Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1981:135.

Vägrar borgenär att mottaga erbjuden betalning av förfallen gäld, som skall erläggas i penningar, eller är på grund av borgenärs bortovaro eller sjukdom eller någon annan av honom beroende omständighet gäldenären hindrad att verkställa betalning av sådan gäld, äge gäldenären fullgöra betalningen genom att för borgenärens räkning nedsätta beloppet hos länsstyrelsen.

Lag samma vare, där gäldenären ej vet eller bör veta vem som är borgenär, så ock där ovisshet råder om vem av två eller flera som är rätt borgenär samt gäldenären icke skäligen kan anses pliktig att på eget äventyr bedöma, till vilken av dem betalningen skall erläggas.

Rättsfall:

H 1928:250 (nedsättning från konkursgäldenär till förnöjande av bortovarande borgenärer); 1942:382 (ovisshet betr. behörighet att företräda utländskt kommanditbolag); jfr 1941:424 II–IV (fråga om verkan av s.k. kommissarisk förvaltning enl. då gäll. tysk lag); 1986:40 (fråga om förutsättningar för nedsättning) – Syssloman ägde nedsätta redovisningsmedel H 1994:190 – Fråga, om nedsättning av försäkringsbelopp pga. ovisshet om förmånstagare var i livet skett enl. 1 eller 2 st., och om eventuell tillämpning av 6 § H 2001:721 – Förutsättningar för återvinning när borgenärens fordran var föremål för återvinningstalan H 2018:220

SFS 1981:804

Den som vill nedsätta penningar till betalning av gäld har att för länsstyrelsen uppgiva det förhållande, å vilket han grundar sitt anspråk att fullgöra betalningen genom nedsättning.

Vid verkställande av nedsättning åligger det ock gäldenären att angiva de omständigheter, som kunna vara erforderliga till förebyggande av misstag vid det nedsatta beloppets utbetalande. Sker det ej, och varder i följd därav beloppet betalt till annan än rätt borgenär, må gäldenären ej åberopa nedsättningen till befrielse från skulden.

Rättsfall:

H 1974:385 anm. vid JB 12:21.

SFS 1981:804

Om verkställd nedsättning har gäldenären att, så vitt ske kan, ofördröjligen underrätta borgenären eller, i händelse flera kunna antagas göra anspråk på det nedsatta beloppet, en var av dem. Underlåtes det, svare gäldenären för förlust, som därigenom uppstår.

Gäldenären stånde fritt att vid nedsättningen förbehålla sig rätt att återtaga det nedsatta beloppet.

Varder nedsatt belopp återtaget, vare så ansett som om nedsättning icke ägt rum.

Har någon, till vars förmån nedsättning skett, hos länsstyrelsen givit till känna att han gör anspråk på nedsatt belopp, må gäldenären ej utan hans samtycke göra gällande förbehåll som i 4 § sägs, med mindre anspråket ogillats genom dom som äger laga kraft.

SFS 1981:804

Har nedsättning föranletts av ovisshet om vem av två eller flera som är rätt borgenär, må länsstyrelsen icke utan att de äro därom ense till någon av dem utbetala det nedsatta beloppet, förrän genom dom i rättegång, som en av dem anhängiggjort mot den andre eller de övriga, eller genom förlikning eller på annat sätt blivit slutgiltigt avgjort vem som är rätt borgenär.

Rättsfall:

H 1973:752 – Ang. utbetalning, när dom ej kunnat erhållas H 1948:828; jfr 1954:279 – Fråga om rätt till nedsatta medel var beroende av clearingförfarande; ang. talerätt för främmande stat H 1954:268.

SFS 1981:804

Är det nedsatta beloppet fortfarande innestående tio år efter nedsättningen och finns det inte anledning att anta att frågan om rätten till beloppet är beroende på prövning, får gäldenären lyfta beloppet, även om inte förbehåll har gjorts enligt 4 §. Gäldenären skall dock anmäla sig inom ett år. I annat fall tillfaller beloppet staten.

SFS 1981:135

Medel som är nedsatta hos länsstyrelsen skall genast placeras på ett räntebärande konto. Detta behöver dock inte ske, om det kan antas att utbetalning kommer att göras inom två veckor från det att medlen sattes ned.

Räntan skall betalas till den som får lyfta beloppet.

SFS 1994:510

Bestämmelserna i 7 § och 8 § andra stycket tillämpas också i andra fall när medel enligt författning har betalts in till en myndighet för att utges till den som är berättigad till medlen. Beloppet skall dock alltid stå inne så länge rätten till det är beroende av en framtida händelse.

Rätten att efter den tid som anges i 7 § lyfta inbetalda medel tillkommer den som har gjort inbetalningen eller, när medel har tagits ut genom en exekutiv förrättning, den som förrättningen har ägt rum hos.

SFS 1994:510

Ett beslut av länsstyrelsen får överklagas till tingsrätten på den ort där länsstyrelsen finns. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna lag.

SFS 2012:76

Om det i annan lag har meddelats någon bestämmelse som avviker från vad som föreskrivs i denna lag, gäller den bestämmelsen.

Hänvisad författning:

Se JB 12:21 och Lag (1933:269) om ägofred55 § vid BB 5:Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats10 § inf. efter HB 10:.

SFS 1981:135

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1927:56

(Utkom d. 30 mars 1927.)

SFS 1981:135

(Omtryck.)

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1981, då lagen (1942:263) om preskription av rätt till medel som innestå hos offentlig myndighet skall upphöra att gälla.

I fråga om nedsättning eller inbetalning som har gjorts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 1981:804

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1982.

Ett ärende om nedsättning som är anhängigt hos överexekutor vid ikraftträdandet skall även därefter handläggas av överexekutor, dock längst till utgången av 1982

SFS 1994:510

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1996:250

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1996. Har ett beslut meddelats före lagens ikraftträdande tillämpas fortfarande äldre bestämmelser, om beslutet överklagas.

SFS 2012:76

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2012.