Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:866 Utkom från trycket den 18 december 2015Lag om ändring i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.;utfärdad den 3 december 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28. föreskrivs att det i lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.1 a §1 a §Om det i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker finns någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.På regeringens vägnarPETER HULTQVISTTobias Eriksson(Justitiedepartementet)