Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:573

Utkom från trycket den 28 juni 2013
Lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter;
utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 a § lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

3 a §

2) Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller inte finansiell rådgivning som tillhandahålls av

2)

Senaste lydelse 2007:560.

  1. fondbolag enligt 7 kap. 1 § första stycket 3 lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

  2. försäkringsförmedlare enligt 5 kap. 1 § första stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

  3. värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller

  4. AIF-förvaltare enligt 3 kap. 2 § andra stycket 4 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:573

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON
Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)