Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001R1965.pdf

32001R1965

Kommissionens förordning (EG) nr 1965/2001 av den 8 oktober 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 2807/83 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fiskEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 268 , 09/10/2001 s. 0023 - 0023Kommissionens förordning (EG) nr 1965/2001

av den 8 oktober 2001

om ändring av förordning (EEG) nr 2807/83 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2846/98(2), särskilt artikel 6.8 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 2847/93 skall befälhavarna på gemenskapens fiskefartyg föra loggbok om fartyget har en största längd på 10 eller mer än 10 meter. I bilagorna IV och V till kommissionens förordning (EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2737/1999(4), bör det därför klargöras vilka fiskefartyg som omfattas av den bestämmelsen.

(2) I bilaga VIIIa till förordning (EEG) nr 2807/83 anges via vilka radiostationer gemenskapens fiskefartyg skall sända vissa meddelanden. De franska och tyska radiostationer som anges i den bilagan har upphört. Uppgifterna om dessa stationer bör således utgå.

(3) Det är därför nödvändigt att ändra förordning (EEG) nr 2807/83.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2807/83 ändras på följande sätt:

1. I bilagorna IV och V skall punkt 2.1.1 ersättas med följande: "2.1.1 Fartyg på vilka loggbok skall föras

Befälhavarna på gemenskapens fiskefartyg skall föra loggbok om fartyget har en största längd på 10 eller mer än 10 meter.

Även om fartygets största längd är mindre än 10 meter skall befälhavarna på gemenskapens fiskefartyg föra loggbok om medlemsstaten vars flagg de för, eller där de är registrerade, kräver detta."

2. I bilaga VIIIa skall följande strykas:

">Plats för tabell>"

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter de att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 oktober 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2) EGT L 358, 31.12.1998, s. 5.

(3) EGT L 276, 10.10.1983, s. 1.

(4) EGT L 328, 22.12.1999, s. 54.