Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1847

Utkom från trycket den 17 december 2010
Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.;
utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80.

1 §

2) Denna lag gäller avbetalningsköp som sluts mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet eller som annars faller utanför konsumentkreditlagen (2010:1846).

2)

Senaste lydelse 1992:835.

Med avbetalningsköp avses avtal om köp av vara, om

  1. betalningen ska erläggas i särskilda poster, varav minst en sedan varan har lämnats ut till köparen, och

  2. avtalet innehåller villkor som ger säljaren möjlighet att återta varan om köparen inte fullgör sin del av avtalet (förbehåll om återtaganderätt).

Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen som vederlag för varans nyttjande föreligger ändå avbetalningsköp, om det är avsett att den till vilken varan utlämnas ska bli ägare av denna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1847

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)