Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:560

Utkom från trycket den 27 juni 2007
Lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter;
utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

1)

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

dels att 2 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

2 §

I denna lag avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten,

finansiellt instrument: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

3 a §

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller inte finansiell rådgivning som tillhandahålls av

  1. fondbolag enligt 7 kap. 1 § första stycket 3 lagen (2004:46) om investeringsfonder,

  2. försäkringsförmedlare enligt 5 kap. 1 § första stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, eller

  3. värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:560

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

2. I fråga om rådgivning som har tillhandahållits före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI
Cecilia Bergman
(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)