Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1237

Utkom från trycket den 30 november 2010
Lag om ändring i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats;
utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

4 §

Saken får säljas utan att beställaren har anmanats att hämta den, om

  1. ett år har förflutit efter det att uppdraget har slutförts eller avtalet har upphört att gälla, samt

  2. sakens försäljningsvärde uppenbarligen understiger en hundradel av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1237

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)