Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:669

Utkom från trycket den 24 november 2015
Lag om ändring i lagen (2014:227) om färdigställandeskydd;
utfärdad den 12 november 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (2014:227) om färdigställandeskydd ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:122, bet. 2015/16:CU3, rskr. 2015/16:18.

Ett färdigställandeskydd ska finnas vid en

  1. nybyggnad, och

  2. tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900), om det finns behov av ett sådant skydd.

Ett färdigställandeskydd behövs dock inte, om åtgärden enligt 9 kap. 44 c §§ plan- och bygglagen inte kräver bygglov.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:669

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avtal om färdigställandeskydd som har ingåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MEHMET KAPLAN
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)