så krävs)

Spalterna nummer ...

13) Fartygets interna nummer (enligt gemenskapens register över fiskefartyg).

14) Fartygets tonnage för fastställande av bidraget (GT eller BRT).

15) Fartygets ålder för fastställande av bidraget (antal hela år).

16) Fartygets huvudsakliga verksamhet under de fem år som föregick det gemensamma företaget: Ange endast en verksamhet med en av följande koder: kod 1 (fiske i gemenskapens vatten)/kod 2 (fiske inom ramen för ett av gemenskapens fiskeavtal)/kod 3 (fiske inom ramen för annat fiskeavtal)/kod 4 (fiske i internationella vatten).

17) Datum för radering av fartyget ur gemenskapens register för fiskefartyg (dd/mm/åååå).

18) Datum för fartygets registrering i tredje land (dd/mm/åååå).

19) Fartygets registreringsnummer i tredje land.

20) Gemenskapsstöd (EUR) som erhållits för byggnad/renovering av fartyget, och som skall återbetalas i enlighet med artikel 10.3 b (ingen kumulation av stöd).

21) Det datum då fartyget faktiskt inlett sin fiskeverksamhet inom ramen för det gemensamma företaget (dd/mm/åååå).

Uppgifter om det gemensamma företaget

Spalterna nummer ...

22) Land där det gemensamma företaget registrerats (ISO-kod, 2 tecken).

23) Det gemensamma företagets namn (firmanamn).

24) Det gemensamma företagets adress.

25) Den valuta i vilken det gemensamma företaget har sitt aktiekapital (ISO-kod, 3 tecken).

26) Det gemensamma företagets aktiekapital (belopp).

27) Gemenskapens parters deltagande (i % av det gemensamma företagets aktiekapital).

28) Motivering av bidraget: kod 1 (upprättande av ett nytt gemensamt företag)/kod 2 (deltagande i ett befintligt gemensamt företags kapital).

29) Datum för upprättande eller deltagande (dd/mm/åååå).

b) uppgifter om genomförande av verksamhetsplanen

Identifikation av projektet och rapporten

Spalterna nummer ...

1) Projektets identifikationsnummer (samma nummer som i bilaga III-a, spalt 2).

2) Rapport nr (siffra mellan 1 och 5).

3) Period som omfattas av denna rapport: (dd/mm/åååå) ...

4) ... (dd/mm/åååå).

Eventuella ändringar av verksamhetsvillkoren för det gemensamma företaget för den period som omfattas av denna rapport

Spalterna nummer ...

5) Ny part i tredje land: kod 1 (ja)/kod 0 (nej).

6) Ändring av aktiekapitalet eller ändring av gemenskapens bidragsandel: kod 1 (ja)/kod 0 (nej).

7) Fartyget har ändrat flagg: kod 1 (ja)/kod 0 (nej).

8) Fartyget har ändrat fiskezon: kod 1 (ja)/kod 0 (nej).

9) Ersättning av sjunket fartyg: kod 1 (ja)/kod 0 (nej).

Kvantiteter som fångats av fartygen i det gemensamma företaget under den period som omfattas av denna rapport

(om det gäller flera fartyg skall den totala kvantiteten anges)

Spalterna nummer ...

10) Kummel (t).

11) Bottenlevande arter (t).

12) Blötdjur (t).

13) Pelagiska arter (t).

14) Kräftdjur (t).

15) Andra arter (t).

Saluförd kvantitet motsvarande den totala fångade kvantitet som anges ovan i spalterna 10-15

Spalterna nummer ...

16) Total saluförd kvantitet (t).

17) Varav: kvantitet saluförd i Europeiska unionens medlemsstater (t).

Den saluförda kvantitetens värde

Spalterna nummer ...

18) Värdet på den saluförda kvantitet som anges i spalt 16 (EUR).

19) Varav: värdet på den saluförda kvantitet som anges i spalt 17 (EUR).

Sysselsättning

Spalterna nummer ...

20) Totalt antal arbetstillfällen ombord.

