Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:866

Utkom från trycket den 18 december 2015
Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.;
utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28.

1 a §

Om det i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker finns någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:866

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)