Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter

Utkom från trycket den 5 juni 2014
utfärdad den 28 maj 2014.

Registerfrågor

1 §

Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för det register som förs enligt 15 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

SFS 2018:342

2 §

I registret ska uppgifter antecknas för varje företag som har tillstånd enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Registret ska innehålla uppgifter om

  1. företagsnamn,

  2. organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift,

  3. postadress och telefonnummer, samt

  4. datum för registrering.

Om ett tillstånd har återkallats, ska uppgift om det antecknas i registret.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 §.

SFS 2020:145

3 §

Registret får innehålla uppgifter om uppdragsavtal enligt 14 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och om godkänd bolagsordning eller godkända stadgar.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 §. Förutv. 3 § nu 2 §.

SFS 2020:145

4 §

Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har förelagt någon enligt 24 § första stycket lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter att upphöra med verksamheten.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 5 §. Förutv. 4 § nu 3 §.

SFS 2020:145

Uppgiftsskyldighet

Rubriken ingörd g. SFS2020-0145

5 §

Finansinspektionen och Konsumentverket ska på begäran lämna varandra de uppgifter som behövs för tillsynen enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter eller konsumentkreditlagen (2010:1846).

Anmärkning om flytt:

Förutv. 5 § nu 4 §.

SFS 2020:145

Bemyndiganden

6 §

När det gäller lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

  1. vilket innehåll en ansökan om att få driva verksamhet enligt lagen ska ha,

  2. hur kravet på sundhet som avses i 12 § lagen kan uppfyllas, och

  3. vilka upplysningar ett företag som driver verksamhet enligt lagen ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet enligt 17 och 18 §§.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:397

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014.

SFS 2018:342

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2018:1846

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2020:145

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2020.