Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:17

Utkom från trycket den 28 januari 2014
Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846);
utfärdad den 16 januari 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 § konsumentkreditlagen (2010:1846) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118.

    Vid telefonförsäljning av en kredit tillämpas i stället för 8 § första stycket och 9 § första stycket det som föreskrivs i 3 kap. 4 § första stycket lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Den beskrivning av den finansiella tjänstens huvudsakliga egenskaper som ska ges enligt det stycket ska innehålla information om

  1. kreditbeloppet och villkoren för utnyttjande av krediten,

  2. kreditavtalets löptid,

  3. varan eller tjänsten och dess kontantpris vid kreditköp,

  4. krediträntan, villkoren för krediträntan med angivande av referensindex eller referensräntor samt tidpunkter, förfaranden och andra villkor för ändring av krediträntan,

  5. den effektiva räntan, med angivande av ett representativt exempel, och det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten, och

  6. avbetalningarnas storlek, antal och förfallotidpunkter samt den ordning enligt vilken betalningarna ska fördelas på krediter med olika krediträntor.

Om det är fråga om en kredit som avses i 9 §, ska beskrivningen innehålla information om kreditbeloppet, krediträntan med villkor för den och angivande av referensindex eller referensräntor samt den effektiva räntan med angivande av ett representativt exempel. Om avtalet innebär att konsumenten kan uppmanas att betala tillbaka hela den utestående krediten, ska också det anges.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:17

Denna lag träder i kraft den 13 juni 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)