Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1280

Utkom från trycket den 14 december 2007
Lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer;
utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 5 a § lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer2) orden "en kronofogdemyndighets" ska bytas ut mot "Kronofogdemyndighetens".

1)

Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41.

2)

Senaste lydelse av 5 a § 2004:240.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1280

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)