Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1944:181) om redovisningsmedel

Vad den som mottagit medel för annan, med skyldighet att redovisa för dem, för sådant ändamål har innestående på räkning i bank eller annorledes håller avskilt skall vara förbehållet huvudmannen, såvitt beloppet avskilts utan dröjsmål. Samma lag vare i fråga om belopp som avskilts senare, om den redovisningsskyldige ej var på obestånd, när beloppet avskildes.

Vad den redovisningsskyldige har omedelbart tillgängligt för att avskiljas vare ock förbehållet huvudmannen, såvitt dröjsmål med avskiljandet ej föreligger.

Är bankräkning eller kassa avsedd för flera huvudmäns medel, njute de inbördes lika rätt, envar i förhållande till sin redovisningsfordran.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1944:181

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1945.

Rättsfall:

Jfr H 1971:122, 1983:109 – Fråga om dröjsmål med avskiljande förelegat H 1985:836, 1987:517, 2012:391 – Ang. statligt räntebidrag som efter fastighetsöverlåtelse utbetalats till förre ägaren; även fråga om dröjsmål med avskiljande förelegat H 1987:18 – Villkoren i 2 st. för sakrättsligt skydd ansågs uppfyllda i fråga om insatser i pokerspel överlämnade till anordnaren av spelet H 1989:768H 1989:781 anm. vid UB 4:17 – Ang. 3 st. jfr H 1994:506 anm. vid KonkL 3:3 – Sambo, som påstod separationsrätt till hälften av medel på andra sambons bankkonto, ansågs ej ha visat att medlen hållits avskilda H 1998:275 anm. även vid UB 4:17 – Ang. 2 st. H 1999:812 (separationsrätt för medel tillgängliga för avskiljande men ej avskilda under en tid av tre dagar) – Fråga om resebyrå varit redovisningsskyldig mot flygbolag för biljettintäkter och om flygbolagen hade separationsrätt till utestående fordringar mot kunder H 2007:599H 2009:500 anm. vid UB 4:17.