Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:918

Utkom från trycket den 5 juli 2011
Lag om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59);
utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 2 § och 4 kap. 2 § distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:85, bet. 2010/11:CU25, rskr. 2010/11:298.

2 §

Bestämmelserna om informationsskyldighet i 6–8 §§, om ångerrätt i 9–16 §§, om lagval i 5 kap. 2 § och om risken för vissa meddelanden i 5 kap. 3 § gäller inte distansavtal som även är ett sådant avtal som avses i lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt.

2 §

Bestämmelserna om informationsskyldighet i 3 och 4 §§, om ångerrätt i 5–10 §§, om lagval i 5 kap. 2 § och om risken för vissa meddelanden i 5 kap. 3 § gäller inte hemförsäljningsavtal som även är ett sådant avtal som avses i lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt.

Bestämmelserna om informationsskyldighet i 3 och 4 §§ och om ångerrätt i 5–10 §§ gäller inte heller hemförsäljningsavtal om försäljning av livsmedel eller andra varor för ett hushålls löpande förbrukning, om varorna ska levereras till en konsuments bostad eller arbetsplats i ett distributionssystem med regelbunden utkörning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:918

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)