21) Varav: antal anställda som är medborgare i Europeiska unionen.

BILAGA IV

FÖRORDNING (EG) nr 2792/1999 - BETECKNINGAR PÅ PRIORITERADE OMRÅDEN, ÅTGÄRDER, VERKSAMHET OCH INDIKATORER FÖR GENOMFÖRANDE

(numren på artiklar, avdelningar och bilagor hänför sig till förordning (EG) nr 2792/1999)

NOTER

PRIORITERAT OMRÅDE nr 1: JUSTERING AV FISKEANSTRÄNGNINGARNA (artiklarna 7 och 8)

Åtgärd 11: skrotning (artikel 7.3 a)

- Insats 1 skrotning

- Indikator 1: BRT(1)

- Indikator 2: GT(2)

- Indikator 3: kW(3)

Åtgärd 12: överföring till tredje land/andra ändamål (artikel 7.3 b, 7.3 c och 7.6)

- Insats 1 överföring till tredje land (artikel 7.3 b)

- Indikator 1: BRT(1)

- Indikator 2: GT(2)

- Indikator 3: kW(3)

- Insats 2 annan verksamhet, utom bevarande av kulturarv/forskning/utbildning/övervakning (artikel 7.3 c)

- Indikator 1: BRT(1)

- Indikator 2: GT(2)

- Indikator 3: kW(3)

- Insats 3 verksamhet knuten till bevarande av kulturarv/forskning/utbildning/övervakning (artikel 7.6)

- Indikator 1: BRT(1)

- Indikator 2: GT(2)

- Indikator 3: kW(3)

Åtgärd 13: gemensamma företag (artikel 8)

- Insats 1 gemensamt företag

- Indikator 1: BRT(1)

- Indikator 2: GT(2)

- Indikator 3: kW(3)

- Indikator 4: antal fartyg

PRIORITERAT OMRÅDE nr 2: FÖRNYELSE OCH MODERNISERING AV FISKEFLOTTAN (artikel 9)

Åtgärd 21: nya fartygsbyggen

- Insats 1 byggnad

- Indikator 1: GT(4)

- Indikator 2: kW(3)

Åtgvärd 22: modernisering av befintliga fartyg

- Insats 1 modernisering

- Indikator 1: GT (fartygets tonnage efter modernisering)(4)

- Indikator 2: ΔGT (ökat tonnage)(4)

- Indikator 3: kW(3)(5)

Åtgärd 23: indragning av fartyg (utan offentligt stöd) i samband med förnyelse av fiskeflottan med offentligt stöd

- Insats 1 indragning av befintligt fartyg

- Indikator 1: BRT(1)

- Indikator 2: GT(2)

- Indikator 3: kW(3)

PRIORITERAT OMRÅDE nr 3: SKYDD OCH UTVECKLING AV AKVATISKA RESURSER, VATTENBRUK, UTRUSTNING I FISKEHAMNAR, BEREDNING OCH SALUFÖRING SAMT INLANDSFISKE (avdelning III och bilaga III.2)

Åtgärd 31: skydd och utveckling av akvatiska resurser(6)(bilaga III.2.1)

- Insats 1 skydd och utveckling av akvatiska resurser

- Indikator 1: det skyddade havsområdets utbredning (km2)

- Indikator 2: antal projekt av andra typer

Åtgärd 32: vattenbruk(7)(bilaga III.2.2)

- Insats 1 ökning av produktionskapaciteten inom vattenbruket (uppbyggnad av nya enheter eller utbyggnad av befintliga enheter)(8)

- Indikator 1: ton/år av musslor

- Indikator 2: ton/år av venusmusslor

- Indikator 3: ton/år av ostron

- Indikator 4: ton/år av havsabborre

- Indikator 5: ton/år av havsrudefiskar

- Indikator 6: ton/år av piggvar

- Indikator 7: ton/år av lax

- Indikator 8: ton/år av havsöring

- Indikator 9: ton/år av ål

- Indikator 10: ton/år av karp

- Indikator 11: ton/år av insjölevande öring

- Indikator 12: ton/år av andra arter

- Indikator 13: antal fiskyngel från kläckeri

- Insats 2 modernisering av befintliga vattenbruksenheter, utan ökning av produktionskapacitet

