Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar

Utfärdad: 1946-12-20

Erfordras enligt lag, att avtal eller annan rättshandling företas eller eljest bekräftas med vittne får som sådant vittne inte godkännas den, mot vilken rättshandlingen skall företas, inte heller den, som är under femton år eller som på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av sådan bekräftelse. Vad som sagts nu gäller även när vid köp, byte eller gåva av fast egendom eller tomträtt överlåtarens underskrift på fångeshandlingen styrks av vittne.

Har till vittne tagits någon, som enligt vad nu sagts ej är behörig, vare hans vittnesbekräftelse utan verkan.

Om testamentsvittne är särskilt stadgat.

SFS 1991:1553

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1946:805

Denna lag skall träda i kraft d. 1 jan. 1948.

Vittnesbekräftelse å rättshandling, som ingåtts före nämnda dag, må, om den skulle hava varit gällande enligt denna lag, icke anses utan verkan på den grund att den, som bevittnat rättshandlingen, enligt äldre bestämmelser om vittnesjäv varit obehörig som vittne.

SFS 1991:1553

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.

Hänvisad författning:

Om testamentsvittne se ÄB 10:4.

Rättsfall:

Jfr R 1949:20 – Jfr H 1957:300.