Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32002R0179.pdf

32002R0179

Rådets förordning (EG) nr 179/2002 av den 28 januari 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2792/1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektornEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 031 , 01/02/2002 s. 0025 - 0026Rådets förordning (EG) nr 179/2002

av den 28 januari 2002

om ändring av förordning (EG) nr 2792/1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) I förordning (EG) nr 2792/1999(4) finns särskilt bestämmelser som rör genomförandet av de fleråriga utvecklingsprogrammen för fiskeflottorna.

(2) Genom beslut 2002/70/EG ändras beslut 97/413/EG om mål och närmare bestämmelser för omstruktureringen av gemenskapens fiskerisektor under perioden från och med den 1 januari 1997 till och med den 31 december 2001 i syfte att uppnå bestående jämvikt mellan resurserna och utnyttjandet av dessa(5). Bland annat förlängs beslutets giltighetstid till och med den 31 december 2002 genom den ändringsrättsakten.

(3) För att stärka de internationella åtgärderna för att förhindra och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske bör offentligt stöd inte beviljas för definitivt överförande av fiskefartyg till vissa tredje länder som av relevanta regionala fiskeriorganisationer har utpekats som länder som tillåter att fisket sker på ett sätt som riskerar att hindra de internationella bevarandeåtgärderna från att vara effektiva.

(4) Det bör ske en förstärkning av villkoret om indragning i samband med tillförsel av ny kapacitet i de segment för vilka de årliga målen ännu inte har uppnåtts.

(5) Vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 2792/1999 bör därför anpassas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2792/1999 ändras på följande sätt:

1. I artikel 4.3 skall "den 1 maj 2001" ersättas med "den 1 maj 2002".

2. I artikel 6.2 skall första stycket ha följande lydelse: "När det gäller redan registrerade fartyg under 12 meter som inte är trålare och som finns i gemenskapens register över fiskefartyg, kan medlemsstaterna lämna in en begäran om en klart fastställd och kvantifierad utökning av kapacitetsmålen för sådana åtgärder som förbättrar säkerhet, navigation till sjöss, hygien, produktkvalitet och arbetsförhållanden, under förutsättning att dessa åtgärder inte medför ett högre utnyttjande av berörda resurser."

3. I artikel 7.3 b skall följande led införas: "iv) Om det tredje land till vilket ett fartyg skall överföras inte är en avtalsslutande part eller samarbetspartner i någon av de relevanta regionala fiskeriorganisationerna, skall landet inte av sådana organisationer ha identifierats som ett land som tillåter att fiske sker på ett sätt som riskerar att hindra de internationella bevarandeåtgärderna från att vara effektiva. Kommissionen skall regelbundet offentliggöra förteckningen över de berörda länderna i C-serien av Europeiska gemenskapernas officiella tidning".

4. Artikel 9.1 skall ersättas med följande: "1. Utan att det påverkar villkoren i artikel 3.3 andra stycket skall offentligt stöd till förnyelse av flottan och modernisering av fartyg beviljas endast på följande villkor och på de villkor som anges i artikel 6 och i bilaga III och under förutsättning att de övergripande årliga målen i det fleråriga utvecklingsprogrammet iakttas:

a) Då de årliga målen i de berörda segmenten iakttas skall medlemsstaterna se till att under programplaneringsperioden 2000-2006 tillförsel av ny kapacitet med offentligt stöd kompenseras genom en indragning av kapacitet utan offentligt stöd som är åtminstone lika med den nya kapacitet som tillförts det berörda segmentet, beräknat på det samlade värdet och på både tonnage och maskinstyrka.

b) Om de årliga målen i de berörda segmenten inte ännu iakttas måste medlemsstaterna fram till och med den 30 juni 2002 säkerställa att tillförsel av ny kapacitet med offentligt stöd kompenseras under perioden 2000-2001 genom en indragning av kapacitet utan offentligt stöd som är minst 30 % större än den nya tillförseln i de berörda segmenten beräknat på det samlade värdet och på både tonnage och maskinstyrka. Under perioden 1 januari 2002 - 30 juni 2002 måste den indragna kapaciteten vara minst 35 % större än den nya kapacitet som tillförs.

Den indragna kapaciteten får inte ersättas med någon annan kapacitet än den nya kapacitet som tillförs genom offentligt stöd enligt denna punkt.

c) Statligt stöd får även beviljas till utrustning eller modernisering av fartyg om detta inte berör kapacitet i fråga om tonnage eller maskinstyrka.

Rådet skall i enlighet med förfarandet i artikel 37 i fördraget senast den 30 juni 2002 besluta om varje nödvändig ändring som från och med den 1 juli 2002 skall tillämpas på bestämmelserna i denna punkt."

5. Artikel 16.2 skall ersättas med följande: "2. Om det i gemenskapslagstiftningen föreskrivs tekniska restriktioner för vissa fiskeredskap eller fiskemetoder får medlemsstaterna bevilja ekonomisk ersättning till fiskare och fartygsägare. Detta stöd är avsett att täcka utgifter för teknisk anpassning och får inte betalas ut under mer än sex månader."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 januari 2002.

På rådets vägnar

J. Piqué i Camps

Ordförande

(1) EGT C 270 E, 25.9.2001, s. 80.

(2) Yttrandet avgivet den 25 oktober 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) text missing

(4) EGT L 337, 30.12.1999, s. 10. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1451/2001 (EGT L 198, 21.7.2001, s. 9).

(5) Se sidan 77 i detta nummer av EGT.