Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2014:110) om en upplysningstjänst för konsumenter

Utkom från trycket den 18 mars 2014
utfärdad den 20 februari 2014.

Konsumentverket ska i samverkan med informationsansvariga myndigheter ansvara för att tillhandahålla och samordna en upplysningstjänst med opartisk information och vägledning till konsumenter.

Informationsansvariga myndigheter är Allmänna reklamationsnämnden, Boverket, Energimarknadsinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Integritetsskyddsmyndigheten, Kammarkollegiet, Kemikalieinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen, Spelinspektionen, Statens energimyndighet och Transportstyrelsen.

De informationsansvariga myndigheterna ska bidra till upplysningstjänsten utifrån varje myndighets verksamhetsområde.

SFS 2020:1132

Konsumentverket och de informationsansvariga myndigheterna ska eftersträva samverkan med andra aktörer som förmedlar opartisk konsumentinformation, såsom andra relevanta myndigheter, kommunerna och de konsumentbyråer som finns för finans-, försäkrings-, energi- och telekommarknaderna.

Upplysningstjänsten ska omfatta information och vägledning om konsumenters rättigheter och skyldigheter. Information bör också ges om i vilka fall konsumentskyddande regler inte är tillämpliga. Upplysningstjänsten ska också omfatta information som syftar till att underlätta för konsumenter att göra väl avvägda val. Där ingår även information om miljömässigt hållbar konsumtion relaterad till generationsmålet för miljöarbetet och miljökvalitetsmålen, liksom information om andra hållbarhetsaspekter när det bedöms lämpligt.

SFS 2020:55

Upplysningstjänsten ska vara tillgänglig främst via internet, men även via telefon.

Den information som tillhandahålls via internet ska i möjligaste mån vara utformad på ett enhetligt sätt och där så är lämpligt ges med hjälp av interaktiva lösningar.

SFS 2020:55

Det ska finnas ett råd som samordnar upplysningstjänsten. I rådet ska samtliga informationsansvariga myndigheter enligt 1 § andra stycket ingå. Rådet ska sammanträda minst två gånger om året. Myndighetschefen vid Konsumentverket ska vara ordförande i rådet. Ordföranden utser representanter från de myndigheter som ingår i rådet efter förslag från dessa myndigheter. Ordföranden får även utse representanter från andra organ att ingå i rådet.

SFS 2020:55

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:110

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2015.

SFS 2020:55

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2020.

SFS 2020:1132

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.