- Indikator 1: antal enheter som fått förbättrade hygienvillkor

- Indikator 2: antal enheter som fått förbättrade miljövillkor

- Indikator 3: antal enheter som infört system för produktionsförbättring (kvalitet, tekniska innovationer)

Åtgärd 33: förbättra utrustningen i fiskehamnar (bilaga III.2.3)

- Insats 1 uppbyggnad av ny hamnutrustning/utbyggnad av befintlig hamnutrustning

- Indikator 1: m2 kaj

- Indikator 2: m linjär kaj

- Indikator 3: m3 kyl- eller fryshus

- Indikator 4: m3 lager, utom kyl- och fryshus

- Indikator 5: hanteringsutrustning (antal maskiner)

- Indikator 6: antal ismaskiner

- Indikator 7: antal stationer med elektricitets- och/eller vattenförsörjning

- Indikator 8: antal stationer med bränsleförsörjning

- Indikator 9: utrustning av annat slag (antal)

- Indikator 10: m2 yta användbar för förstahands försäljning

- Insats 2 modernisering av befintlig hamnutrustning, utan ökning av den fysiska kapaciteten

- Indikator 1: utrustning (antal) som fått förbättrade hygienvillkor

- Indikator 2: utrustning (antal) som fått förbättrade miljövillkor

- Indikator 3: utrustning (antal) med system för serviceförbättring (kvalitet, tekniska innovationer)

Åtgärd 34: beredning(7)och saluföring (bilaga III.2.4)

- Insats 1 ökning av beredningskapaciteten (uppbyggnad av nya enheter eller utbyggnad av befintliga enheter)(8)

- Indikator 1: ton/år av färska eller kylda produkter

- Indikator 2: ton/år av konserverade eller halvkonserverade produkter

- Indikator 3: ton/år av frysta eller djupfrysta produkter

- Indikator 4: ton/år av andra beredda produkter (färdigmat, rökt, saltat, torkat)

- Insats 2 modernisering av befintliga beredningsenheter, utan ökning av produktionskapacitet

- Indikator 1: antal enheter som fått förbättrade hygienvillkor

- Indikator 2: antal enheter som fått förbättrade miljövillkor

- Indikator 3: antal enheter som infört system för produktionsförbättring (kvalitet, tekniska innovationer)

- Insats 3 uppbyggnad av nya saluföringsanläggningar

- Indikator 1: m2 bruksyta

- Insats 4 modernisering av befintliga saluföringsanläggningar

- Indikator 1: antal anläggningar som fått förbättrade hygienvillkor

- Indikator 2: antal anläggningar som fått förbättrade miljövillkor

- Indikator 3: antal datoriserade anläggningar

Åtgärd 35: inlandsfiske(6)(bilaga III.2.5)

- Insats 1 nya fartygsbyggen

- Indikator 1: antal byggda fartyg

- Indikator 2: totalt tonnage för de byggda fartygen

- Insats 2 modernisering av befintliga fartyg

- Indikator 1: antal moderniserade fartyg

- Indikator 2: totalt tonnage för de moderniserade fartygen

- Insats 3 andra åtgärder till förmån för inlandsfisket

- Indikator 1: antal projekt

PRIORITERAT OMRÅDE nr 4: ANDRA ÅTGÄRDER (artiklarna 11, 12, 14, 15, 16 samt artikel 17.2)

Åtgärd 41: småskaligt kustfiske (artikel 11)

- Insats 1 bidrag till ett integrerat, kollektivt projekt

- Indikator 1: antal personer (fiskare och deras familjemedlemmar) som deltar i projektet

Åtgärd 42: socioekonomiska åtgärder(6)(artikel 12)

- Insats 1 förtidspensionering (artikel 12.3 a)

