Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1991:1550.

Ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning är ogiltigt. Var och en skall då lämna tillbaka vad han har tagit emot eller, om det inte kan ske, betala ersättning för dess värde. Om inte annat följer av andra stycket är dock den som har ingått avtal i sådant sinnestillstånd, inte skyldig att betala ersättning i vidare mån än vad han mottagit använts till skäligt underhåll eller annars befinns ha medfört nytta för honom.

Var den, med vilken avtalet slöts, i god tro, äge han rätt att i den omfattning, som prövas skälig, utbekomma ersättning för den förlust, som föranletts av avtalet.

SFS 1991:1550

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1924:323

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1925.

SFS 1991:1550

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.

Rättsfall:

H 1938:481 (borgen); 1944:12 (växel); 1958:516 (skuldebrev); 1966:44 (kvitto) – Befrielse från betalningsskyldighet medgiven den som hade rättslig handlingsförmåga i allmänhet men saknade rättskapacitet betr. den ifrågavarande rättshandlingen H 1927:141, jfr 397; 1943:728 – Jfr H 1946:748 – Köpeavtal varigenom A överlät fast egendom till B och C var för B:s del ogiltigt enl. denna lag. Frågor om rätt för B, som ensam erlagt handpenningen, att återfå denna och om tillämpningen av 2 st. H 1985:573 – Denna lag ej tillämplig på arbetstagares uppsägning av anställningsavtal AD 1991:17 – Ang. 2 st. H 1938:481.