Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:276 Utkom från trycket den 20 maj 2014Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846);utfärdad den 30 april 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206. föreskrivs att 49 § konsumentkreditlagen (2010:1846) ska ha följande lydelse.49 §49 §Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag följs. Verkets tillsyn omfattar dock inte Sveriges riksbank, verksamhet som står under tillsyn av Finansinspektionen eller verksamhet hos Kronofogdemyndigheten. Med verksamhet som står under tillsyn av Finansinspektionen avses inte verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.Tillsynen ska utövas så att den inte vållar större kostnad eller olägenhet än som är nödvändigt.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMikael Forsgren(Justitiedepartementet)