Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2014:19) om formulär vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Utkom från trycket den 28 januari 2014
utfärdad den 16 januari 2014.

1 §

Det formulär för utövande av ångerrätten som avses i 2 kap. 2 a § lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ska hållas tillgängligt av Konsumentverket. Detsamma gäller det formulär som näringsidkaren har möjlighet att använda för att ge information om ångerrätten enligt 2 kap. 2 § första stycket 9–11 samma lag.

Formulären ska ha den utformning som framgår av bilaga I A och B till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/ EG, med beaktande av det svenska genomförandet av direktivet.

SFS 2020:171

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:19

Denna förordning träder i kraft d. 13 juni 2014, då hemförsäljningsförordningen (2000:275) ska upphöra att gälla.

SFS 2020:171

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2020.

SFS 2022:657

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2022.