- Indikator 1: antal stödmottagare

- Insats 2 individuella fasta avgångsbidrag (artikel 12.3 b)

- Indikator 1: antal stödmottagare

- Insats 3 omskolningsbidrag (artikel 12.3 c)

- Indikator 1: antal stödmottagare

- Insats 4 startstöd till unga fiskare (artikel 12.3 d)

- Indikator 1: antal stödmottagare

- Indikator 2: totalt tonnage för de förvärvade fartygen

Åtgärd 43: marknadsföring(9)(artikel 14)

- Insats 1 säljkampanjer

- Indikator 1: antal kampanjer för generiska produkter

- Indikator 2: antal kampanjer SGB/SUB (artikel 14.3)

- Insats 2 deltagande vid marknader

- Indikator 1: antal marknader

- Insats 3 marknadsundersökningar och konsumentenkäter

- Indikator 1: antal undersökningar/enkäter

- Insats 4 rådgivning, säljstöd och andra tjänster till grossister och detaljhandlare

- Indikator 1: antal projekt

- Insats 5 verksamhet för att intyga produkternas kvalitet och märka dem

- Indikator 1: antal insatser

Åtgärd 44: åtgärder som genomförs av branschmedlemmar(9)(artikel 15)

- Insats 1 stöd för bildandet av producentorganisationer (PO) (artikel 15.1 a)

- Indikator 1: antal producentorganisationer som erhållit stöd

- Insats 2 stöd till producentorganisationens kvalitetsförbättring (artikel 15.1 b)

- Indikator 1: antal producentorganisationer som erhållit stöd

- Insats 3 andra åtgärder som genomförs av branschmedlemmar (artikel 15.2)

- Indikator 1: antal åtgärder som avser förvaltning av fiskeresurserna

- Indikator 2: antal åtgärder som avser hygien, hälsa och säkerhet

- Indikator 3: antal åtgärder som avser vattenbruket, miljöskyddet eller den integrerade förvaltningen av kustområden

- Indikator 4: antal åtgärder som avser handeln

- Indikator 5: antal åtgärder som avser plantskolor för företag/eller råd till företag

- Indikator 6: antal åtgärder som avser utbildning

- Indikator 7: antal åtgärder som avser utbildning(10)

- Indikator 8: antal andra åtgärder

Åtgärd 45: tillfälligt upphörande med verksamheten samt annan ekonomisk ersättning(6)(artikel 16)

- Insats 1 tillfälligt upphörande med verksamheten på grund av oförutsebara händelser (artikel 16.1 a)

- Indikator 1: antal fartyg för vilka ersättning utbetalats

- Indikator 2: antal fiskare för vilka ersättning utbetalats

- Indikator 3: antal förlorade arbetsdagar som ger rätt till ersättning(11)

- Insats 2 tillfälligt upphörande med verksamheten p.g.a. upphävande av ett fiskeavtal (artikel 16.1 b)

- Indikator 1: antal fartyg för vilka ersättning utbetalats

- Indikator 2: antal fiskare för vilka ersättning utbetalats

- Indikator 3: antal förlorade arbetsdagar som ger rätt till ersättning(11)

- Insats 3 tillfälligt upphörande med verksamheten för återhämtning av en resurs (artikel 16.1 c)

- Indikator 1: antal fartyg för vilka ersättning utbetalats

- Indikator 2: antal fiskare för vilka ersättning utbetalats

- Indikator 3: antal förlorade arbetsdagar som ger rätt till ersättning(11)

- Indikator 4: antal beredningsföretag för vilka ersättning utbetalats

- Insats 4 ersättning för tekniska restriktioner (artikel 16.2)

- Indikator 1: antal fartyg för vilka ersättning utbetalats

- Indikator 2: antal fiskare för vilka ersättning utbetalats

Åtgärd 46: nyskapande åtgärder(6)(artikel 17.2)

- Insats 1 pilot-eller demonstrationsprojekt

- Indikator 1: antal pilotprojekt/demonstrationsprojekt "exprimentellt fiske"

