Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:67

Utkom från trycket den 21 februari 2012
Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.;
utfärdad den 9 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1012, 15, 16 och 18 §§ lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:28, bet. 2011/12:CU8, rskr. 2011/12:126.

10 §

2) Om köparen vid avräkningen tillgodoräknas ett större belopp än säljaren, får varan återtas endast om säljaren betalar mellanskillnaden till köparen eller, när varan har värderats av Kronofogdemyndigheten, sätter ned mellanskillnaden hos myndigheten.

2)

Senaste lydelse 1981:802.

Har säljaren för att kunna återta varan eller för att denna efter återtagande ska kunna brukas på avsett sätt varit tvungen att betala en skuld som åvilar köparen, får säljaren vid tillämpning av första stycket avräkna en sådan betalning mot den mellanskillnad som köparen har till godo.

Tillgodoräknas säljaren ett större belopp än köparen, får säljaren inte kräva ut mer än mellanskillnaden (restskulden).

11 §

3) Säljaren får hos Kronofogdemyndigheten söka handräckning för att återta varan under förutsättning att det rörande avbetalningsköpet i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för köparen har dokumenterats uppgifter om förbehållet om återtaganderätt, kontantpriset, kreditbeloppet, kreditavtalets löptid, kreditfordringen och tidpunkterna för betalning. Dokumentet ska ha undertecknats av köparen eller signerats av denne med en sådan avancerad elektronisk signatur som avses i 2 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

3)

Senaste lydelse 1981:802.

12 §

4) En ansökan om handräckning ska göras skriftligen. Den ska innehålla uppgift om hur stor del av kreditfordringen som är obetald. Om säljaren gör anspråk på dröjsmålsränta eller, i fall då avtalet innehåller förbehåll som avses i 6 § andra stycket, ersättning för reparation eller annan åtgärd beträffande varan, ska det också uppges i ansökningen vad säljaren fordrar i den delen. En styrkt kopia av det dokument som anges i 11 § ska fogas till ansökningen.

4)

Senaste lydelse 2006:693.

Utsökningsavgift ska förskotteras av sökanden, om Kronofogdemyndigheten begär det. Betalas inte förskott inom förelagd tid, får handräckningen inställas.

I fråga om handräckning enligt denna lag tillämpas bestämmelserna om verkställighet i 16 kap. 1112 a §§ utsökningsbalken.

15 §

5) Vid handräckning ska Kronofogdemyndigheten värdera varan. Om det behövs får en eller flera sakkunniga anlitas för att biträda vid värderingen.

5)

Senaste lydelse 1981:802.

16 §

6) Beslut om handräckning får överklagas hos tingsrätten. Vid överklagandet och vid handläggningen i domstol tilllämpas 18 kap. utsökningsbalken. Hovrättens beslut får inte överklagas.

6)

Senaste lydelse 1995:304.

Är köparen eller säljaren missnöjd med värdering eller annan åtgärd vid handräckningen, är han oförhindrad att väcka talan mot den andre vid domstol.

Visar inte säljaren att han har väckt talan vid domstol inom en månad efter det att beslutet om handräckning vann laga kraft mot honom, får köparen hos Kronofogdemyndigheten lyfta det belopp som har nedsatts enligt 10 § första stycket.

18 §

7) Ansökan om verkställighet av dom varigenom köparen har förpliktats att återlämna en vara som har sålts genom avbetalningsköp görs skriftligen eller muntligen, varvid domen ska ges in.

7)

Senaste lydelse 1995:304.

I fråga om verkställigheten tillämpas 16 kap. 12 a § utsökningsbalken och, om inte något annat följer av domen, 15 §. Beträffande talan mot Kronofogdemyndighetens värdering tillämpas 16 § andra och tredje styckena.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:67

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)