Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:57

Utkom från trycket den 26 februari 2013
Lag om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare;
utfärdad den 14 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att det i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare ska införas en ny paragraf, 7 §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1, Celex 32011L0007).

Vid handel med varor eller tjänster gäller det som sägs i denna lag om avtalsvillkor också för praxis som utbildats mellan parterna, handelsbruk och annan sedvänja avseende betalningstid, dröjsmålsränta eller ersättning för indrivningskostnader.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:57

Denna lag träder i kraft den 16 mars 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)