- Indikator 2: antal pilot- eller demonstrationsprojekt av andra typer

PRIORITERAT OMRÅDE nr 5: TEKNISKT STÖD (artikel 17 utom punkt 2)

Åtgärd 51: tekniskt stöd(9)

- Insats 1 förvaltning och genomförande av program(12)

- Indikator 1: antal åtgärder

- Insats 2 undersökningar (inbegripet utvärderingar som inte omfattas av åtgärd 1)

- Indikator 1: antal undersökningar

- Insats 3 utbyte av erfarenhet, reklam

- Indikator 1: antal åtgärder

- Insats 4 andra åtgärder för tekniskt stöd

- Indikator 1: antal åtgärder

PRIORITERAT OMRÅDE nr 6: ÅTGÄRDER SOM FINANSIERAS GENOM ANDRA STRUKTURFONDER INOM RAMEN FÖR DETTA PROGRAM (endast i mål 1-områden)

Åtgärd 61: åtgärder som finansieras genom ERUF(6)

- Insats 1 åtgärder som finansieras genom ERUF

- Indikator 1: antal åtgärder

åtgärd 62: åtgärder som finansieras genom ESF(6)

- Insats 1 åtgärder som finansieras genom ESF

- Indikator 1: antal utbildningsdagar per person

(1) Denna indikator får endast användas för fartyg mindre än 24 meter mellan perpendiklarna, och endast till och med den 31 december 2003 (jämför regler om skeppsmätning).

(2) Denna indikator är obligatorisk för

- fartyg på mer än 24 meter mellan perpendiklarna från och med den 1 januari 2000, och

- alla fartyg från och med den 1 januari 2004.

(jämför regler om skeppsmätning).

(3) Denna indikator avser den motorstyrka som uppgivits enligt förfarandena i förordning (EG) nr 2090/98 (motorstyrka).

(4) Alla fartyg (åtgärd 21) skall obligatoriskt mätas i GT och tonnaget för alla moderniserade fartyg (åtgärd 22) skall obligatoriskt mätas på nytt i GT (bilaga IV, punkt 1.4 a i förordning (EG) nr 2792/1999). Följaktligen skall "BRT" inte användas, vare sig för nybygge eller modernisering. Om moderniseringen inte innebär en ökning av tonnaget är motsvarande kvantitet "0".

(5) Denna indikator avser den totala motorstyrkan för fartygets nya motorutrustning, och inte den ökning av motorstyrka som den nya motorutrustningen medfört. Om moderniseringen inte innebär en ny motorutrustning är motsvarande kvantitet "0".

(6) I samband med denna åtgärd får en åtgärd omfatta alla projekt från samma NUTS III-område. I så fall är den motsvarande kvantiteten en sammanlagd kvantitet.

(7) Inom vattenbruket/beredningsindustrin är en "enhet" = ett vattenbruk/en fabrik eller en beredningsstation.

(8) De indikatorer som hänför sig till denna åtgärd avser den fysiska produktionskapaciteten för de uppförda enheterna (samt ökning av den fysiska produktionskapaciteten efter utbyggnad av befintliga enheter) och inte den kvantitet som faktiskt producerats under det första året.

(9) I samband med denna åtgärd får en åtgärd omfatta alla programmets projekt. I detta fall skall NUTS III-koden i tabellen i bilaga I till denna förordning ersättas med medlemsstatens NUTS-kod (spalt 4) där också de sammanlagda kvantiteterna skall anges.

(10) Enligt reglerna i nr 8 (riskkapitalfonder och lånefonder), nr 9 (garantifonder) och nr 10.2 (stöd via leasegivare) i förordning (EG) nr 1685/2000.

(11) Detta antal dagar gäller både fartyg och fiskare.

(12) Enligt de utgiftskategorier som avses i punkt 2 i regel nr 11 (kostnader som uppstått vid förvaltning och genomförande av strukturfonderna) i förordning (EG) nr 1685/2000.